Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dijital Fotoğrafçılık El Kitabı

Dijital Fotoğrafçılık El Kitabı

Ratings: (0)|Views: 979 |Likes:
Published by Emin
DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK EL KİTABI
BİLGİSAYAR KİTAPLIĞI SERİSİ - 02
DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK EL KİTABI
BİLGİSAYAR KİTAPLIĞI SERİSİ - 02

More info:

Published by: Emin on Aug 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2013

pdf

text

original

 
B
İ
LG
İ
SAYAR K
İ
TAPLI
Ğ
I SER
İ
S
İ
- 02
B
İ
LG
İ
SAYAR K 
İ
TAPLI
Ğ
I SER
İ
S
İ
- 02
Ö  Z  
2  
KOLEKSIYON
 
K  K  S  Y  N  
D
İ
J
İ
TAL FOTO
Ğ
RAFÇILIK EL K 
İ
TABI
 
Murahhas Üye (CEO)
Mehmet Y. YILMAZ
Yay
ı
n Direktörü
 M. Rauf ATE
Ş
Yaz
ı
 
İş
leri Müdürü (Sorumlu)
Erdal KAPLANSEREN
Görsel Yönetmen
Eylem AKSÜNGER
Katk 
ı
da Bulunanlar 
Pamir KIZILTU
Ğ
 A. K
ı
vanç TANRIKULUDaron DEDEO
Ğ
LUSelim
Ş
UMLUGörkem YILDIRIM
Bask 
ı
ve Cilt
Le Color / Levent Print City
Tel:
0212 637 15 30
© PCnet Dergisi Do
ğ
an Burda Dergi Yay
ı
nc
ı
l
ı
k vePazarlama A.
Ş
. Dergide yay
ı
mlanan yaz
ı
, foto
ğ
raf, harita,illüstrasyon ve konular
ı
n her hakk 
ı
sakl
ı
d
ı
r.
İ
zinsiz, kaynak gösterilerek dahi al
ı
nt
ı
yap
ı
lamaz.PCnet’in ücretsiz ekidir.
Yay
ı
nc
ı
Do
ğ
an Burda DergiYay
ı
nc
ı
l
ı
k ve Pazarlama A.
Ş
.
 
2
 
Televidyon.com’da 
Ş
ip
ş
ak adl
ı
foto
ğ 
rafç
ı
l
ı
program
ı
n
ı
haz
ı
rlay 
ı
p sunan Julien Aksoy veBurak Barutçu’nun el eme
ğ 
i göz nuru 48 bölüm-lük külliyat
ı
n
ı
bu say 
ı
m
ı
zda verdi
ğ 
imizi DVD’niniçinde göreceksiniz. Detayl
ı
ürün incelemeleri,röportajlar ve önemli ipuçlar
ı
n
ı
n yer ald
ı
ğ 
ı
bubölümleri izleyerek, elinizde tutuyor oldu
ğ 
unuzbu kitapç
ı
ğ 
ı
n etkisini daha da art
ı
rmay 
ı
 amaçlad
ı
k. Buradan Julien ve Burak’a tekrarte
ş
ekkür etmek istiyorum.Burak’la bir sohbetimiz s
ı
ras
ı
nda, son dönemdefoto
ğ 
rafa olan ilginin artmas
ı
na de
ğ 
indik.
Ş
üphesizbunda dijital foto
ğ 
rafç
ı
l
ı
ğ 
ı
n etkisi çok büyük! Di- jital foto
ğ 
raf makineleri sayesinde foto
ğ 
raf çekmek hem kolayla 
ş
t
ı
, hem ucuzlad
ı
. E
ğ 
er foto
ğ 
raf maki-nenizde yeterince pil gücü ve bellek alan
ı
varsa sizikimse tutamaz. Binlerce foto
ğ 
raf çekebilirsiniz. Üs-telik geli
ş
kin cep telefonlar
ı
yla dahi çok tatminkârfoto
ğ 
raflar elde etmek mümkün.Foto
ğ 
raf çekmek, kâ 
ğ 
ı
da bast
ı
rmak, internetteyay 
ı
mlamak ve LCD TV üzerinden sevdiklerinizlepayla 
ş
mak için profesyonel foto
ğ 
rafç
ı
olman
ı
z ge-rekmiyor. Bu kitapç
ı
ğ 
ı
m
ı
zda foto
ğ 
rafç
ı
l
ı
ğ 
ı
n temel-lerini sizlere anlatmaya, nas
ı
l foto
ğ 
rafç
ı
olunaca 
ğ 
ı
n
ı
 genel hatlar
ı
yla aktarmaya çal
ı
ş
t
ı
k.
İ
nan
ı
yoruzki bu rehber kitap sayesinde foto
ğ 
rafç
ı
l
ı
kta uzunsüredir arzu etti
ğ 
i ilerlemeyi gösteremeyen pek çok okuyucumuz hayal etti
ğ 
i gibi görüntüler yakalaya-bilecek.
İş
in teknik detaylar
ı
n
ı
n yan
ı
s
ı
ra, felsefik boyutuyla da konuya yakla 
ş
maya çal
ı
ş
t
ı
k. Umar
ı
zçantan
ı
zda ve kütüphanenizde yer ay 
ı
raca 
ğ 
ı
n
ı
z birürün ortaya koymu
ş
uzdur.
Muhte
ş
em foto
ğ 
raflariçin biraz bilgi yeterli
İ
 yi görüntüler yakalayabilmek için foto
ğ 
raf uzman
ı
olmak eskidekald
ı
. Teknoloji ve biraz da teknik bilgi sayesinde siz de muhte
ş
emfoto
ğ 
raflar elde edebilirsiniz.
Erdal KAPLANSEREN
erdal@PCnet.com.tr
ED
İ
TÖRÜN NOTU

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hakan Ener liked this
HakanBeun liked this
Ayhan Adsiz liked this
sadhunter liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->