Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
En İyi 50 Ücretsiz Oyun

En İyi 50 Ücretsiz Oyun

Ratings: (0)|Views: 223 |Likes:
Published by Emin
EN İYİ 50 ÜCRETSİZ OYUN
BİLGİSAYAR KİTAPLIĞI SERİSİ - 08
EN İYİ 50 ÜCRETSİZ OYUN
BİLGİSAYAR KİTAPLIĞI SERİSİ - 08

More info:

Published by: Emin on Aug 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/31/2013

pdf

text

original

 
B
İ
LG
İ
SAYAR K
İ
TAPLI
Ğ
I SER
İ
S
İ
- 08
B
İ
LG
İ
SAYAR K 
İ
TAPLI
Ğ
I SER
İ
S
İ
- 08
EN
İ
 Y 
İ
50ÜCRETS
İ
Z OYUN
T  Ü  
V  ’ 
OYUNLAR
 
Y  
 
İ
cra Kurulu Ba
ş
kan
ı
Mehmet Y. YILMAZ
Yay
ı
n Direktörü
 M. Rauf ATE
Ş
Yaz
ı
 
İş
leri Müdürü (Sorumlu)
Erdal KAPLANSEREN
Sayfa Yap
ı
mc
ı
s
ı
Eylem AKSÜNGER
Katk 
ı
da Bulunanlar 
Serdar CEVHER
Bask 
ı
ve Cilt
Le Color / Levent Print City
Tel:
0212 637 15 30
© PCnet Dergisi Do
ğ
an Burda Dergi Yay
ı
nc
ı
l
ı
k vePazarlama A.
Ş
. Dergide yay
ı
mlanan yaz
ı
, foto
ğ
raf, harita,illüstrasyon ve konular
ı
n her hakk 
ı
sakl
ı
d
ı
r.
İ
zinsiz, kaynak gösterilerek dahi al
ı
nt
ı
yap
ı
lamaz.PCnet’in ücretsiz ekidir.
Yay
ı
nc
ı
Do
ğ
an Burda DergiYay
ı
nc
ı
l
ı
k ve Pazarlama A.
Ş
.
 
2
ED
İ
TÖRÜN NOTU
Pek ço
ğ 
umuzun bilgisayarla tan
ı
ş
mas
ı
na vesile olan
ş
ey oyunlard
ı
r. 80’lerin sonlar
ı
nda çocuklu
ğ 
unuya 
ş
am
ı
ş
olanlar
ı
n haf 
ı
zas
ı
nda Commodore 64 ve Amiga 500 bilgisayarlarla ya 
ş
anan o heyecan vericioyun deneyimi canlanacakt
ı
r. Günümüzün bilgisayarlar
ı
ndan çok farkl
ı
durumda olan makinelerigörmü
ş
, onlar
ı
ya 
ş
am
ı
ş
olmak büyük bir
ş
ans. Oyun fonksiyonlar
ı
yla öne ç
ı
kan makinelerden sonra PC’ler hayat
ı
m
ı
za girdi ve ba 
ş
döndürücü bir serüven i
ş
te o zaman ba 
ş
lad
ı
. O tarihlerde de geni
ş
birkullan
ı
c
ı
kitlesini yakalayan oyun konsollar
ı
da zaman içinde geli
ş
ti.Durmaks
ı
z
ı
n geli
ş
en grafik kart
ı
teknolojisi, oyun sektörünün lokomotifi oldu, oyunlar
ı
n çehresinide
ğ 
i
ş
tirdi. Yüksek grafik ve i
ş
lemci platformlar
ı
na ihtiyaç duyan muazzam oyunlar
ı
n ba 
ş
ı
ndan kalkabilene
ş
k olsun!
İ
nsan
ı
i
ş
inden gücünden eden bu geli
ş
mi
ş
oyunlar için yüksek konfigürasyonlu bir bilgisayara sahip olman
ı
z
ş
art. Üstelik bu oyunlar, öyle “arada biraz oynamal
ı
k” da de
ğ 
il. Ya hep ya hiç! :)Baz
ı
oyunlar da vard
ı
r ki, evde veya i
ş
te (dizüstünüz varsa d
ı
ş
ar
ı
da da) k 
ı
sa molalar için bire birdir. Üstelik bu oyunlar
ı
n doyumu da gayet tatminkar. 2010 y 
ı
l
ı
n
ı
n ilk say 
ı
s
ı
ndaki kitab
ı
m
ı
z
ı
, en iyi50 ücretsiz oyuna ay 
ı
rd
ı
k. Kitab
ı
m
ı
z
ı
n kapa 
ğ 
ı
na ili
ş
tirilmi
ş
DVD’de tüm bu oyunlar
ı
n kurulabilirdosyalar
ı
n
ı
bulacaks
ı
n
ı
z. Uzun süre elinizden dü
ş
üremeyece
ğ 
iz bu kitap ve DVD, her ya 
ş
tan veoyunculuk seviyesinden kullan
ı
c
ı
n
ı
n severek oynayaca 
ğ 
ı
oyunlar
ı
içeriyor.
İ
yi e
ğ 
lenceler. :)
Hepinizi oyuna davet ediyoruz 
 Erdal KAPLANSEREN
Yaz
ı
 
İş
leri Müdürü

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->