Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mucize Yalanları

Mucize Yalanları

Ratings: (0)|Views: 648 |Likes:
Published by Newb
kurandaki mucize yalanları
kurandaki mucize yalanları

More info:

Categories:Types, Reviews, Book
Published by: Newb on Aug 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2013

pdf

text

original

 
 Ayet-
İ
ddia-Açıklama
 
Birbirleriyle uyumlu bir
ş
ekilde (tabakalar halinde) yedi gö
ğ
ü yaratmı
ş
 olan odur. Merhametli olanın yaratmasında hiçbir uygunsuzlukgöremezsin. Gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çarpıklık(çatlaklık)görüyor musun?
 
67 Mülk Suresi 3
 
"Gök" diye çevirdi
ğ
imiz Arapça'daki "sema" kelimesinin aynenTürkçe'deki "gök" kelimesi gibi tüm Dünya'nın üstünü tarif etti
ğ
ini dahaönce söyledik. Nasıl Türkçe'de "gökteki bulutlar" tamlamasında gö
ğ
üDünya'nın yakın üstü olarak, "gökteki yıldızlar" tamlamasında ise gö
ğ
ü,Evren'in tümü olarak kullanıyorsak, aynı
ş
ey Arapça'daki "sema"kelimesi için de geçerlidir. Bu yüzden Kuran'ın gö
ğ
ün yedi kat oldu
ğ
uaçıklamasıyla, Evren'de yedi ayrı tabakanın, yedi ayrı boyutun veya yediayrı çekim alanının oldu
ğ
u dü
ş
ünülebilir. Fakat Dünya'nın Atmosfer'iniinceledi
ğ
imiz zaman çıplak gözle sıradan bir yapıda oldu
ğ
uzannedilebilecek olan Atmosfer'in, apayrı tabakalardan olu
ş
tu
ğ
unufarkediyoruz. Ayette "birbiriyle uyumlu bir
ş
ekilde" diye tercümeetti
ğ
imiz tabaka kelimesi hem bu anlama, hem de "tabakalar halinde"anlamına gelmektedir. Nitekim bu kelime Türkçe'ye de geçmi
ş
tir ve"mutabık" kullanımıyla ilk anlamı, "tabaka" kullanımıyla ikinci anlamıifade etmektedir. Ayetin ifadesiyle Atmosfer'imizin uyumlu, farklıtabakalardan olu
ş
tu
ğ
u gerçe
ğ
i tamamen mütabıktır (uyumludur).Peygamberimiz dönemindeki bilim seviyesiyle ile bu gerçe
ğ
in bilinmesiimkansızdır. Atmosfer'in bu
ş
ekilde tarifinin rastgele bir
ş
ekilde söylenenbir ifadeyle uyum göstermesi de akla aykırıdır. Görüldü
ğ
ü gibi Kuran'dakibu ayetin en azından bir i
ş
areti Atmosfer'deki tabakalardır. Ayrıca tümUzay'da da farklı tabakalar, farklı boyutlar oldu
ğ
u da dü
ş
ünülebilir.
 
http://mucizeler.com/bolumler/17_gokyuzununtab.htm
 
 
Açıklama
 
Altı çizili cümlelerin altını çizme nedenim aynı iddia sahiplerinin
ş
uiddialarıdır;
 
http://mucizeler.com/bolumler/04_evreningaz.htm
 
Bu linkte ayetteki ''sema'' evren olarak çevrilmi
ş
,burada ise aynı ayetinaynı kelimesinin ''atmosfer'' anlamına geldi
ğ
i söylenmi
ş
.Afedersiniz amabu ne perhizdir bu ne lahana tur
ş
usudur?
İ
ddia sahiplerinin öncelikleKur'an'da ''sema'' kelimesinin evren anlamında mı yoksa atmosferanlamında mı kullanıldı
ğ
ına karar vermeleri gerekiyor.Kur'an'da ''sema''kelimesi evren anlamındadır.Bunu
ş
u yazımda açıklamı
ş
tım;
 
http://dinsizdeist.blogspot.com/2011/07/kurana-gore-gok-atmosfer-mi-evren-mi.html
 
Atmosfer olarak kabul edilirse tonlarca çeli
ş
ki çıkıyor,bunu linktenokuyun ben sizleri köken hakkında bilgilendireyim.
 
Katmanlara Ayrılmı
ş
Gök
İ
nancının Bulundu
ğ
u BazıToplumlar
 
Ş
amanizm=>Altaylılar ise hem 7 ve 9 kat gökten, hem de 12,16 ve 17 katgökten söz ederler.
 
Do
ğ
onlar ve Bambaralar=>Dogonlar’a göre Tanrı Amma’nın yarattı
ğ
ıgökler’in, yani gök katlarının sayısı 14’tür, yer katlarının sayısı da 14’tür
 
Mayalar=>7 kat.
 
Aztekler=>13 kat.
 
Yahudilik:7 kat
 
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6k_katlar%C4%B1
 
Bu Kaynak Dı
ş
ında;
 
Someyedler gökyüzünde (ya da gö
ğ
ün yedinci katında) oturan Num'ataparlar. Num "gök" anlamına gelmektedir.1 - A. Castern, Reisen im Norden in der Jahren 1838-1844, Leipzig, 1953,1953, s. 231 vd.
 
Yakutların Ürüng Ayı Toyon ya da Aybıt Aga (Aga "Baba")
ğ
ün yedincikatında beyaz mermerden bir tahtta oturur her
ş
eyi yönetir ama yanlızcai
ş
ler yapar(yani kimseyi cezalandırmaz).Kaynak:Dinler tarihi giri
ş
- Mircea Eliade
 
Afrika mitolojisinde Bambara inanı
ş
ına göre evren i
ş
itilemeyen tek birünlemden,yani kök ses Yo'dan yaratılmı
ş
tır.Yo gökyüzünü,yeryüzünü vetüm canlı
ş
eyleri yaratır.
İ
nsan bilinci Yo'dan ve yaratıcı cinler Faro,Telikove Pemba'dan gelir.Su cini Faro yeryüzünün yedi kıtasına denk dü
ş
meküzere yedi gökkubbeyi yaratır ve ya
ğ
murla döller.
 
Kaynak:Mitoloji-Ntv Yayınları
 
Görüldü
ğ
ü gibi bu göklerin katmanlara ayrılması inancı hemen hertoplumda var.Afrika mitolojisinde bile.Ve tüm bunlar bu mucizeiddiasının çökmesine yeter.Yani bilimsel bulgular bize bu inanı
ş
ınMuhammed'den önce bilindi
ğ
ini ve bir mucize olmadı
ğ
ını kesin olarakgösteriyor.
 
Afrika inançları gö
ğ
e neden 7 kat denildi
ğ
ini anlatıyor,yeryüzü 7 kıtaoldu
ğ
u için ona denk birde 7 tane gök
ş
ünülmü
ş
.Yani gözlemlenebilen bir
ş
eyden dolayı gö
ğ
e 7 kat denilmi
ş
.
 
Evet bu iddiayı 2. kez çürüttü
ğ
ümüze göre(birincisi gö
ğ
ün atmosfer de
ğ
ilevren olmasıdır) di
ğ
erlerine geçebiliriz.
 
Yedi kat gök inanı
ş
ı Kur'an'a
İ
brani-Hristiyan kaynaklardan girmi
ş
tir.
 
Hristiyan Kaynaklar
 
2. Korintliler 12:2“On dört yıl önce alınıp üçüncü gö
ğ
e götürülmü
ş
birMesih izleyicisi tanıyorum. Bu, bedensel olarak mı, yoksa beden dı
ş
ındamı oldu, bilmiyorum, Tanrı bilir.
 
Görüldü
ğ
ü gibi bu ayette direk 3 kat gökten bahsedilmi
ş
.A
ş
a
ğ
ıdakiayetlerde ise 7 gök gürlemesinden bahsediliyor;
 
Vahiy.10: 2-3Elinde açılmı
ş
küçük bir tomar vardı. Sa
ğ
aya
ğ
ını denize,sol aya
ğ
ını karaya koyarak aslanın kükremesini andıran yüksek sesleba
ğ
ırdı. O ba
ğ
ırınca, yedi gök gürlemesi dile gelip seslendiler.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Aalfaa Beta liked this
Fırat Demir liked this
Bahar Keskin liked this
DeCanter liked this
DeCanter liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->