Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

L I M U
PH N I: L P LU N KINH T K THU T
1.1. Hi n tr ng s n xu t, tiêu th bia trên th gi i và Vi t Nam
1.2. L a ch n a i m xây d ng nhà máy
1.3. Vùng nguyên li u
1.4. Vùng tiêu th s n ph m
1.5. Ngu n cung c p i n, n c, l nh
1.6. Ngu n cung c p nhiên li u
1.7. Ngu n nhân l c
1.8. Giao thông v n t i
1.9. V sinh môi tr ng, x lý n c th i
DÂY CHUY N S N XU T
2.1. Nguyên li u dùng trong s n xu t bia
2.1.1. Malt i m ch
2.1.2. G o
2.1.3. Hoa houblon
2.1.3.1. Các ch tiêu k thu t c a hoa:
2.1.3.2. Thành ph n hóa h c c a hoa
2.1.4. N m men
2.1.5. N c
2.1.6. Các nguyên li u ph
2.1.6.1. Ch ph m enzyme Maturez L
2.1.6.2. Nguyên li u ph tr
2.2. Ch n dây chuy n s n xu t
2.2.1. Nghi n nguyên li u
2.2.2. H hóa và ng hoá
2.2.3. L c d ch ng
2.2.4. N u hoa
2.2.5. L ng trong d ch ng houblon hoá
2.2.6. Làm l nh d ch ng và b sung CO2
2.2.7. Ch n ch ng n m men và ph ng pháp lên men
2.2.8. L c trong bia
2.3. Thuy t minh dây chuy n s n xu t
2.3.1. S kh i dây chuy n s n xu t
2.3.2. Thuy t minh dây chuy n s n xu t
2.3.2.1. Nghi n nguyên li u
2.3.2.2. Quá trình h hoá
2.3.2.3. Quá trình ng hóa
2.3.2.4. L c d ch ng
2.3.2.5. N u hoa
2.3.2.6. L ng xoáy
2.3.2.7. Làm l nh nhanh
2.3.2.8. Bão hoà O2 vào d ch lên men
2.3.2.9. C p n m men và ti n hành lên men
2.3.2.10. L c bia
2.3.2.11. Tàng tr và n nh tính ch t c a bia thành ph m
2.3.2.12. Hoàn thi n s n ph m
2.3.3. H th ng CIP c a nhà máy
2.3.3.1.H th ng CIP c a phân x ng n u
2.3.3.2. H th ng CIP c a phân x ng lên men
L p k ho ch s n xu t
3.1. Tính cân b ng s n ph m cho bia h i
3.1.1. L ng bia và d ch ng qua các công o n:
3.1.2. Tính nguyên li u cho 100l bia h i 10.50Bx
3.1.3. Tính l ng bã
3.1.4. Tính l ng n c dùng trong quá trình n u và r a bã
3.1.5. Tính các nguyên li u khác:
3.1.6. Tính các s n ph m ph
3.2. Tính cân b ng s n ph m cho bia chai
3.2.1. Tính l ng bia và l ng d ch ng qua các công o n
3.2.2. Tính l ng g o, malt cho 100l bia chai 11,5o Bx
3.2.3. Tính l ng bã
3.2.4. Tính l ng n c dùng trong quá trình n u và r a bã
3.2.4.1. L ng n c dùng trong quá trình h hóa
3.2.4.2. L ng n c trong quá trình ng hóa
3.2.4.3. Tính các nguyên li u khác
3.2.4.4. Tính các s n ph m ph
4.1. Thi t b trong khu nghi n
4.1.2. G u t i
4.1.3. Máy nghi n malt
4.1.4. Máy nghi n g o
4.1.5. Máy nghi n malt lót
4.1.6. Thi t b khác
4.2. Thi t b trong nhà n u
4.2.1. N i h hoá
4.2.2. N i ng hoá
4.2.3. Thùng l c áy b ng:
4.2.4. N i n u hoa
4.2.6. Thùng l ng xoáy:
4.2.7. Thi t b l nh nhanh và s c khí
4.2.8. B m
4.2.9. Thùng n c nóng, thùng n c l nh
4.2.10. H th ng CIP
4.3. Thi t b trong phân x ng lên men
4.3.1. Tank lên men
4.3.2. Thi t b nhân men gi ng c p I, c p II
4.3.3. Thi t b r a men s a k t l ng
4.3.4. Thi t b b o qu n men s a
4.3.5. H th ng CIP l nh
4.4. Thi t b trong phân x ng hoàn thi n
4.4.1. Thi t b l c trong bia
4.4.2. Thùng tàng tr và bão hoà CO2
4.4.3. H th ng chi t bock
4.4.4. H th ng chi t chai
4.4.5. Máy thanh trùng:
4.4.6. Máy dán nhãn:
4.4.7. Máy x p két:
4.4.8. Máy r a két:
PH N V: TÍNH NHI T N NG, H I L NH, L NG N C
VÀ I N N NG
5.1.Tính h i
5.1.1. L ng h i c p cho n i h hoá
5.1.2. L ng h i c p cho n i ng hoá
5.1.3. L ng h i c p cho quá trình un hoa
5.1.4. L ng h i c p cho thi t b un n c nóng
5.1.5. L ng h i c p cho phân x ng hoàn thi n
5.1.6. Ch n n i h i
5.1.7. Tính nhiên li u cho n i h i
5.2. Tính l nh cho nhà máy
5.2.2. Tính l nh cho thi t b lên men
5.2.3. Tính l nh cho thi t b nhân men
5.2.4. Tính l nh c p cho thùng ch a bia
5.2.5. Ch n máy l nh
5.3. Tính i n tiêu th cho nhà máy
5.3.1. Tính ph t i chi u sáng
5.3.1.1. Cách b trí èn
5.3.1.2. Tính toán èn chi u sáng
5.3.2. Tính ph t i s n xu t
5.3.3. Xác nh ph t i tiêu th th c t
5.3.3.1. Ph t i chi u sáng
5.3.3.2. Ph t i ng l c
5.3.4. Tính i n tiêu th hàng n m
5.3.4.1. i n chi u sáng:
5.3.4.2. T ng i n n ng tiêu th cho toàn nhà máy hàng n m là:
5.3.4.3. i n n ng tiêu th th c t c a nhà máy:
5.3.5. Ch n máy bi n áp
5.3.6. Ch n máy phát i n d phòng
5.4. Tính n c cho toàn nhà máy
5.4.1. L ng n c dùng trong phân x ng n u
5.4.2. N c dùng làm l nh nhanh d ch ng
5.4.3. L ng n c dùng cho phân x ng lên men
5.4.4. L ng n c dùng cho phân x ng hoàn thi n s n ph m
5.4.5. L ng n c dùng cho n i h i
5.4.6. L ng n c c p cho máy l nh
5.4.7. L ng n c dùng cho sinh ho t và các công vi c khác
PH N VI: TÍNH TOÁN XÂY D NG CHO NHÀ MÁY
6.1. a i m xây d ng nhà máy
6.1.1. c i m khu t xây d ng:
6.1.2. c i m khí h u c a B c Ninh:
6.1.3. V sinh công nghi p:
6.2. Thi t k t ng m t b ng nhà máy
6.2.1. Khu v c s n xu t chính
6.2.1.1. Phân x ng n u
6.2.1.2. Phân x ng lên men
6.2.1.3. Phân x ng hoàn thi n
6.2.2. Khu v c kho bãi
6.2.2.1. Kho nguyên li u
6.2.2.2. Kho thành ph m
6.2.2.3. Bãi ch a chai
6.2.3. Các phân x ng ph tr s n xu t
6.2.3.1. Tr m bi n áp
6.2.3.2. X ng c i n
6.2.3.3. Nhà t h th ng l nh, h th ng thu h i CO2 và c p khí nén
6.2.3.4. Phân x ng h i
6.2.3.5. Khu x lý n c c p
6.2.3.6. Khu x lý n c th i
6.2.3.7. Bãi chai v , các ph th i khác
6.2.4. Các công trình khác
6.2.4.1. Nhà hành chính
6.2.4.2. Nhà gi i thi u s n ph m kiêm quán d ch v bia h i
6.2.4.3. H i tr ng, nhà n và c ng tin
6.2.4.4. Gara ô tô
6.2.4.7. Nhà xe c a nhân viên
6.2.4.8. Nhà v sinh
6.2.4.9. Phòng b o v
6.2.4.10. Sân c u lông gi i trí
6.5. Thi t k phân x ng s n xu t chính
PH N VII: TÍNH TOÁN KINH T CHO NHÀ MÁY
7.1. T ng v n u t ban u
7.1.1. V n u t xây d ng
7.1.2. V n u t dây chuy n thi t b
7.1.3. Ti n u t mua ph ng ti n v n t i
7.1.4. Ti n u t ban u mua chai, két, bock
7.1.5. V n u t cho thuê t kinh doanh, s n xu t
7.1.6. T ng v n c nh u t cho nhà máy:
7.2. Các chi phí trong nhà máy
7.2.1. Chi phí kh u hao tài s n c nh
7.2.2. Chi phí nguyên li u
7.2.3. Chi phí cho nhiên li u ng l c
7.2.4. Chi phí b o d ng ,s a ch a l n
7.2.5. Chi phí nhân công
7.2.6. B o hi m tính theo l ng
7.2.7. T ng chi phí cho c doanh nghi p là:
7.3. T ng doanh thu nhà máy trong m t n m
PH N VIII: AN TOÀN LAO NG VÀ V SINH
8.1. An toàn v thi t b
8.2. An toàn v i n
8.3. An toàn v h i
8.4. Phòng cháy và ch a cháy
8.5. V n v sinh trong nhà máy
K T LU N
TÀI LI U THAM KH O
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DATN

DATN

Ratings: (0)|Views: 74 |Likes:
Published by hakuna1609

More info:

Published by: hakuna1609 on Aug 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 37 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 41 to 119 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 124 to 138 are not shown in this preview.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->