Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Windows XP PL. Księga eksperta

Windows XP PL. Księga eksperta

Ratings: (0)|Views: 23 |Likes:
Published by helionsa
Windows XP to nie tylko nowy, atrakcyjny interfejs użytkownika. Ten nowoczesny system operacyjny kryje w sobie wiele nieodkrytego potencjału. Książka "Windows XP PL. Księga eksperta" pozwoli Ci w pełni go wykorzystać. Jeśli Windows XP jest nieodzownym narzędziem Twojej pracy, jest to książka dla Ciebie. Tak szczegółowych i wyczerpujących informacji nie znajdziesz nigdzie indziej.

Omówienie wewnętrznej architektury Windows XP
Praca z nowym pulpitem Windows XP
Instalowanie i konfigurowanie aplikacji, rozwiązywanie problemów ze starszymi programami
Szybka praca z wykorzystaniem linii komend
Zarządzanie kontami użytkowników
Monitorowanie pracy systemu, dzienniki wydajności, alerty
Sposoby zapobiegania awariom i radzenia sobie z ich skutkami
Efektywne zarządzanie dyskami i partycjami
Zarządzanie procesami i zadaniami
Rejestr Windows XP i sposoby przyspieszenia działania systemu
Szczegółowe omówienie pracy z Windows XP w sieciach LAN i Internet
Korzystanie z domen Windows i Active Directory
Multimedialne funkcje Windows XP: tworzenie własnych rysunków i filmów
Dodatki omawiające protokół TCP/IP, LDAP, korzystanie z Windows XP na komputerach przenośnych oraz uruchamianie i zarządzanie serwerami WWW, FTP i SMTP

Napisana łatwym i przyjaznym językiem książka, sprawi, że po jej przeczytaniu staniesz się prawdziwym ekspertem Windows XP.
Windows XP to nie tylko nowy, atrakcyjny interfejs użytkownika. Ten nowoczesny system operacyjny kryje w sobie wiele nieodkrytego potencjału. Książka "Windows XP PL. Księga eksperta" pozwoli Ci w pełni go wykorzystać. Jeśli Windows XP jest nieodzownym narzędziem Twojej pracy, jest to książka dla Ciebie. Tak szczegółowych i wyczerpujących informacji nie znajdziesz nigdzie indziej.

Omówienie wewnętrznej architektury Windows XP
Praca z nowym pulpitem Windows XP
Instalowanie i konfigurowanie aplikacji, rozwiązywanie problemów ze starszymi programami
Szybka praca z wykorzystaniem linii komend
Zarządzanie kontami użytkowników
Monitorowanie pracy systemu, dzienniki wydajności, alerty
Sposoby zapobiegania awariom i radzenia sobie z ich skutkami
Efektywne zarządzanie dyskami i partycjami
Zarządzanie procesami i zadaniami
Rejestr Windows XP i sposoby przyspieszenia działania systemu
Szczegółowe omówienie pracy z Windows XP w sieciach LAN i Internet
Korzystanie z domen Windows i Active Directory
Multimedialne funkcje Windows XP: tworzenie własnych rysunków i filmów
Dodatki omawiające protokół TCP/IP, LDAP, korzystanie z Windows XP na komputerach przenośnych oraz uruchamianie i zarządzanie serwerami WWW, FTP i SMTP

Napisana łatwym i przyjaznym językiem książka, sprawi, że po jej przeczytaniu staniesz się prawdziwym ekspertem Windows XP.

More info:

Published by: helionsa on Aug 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

 
Wydawnictwo Helion
u
l
.
 
Ch
o
p
ina
6
44-100
 
G
liwicetel
.
 
(32)23
0-
98
-
6
3
e
-
m
:
h
@
h
l
P
R
Z
Y
K
A
D
O
W
Y
R
O
Z
D
Z
I
A
P
R
Z
Y
K
A
D
O
W
Y
R
O
Z
D
Z
I
A
I
D
Z
 
D
O
I
D
Z
 
D
O
Z
A
M
W
D
R
U
K
O
W
A
N
Y
K
A
T
A
L
O
G
Z
A
M
W
D
R
U
K
O
W
A
N
Y
K
A
T
A
L
O
G
K
A
T
A
L
O
G
 
K
S
I
¥ 
¯
E
KK
A
T
A
L
O
G
 
K
S
I
¥ 
¯
E
K
T
W
Ó
J
 
K
O
S
Z
Y
K
T
W
Ó
J
 
K
O
S
Z
Y
K
C
E
NN
I
K
 
I
 
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E
C
E
NN
I
K
 
I
 
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E
Z
A
M
W
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E
O
N
O
W
O
C
I
A
C
H
Z
A
M
W
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E
O
N
O
W
O
C
I
A
C
H
Z
A
M
W
C
E
I
K
Z
A
M
W
C
E
I
K
C
Z
Y
T
E
L
N
I
A
C
Z
Y
T
E
L
N
I
A
F
R
A
G
M
E
N
T
Y
K
S
I
E
K
O
N
L
I
N
E
F
R
A
G
M
E
N
T
Y
K
S
I
E
K
O
N
L
I
N
E
S
P
I
S
T
R
E
C
I
S
P
I
S
T
R
E
C
I
D
O
D
A
J
D
O
K
O
S
Z
Y
K
A
D
O
D
A
J
D
O
K
O
S
Z
Y
K
A
K
A
T
A
L
O
G
O
N
L
I
N
E
K
A
T
A
L
O
G
O
N
L
I
N
E
Window
s
 
XP
 
PL
.
Ks
i
êg
a e
ks
p
e
r
ta
A
u
to
r
:
 
T
e
rr
y Willia
m
 
O
g
let
r
ee
u
m
ac
z
enie
:
 
G
r
z
e
g
o
r
z
 
K
owalc
z
y
k
,A
le
ks
and
r
a
K
u
la
,
 
C
e
z
a
r
y Wel
s
yn
g
ISBN
:
 
83
-
7
1
9
7
-
7
88
-
3
T
yt
u
³
o
r
y
g
ina
³
u
:
s
 
XP
 
U
s
h
F
o
r
m
at
:
 
B
5
,
 
s
t
r
on
:
 
8
1
5
Window
s
 
XP
to nie tyl
k
o nowy
,
at
r
a
k
cy
 j
ny inte
r
f
e
 j
s
 
u
¿
yt
k
owni
k
a
.
 
T
en nowoc
z
e
s
ny
s
y
s
te
m
o
p
e
r
acy
 j
ny
kr
y
 j
e w
s
o
b
ie wiele nieod
kr
yte
g
o
p
otenc
 j
a
³
u.
 
Ks
i
¹¿
k
a
Window
s
 
XP
 
PL
.
 
Ks
i
êg
a
Ex
p
e
r
ta
 
p
o
z
woli
C
i w
p
e
³
ni
g
o wy
k
o
r
z
y
s
ta
æ
.
 
J
e
li Window
s
 
XP
 
 j
e
s
tnieod
z
owny
m
na
r
z
ê
d
z
ie
m
 
T
wo
 j
e
 j
 
p
r
acy
,
 
 j
e
s
t to
ks
i
¹¿
k
a dla
C
ie
b
ie
.
 
T
a
k
 
s
z
c
z
e
g
ó
³
owyc
h
 i wyc
z
e
r
pu
 j¹
cyc
h
in
f
o
r
m
ac
 j
i nie
z
na
 j
d
z
ie
s
z
ni
g
d
z
ie ind
z
ie
 j
.
 
 
O
m
ó
wienie wewn
ê
t
r
z
ne
 j
a
r
c
h
ite
k
t
u
r
y Window
s
 
XP
 
 
Pr
aca
z
nowy
m
 
pu
l
p
ite
m
Window
s
 
XP
 
 
I
n
s
talowanie i
k
on
f
i
g
u
r
owanie a
p
li
k
ac
 j
i
,
 
r
o
z
wi
¹
z
ywanie
p
r
o
b
le
m
ó
w
z
e
s
ta
rs
z
y
m
i
p
r
o
gr
a
m
a
m
i
 
Sz
y
b
k
a
p
r
aca
z
wy
k
o
r
z
y
s
tanie
m
linii
k
o
m
end
 
Z
a
r
z
¹
d
z
anie
k
onta
m
i
u
¿
yt
k
owni
k
ó
w
 
M
onito
r
owanie
p
r
acy
s
y
s
te
m
u
,
d
z
ienni
k
i wyda
 j
no
ci
,
ale
r
ty
 
S
p
o
s
o
b
y
z
a
p
o
b
ie
g
ania awa
r
io
m
i
r
ad
z
enia
s
o
b
ie
z
ic
h
 
sk
u
t
k
a
m
i
 
Ef
e
k
tywne
z
a
r
z
¹
d
z
anie dy
sk
a
m
i i
p
a
r
tyc
 j
a
m
i
 
Z
a
r
z
¹
d
z
anie
p
r
oce
s
a
m
i i
z
adania
m
i
 
R
e
 j
e
s
t
r
Window
s
 
XP
i
s
p
o
s
o
b
y
p
r
z
y
s
p
ie
s
z
enia d
z
ia
³
ania
s
y
s
te
m
u
 
 
Sz
c
z
e
g
ó
³
owe o
m
ó
wienie
p
r
acy
z
Window
s
 
XP
w
s
ieciac
h
 
L
AN
i
I
nte
r
net
 
K
o
r
z
y
s
tanie
z
do
m
en Window
s
i
A
cti
v
e
D
i
r
ecto
r
y
 
M
u
lti
m
edialne
f
u
n
k
c
 j
e Window
s
 
XP
:
two
r
z
enie w
³
a
s
nyc
h
 
r
y
s
u
n
k
ó
w i
f
il
m
ó
w
 
D
odat
k
i o
m
awia
 j¹
ce
p
r
oto
k
ó
³
 
T
C
P
/
I
P
,
 
L
D
A
P
,
 
k
o
r
z
y
s
tanie
z
Window
s
 
XP
na
k
o
m
pu
te
r
ac
h
 
p
r
z
eno
nyc
h
o
r
a
z
 
u
r
u
c
h
a
m
ianie i
z
a
r
z
¹
d
z
anie
s
e
r
we
r
a
m
i WWW
,
 
F
T
P
i
S
M
T
P
N
a
p
i
s
ana
³
atwy
m
i
p
r
z
y
 j
a
z
ny
m
 
 j
ê
z
y
k
ie
m
 
ks
i
¹¿
k
a
,
 
s
p
r
awi
,
 
¿
e
p
o
 j
e
 j
 
p
r
z
ec
z
ytani
u
 
s
tanie
s
z
 
s
i
ê
 
p
r
awd
z
iwy
m
e
ks
p
e
r
te
m
Window
s
 
XP
.
 
5RKUVTGEK
1#WVQT\G 9RTQYCF\GPKG 
%\úè+#TEJKVGMVWTCKKPUVCNCELC
4Q\F\KC9KPFQYU:22TQHGUUKQPCNQFTQFMC 
Architektura systemu Windows XP: tryb jądra i tryb uytkowy...........................................................26Tryb jądra a warstwa uniezalenienia od sprzętu............................................................................27Pamięć chroniona i jądro.......................................................................................................................29Usługi rezydentne..................................................................................................................................29Jak działa pamięć wirtualna ............................................................................................................30Wielozadaniowość i wieloprocesowość równoległa.............................................................................36Co to jest DirectX?................................................................................................................................37
4Q\F\KC<CPKO\CE\PKGU\KPUVCNQYCèNWDCMVWCNK\QYCèU[UVGO 
Wymagania sprzętowe...........................................................................................................................39Sprawdź listę zgodności sprzętu .....................................................................................................41Poszukiwanie wsparcia technicznego dla modeli, których nie ma na liście zgodności sprzętu .....41Program pilotaowy...............................................................................................................................43Zgodność aplikacji ..........................................................................................................................43Obsługa podsystemu Windows on Windows..................................................................................44Instalacja z podłączeniem do sieci.........................................................................................................44Zapisywanie informacji o sieci w systemie Windows 95/98..........................................................45Polecenie ipconfig w systemie Windows NT 4.0 i Windows 2000................................................47Instalować czy aktualizować? ...............................................................................................................49Uaktualnienie z wersji systemu Windows 95/98 i Windows Me....................................................49Uaktualnienie z wersji systemu Windows NT lub Windows 2000.................................................50Instalacja kilku systemów operacyjnych.........................................................................................53Przygotowanie komputera dla systemu Windows XP...........................................................................55Czas na porządki: usuwamy niepotrzebne aplikacje i elementy.....................................................55Zapisywanie kopii konfiguracji aplikacji........................................................................................56Zapisz ustawienia urządzeń.............................................................................................................56Twórz kopie bezpieczeństwa!.........................................................................................................58Defragmentacja partycji dysku........................................................................................................61Przezorny zawsze ubezpieczony ...........................................................................................................63
4Q\F\KC+PUVCNCELCKCMVWCNK\CELCU[UVGOW9KPFQYU:2 
Instalacja Windows XP .........................................................................................................................65Co to jest dynamiczna aktualizacja? ...............................................................................................67Co to jest Kreator transferu plików i ustawień?..............................................................................67Lista kontrolna instalacji i aktualizacji............................................................................................70
 
6
9KPFQYU:22.-UKúICGMURGTVC
Uruchamianie instalatora systemu Windows XP ..................................................................................71Instalowanie systemu z dysku instalacyjnego Windows XP ..........................................................72Uruchamianie instalatora systemu w poprzednich wersjach systemu Windows............................72Uruchamianie Instalatora systemu przez połączenie sieciowe........................................................73Gasimy światło, czyli instalacja bezobsługowa..............................................................................73Instalator systemu prosi o informacje....................................................................................................73Opcje instalacji................................................................................................................................74Dynamic Update..............................................................................................................................75Po pierwszym restarcie: tryb tekstowy instalacji ..................................................................................76Windows XP zapraszamy!.........................................................................................................76Wybór partycji.................................................................................................................................77Czas na kopiowanie plików na dysk twardy...................................................................................81Po drugim restarcie: przeczytaj to koniecznie!......................................................................................81Od zbierania informacji po finalizowanie instalacji........................................................................82Opcje regionalne i językowe...........................................................................................................82Personalizacja oprogramowania......................................................................................................84 Nazwa komputera i hasło administratora........................................................................................85Ustawienia daty i godziny...............................................................................................................85Ustawienia sieciowe........................................................................................................................85Po trzecim restarcie ...............................................................................................................................86Pięć kroków do końca.....................................................................................................................86
4Q\F\KC+PUVCNCELCPKGPCF\QTQYCPCKWUWIC5[URTGR 
Składnia polecenia instalacji systemu ...................................................................................................89Instalacja nienadzorowana z wykorzystaniem pliku konfiguracyjnego unattend.txt............................93Tworzenie pliku odpowiedzi instalacji nienadzorowanejza pomocą Kreatora Menedera instalacji systemu Windows........................................................94Instalowanie systemu Windows XP z wykorzystaniem programu Sysprep........................................104Identyfikatory systemu w procesie klonowania systemu Windows XP .......................................104Korzystanie z programu Sysprep do instalowania systemu na pojedynczym komputerze...........104Klonowanie instalacji za pomocą polecenia Sysprep ...................................................................106Plik Sysprep.inf.............................................................................................................................106
%\úè++2WNRKV\CT\æF\CPKGRNKMCOKRQFUVCYQYCMQPHKIWTCELC
4Q\F\KC-QPHKIWTQYCPKGQRELKWCVYKGFQUVúRW 
Konfiguracja opcji ułatwień dostępu przy uyciu Panelu sterowania.................................................110Funkcje KlawiszeTrwałe, KlawiszeFiltru i KlawiszePrzełączające....................................................112Wykorzystanie funkcji KlawiszeTrwałe.......................................................................................112Aktywacja funkcji KlawiszeTrwałe..............................................................................................113Konfiguracja ustawień funkcji KlawiszeTrwałe...........................................................................114Aktywacja i konfiguracja funkcji KlawiszeFiltru.........................................................................114Aktywacja funkcji KlawiszePrzełączające....................................................................................116Funkcje WartownikDźwięków i PokaDźwięki..................................................................................116Funkcja Duy kontrast poprawia czytelność ekranu...........................................................................117„Myszkowanie po klawiaturze”...........................................................................................................119Zakładka Ogólne okna Opcje ułatwień dostępu..................................................................................120Urządzenia funkcji KlawiszeSzeregowe.......................................................................................121Opcje administracyjne...................................................................................................................121Kreator ułatwień dostępu.....................................................................................................................121

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->