Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Solicitare CCM si reactie SNLP

Solicitare CCM si reactie SNLP

Ratings: (0)|Views: 1,238 |Likes:

More info:

Categories:Types, Letters
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

 
/,
ROMANIA
APROB
MINISTERULJUSTITIEI
AdministratiaNationaliaPenftenciarelor
0
Cabinetdire~orgeneral
Nr
/fil..
t!P.:.o.7.20.0.5
DIRECTORGENERAL
NOTA
referitoarelasolicitareaFederapieiSindicatelordinAdministratieiNapionaZe
a
Penitenciarelordeaseincepenegociereaacorduluicolectivdemunca
La24.03.2005,FederatiaSindicatelordirtAdministratiaNationalaaPenitenciarelor,afiliatala
eNS
"CartelAlfa",asolicitat
conducerii
AdrninistratieiNationalea
Penitenciarelor,printr-oadresascrisa,incepcrcanegocierilor
lanivel
de
grupdeuriitati,
pentru
incheierea
contractuluicolectivde
munea
pentrupersonalulcontractual,conformart.12alin.(I)dinLegeanr.130/1996
~i
aacorduluicolectivprivind
raporturile
deserviciu
pentru
functionarii
publicicustatutspecial,conform
ar't.fi
Idin
Legeanr.
188/1999.
FederatiaNationalaareIncomponeritaorganizatii
sindicalein12
unitati
(circa7
%
dinpersonaluldinpenitenciare.De
asemenea,lanivelul
sistemuluipenitenciar
functioneaza
Sindicatul
National,carearegrupesindicaleunitatilesubordanate
AdrninistratieiNationale
aPenitenciarelor[reprezentandpeste
60
%
din
personal.).
DupaanalizaincadrulCalegiuluideConducereaconditiilor
in
care
s-arputeaincheia
acordulcalectivdemunca,conducereaAdministratieiNationaleaPenitenciarelor,prin
adresanr.137.262
din27.05.2005,a
soIicitat
FederatieiSindicalerevendicarile,mativarea
sipropuneriledesolutionare,
potrivit
Legii
nr.130/16
octornbrie
1996privind
contractulcolectiv
de
munca.
Cu
ocazia
intalniriidelucru
eu
directoriiunitatilorde
peniteneiare,
din16-17
iunie
a.c.,careaavut
loc
laAmara,
au
fast
invitatilideriiFederatieiSindicale
~i
aiSindicatuluiNationalsia
 
fastpusaindiscutieoportunitateaIncheicriiunuiacordcolectivdemunca,faraaseajunge1aunpunctdevedereunitar.InziuadeOS.07_2005,1acererealideruluiFederatieiSindicale,reprezentantiifederatieiaufast
primiti
1asediulAdministratieiNationaleaPenitenciarelordecatredirectorulgeneralalAdministratieiNationaleaPenitenciarelor
si
directorulgeneraladjunct.Cuacestprilej,lideriisindicaliauapreciat
0
maibunacolaborareeupersonaluldeconduceredinumtatisiauridicat,in
principal,urmatoareleprobleme:
acordareadrepturilorbanestirestantepentruechipamentpentrupersonaluldepenitenciare;sprijinirea,incontinuare,aorganizatiilorsindicale,pentru
0
mai
bunaconlucrareeudireetorii'uniratilordepenitenciare;incheiereaunuiprotocolprincaresaseaecepteincepereanegocicrilorinvederea
Incheierii
unuiacordcolectivdernuncaintreFederatiaSindicala
si
AdministratiaNationala
t"
3-~
't
aPenitenciarelor.Laintalnire,cainvitat
al
FederatieiSindicale,aparticipatdomnulDumitriuMirceadinparteaCNS"Cartel
Alfa",
FederatiaNationalaaSindicateloraprezentatunproiectdeprotocolcaresedoreaareglementaconditiile
in
caresevordesfasuranegocierileacorduluicolectivde
murica.
Administratia
Nationala
aPenitenciarelornuasemnatacest
,
-
protocol,Intrucatoportunitateadeclansariinegocierilorunuiacordcolectivdemuncaridicauneleprob1emecumsunt:FederatiaSindicalanuaprecizatdomeniilesirevendicarilepentrucareseimpunenegociereaadministratie-sindicat;SindicatulNational,carereprezintamajoritateapersonaluluidinsistemulpenitenciar,nu
si
-amanifestatdisponibilitateadenegociere;calitateadeordonatorsecundardecrediteaAdministratieiNationaleaPenitenciarelornupermiteasumareacalitatiideparteIntr-unacordcolectivderrruncavizanddrepturilepersonaluluicaresuntsolutionateprinordinalministruluijustitiei;
apartenenta
lasistemuldeordinepublica
si
sigurantanationalaapersonalului
si
precizareadrepturilorsiindatoririlorprinlegedetermina,foartestrict,situatiile
in
careanumitedrepturiarputeafinegociate;Legearrr.130din16octombrie1996,republicata,privindcontractulcolectivdemunca,art.12,alin.(i)-
incheierea
contractelorcolectivedemuncapentruinstitutiilebugetareestetratataca
0
posibilitate
si
TIU
CH
nnhlio!:'it1""
 
presedinteleSindicatuluiNational,reprezentandaproape8.000demernbri,aprecizatcanuconsideraoportuna,deocamdata,incheiereaunuiacordcolectivdemunca,in
conditiilein
care
Iegislatia
subsecventaLegii
293/2004nua
fostintegraladoptata,
Acestpurict
devedereafostprezentatinsedintaconsiliuhriexecutiv
al
eNS
"CartelAlfa",
in
datade
08
iulie2005;
HotarareaComitetuluiConfederalnr.14din08.07.2005,comunicataAdministratieiNationaleaPenitenciarelorde
,
catre
eNS
"CartelAHa",
ell
adresa_
nr.
1566/12.07.2005,
s-
a
retrasimputernicirea
nr.
556/07.03.2005,
acordataFederatieiSindicatelordinAdrninistratiaNationalaa
I,
Penitenciarelor,referitoare1a
negocierea
acorduluicolectivdemunca;
Ladatade19.07.
2005,FederatiaSindicatelordinAdministratiaNation
ala
aPenitenciarelor
a
prezeritat,lasediuladministratieipenitenciare,SentintaCivilanr.10aTribunaluluiBucuresti,sectiaaIII-acivila,din
24.05.2005,prin
caresus-nurnitafederatieindeplinestecalitateadereprezentativitatelanivelde
ramura
ill
vederea
negocieriicontractului
colectiv
de
murica.
Dementionatca,AdministratiaNationalaaPenitenciarelornu
apusindiscutie,
rnciodata,reprezentativitateaFederatieiSindicatelordinAdministratia
Narionala
aPenitenciarelor,preocupareasafiindrespectarealimitelorlegalereferitoarelaincheiereacontractuluidernunca,AdministratiaNationalaaPenitenciarelorva
asigura,
incontinuare,conditiiledezvoltariiunuidialogsindical,
in
folosul
asigurarii
drepturilor
personaluluisi
irriburiatatirii
conditiilordemuncasiprotectiesocialaaacestora,informeIeperrnisedelege.Fatadeacesteimprejurari,propunemtransmitereaacesteinotepresedintilorcelordouaformatiunisindicalealepersonaluluidepenitenciare,spreinforrnare.
Directorgeneral
adjunct
MagistratROBERTCAZANCIUC
5
c--
DS/MA/15.07.2005

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->