Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
подготовка за на компјутер мак. јаз.петто

подготовка за на компјутер мак. јаз.петто

Ratings: (0)|Views: 722|Likes:
Published by Nikoletka Paneva

More info:

Published by: Nikoletka Paneva on Aug 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2013

pdf

text

original

 
 
Дневна подготовка за наставен час
Дата: .22. 10 2010 год.Петок 
Наставен предмет:
Македонски јазик 
Наставна тема:
Јазик 
Наставна содржина:
Присвојни придавки
Цели на часот:
-да го усвои поимот за присвојнипридавки;
да разликува и издвојува присвојнипридавки во дадени реченициi
да се запознава со функцијата назборовите и нивната примена воусната и писмената комуникација;- да формира позитивен став конработата.- да се обидува умешно да гопрезентира изработеното-да ја развива вештината за работа сокомпјутер- да стекнува навики за одговорност иточност во извршување на задачите- да стекнува навика за користење накомпјутерот- да ги почитува основните правилапри работа на компјутер- да е свесен/а
Поими:
присвојни придавки,
Наставни методи:
разговор, активна работа
Наставни Форми:
фронтална вопарови,индивидуална,
Наставни средства:
наставни ливчиња , упатство заработа , хамер со напишаниреченици, компјутер,лист хартија
Цели на следење
активната работа и почитување направилата на однесување на час
 
Организација на активностите
Активности на наставникотАктивности на ученикот
Воведен дел;дава задача за работа во парови;Во бура на идеи објасни го работи на дадената задачаго презентира изработенотоодговара на поставените
 
зборот книга со пет придавки! Поставува прашања позапишаните зборови Кави се зборовите кои ги запишавте? За кои зборови велиме дека сепридавки? Ја открива запишаната реченицана хамерот
Во училишниот двор надрвената клупа седеа неколку весели деца.
.Поставува прашања со кои ги воведува во целта на часот.Кои зборови во дадената реченица се придавки? Како придавките го добиваат родот и бројот? Со кои прашања можеме лесно даги пронајдеме придавките? Ја истакнува целтапрашањаЈа чита реченицата и ги издвојувапридавкитеОдговараа на поставенитепрашањаГлавен дел:дава задачи за самостојна работа, во наставен листобјаснува, следи,поттикнува,бара повратнаинформација, пофалуваги чита запишаните реченици на хамерот, ,воочува придавки,согледува и донесува заклучок за поимотпридавки ,дополнува во наставниот лист,дава повратна информација работи на компјутер напоставените задачи го презентира изработеното
Бара повратна информација заактивноститеИм дава домашна работа и даваобјаснување за истата
Завршен дел:Даваат повратна информација и гоискажуваат задоволството
Рефлексија на часот:
. ;
одд наставник Николетка Панева
 
 
СОГЛЕДАЈ, ЗАКЛУЧИ , ДОПОЛНИ
 
1. Најтопла е
мајчината
рака.
 
2. По
градските
улици има голема бучава
.
3.Се белеат
планинските
врвови.
 
4.
Училишниот
двор е широк. 
Чија рака
е најтопла? ___________________________________  
Чии
врвови
 
се белеат? ___________________________________ По
чии
улици има бучава? ___________________________________  
Чиј
двор е широк? ___________________________________ Присвојните придавки означуваат___________________________________________ Тие се образуваат од _____________________________..
 ________________________________________________ 
Упатство за работа;Внимателно прочитај ги задачате, размисли и изработи ги на компјутерот вопрограмот Word Procesor!Изработеното сними го како документ и вметни го во твојата папка!
Задачи;
1.На местото на секоја именка во заградата напиши ја присвојната придавкашто ќе ја образуваш од неа;а) ( Училиште) задача ја напишав без ниту една грешка.б) Во ( град) парк има многу шетачи.в) Најмногу ги сакам ( баба) колачиња.г) ( Соба) температура во нашата училница изнесува 22 степени.2. Измисли и запиши пет реченици во кои ќе употребиш присвојни придавки!Упатство за работа;Внимателно прочитај ги задачате, размисли и изработи ги на компјутерот вопрограмот Word Procesor!Изработеното сними го како документ и вметни го во твојата папка!
Задачи;
2.На местото на секоја именка во заградата напиши ја присвојната придавкашто ќе ја образуваш од неа;а) ( Училиште) задача ја напишав безниту една грешка.б) Во ( град) парк има многу шетачи.в) Најмногу ги сакам ( баба) колачиња.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->