Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Trinh Triet Hoc

Giao Trinh Triet Hoc

Ratings: (0)|Views: 123|Likes:
Published by lanhuong188

More info:

Published by: lanhuong188 on Aug 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2011

pdf

text

original

 
LI NÓI ĐU
Chính tr
là môn hc nm trong chng trình khung giáo dc trung hc chuyên
ươụọ
 nghip và là
môn thi tt nghip
ca h trung cp chuyên nghip.
Mc đích ca môn hc là trang b cho hc sinh nhng kin thc lý lun c bn ca
ếơ
 ch nghĩa Mác - Lênin, t tng H Chí Minh, đng li quan đim ca Đng cng sn
ưưư
 Vit Nam, làm c s xây dng th gii quan, phng pháp lun khoa hc, giúp hc sinh
ơếươ
 đnh hng lý tng, xác đnh đng c hc tp, rèn luyn theo mc tiêu đào to k thut
ưươ
 viên, nhân viên nghip v đ bn lĩnh vng vàng, sn sàng phc v T quc và nhân dân,
 tham gia xây dng và bo v T quc Vit Nam xã hi ch nghĩa.
Chúng tôi biên son bài ging này đ có thêm tài liu tham kho phc v hc sinh
 trung hc chuyên nghip.
Kt cu và ni dung tuân th
ế
Giáo trình chính tr
 ị
,
dùng cho các trng trung cp
ườ ấ 
 chuyên nghip, h tuyn sinh tt nghip trung hc ph thông
ố ệ ổ 
xut bn 11-2008 ca B
 GD&ĐT.Bài ging cũng b sung các ví d thc t, mt s t tng, quan đim, chính sách
ếưư
 ca Đng và thêm nhiu tài liu tham kho khác.
Bài ging chc không tránh khi nhng thiu sót. Rt mong nhn đc s góp ý
ếưự 
 ca các bn đng nghip và nhng ngi quan tâm.
ư
 
TS. Bùi Thanh Quangthanhquangnb@yahoo.com.vn
 
1
 
Bài 1
(6)
 CH NGHĨA DUY VT KHOA HC
1. VT CHT
1.1. Bn cht ca th gii
ế ớ 
Th gii có vô và các s vt, hin tng. Tuy nhiên chúng ch thuc v mt trong
ếư
 hai lĩnh vc: vt cht hay ý thc.
ứ 
Vy bn cht ca th gii là vt cht hay ý thc? Có nhiu quan đim khác nhau,
ế
 nhng khái quát li có hai quan đim trái ngc nhau: duy vt và duy tâm.
ưư
1.1.1. Quan đim duy tâm v bn cht ca th gii
ế ớ 
Quan đim duy tâm
ể 
 
cho bn cht ca th gii là ý thc, ý thc là cái có trc, vt
ếư
 cht là cái có sau, ý thc quyt đnh vt cht. Ý thc là c s, ngun gc cho s ra đi,
ếơ
 tn ti, vn đng, phát trin ca các s vt và hin tng trong th gii.
ưế
Ch nghĩa duy tâm hai loi: ch nghĩa duy tâm ch quan và ch nghĩa duy tâm
 khách quan.
Ch nghĩa duy tâm ch quan
là trng phái trit hc
ưế
 tha nhn tính th nht ca ý thc con ngi, h cho mi s
ưự 
 vt, hin tng đu ch là tng hp ca nhng cm giác ca
ậệưỉổ
 con ngi, xoá b cm giác là xoá b s vt. Ví d: mt thy
ư
 qu su riêng, múi màu vàng, mũi thy hng thm, li thy
ươơư
 hng v. Nh vy, trái su riêng là phc hp cm giác ca
ươư
 các giác quan. Nu ta b c cm giác trên đi thì trái su riêng
ế
 không còn tn ti. Tiêu biu cho quan đim trên là hai nhà
 trithc ngi Anh: Béc-c-ly và Hy-um (th k XIIX)
ếươế
Ch nga duy tâm khách quan
cũng tha nhn ý thc
ứ 
 có trc, tn ti khách quan bên ngoài con ngi. Thc th
ưư
 khách quan này thng mang nhng tên gi khác nhau nh
ưư 
 ýnim tuyt đi, tinh thn th gii, v.v
ế ớ 
. Tiêu biu cho quan đim này là Pla-tôn, nhà trit
ế
 hc c Hy Lp, Hê-ghen, nhà trit hc c đin Đc.
ếứ 
1.1.2. Quan đim ca ch nghĩa duy vt
Quan đim duy vt cho
:
bn cht ca th gii là vt cht. Ngoài th gii là vt
ếế
 cht không có th gii nào khác. Các s vt hin tng ch là biu hin nhng dng c
ếưỉể
 th khác nhau ca th gii vt cht. Quan h gia vt cht thì vt cht có trc, ý thc có
ếưứ 
 sau, vt cht quyt đnh ý thc. Ý thc là s phn ánh th gii vt cht vào đu óc con
ếế
 ngi.
ườ
Quan đim ca Ch nghĩa duy vt v bn cht th gii
ế
 
đã đc th hin di ba
ưư
 hình thc c bn là ch nghĩa duy vt cht phác, ch nghĩa duy vt siêu hình và ch nghĩa
ơ
 duy vt bin chng.
ứ 
(Ch nghĩa duy vt cht phác ra đi t thi c đi mang nng tính trc quan nên ngây th, cht phác,
ơ ấ 
 nhng c bn là đúng vì nó ly gii t nhiên gii thích gii t nhiên.
ư ơ ự 
Ch nghĩa duy vt siêu hình th hin rõ các nhà trit hc th k XV đn th k XVIII. Đây là thi
ế ế ế ế ờ 
 kc hc c đin có nhiu thành tu rc r nên ch nghĩa duy vt giai đon này chu nh hng mnh m
ơ ư
 ca phng pháp siêu hình, máy móc. H cho th gii nh mt c máy mà mi b phn to nên luôn trng
ươ ế ư
 thái bit lp, tĩnh ti. Nó cũng góp phn chng li quan đim duy tâm, tôn giáo tuy cha phn nh đúng hin
ạ ể ư
 thc.
ự 
2
 
Ch nghĩa duy vt bin chng do C.Mác và Ph. Ăngghen xây dng vào nhng năm 40 ca th k XIX,
ế ỷ 
 đc Lênin phát trin sau đó. Nó k tha có chn lc các thành tu khoa hc trc đó, phn ánh đúng hin
ưế ướ ả
 thc và là mt công c giúp các lc lng tin b ci to có hiu qu hin thc)
ưế ự 
.
Ngoài hai quan đim trên còn có quan đim nh nguyên cho rng, vt cht và ý thc
ứ 
 là hai nguyên th đu tiên, cùng song song ra đi và tn ti, không cái nào quyt đnh cái
ế
 nào. Thc cht đó là mt dng ca ch nghĩa duy tâm ch quan, vì cho ý thc tn ti
 không ph thuc vào vt cht.
1.2. Phm trù vt cht
Các nhà trit hc duy vt cho bn cht ca th gii là
ếảấế
 vt cht, nó tn ti khách quan, đc lp vi ý thc và biu
 hin ra các dng c th ca nó. Các nhà duy vt đã có nhng
ữ 
 quan đim khác nhau v đnh nghĩa vt cht.
1.2.1. Quan nim ca các nhà trit hc duy vt
ế
 trc Mác
ướ 
 
Thi c đi
phng Đông và phng Tây đu có xu
ươươ
 hng đi tìm khi nguyên ca vũ tr t mt vt th nào đó,
ư
 tc là nhng vt th hu hình đang tn ti th gii bên ngoài.
ữậế
 Ví d vt hu hình đó nh
ư 
nc
ướ 
(Talét),
không khí 
(Anaximen), “
la
ử 
” (Heraclít). (
Đnh cao ca t tng duy vt c đi là thuyt nguyên t ca Lxíp và
ưưếơ
 êmôct) cho vt hu hình đó là ngun t.
ử 
 H cho Nguyên t là các phn t cc nh, cng, không th xâm
ể 
 nhp đc, không cm giác đc. Nguyên t có th nhn bit bng t duy. S kt hp hay tách ri nguyên
ưưử ể ế ư ế ử 
 theo mt trt t khác nhau to nên toàn b th gii. Thuyt nguyên t tuy còn mang tính cht phác nhng đó là
ế ế ư 
  phng đoán thiên tài v cu to vt cht đã có ý nghĩa tích cc trong
ự 
 cuc đu tranh chng ch nghĩa duy tâm tôn giáo, đnh hng cho s
ưự 
  pt trin ca khoa hc i chung..).
 
phng Đông phái Ngũ hành cho đó là kim, mc,
ươ
 thu, ho, th. H cho đó là vt nguyên thu, có trc, sinh
ỷư
 ra mi vt. Tuy các quan nim trên còn hn ch song chúng
ế
 đã có ý nghĩa tích cc trong cuc đu tranh chng ch nghĩa
 duy tâm tôn giáo.
Thi cn đi
(thi kỳ phc hng) th k XVII-
ưế
XVIII, khoa hc t nhiên, thc nghim phát trin khá mnh.
 Phm trù vt cht phát trin vi nhiu ni dung bin chng
ứ 
 vi các tên tui ca các nhà trit hc nh Bê-cn, Hp-x,
ếươơ
 Xpi--da, Đi-d, Cô-c-ch. Xpi-nô-da quan nim vt cht là ngun nn ca bn tn
 nó vi vô s nhng thuc tính vn có. Cô-péc-ních ln đu tiên chng minh mt tri là
ộố
 trung tâm đã làm đo ln truyn thuyt ca kinh thánh. Bê-cn cho th gii vt cht là
ộềếơế
 tng hp các ht, vn đng là thuc tính ca vt cht. Đ-các-t cho vũ tr là vô tn gm
ơ
 nhng ht có th phân chia đn vô hn, vn đng và thay đi v trí thng xuyên trong
ếịư
 không gian.Th k XVIII Pháp, Hôn-bách đã tin gn đn phm trù vt cht. Ông cho rng,
ếếếạậ
 vt cht là tt c nhng cái gì tác đng vào giác quan ca chúng ta. Nhng đc tính ca
 vt cht mà ta bit đc là nh vào cm giác.
ếư
Tuy nhiên
, do khoa hc mi dng li trình đ su
ư 
 tp, mô t nên quan đim thng tr thi kđó trong trit
ế
 hc là quan đim siêu hình - máy móc. Ví d h coi vn
 đng ch là dch chuyn v trí, s phân bit v cht gia
ữ 
 các vt th đu đc quy v s phân bit v lng, đng
ậểềưư
 nht vt cht vi khi lng, vn đng ch có dng c
ươ
 hc, tách ri nguyên t vi vn đng, vi không gian và
 thi gian.
3
TalÐt (
624- 547 tr. CN)
Wihelm Rontgen pt hin tia X cui
 nhng m 1800
ữ 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->