Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
17_Muratsan_Araqiale

17_Muratsan_Araqiale

Ratings: (0)|Views: 94|Likes:
Published by Novoe71

More info:

Published by: Novoe71 on Aug 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2011

pdf

text

original

 
ԱռաքյալըԵԼ
 
այլն
 
անկաւ
 
 յապառաժի
,
ուր
 
ոչգոյր
 
հող
 
բազում
,
և
 
վաղվաղակի
 
բուսաւառ
 
ի
 
չգոյէ
 
հիւթոյ
 
երկրին
,
ի
 
ծագել
 
արևուտապացաւ
,
և
 
զի
 
ոչ
 
գոյին
 
արմատք
,
չորացաւ
:
Աւետ
.
Մատթ
.
Ա
.
Օդը
 
մեղմ
 
էր
 
և
 
տաքուկ
,
երկինքը
 
պարզ
 
և
 
աստղազարդ
:
Տների
 
ներսչէր
 
գրավում
 
մարդկանց
,
ուստի
 
ժողովուրդը
 
լցված
 
էր
 
դուրսը
 
ևզբոսնում
 
էր
 
սալած
 
մայթերի
 
վրա
,
կամ
 
նոր
 
կանաչողծառուղիներում
:
Շառագույն
 
լուսինը
,
որ
 
նոր
 
էր
 
բարձրանումմթնացող
 
հորիզոնում
,
խոստանում
 
է
 
գեղեցիկ
,
լուսնկա
 
գիշեր
:
Այդպատճառով
 
փողոցներում
 
աջ
 
ու
 
ձախ
 
սլացող
 
կառքերի
 
թվինհետզհետե
 
ավելանում
 
էին
 
և
 
այն
 
դեսպակները
,
որոնք
 
իրենց
 
մեջխնամքով
 
ծածկում
 
էին
 
հեռավոր
 
զբոսարանների
 
խորհրդավորհաճախորդներին
:
Այդպիսով
 
դրսի
 
աղմուկը
 
գնալով
 
սաստկանումէր
 
և
 
կենդանությունը
 
տիրում
 
ամեն
 
տեղ
:
Միայն
 
ծերուկ
 
փիլիսոփան
,
կամ
 
գեղեցկուհուց
 
մերժված
 
սիրահարըկարող
 
էին
 
այդպիսի
 
ախորժելի
 
երեկոյին
 
փակվել
 
տան
 
խորշերում
 
ևմտածել
 
մինը
`
աշխարհի
 
ունայնության
 
և
 
մյուսը
`
 յուր
 
վշտիծանրության
 
վրա
:
Բայց
 
կյանքի
 
արժեքը
 
մեծագրել
 
գիտցող
 
մարդը
,
մանավանդ
 
եթե
 
դա
 
երիտասարդ
 
էր
 
կամ
 
երիտասարդուհի
,
չէրկարող
 
այդպիսի
 
գրավիչ
 
ժամերին
 
չգտնվիլ
 
զբոսնողներիընդհանուր
 
ժխորի
 
մեջ
:
Սակայն
 
արի՛
 
տե՛ս
,
որ
 
հենց
 
այդպիսի
 
մի
 
ժամանակ
`
ներքին
 
հարկիմի
 
ցածուն
,
բայց
 
և
 
ընդարձակ
 
սենյակի
 
մեջ
 
ժողովված
 
էին
 
մի
 
խումբաշխույժ
 
երիտասարդներ
,
որոնք
 
չէին
 
մտածում
 
ոչ
 
նորեկ
 
գարնան
,
ոչ
 
սիրուն
 
լուսնի
 
և
 
ոչ
 
ճեմելիքներում
 
զբոսնող
 
գեղեցկուհիներիմասին
:
Նրանք
 
զբաղված
 
էին
 
ավելի
 
արժանավոր
,
կամ
 
ինչպեսիրենք
 
կասեին
` «
ազնվական
»
գործով
:
Դրանք
 
հայ
 
ուսանողներ
 
էին
`
համալսարանի
 
կամ
 
այլ
 
բարձրագույն
 
դպրոցների
 
վերջինկուրսերից
,
որոնք
 
հաճախ
 
ժողովվում
 
էին
 
այդտեղ
 
միմյանց
 
հետտեսնվելու
,
մտերմապես
 
զրուցելու
,
մայրենի
 
լեզվով
 
կարդալու
,
կամհեռավոր
 
հայրենիքից
 
ստացված
 
նորությունները
 
միմյանցհաղորղելու
,
երբեմն
 
էլ
 
իրենց
 
ցավերի
 
մասին
 
միմյանցից
 
կարծիքկամ
 
խորհուրդ
 
հարցնելու
:
 
Այդ
 
քաղաքում
 
կային
 
և
 
ուրիշ
 
հայ
 
ուսանողներ
,
որոնք
 
իրենց
 
ազատժամանակը
 
տնօրինում
 
էին
 
այլ
 
կերպ
:
Ոմանք
 
սիրում
 
էին
 
չափելփողոցները
,
աշխարհի
 
չար
 
ու
 
բարին
 
այդ
 
տեղերում
 
միայնուսումնասիրելու
 
նպատակով
 
ոմանք
 
զբաղվում
 
էին
 
սովորականթղթախաղով
`
ժամանակի
 
ձանձրույթը
 
մեղմելու
 
համար
.
ուրիշներնայցելում
 
էին
 
հարուստ
 
ընտանիքներին
`
նրանց
 
տիրուհիներինզբաղեցնելու
 
կամ
 
օրիորդներին
 
գրավելու
 
հուսով
 
և
 
երբ
 
նրանց
 
չէրհաջողվում
 
ոչ
 
մինը
 
և
 
ոչ
 
մյուսը
,
շատանում
 
էին
 
համեղ
 
ընթրիքվայելելով
:
Մի
 
մասն
 
էլ
 
էպիկուրյան
 
փիլիսոփայության
 
հետևելով
`
ազատ
 
ժամերը
 
նվիրում
 
էր
 
հաճության
`
աղջիկներիընկերակցության
,
մտածելով
 
թե
`
այդպիսով
 
ավելի
 
լավ
 
է
 
ծառայումմարդ
 
արարածի
 
իսկական
 
կոչման
:
Բայց
 
ներքնահարկի
 
ցածուն
 
առաստաղով
 
սենյակումժողովվածները
 
չէին
 
պատկանում
 
հիշյալների
 
թվին
:
Նրանքուսանողության
 
ամենաընտիր
 
մասը
,
կամ
 
բանաստեղծորեն
 
ասած
`
ծաղիկներն
 
էին
,
որոնք
 
իրենց
 
կոչման
 
նշանակությունն
 
ըմբռնելով
,
ժողովվել
 
էին
 
այնտեղ
,
ինչպես
 
ասացինք
,
լավագույն
 
մի
 
գործովզբաղվելու
 
համար
:
Եվ
 
նրանց
 
այսօրվա
 
պարապմունքի
 
առարկան
 
նշանավոր
 
էր
 
շատկողմերից
:
Այսօր
 
քննվում
 
էր
 
այն
 
կարևոր
 
հարցը
,
թե
`
նրանցից
 
ո՞րըի՞նչպես
 
պիտի
 
գործե
 
կյանքի
 
ասպարեզը
 
մանելուց
 
հետո
:
Այդպիսի
 
հարցեր
,
ինչպես
 
հայտնի
 
է
,
փորձված
 
մարդիկ
 
չեն
 
տալիսիրար
,
միշտ
 
մտածելով
 
թե
` «
բանը
 
բան
 
ցույց
 
կտա
».
իսկ
 
փորձվածհոգևորականը
 
մինչև
 
անգամ
 
ասում
 
է
` «
Օր
 
աւուր
 
բղխէ
 
զբան
 
ևգիշեր
 
գիշերի
 
ցուցանէ
 
զգիտութիւն
»,
ուստի
 
և
 
երբեք
 
խոստում
 
չէանում
:
Բայց
 
ուսանողն
,
հո
 
գիտեք
,
անձնիշխան
 
է
 
ամեն
 
դեպքում
,
հետևապես
 
և
 
կարող
 
է
 
նման
 
հարցեր
 
քննելու
:
Անփորձությունն
 
էլ
,
անշուշտ
,
մի
 
արտոնություն
 
է
,
որից
 
մարդիկ
 
երբեմն
 
օգտվում
 
ենհաջողությամբ
:
Եվ
 
քիչ
 
չէ
 
պատահում
,
որ
 
բախտն
 
ավելի
 
ժպտում
 
էնրանց
,
որոնք
 
գործում
 
են
 
առանց
 
երկար
 
մտածելու
:
Ինչևէ
,
առաջադրյալ
 
խնդրի
 
մասին
 
երկար
 
խոսել
 
ու
 
վիճել
 
էինուսանողները
,
երբ
 
նախագահը
,
որ
 
մի
 
առողջ
,
զվարթաձայն
 
ևկոպիտ
 
արտաքինով
 
երիտասարդ
 
էր
,
ուժգին
 
զանգահարելով
`
ժողովականների
 
ուշադրությունը
 
հրավիրեց
 
 յուր
 
վրա
:
Դահլիճում
 
լռություն
 
տիրեց
: — 
Խնդիրը
 
մենք
 
քննեցինք
 
ամեն
 
կողմից
, — 
ասաց
 
նախագահը
, — 
մինչև
 
անգամ
 
ավելորդ
 
մանրամասնությունների
 
մեջ
 
մտանք
.
այժմարդեն
 
ժամանակ
 
է
 
ամփոփել
 
մեր
 
մտքերը
,
ձևակերպելով
 
այսպես
:
 
Քարտուղարն
 
իսկույն
 
լարեց
 
ուշադրությունը
 
նախագահի
 
խոսքերըգրի
 
առնելու
 
համար
: — 
Մենք
 
որդիք
 
ու
 
անդամներ
 
ենք
 
այնպիսի
 
մի
 
ազգի
, — 
շարունակեցնախագահը
, — 
որ
 
ունի
 
կարիքներ
 
ու
 
ցավեր
:
Այդ
 
ազգն
 
իրավունքովսպասում
 
է
 
մեզ
,
 յուր
 
հարազատ
 
որդիներին
,
որովհետև
 
գիտե
,
որմենք
 
բարձր
 
ուսում
 
ու
 
կրթություն
 
ստանալով
,
ձեռք
 
ենք
 
բերում
 
այնուժը
,
որով
 
պիտի
 
կարենանք
 
 յուր
 
կարիքները
 
լցնել
 
և
 
ցավերըդարմանել
:
Հետեվապես
,
մեզ
 
վրա
 
դրվում
 
է
 
սրբազան
 
պարտք
`
իդերև
 
չհանել
 
սպասող
 
ազգի
 
հույսն
 
ու
 
ակնկալությունը
:
Մեզանից յուրաքանչյուրը
 
պիտի
 
համարե
 
իրեն
 
մի
 
պարտապան
,
որ
 
ունիվճարելիք
 
 յուր
 
պարտատիրոջ
,
այսինքն
 
ազգին
,
ուստի
 
և
 
մտածե
 
այդպարտքը
 
վճարելու
 
եղանակի
 
վրա
,
և
 
վճարե
 
սիրով
,
համարելով
 
այդպարտքը
 
ո՛չ
 
թե
 
բեռն
 
ու
 
ծանրություն
,
այլ
 
 յուր
 
սրտին
 
հանգիստ
 
ևհոգվույն
 
հաճույք
 
բերող
 
մի
 
գործ
:
Մի
 
երկու
 
ամիս
 
ևս
 
և
 
մենքկթողնենք
 
այն
 
տաճարները
,
որոնց
 
հարկերի
 
տակ
 
մեր
 
սրտերումցանեցին
 
գիտության
 
ուբարվո
,
ճշմարտի
 
և
 
գեղեցկի
 
լավագույն
 
սերմերը
.
մի
 
երկուամիս
 
ևս
 
և
 
մենք
 
կբաժանվինք
 
իրարից
,
ո՞վ
 
գիտե
,
գուցե
 
հավիտյան
:
Արդ
,
քանի
 
միասին
 
ենք
,
քանի
 
տեսնում
 
և
 
լսում
 
ենք
 
իրար
,
ահա՛խոստանում
 
ենք
 
միմյանց
`
ընկերի
 
և
 
ուսանողի
 
ազնվագույնխոստումով
,
որ
 
մեր
 
սրտերում
 
ցանված
 
սերմերը
 
պիտի
 
աճեցնենքկյանքում
 
հիսնապատիկ
,
հարյուրապատիկ
,
և
 
այդ
 
սերմերից
 
ելածպտուղները
 
վայելել
 
տանք
 
նախ
`
այն
 
ազգին
 
ու
 
ժողովրդին
,
որինպատկանելու
 
պատիվն
 
ունինք
 
և
 
ապա
 
թե
 
դրանից
 
բաժին
 
հանենքմեզ
:
Չենք
 
որոշում
,
իհարկե
,
թե
 
ո՞վ
 
մեզանից
 
ի՞նչ
 
չափով
 
էպարտավոր
 
ծառայել
 
ազգին
,
բայց
 
հավատում
 
ենք
 
թե
 
մեզանից յուրաքանչյուրը
 
սիրով
 
պիտի
 
լսե
 
այն
 
ձայնը
,
որ
 
կանչում
 
է
` «
հունձք
»
բազում
 
են
 
և
 
մշակք
 
սակաւ
...»:
Հետևապես
 
և
 
պիտի
 
շտապե
 
դառնալ
«
մշակ
»
այդ
«
հունձերի
»
համար
 
և
 
աշխատել
 
ու
 
քրտնել
 
ազգիանդաստանում
:
Խոստանում
 
ենք
,
որ
 
ոչ
 
ոք
 
մեզանից
 
պիտի
 
ետքաշվի
 
վատաբար
,
կամ
 
ասե
 
թե
 
իմ
 
ուժն
 
անկարող
 
է
 
ազգիկարիքները
 
լցնելու
,
այլ
 
պիտի
 
աշխատե
 
ըստ
 
 յուր
 
կարողության
,
հիշելով
 
այն
 
առածը
 
թե
` «
ուր
 
կամք
 
կա
,
այնտեղ
 
կա
 
և
 
ճանապարհ
»:
Եվ
 
իրավ
,
եթե
 
ջուրը
 
 յուր
 
կաթիլներով
 
ծակում
 
է
 
ապառաժը
,
մի՞թե
 
մերկամքը
 
այդ
 
չի
 
կարող
 
անել
: «
Ամենալավ
 
իմաստությունը
 
հաստատորոշումն
 
է
»,
ասում
 
էր
 
Նապոլեոնը
:
Եվ
 
ես
 
կարծում
 
եմ
,
եթե
 
մենք
 
ևսկյանքի
 
մեջ
 
հետեվինք
 
այդ
 
իմաստուն
 
խրատին
,
անշուշտ
 
կգործենքավելի
 
հաջողությամբ
,
քան
 
կարող
 
ենք
 
այժմ
 
երևակայել
:
Մերժողովուրդն
,
իրավ
,
կարիքներ
 
շատ
 
ունի
 
և
 
այդ
 
ամենը
 
մենք
 
չենքկարող
 
դարմանել
:
Բայց
 
եթե
 
այսօր
 
մենք
 
մի
 
մասը
 
դարմանենք
 
ևվաղն
 
ուրիշները
 
մի
 
ուրիշ
 
մասը
,
և
 
այսպես
 
գործը
 
շարունակվիանընդհատ
,
կարիքները
 
կդարմանվին
 
կարճ
 
ժամանակում
 
ևցավերը
 
կվերանան
 
անզգայապես
:
Աշխատող
 
ձեռքը
,
պարոններ
,
չիպտրիլ
 
երբեք
 
վարդալիր
 
պարտեզ
,
այլ
 
կերթա
 
այնտեղ
,
ուր
 
հողնանմշակ
 
է
 
և
 
դաշտերը
 
խոպան
,
նա
 
 յուր
 
քրտինքը
 
կթափե
 
այդ
 
հողում
,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->