Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AutoCAD 14 i 14 PL

AutoCAD 14 i 14 PL

Ratings:
(0)
|Views: 447|Likes:
Published by helionsa
W książce znajdziesz omówienie polskiej i angielskiej wersji AutoCAD-a 14 dla Windows. Opisane zostały zarówno zupełnie nowe cechy, które pojawiły się w wersji 14, jak i narzędzia istniejące "od początku". Komendy AutoCAD-a zostały zgrupowane tematycznie, każdej z nich towarzyszy informacja o działaniu, sposób wprowadzenia komendy z menu i okien narzędziowych oraz szczególowe omówienie opcji. Opis komend uzupełniony został uwagami praktycznymi, licznymi przykładami i rysunkami.
Zwarte kompendium wiedzy na temat najważniejszych narzędzi AutoCAD-a 14!
W książce znajdziesz omówienie polskiej i angielskiej wersji AutoCAD-a 14 dla Windows. Opisane zostały zarówno zupełnie nowe cechy, które pojawiły się w wersji 14, jak i narzędzia istniejące "od początku". Komendy AutoCAD-a zostały zgrupowane tematycznie, każdej z nich towarzyszy informacja o działaniu, sposób wprowadzenia komendy z menu i okien narzędziowych oraz szczególowe omówienie opcji. Opis komend uzupełniony został uwagami praktycznymi, licznymi przykładami i rysunkami.
Zwarte kompendium wiedzy na temat najważniejszych narzędzi AutoCAD-a 14!

More info:

Published by: helionsa on Aug 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

 
Rysowanie precyzyjne201
Rysowanie precyzyjne
3RGF]DVWZRU]HQLDU\VXQNyZF]
 
VWR]DFKRG]LNRQLHF]QR
üZVND]DQLDSXQNWXF]\OLRNUH
ORQHJRPLH
 j-
VFDQDU\VXQNX:QLQLHMV]\PUR]G]LDOH]DSR]QDV]VL
 
]]DJDGQLHQLHPGRNáDGQR
FLZVND]\ZDQLD SXQNWyZ3XQNWPR
*
QDZVND]DüQDHNUDQLH]DSRPRF
 
NXUVRUD-HVWWRLQWXLF\MQDPHWRGDSROHJDM
 
FDQDXVWDZLHQLXNXUVRUDZRNUH
ORQ\PPLHMVFXHNUDQXLQDFL
QL
 
FLXOHZHJRSU]\FLVNXP\V]\'RNáD
d-
QR
üWDNLHJRZVND]DQLDMHVW]DOH
*
QDRGSRZL
 
NV]HQLDU\VXQNX$XWR&$'SDPL
 
WDOLF]E\]GRNáDGQ
o-
FL
 
GRPLHMVFSRSU]HFLQNX-HGQDN
*
HZVND]DQLHSXQNWXQDHNUDQLHQLHMHVWD
*
WDNGRNáDGQH 1DSLHUZV]\U]XWRNDU\VXQHNZ\JO
 
GDEDUG]RSUHF\]\MQLHLRGFLQNLVW\NDM
 
VL
 
GRNáDGQLHNR
FDPL$OHSRSRZL
 
NV]HQLXZLGDüZ\UD
(
QLH
*
HQLHMHVWWRSUDZG
 
2LOHSRZL
 
kszenie jest niewielkie to
QLHGRNáDGQR
FLQLHV
 
ZLGRF]QH
1
DOHJG\SRZL
 
NV]HQLHMHVWGX
*
HWRU\VXQHNÄUR]V\SXMHVL
 
´:MDNLVSRVyEPR
*
QDWHPX]
a
UDG]Lü"
 
1
'RNáDGQR
üU\VXQNXQLHMHVWMHG\QLHNZHVWL
 
HVWHW\F]Q
 
0DWR]QDF]HQLHUyZQLH
*
SRGF]DVHG\FMLQSSRGF]DVRNUH
ODQLDJUDQLF\REV]DUXGRNUHVNRZDQLDWZRU]HQLDUHJLRQyZLWS
 
202AutoCAD 14 & 14 PL dla Windows
$XWR&$'RIHUXMHNLONDVSRVREyZ]ZL
 
NV]HQLDSUHF\]MLU\VRZDQLD6
 
WRVNRNRZHSU]H
suwanie
NXUVRUD]ZDQHVNRNLHPVLDWNDZ
 
]áyZWU\ERUWRJRQDOQ\SXQNW\FKDUDNWHU\VW\F]QHRELH
któw i liniekonstrukcyjne.
:SRSU]HGQLFKZHUVMDFK$XWR&$'DZ\EyUSXQNWXFKDUDNWHU\VW\F]QHJRQLHE\áZ
*
DGHQ
sposób sygnalizowany na ekranie. W wersji 14 wprowadzono AutoSnap i punkty cha-
UDNWHU\VW\F]QHV
 
R]QDF]DQHQDHNUDQLH]DSRPRF
 
VSHFMDOQ\FKPDUNHUyZNWyUH]QDF]
nie
XáDWZLDM
 
LFKORNDOL]DFM
 
Skok, w
]â\
i tryb ortogonalny
'RNáDGQR
üU\VXQNXPR
*
QD]QDF]QLH]ZL
 
NV]\üSRVáXJXM
 
FVL
 
VNRNRZ\PSU]HVXZDQLHPNXUVRUD± 61$36.2.VLDWN
 
Z
 
]áyZ±*5,'6,$7.$RUD]WU\EHPRUWRJRQDOQ\P±257+225726NRNLHPVLDWN
 
Z
 
yZRUD]WU\EHPRUWRJRQDOQ\PVWHUXMHP\]DSRPRF
 
RNQDGLDORJRZHJR''502'(62'67$1NWyUHZ\ZRáXMHP\Z\ELHUDM
 
F]PHQX
[Tools]-[Drawing Aids...] ([Na-
U]
G]LD@>3RPRFHU\VXQNRZH@
).
:W\PRNQLHPR
*
QD
 
F]LZ\á
 
F]\üSRV]F]HJyOQHWU\E\ SUDF\RUD]RNUH
OLüLFKSDUDPHWU\6]F]HJyáRZHRPyZLHQLHWU\EyZRUD]LFKSDUDPHWUyZ]QDM
dziesz w
QDVW
 
 SQ\FKSXQNWDFK
Tryb ortogonalnySkok
6LDWNDZ
]áyZ
ORTHO (ORTO)SNAP (SKOK)GRID (SIATKA)Skok aksonometryczny
3RRNUH
OHQLXSDUDPHWUyZPR
*
QDZáDWZ\VSRVyEZá
 
F]DüLZ\á
 
F]DüWU\E\SRSU]H]SRGZyMQHNOL
k-
QL
 
FLHZRGSRZLHGQLPRNLHQNXZOLQLLVWDWXVRZHMHNUDQX
 
Rysowanie precyzyjne203
Skokowe przesuwanie kursora czyli
 
SNAP (SKOK)
'RNáDGQR
üZVND]\ZDQLDSXQNWyZPR
*
QDRVL
 
JQ
 
üQDND]XM
 
FVNRNRZHSU]HVXZDQLHNXUVRUDQDHNUDQLH1DU\VXQHNPR
*
QDQDáR
*
\üQLHZLGRF]Q
 
VLDWN
 
7\ONRZZ
 
]áDFKWHMVLDWNLPR
*
H]QDOH
(
üVL
 
NXUVRU-H
*
HOLNXUVRUZVND]XMHSXQNWSR]DZ
 
]áHPWRMHVWDXWRPDW\F]QLHSU]HVXZDQ\GRQDMEOL
*
V]HJRZ
 
]áDVLDWNL2GMHGQHJRZ
 
]áDGRGUXJLHJRNXUVRUSU]HVXZDVL
 
VNRNRZRFRR]QDF]D
*
HNXUVRU PR
*
HZVND]\ZDüW\ONRSXQNW\Z
 
]áRZH:WHQVSRVyE]DSHZQLRQDMHVWSUHF\]MDU\VRZDQLD
[Tools]-[Drawing Aids...]-[Snap]
>1DU]
G]LD@>3RPRFHU\VXQNRZH@>6NRN@
°
Status Bar-SNAPPasek stanu-SKOK
3RZSURZDG]HQLXNRPHQG\]PHQXJyUQHJRZ\
ZLHWODQHMHVWRNQRGLDORJRZH''502'(6
(ODSTAN) umo
*
OLZLDM
 
FHZá
 
F]DQLHLZ\á
 
F]DQLHVNRNXRUD]RNUH
OHQLHMHJRSD
rametrów.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->