Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Access 2002. Tworzenie baz danych

Access 2002. Tworzenie baz danych

Ratings:
(0)
|Views: 81|Likes:
Published by helionsa
Bazy danych należą do najpopularniejszych programów. Student, profesor, sekretarka, właściciel firmy, lekarz -- każdy potrzebuje bazy danych. Zbuduj relacyjną bazę danych do zarządzania kolekcją płyt, adresami znajomych, gabinetem lekarskim lub przedsiębiorstwem korzystając ze znakomitego programu Microsoft Access 2002.
Wielką zaletą programu Access 2002, składnika pakietu Microsoft Office XP, jest to, że jest on narzędziem do tworzenia zarówno prostych, jak i złożonych baz danych. Nie bez znaczenia jest również fakt, że bazę danych utworzoną za pomocą tego programu, można w dowolnej chwili rozbudować lub zmodyfikować (oczywiście, jeżeli ma się do tego uprawnienia), a nawet przystosować do pracy z Microsoft SQL Server.
Książka "Access 2002.Tworzenie baz danych"-- przeznaczona zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych użytkowników programu Access -- wyjaśnia, jak zbudować relacyjną bazę danych z wykorzystaniem narzędzi do wizualnego tworzenia obiektów baz danych.

W książce omówiono m.in.:

Tabele, formularze, raporty, makra, strony dostępu do danych
Formanty
Kwerendy wybierające, krzyżowe, tworzące tabele, aktualizujące, dołączające oraz usuwające
Tabele i wykresy przestawne
ADOX oraz ADO - uniwersalny interfejs dostępu do danych
Asystent pakietu Office
Tworzenie pasków menu, pasków narzędzi i menu kontekstowego
Zabezpieczanie bazy danych
Access 2002 a Internet
Procedury w Visual Basicu służące do automatyzacji działania bazy danych

Dołączony do książki CD-ROM zawiera:

18 baz danych oraz ich kod źródłowy w języku Visual Basic

Bazy danych należą do najpopularniejszych programów. Student, profesor, sekretarka, właściciel firmy, lekarz -- każdy potrzebuje bazy danych. Zbuduj relacyjną bazę danych do zarządzania kolekcją płyt, adresami znajomych, gabinetem lekarskim lub przedsiębiorstwem korzystając ze znakomitego programu Microsoft Access 2002.
Wielką zaletą programu Access 2002, składnika pakietu Microsoft Office XP, jest to, że jest on narzędziem do tworzenia zarówno prostych, jak i złożonych baz danych. Nie bez znaczenia jest również fakt, że bazę danych utworzoną za pomocą tego programu, można w dowolnej chwili rozbudować lub zmodyfikować (oczywiście, jeżeli ma się do tego uprawnienia), a nawet przystosować do pracy z Microsoft SQL Server.
Książka "Access 2002.Tworzenie baz danych"-- przeznaczona zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych użytkowników programu Access -- wyjaśnia, jak zbudować relacyjną bazę danych z wykorzystaniem narzędzi do wizualnego tworzenia obiektów baz danych.

W książce omówiono m.in.:

Tabele, formularze, raporty, makra, strony dostępu do danych
Formanty
Kwerendy wybierające, krzyżowe, tworzące tabele, aktualizujące, dołączające oraz usuwające
Tabele i wykresy przestawne
ADOX oraz ADO - uniwersalny interfejs dostępu do danych
Asystent pakietu Office
Tworzenie pasków menu, pasków narzędzi i menu kontekstowego
Zabezpieczanie bazy danych
Access 2002 a Internet
Procedury w Visual Basicu służące do automatyzacji działania bazy danych

Dołączony do książki CD-ROM zawiera:

18 baz danych oraz ich kod źródłowy w języku Visual Basic

More info:

Published by: helionsa on Aug 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

 
Wydawnictwo Helion
u
l
.
 
Ch
o
p
ina
6
44-100
 
G
liwicetel
.
 
(32)23
0-
98
-
6
3
e
-
m
:
h
@
h
l
P
R
Z
Y
K
A
D
O
W
Y
R
O
Z
D
Z
I
A
P
R
Z
Y
K
A
D
O
W
Y
R
O
Z
D
Z
I
A
I
D
Z
 
D
O
I
D
Z
 
D
O
Z
A
M
W
D
R
U
K
O
W
A
N
Y
K
A
T
A
L
O
G
Z
A
M
W
D
R
U
K
O
W
A
N
Y
K
A
T
A
L
O
G
K
A
T
A
L
O
G
 
K
S
I
¥ 
¯
E
KK
A
T
A
L
O
G
 
K
S
I
¥ 
¯
E
K
T
W
Ó
J
 
K
O
S
Z
Y
K
T
W
Ó
J
 
K
O
S
Z
Y
K
C
E
NN
I
K
 
I
 
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E
C
E
NN
I
K
 
I
 
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E
Z
A
M
W
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E
O
N
O
W
O
C
I
A
C
H
Z
A
M
W
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E
O
N
O
W
O
C
I
A
C
H
Z
A
M
W
C
E
I
K
Z
A
M
W
C
E
I
K
C
Z
Y
T
E
L
N
I
A
C
Z
Y
T
E
L
N
I
A
F
R
A
G
M
E
N
T
Y
K
S
I
E
K
O
N
L
I
N
E
F
R
A
G
M
E
N
T
Y
K
S
I
E
K
O
N
L
I
N
E
S
P
I
S
T
R
E
C
I
S
P
I
S
T
R
E
C
I
D
O
D
A
J
D
O
K
O
S
Z
Y
K
A
D
O
D
A
J
D
O
K
O
S
Z
Y
K
A
K
A
T
A
L
O
G
O
N
L
I
N
E
K
A
T
A
L
O
G
O
N
L
I
N
E
A
cce
ss
 
2
00
2
.
T
wo
rz
enie
b
a
z
danyc
h
A
u
to
r
:
 
B
o
g
dan
C
z
o
g
ali
k
 
ISBN
:
 
83
-
7
1
9
7
-
89
7
-
9
 
F
o
r
m
at
:
 
B5,
 
s
t
r
on
:
 
4
2
6
 
B
a
z
y danyc
h
nale
¿¹
do na
 j
p
o
pu
la
r
nie
 j
sz
yc
h
 
p
r
o
g
r
a
m
ó
w
.
 
S
t
u
dent
,
 
p
r
o
f
e
s
o
r
,
 
s
e
k
r
eta
r
k
a
,
 w
³
a
ciciel
f
i
r
m
y
,
le
k
a
rz
 
 
k
a
¿
dy
p
ot
rz
e
b
u
 j
e
b
a
z
y danyc
h.
 
Z
b
u
d
u
 j
 
r
elacy
 j
n
¹
 
b
a
z
ê
danyc
h
 do
z
a
rz
¹
d
z
ania
k
ole
k
c
 j¹
 
p
³
yt
,
ad
r
e
s
a
m
i
z
na
 j
o
m
yc
h
,
 
g
a
b
inete
m
le
k
a
rs
k
i
m
l
u
b
 
p
rz
ed
s
i
ê
b
io
rs
twe
m
 
k
o
rz
y
s
ta
 j¹
c
z
e
z
na
k
o
m
ite
g
o
p
r
o
g
r
a
m
u
 
M
ic
r
o
s
o
f
t
A
cce
ss
 
2
00
2
.
Wiel
k
¹
 
z
alet
¹
 
p
r
o
g
r
a
m
u
 
A
cce
ss
 
2
00
2
,
 
s
k
³
adni
k
a
p
a
k
iet
u
 
M
ic
r
o
s
o
f
t
Off
ice
XP
,
 
 j
e
s
t to
,
 
¿
e
 j
e
s
t on na
rz
ê
d
z
ie
m
do two
rz
enia
z
a
r
ó
wno
p
r
o
s
tyc
h
,
 
 j
a
k
i
z
³
o
¿
onyc
h
 
b
a
z
danyc
h.
 
N
ie
b
e
z
 
z
nac
z
enia
 j
e
s
t
r
ó
wnie
¿
 
f
a
k
t
,
 
¿
e
b
a
z
ê
danyc
h
 
u
two
rz
on
¹
 
z
a
p
o
m
oc
¹
te
g
o
p
r
o
g
r
a
m
u
,
 
m
o
¿
na w dowolne
 j
c
h
wili
r
o
zb
u
dowa
æ
l
u
b
 
z
m
ody
f
i
k
owa
æ
 
(
oc
z
ywi
cie
,
 
 j
e
¿
eli
m
a
s
i
ê
do te
g
o
up
r
awnienia
)
,
a nawet
p
rz
y
s
to
s
owa
æ
do
p
r
acy
z
 
M
ic
r
o
s
o
f
t
S
QL
 
S
e
r
v
e
r
.
K
s
i
¹¿
k
a
A
cce
ss
 
2
00
2
.
T
wo
rz
enie
b
a
z
danyc
h
 
 
p
rz
e
z
nac
z
ona
z
a
r
ó
wno dla
p
oc
z
¹
t
k
u
 j¹
cyc
h
,
 
 j
a
k
i do
wiadc
z
onyc
h
 
u
¿
yt
k
owni
k
ó
w
p
r
o
g
r
a
m
u
 
A
cce
ss
 
wy
 j
a
nia
,
 
 j
a
k
 
zb
u
dowa
æ
 
r
elacy
 j
n
¹
 
b
a
z
ê
danyc
h
 
z
wy
k
o
rz
y
s
tanie
m
na
rz
ê
d
z
i do wi
z
u
alne
g
o two
rz
eniao
b
ie
k
t
ó
w
b
a
z
danyc
h.
W
k
s
i
¹¿
ce o
m
ó
wiono
m
.
in
.
:
 
T
a
b
ele
,
 
f
o
r
m
u
la
rz
e
,
 
r
a
p
o
r
ty
,
 
m
a
k
r
a
,
 
s
t
r
ony do
s
t
ê
pu
do danyc
h
 
F
o
r
m
anty
K
we
r
endy wy
b
ie
r
a
 j¹
ce
,
 
k
rz
y
¿
owe
,
two
rz
¹
ce ta
b
ele
,
a
k
t
u
ali
z
u
 j¹
ce
,
do
³¹
c
z
a
 j¹
ceo
r
a
z
 
u
s
u
wa
 j¹
ce
T
a
b
ele i wy
k
r
e
s
y
p
rz
e
s
tawne
A
D
OX
o
r
a
z
 
A
D
O
 
 
u
niwe
rs
alny inte
r
f
e
 j
s
do
s
t
ê
pu
do danyc
h
 
As
y
s
tent
p
a
k
iet
u
 
Off
ice
T
wo
rz
enie
p
a
s
k
ó
w
m
en
u
,
 
p
a
s
k
ó
w na
rz
ê
d
z
i i
m
en
u
 
k
onte
k
s
towe
g
o
Z
a
b
e
z
p
iec
z
anie
b
a
z
y danyc
h
 
A
cce
ss
 
2
00
2
a
I
nte
r
net
P
r
oced
u
r
y w
V
i
s
u
al
B
a
s
ic
u
 
s
³
u
¿¹
ce do a
u
to
m
aty
z
ac
 j
i d
z
ia
³
ania
b
a
z
y danyc
h
 
D
o
³¹
c
z
ony do
k
s
i
¹¿
k
i
C
D
-
R
OM
 
z
awie
r
a
:
 
A
cce
ss
 
2
00
2
a
I
nte
r
net
 
Spis treści
Wprowadzenie .................................................................................13Rozdział 1. Album muzyczny — Twoja pierwsza baza danych...............................17
Tworzenie nowej bazy danych..........................................................................................17Tworzenie tabeli................................................................................................................18Atrybuty pól tabeli......................................................................................................22Klucz podstawowy......................................................................................................23Zapisywanie tabeli......................................................................................................24Zmiana projektu tabeli ......................................................................................................24Tworzenie formularza.......................................................................................................25Zmiana atrybutów formularza.....................................................................................25Zmiana atrybutów sekcji Szczegóły ...........................................................................27Zapisywanie formularza..............................................................................................28Formanty.....................................................................................................................29Domyślny styl formantu .............................................................................................29Dodawanie formantów do formularza........................................................................33Kolejność dostępu do formantów ...............................................................................37Formularz w działaniu ................................................................................................39Zmiana projektu formularza..............................................................................................41
Rozdział 2. Tworzenie kwerend..........................................................................43
Kwerenda wybierająca......................................................................................................43Kwerenda parametryczna............................................................................................57Kwerenda sortująca rekordy w nietypowym porządku ..............................................59Kwerenda podsumowująca.........................................................................................60Kwerenda krzyowa..........................................................................................................62Kwerenda tworząca tabelę ................................................................................................65Kwerenda aktualizująca ....................................................................................................66Kwerenda dołączająca.......................................................................................................68Kwerenda usuwająca.........................................................................................................70Zmiana projektu kwerendy................................................................................................71Kwerendy a SQL...............................................................................................................71
Rozdział 3. Relacje w bazie danych....................................................................73
Tworzenie tabel bazy danych „Biblioteka”.......................................................................74Tworzenie relacji...............................................................................................................75Tworzenie formularzy.......................................................................................................77Formularz związany z tabelą po stronie „jeden” relacji jeden-do-wielu....................77Formularz związany z tabelą po stronie „wiele” relacji jeden-do-wielu....................78Tworzenie podformularza...........................................................................................80Formularz z podformularzem w działaniu........................................................................81
 
6Access 2002. Tworzenie baz danych
Rozdział 4. Tworzenie raportów..........................................................................85
Tworzenie prostego raportu ..............................................................................................85Zmiana atrybutów raportu...........................................................................................86Zmiana atrybutów sekcji Nagłówek strony ................................................................87Zmiana atrybutów sekcji Szczegóły ...........................................................................87Zmiana atrybutów sekcji Stopka strony......................................................................88Zapisywanie raportu....................................................................................................88Dodawanie formantów do raportu..............................................................................88Raport w działaniu......................................................................................................90Zmiana projektu raportu....................................................................................................92Raport wyświetlający rekordy w grupach.........................................................................92Tworzenie grupy w raporcie.......................................................................................92Raport wyświetlający rekordy w grupach w działaniu...............................................94Raport ze stroną tytułową i końcową................................................................................95Tworzenie strony tytułowej oraz strony końcowej raportu ........................................95Raport ze stroną tytułową i stroną końcową w działaniu ...........................................96Raport wykonujący obliczenia..........................................................................................97Tworzenie raportu wykonującego obliczenia.............................................................98Raport wykonujący obliczenia w działaniu..............................................................101
Rozdział 5. Tabela przestawna i wykres przestawny..........................................103
Tabela przestawna...........................................................................................................103Tworzenie tabeli przestawnej ...................................................................................103Obliczanie sum..........................................................................................................107Tworzenie pola obliczeniowego szczegółu ..............................................................107Modyfikowanie tabeli przestawnej...........................................................................109Tabela przestawna w działaniu.................................................................................110Wykres przestawny.........................................................................................................110Tworzenie wykresu przestawnego............................................................................111Modyfikowanie wykresu przestawnego ...................................................................114Obszar roboczy wykresu...........................................................................................115Tytuł..........................................................................................................................115Legenda.....................................................................................................................115Obszar kreślenia........................................................................................................116Oś kategorii...............................................................................................................116Tytuł osi kategorii.....................................................................................................116Oś wartości................................................................................................................116Tytuł osi wartości......................................................................................................117Linie siatki ................................................................................................................117Serie danych..............................................................................................................117Wykres przestawny w działaniu ...............................................................................118Wybieranie typu wykresu.........................................................................................119
Rozdział 6. Access 2002 a Visual Basic...........................................................121
Tworzenie formularza Zdarzenia....................................................................................121Zdarzenie Load formularza.......................................................................................122Zdarzenie Click przycisku polecenia........................................................................124Zdarzenie GotFocus pola kombi...............................................................................129Formularz Zdarzenia w działaniu....................................................................................130
Rozdział 7. Łańcuchy znaków...........................................................................133
Konkatenacja...................................................................................................................134Funkcja Asc.....................................................................................................................134Funkcja Chr.....................................................................................................................135

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->