Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oracle Database 11g. Podręcznik administratora baz danych

Oracle Database 11g. Podręcznik administratora baz danych

Ratings: (0)|Views: 1,144|Likes:
Published by helionsa
Poznaj możliwości systemu Oracle Database 11g i profesjonalnie administruj bazami danych


Jak tworzyć bogate w możliwości aplikacje, zarządzające bazami danych?
Na czym polega implementowanie solidnych zabezpieczeń z wykorzystaniem uwierzytelnienia i kontroli dostępu?
W jaki sposób pracować z hurtowniami danych oraz sieciowymi i bardzo dużymi bazami danych?


System Oracle 11g kontynuuje tradycję rozszerzania w kolejnych edycjach możliwości oraz funkcji baz danych Oracle i tym samym dostarcza wymiernych korzyści pracy administratora. Tym razem udoskonalono w nim automatyczne zarządzanie pamięcią, a ponadto zaproponowano nowe narzędzia wspomagające oraz usprawnienia w zakresie dostępności i przejmowania funkcji uszkodzonej bazy. Dzięki takim — często rewolucyjnym — aktualizacjom baza danych Oracle znajduje zastosowanie we wszystkich sytuacjach, w których liczy się bezwzględna stabilność systemu, absolutne bezpieczeństwo danych i szybkość działania. Każdy administrator baz danych czy programista aplikacji, który chce efektywnie wykonywać swoją pracę, powinien poznać nowe funkcje oferowane przez Oracle.

Książka "Oracle Database 11g. Podręcznik administratora baz danych" zawiera wszystkie niezbędne, w pełni aktualne informacje, których potrzebujesz, aby sprawnie zarządzać bazą danych Oracle. Dzięki temu fachowemu przewodnikowi dowiesz się, jak skonfigurować sprzęt oraz oprogramowanie pod kątem maksymalnej efektywności i w jaki sposób stosować niezawodne zabezpieczenia. Poznasz prawidłowe strategie monitorowania, kontrolowania i strojenia zarówno samodzielnych, jak i sieciowych baz danych. Korzystając z tego podręcznika, nauczysz się automatyzować proces przywracania i tworzenia kopii zapasowych, zapewniać transparentne możliwości przełączania po awarii oraz dystrybuować bazy danych przedsiębiorstwa z wykorzystaniem środowiska Oracle Net.Architektura systemu Oracle
Uaktualnianie bazy danych do wersji Oracle 11g
Planowanie przestrzeni tabel i zarządzanie nimi
Zarządzanie bazą danych
Projektowanie i implementowanie aplikacji
Monitorowanie użycia przestrzeni dyskowej
Bezpieczeństwo baz danych
Zarządzanie profilami i metody autoryzacji
Architektura narzędzia Data Guard
Funkcje zapewniające wysoką dostępność
Rozproszenie bazy danych


Sprawnie i profesjonalnie zarządzaj wielkimi bazami danych!
Poznaj możliwości systemu Oracle Database 11g i profesjonalnie administruj bazami danych


Jak tworzyć bogate w możliwości aplikacje, zarządzające bazami danych?
Na czym polega implementowanie solidnych zabezpieczeń z wykorzystaniem uwierzytelnienia i kontroli dostępu?
W jaki sposób pracować z hurtowniami danych oraz sieciowymi i bardzo dużymi bazami danych?


System Oracle 11g kontynuuje tradycję rozszerzania w kolejnych edycjach możliwości oraz funkcji baz danych Oracle i tym samym dostarcza wymiernych korzyści pracy administratora. Tym razem udoskonalono w nim automatyczne zarządzanie pamięcią, a ponadto zaproponowano nowe narzędzia wspomagające oraz usprawnienia w zakresie dostępności i przejmowania funkcji uszkodzonej bazy. Dzięki takim — często rewolucyjnym — aktualizacjom baza danych Oracle znajduje zastosowanie we wszystkich sytuacjach, w których liczy się bezwzględna stabilność systemu, absolutne bezpieczeństwo danych i szybkość działania. Każdy administrator baz danych czy programista aplikacji, który chce efektywnie wykonywać swoją pracę, powinien poznać nowe funkcje oferowane przez Oracle.

Książka "Oracle Database 11g. Podręcznik administratora baz danych" zawiera wszystkie niezbędne, w pełni aktualne informacje, których potrzebujesz, aby sprawnie zarządzać bazą danych Oracle. Dzięki temu fachowemu przewodnikowi dowiesz się, jak skonfigurować sprzęt oraz oprogramowanie pod kątem maksymalnej efektywności i w jaki sposób stosować niezawodne zabezpieczenia. Poznasz prawidłowe strategie monitorowania, kontrolowania i strojenia zarówno samodzielnych, jak i sieciowych baz danych. Korzystając z tego podręcznika, nauczysz się automatyzować proces przywracania i tworzenia kopii zapasowych, zapewniać transparentne możliwości przełączania po awarii oraz dystrybuować bazy danych przedsiębiorstwa z wykorzystaniem środowiska Oracle Net.Architektura systemu Oracle
Uaktualnianie bazy danych do wersji Oracle 11g
Planowanie przestrzeni tabel i zarządzanie nimi
Zarządzanie bazą danych
Projektowanie i implementowanie aplikacji
Monitorowanie użycia przestrzeni dyskowej
Bezpieczeństwo baz danych
Zarządzanie profilami i metody autoryzacji
Architektura narzędzia Data Guard
Funkcje zapewniające wysoką dostępność
Rozproszenie bazy danych


Sprawnie i profesjonalnie zarządzaj wielkimi bazami danych!

More info:

Published by: helionsa on Aug 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

 
Oracle Database 11g.Podrêcznik administratorabaz danych
Autorzy: Bob Bryla, Kevin Loney T³umaczenie: Piotr PilchISBN: 978-83-246-2547-5Tytu³ orygina³u:Oracle Database 11gDBA Handbook (Osborne Oracle Press)Format: 168
×
237, stron: 776
Poznaj mo¿liwoœci systemu Oracle Database 11g i profesjonalnie administruj bazami danych
• Jak tworzyæ bogate w mo¿liwoœci aplikacje, zarz¹dzaj¹ce bazami danych?• Na czym polega implementowanie solidnych zabezpieczeñ z wykorzystaniemuwierzytelnienia i kontroli dostêpu?• W jaki sposób pracowaæ z hurtowniami danych oraz sieciowymi i bardzodu¿ymi bazami danych?System Oracle 11g kontynuuje tradycjê rozszerzania w kolejnych edycjach mo¿liwoœcioraz funkcji baz danych Oracle i tym samym dostarcza wymiernych korzyœci pracyadministratora. Tym razem udoskonalono w nim automatyczne zarz¹dzanie pamiêci¹,
a ponadto zaproponowano nowe narzêdzia wspomagaj¹ce oraz usprawnienia w zakresie
 
dostêpnoœci i przejmowania funkcji uszkodzonej bazy. Dziêki takim – czêsto rewolucyjnym
 – aktualizacjom baza danych Oracle znajduje zastosowanie we wszystkich
 
sytuacjach,w których liczy siê bezwzglêdna stabilnoœæ systemu, absolutne bezpieczeñstwo
danychi szybkoœæ dzia³ania. Ka¿dy administrator baz danych czy programista aplikacji, którychce efektywnie wykonywaæ swoj¹ pracê, powinien poznaæ nowe funkcje oferowaneprzez Oracle.
Ksi¹¿ka „Oracle Database 11g. Podrêcznik administratora baz danych”zawiera wszystkie
niezbêdne, w pe³ni aktualne informacje, których potrzebujesz, abysprawnie zarz¹dzaæ
baz¹ danych Oracle. Dziêki temu fachowemu przewodnikowi dowieszsiê, jak skonfigurowaæ
sprzêt oraz oprogramowanie pod k¹tem maksymalnejefektywnoœci i w jaki sposób stosowaæ niezawodne zabezpieczenia. Poznaszprawid³owe strategie monitorowania, kontrolowania i strojenia zarówno samodzielnych, jak i sieciowych baz danych. Korzystaj¹c z tego podrêcznika, nauczysz siêautomatyzowaæ proces przywracania i tworzenia kopii zapasowych, zapewniaætransparentne mo¿liwoœci prze³¹czania po awarii oraz dystrybuowaæ bazy danychprzedsiêbiorstwa z wykorzystaniem œrodowiska Oracle Net.• Architektura systemu Oracle• Uaktualnianie bazy danych do wersji Oracle 11g• Planowanie przestrzeni tabel i zarz¹dzanie nimi• Zarz¹dzanie baz¹ danych• Projektowanie i implementowanie aplikacji• Monitorowanie u¿ycia przestrzeni dyskowej• Bezpieczeñstwo baz danych• Zarz¹dzanie profilami i metody autoryzacji• Architektura narzêdzia Data Guard• Funkcje zapewniaj¹ce wysok¹ dostêpnoœæ• Rozproszenie bazy danych
Sprawnie i profesjonalnie zarz¹dzaj wielkimi bazami danych!
 
Spis treci
O autorach ................................................................................................15Wstöp .......................................................................................................17
Czöè I Architektura bazy danych ......................................................19
Rozdziaä 1. Wprowadzenie do architektury systemu Oracle ...........................................21
Bazy danych i instancje ................................................................................................................22Bazy danych ...........................................................................................................................22Instancje .................................................................................................................................23Logiczne struktury przechowywania danych systemu Oracle ......................................................24Przestrzenie tabel ....................................................................................................................24Bloki .......................................................................................................................................26Obszary ..................................................................................................................................26Segmenty ................................................................................................................................26Logiczne struktury bazy danych Oracle .......................................................................................27Tabele .....................................................................................................................................28Ograniczenia ..........................................................................................................................36Indeksy ...................................................................................................................................39Widoki ....................................................................................................................................42Uytkownicy i schematy ........................................................................................................44Profile .....................................................................................................................................45Sekwencje ..............................................................................................................................45Synonimy ...............................................................................................................................45Jzyk PL/SQL ........................................................................................................................46Siganie do zewntrznych plików ..........................................................................................47àcza bazy danych i zewntrzne bazy danych .......................................................................48Fizyczne struktury przechowywania danych systemu Oracle .......................................................49Pliki danych ............................................................................................................................49Pliki dziennika powtórze ......................................................................................................51Pliki sterujce .........................................................................................................................51Archiwizowane pliki dziennika ..............................................................................................52Pliki parametrów inicjujcych ................................................................................................52Pliki alertów i dziennika ladu ...............................................................................................53Pliki kopii zapasowych ...........................................................................................................54Oracle Managed Files .............................................................................................................54Pliki haseá ...............................................................................................................................55
 
6 Oracle Database 11g. Podröcznik administratora baz danych
Powielanie plików bazy danych ...................................................................................................55Usáuga ASM ...........................................................................................................................56Rczne powielanie plików ......................................................................................................56Struktury pamici systemu Oracle ................................................................................................58Obszar SGA ...........................................................................................................................59Obszar PGA ...........................................................................................................................62Obszar kodu wykonywalnego ................................................................................................63Procesy drugoplanowe ...........................................................................................................63Podstawowe informacje na temat tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania .............................66Eksport i import ......................................................................................................................66Kopie zapasowe offline ..........................................................................................................67Kopie zapasowe online ...........................................................................................................67RMAN ....................................................................................................................................67Moliwoci zabezpieczenia systemu ............................................................................................68Uprawnienia i role ..................................................................................................................68Monitorowanie .......................................................................................................................69Monitorowanie precyzyjne .....................................................................................................69Wirtualne prywatne bazy danych ...........................................................................................70Label Security ........................................................................................................................70Real Application Clusters .............................................................................................................70Oracle Streams ..............................................................................................................................71Oracle Enterprise Manager ...........................................................................................................71Parametry inicjalizacyjne bazy Oracle ..........................................................................................72Podstawowe parametry inicjalizacyjne ...................................................................................72Zaawansowane parametry inicjalizacyjne ..............................................................................78
Rozdziaä 2. Uaktualnienie bazy danych do wersji Oracle 11g ........................................79
Wybór metody uaktualnienia ........................................................................................................81Przed rozpoczciem uaktualnienia ................................................................................................82Wykorzystanie narzdzia Database Upgrade Assistant (DBUA) .................................................84Wykonanie bezporedniego uaktualnienia rcznego ....................................................................85Wykorzystanie narzdzi Export i Import ......................................................................................88Uycie odpowiednich wersji narzdzi Export i Import ..........................................................88Wykonanie uaktualnienia .......................................................................................................89Uycie metody polegajcej na skopiowaniu danych ....................................................................89Po zakoczeniu uaktualnienia .......................................................................................................90
Rozdziaä 3. Planowanie przestrzeni tabel i zarzñdzanie nimi ..........................................93
Architektura przestrzeni tabel .......................................................................................................93Typy przestrzeni tabel ............................................................................................................94Optimal Flexible Architecture ..............................................................................................100Przestrzenie tabel w instalacji Oracle .........................................................................................104Przestrze tabel SYSTEM ....................................................................................................105Przestrze tabel SYSAUX ....................................................................................................105Przestrze tabel TEMP .........................................................................................................105Przestrze tabel UNDOTBS1 ...............................................................................................105Przestrze tabel USERS .......................................................................................................105Przestrze tabel EXAMPLE .................................................................................................106Rozmieszczanie segmentów .......................................................................................................106
Rozdziaä 4. Fizyczne struktury bazy danych oraz zarzñdzanie pamiöciñ masowñ ...........109
Tradycyjne zarzdzanie przestrzeni dyskow ...........................................................................110Zmiana rozmiaru przestrzeni tabel i plików danych .............................................................110Przenoszenie plików danych ................................................................................................126Przenoszenie plików dziennika powtórze online ................................................................128Przenoszenie plików kontrolnych .........................................................................................130

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->