Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Legea Privind Mica Reforma in Justitie

Legea Privind Mica Reforma in Justitie

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by mihai_soare_1

More info:

Published by: mihai_soare_1 on Aug 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2014

pdf

text

original

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTA
Ţ
ILOR SENATUL
 
L E G E
privind unele m
ă
suri pentru accelerarea solu
ţ
ion
ă
rii proceselorParlamentul României
adopt
ă
prezenta lege.
Art. I.
- Codul de procedur 
ă
civil
ă
, republicat în Monitorul Oficial,al României, Partea I, nr. 45 din 24 februarie 1948, cu modific
ă
rile
ş
icomplet
ă
rile ulterioare, se modific
ă
 
ş
i se completeaz
ă
dup
ă
cumurmeaz
ă
:
1.
 
La articolul 1, dup
ă
punctul 1 se introduce un nou punct,pct. 1
1
, cu urm
ă
torul cuprins:
„1
1
. în prim
ă
 
ş
i ultim
ă
instan
ţă
, procesele
ş
i cererile privind crean
ţ
eavând ca obiect plata unei sume de bani
 
de pân
ă
la 2.000 lei inclusiv;”
2. La articolul 20, punctul 2 se modific
ă
 
ş
i va avea urm
ă
torulcuprins:
„ 2. când dou
ă
sau mai multe instan
ţ
e s-au declarat necompetentede a judeca aceea
ş
i pricin
ă
.”
 
 2
 
3. Dup
ă
articolul 40
1
se introduce un nou articol, art. 40
2
, cuurm
ă
torul cuprins:
 
„Art. 40
2
. - Str 
ă
mutarea pricinii nu poate fi cerut
ă
din nou, pentruacela
ş
i motiv, în afar 
ă
de cazul în care noua cerere se întemeiaz
ă
peîmprejur 
ă
ri necunoscute la data solu
ţ
ion
ă
rii cererii anterioare sau ivitedup
ă
solu
ţ
ionarea acesteia.Cererea de str 
ă
mutare a cauzei introdus
ă
cu nerespectarea prevederilor alin. 1 este inadmisibil
ă
.”
4. La articolul 82, alineatul 1 se modific
ă
 
ş
i va avea urm
ă
torulcuprins:
 „Art. 82. - Orice cerere adresat
ă
instan
ţ
elor judec
ă
tore
ş
ti trebuie s
ă
 fie f 
ă
cut
ă
în scris
ş
i s
ă
cuprind
ă
ar 
ă
tarea instan
ţ
ei, numele
ş
i prenumele,domiciliul sau re
ş
edin
ţ
a p
ă
ţ
ilor ori, dup
ă
caz, denumirea
ş
i sediul lor,numele
ş
i prenumele, domiciliul sau re
ş
edin
ţ
a reprezentan
ţ
ilor lor, dac
ă
 este cazul, obiectul cererii
ş
i semn
ă
tura. De asemenea, cererea vacuprinde, dac
ă
este cazul,
ş
i datele de identificare a mijloacelor decomunicare utilizate de p
ă
ţ
i, precum num
ă
rul de telefon, num
ă
rul defax, adresa de po
ş
t
ă
electronic
ă
sau altele asemenea.”
5. Dup
ă
articolul 86 se introduc dou
ă
noi articole, art. 86
1
 
ş
i 86
2
,cu urm
ă
torul cuprins:
„Art. 86
1
. - Dup
ă
sesizarea instan
ţ
ei, dac
ă
p
ă
ţ
ile au avocat sauconsilier juridic, cererile, întâmpin
ă
rile sau alte acte se pot comunicadirect între ace
ş
tia. În acest caz, cel care prime
ş
te actul va atesta primirea
ş
i va consemna data primirii pe însu
ş
i exemplarul care se va depune lainstan
ţă
, de îndat
ă
, sub sanc
ţ
iunea nelu
ă
rii în seam
ă
. Dovada comunic
ă
riiactelor poate fi f 
ă
cut
ă
 
ş
i prin orice alt înscris depus la dosarul cauzei princare se atest
ă
, sub semn
ă
tur 
ă
, primirea fiec
ă
rui act de procedur 
ă
care afost comunicat.Art. 86
2
. – În scopul ob
ţ
inerii datelor 
ş
i informa
ţ
iilor necesarerealiz
ă
rii procedurii de comunicare a cita
ţ
iilor, a altor acte de procedur 
ă
, precum
ş
i îndeplinirii oric
ă
rei atribu
ţ
ii proprii activit
ăţ
ii de judecat
ă
,instan
ţ
ele au drept de acces direct la bazele electronice de date sau la altesisteme de informare de
ţ
inute de autorit
ăţ
i
ş
i institu
ţ
ii publice.
 
 3
Autorit
ăţ
ile
ş
i institu
ţ
iile prev
ă
zute la alin. 1 au obliga
ţ
ia de a luam
ă
surile necesare în vederea asigur 
ă
rii accesului direct al instan
ţ
elor la bazele electronice de date
ş
i sistemele de informare prev
ă
zute laacela
ş
i alineat.”
6. La articolul 88 alineatul 1, punctul 5
1
se modific
ă
 
ş
i va aveaurm
ă
torul cuprins:
„5
1
. men
ţ
iunea c
ă
, prin înmânarea cita
ţ
iei, sub semn
ă
tur 
ă
de primire, personal sau prin reprezentant legal sau conven
ţ
ional, pentru untermen de judecat
ă
, cel citat este prezumat c
ă
are în cuno
ş
tin
ţă
 
ş
itermenele de judecat
ă
ulterioare aceluia pentru care cita
ţ
ia i-a fostînmânat
ă
;”
7.
 
La articolul 88 alineatul 1, dup
ă
punctul 5
1
se introduce unnou punct, pct. 5
2
, cu urm
ă
torul cuprins:
 
„5
2
. alte men
ţ
iuni prev
ă
zute de lege;”
8. La articolul 105, alineatul 1 se modific
ă
 
ş
i va avea urm
ă
torulcuprins:
„Art. 105. - Actele de procedur 
ă
îndeplinite de un judec
ă
tor cuînc
ă
lcarea normelor de competen
ţă
de ordine public
ă
sau privat
ă
vor fideclarate nule în condi
ţ
iile prev
ă
zute de lege.”
9.
 
La articolul 108
1
alineatul 1 punctul 1, dup
ă
litera e) seintroduce o nou
ă
liter
ă
, lit. f), cu urm
ă
torul cuprins:
„f) refuzul p
ă
ţ
ii de a se prezenta la
ş
edin
ţ
a de informare cu privire la
 
avantajele medierii, în situa
ţ
iile în care a acceptat, potrivit legii.”
10. Articolul 109 se modific
ă
 
ş
i va avea urm
ă
torul cuprins:
„Art. 109. - Oricine pretinde un drept împotriva unei alte persoanetrebuie s
ă
fac
ă
o cerere înaintea instan
ţ
ei competente.
 
Sesizarea instan
ţ
ei se poate face numai dup
ă
îndeplinirea unei proceduri prealabile, dac
ă
legea prevede în mod expres aceasta. Dovadaîndeplinirii procedurii prealabile se va anexa la cererea de chemare în judecat
ă
. Neîndeplinirea procedurii prealabile nu poate fi invocat
ă
decât dec
ă
tre pârât prin întâmpinare, sub sanc
ţ
iunea dec
ă
derii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->