Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rejestr Windows XP. Leksykon kieszonkowy

Rejestr Windows XP. Leksykon kieszonkowy

Ratings:
(0)
|Views: 75|Likes:
Published by helionsa
Podręczny przewodnik po sercu systemu Windows XP

Rejestr jest najważniejszym elementem systemów operacyjnych z rodziny Windows. Nie inaczej jest w przypadku Windows XP -- systemu łączącego w sobie znaną z Windows 98 łatwość obsługi ze stabilnością systemów Windows NT/2000. W rejestrze Windows XP gromadzone są informacje dotyczące konfiguracji systemu, zainstalowanych w komputerze urządzeń i oprogramowania oraz profili użytkowników. Dla większości osób korzystających z systemu Windows XP rejestr jest zagadnieniem tajemniczym i trudnym do zrozumienia.

Książka "Rejestr Windows XP. Leksykon kieszonkowy" to krótki przewodnik po najważniejszych funkcjach rejestru systemu. Opisuje strukturę rejestru i metody jego edycji. Pokazuje, jak bezpiecznie zmieniać ustawienia, jak zadbać o jego poprawne funkcjonowanie, jak wykonać kopię zapasową rejestru i jak go przywrócić.

Główne elementy rejestru
Narzędzia do edycji rejestru
Rejestr Windows XP w porównaniu z wcześniejszymi wersjami systemu
Tworzenie kopii zapasowej rejestru
Usuwanie zbędnych wpisów i kluczy
Skrypty rejestru
Optymalizacja systemu Windows XP poprzez modyfikacje rejestru

Dzięki wiadomościom zawartych w tym przewodniku sprawisz, że Windows XP będzie wyglądał i działał tak, jak chcesz.
Podręczny przewodnik po sercu systemu Windows XP

Rejestr jest najważniejszym elementem systemów operacyjnych z rodziny Windows. Nie inaczej jest w przypadku Windows XP -- systemu łączącego w sobie znaną z Windows 98 łatwość obsługi ze stabilnością systemów Windows NT/2000. W rejestrze Windows XP gromadzone są informacje dotyczące konfiguracji systemu, zainstalowanych w komputerze urządzeń i oprogramowania oraz profili użytkowników. Dla większości osób korzystających z systemu Windows XP rejestr jest zagadnieniem tajemniczym i trudnym do zrozumienia.

Książka "Rejestr Windows XP. Leksykon kieszonkowy" to krótki przewodnik po najważniejszych funkcjach rejestru systemu. Opisuje strukturę rejestru i metody jego edycji. Pokazuje, jak bezpiecznie zmieniać ustawienia, jak zadbać o jego poprawne funkcjonowanie, jak wykonać kopię zapasową rejestru i jak go przywrócić.

Główne elementy rejestru
Narzędzia do edycji rejestru
Rejestr Windows XP w porównaniu z wcześniejszymi wersjami systemu
Tworzenie kopii zapasowej rejestru
Usuwanie zbędnych wpisów i kluczy
Skrypty rejestru
Optymalizacja systemu Windows XP poprzez modyfikacje rejestru

Dzięki wiadomościom zawartych w tym przewodniku sprawisz, że Windows XP będzie wyglądał i działał tak, jak chcesz.

More info:

Published by: helionsa on Aug 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

 
Wydawnictwo Helion
u
l
.
 
Ch
o
p
ina
6
44-100
 
G
liwicetel
.
 
(32)23
0-
98
-
6
3
e
-
m
:
h
@
h
l
P
R
Z
Y
K
A
D
O
W
Y
R
O
Z
D
Z
I
A
P
R
Z
Y
K
A
D
O
W
Y
R
O
Z
D
Z
I
A
I
D
Z
 
D
O
I
D
Z
 
D
O
Z
A
M
W
D
R
U
K
O
W
A
N
Y
K
A
T
A
L
O
G
Z
A
M
W
D
R
U
K
O
W
A
N
Y
K
A
T
A
L
O
G
K
A
T
A
L
O
G
 
K
S
I
¥ 
¯
E
KK
A
T
A
L
O
G
 
K
S
I
¥ 
¯
E
K
T
W
Ó
J
 
K
O
S
Z
Y
K
T
W
Ó
J
 
K
O
S
Z
Y
K
C
E
NN
I
K
 
I
 
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E
C
E
NN
I
K
 
I
 
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E
Z
A
M
W
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E
O
N
O
W
O
C
I
A
C
H
Z
A
M
W
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E
O
N
O
W
O
C
I
A
C
H
Z
A
M
W
C
E
I
K
Z
A
M
W
C
E
I
K
C
Z
Y
T
E
L
N
I
A
C
Z
Y
T
E
L
N
I
A
F
R
A
G
M
E
N
T
Y
K
S
I
E
K
O
N
L
I
N
E
F
R
A
G
M
E
N
T
Y
K
S
I
E
K
O
N
L
I
N
E
S
P
I
S
T
R
E
C
I
S
P
I
S
T
R
E
C
I
D
O
D
A
J
D
O
K
O
S
Z
Y
K
A
D
O
D
A
J
D
O
K
O
S
Z
Y
K
A
K
A
T
A
L
O
G
O
N
L
I
N
E
K
A
T
A
L
O
G
O
N
L
I
N
E
R
e
 j
e
s
t
r
Window
s
 
XP
.
L
e
ks
y
k
on
k
ie
sz
on
k
owy
A
u
to
rz
y
:
 
M
i
r
o
s
³
aw
Ch
o
r
¹¿
ew
sk
i
,
 
D
o
r
ota
Z
i
êb
a
ISBN
:
 
83
-
7
3
6
1-
7
22
-1
F
o
r
m
at
:
 
B
6
,
 
s
t
r
on
:
 
11
2
Podrêczny przewodnik po sercu systemu Windows XP
R
e
 j
e
s
t
r
 
 j
e
s
t na
 j
wa
¿
nie
 jsz
y
m
ele
m
ente
m
 
s
y
s
te
m
ó
w o
p
e
r
acy
 j
nyc
h
 
z
 
r
od
z
iny Window
s
.
N
ie inac
z
e
 j
 
 j
e
s
t w
p
rz
y
p
ad
k
u
Window
s
 
XP
 
 
s
y
s
te
m
u
 
³¹
c
z
¹
ce
g
o w
s
o
b
ie
z
nan
¹
z
Window
s
 
98
 
³
atwo
æ
o
b
s
³
u
g
i
z
e
s
ta
b
ilno
ci
¹
 
s
y
s
te
m
ó
w Window
s
 
N
T/
2
000
.
W
r
e
 j
e
s
t
rz
e Window
s
 
XP
 
g
r
o
m
ad
z
one
s
¹
w in
f
o
r
m
ac
 j
e dotyc
z
¹
ce
k
on
f
i
g
u
r
ac
 j
i
s
y
s
te
m
u
,
 
z
ain
s
talowanyc
h
w
k
o
m
pu
te
rz
e
u
rz
¹
d
z
e
ñ
i o
p
r
o
g
r
a
m
owania o
r
a
z
 
p
r
o
f
ili
u
¿
yt
k
owni
k
ó
w
.
 
D
la wi
ê
ksz
o
ci o
s
ó
b
 
k
o
rz
y
s
ta
 j
¹
cyc
h
 
z
 
s
y
s
te
m
u
Window
s
 
XP
 
r
e
 j
e
s
t
r
 
 j
e
s
t
z
a
g
adnienie
m
 ta
 j
e
m
nic
z
y
m
i t
r
u
dny
m
do
zr
o
z
u
m
ienia
.
K
s
i
¹¿
k
a
R
e
 j
e
s
t
r
Window
s
 
XP
.
 
L
e
ks
y
k
on
k
ie
sz
on
k
owy
to
kr
ó
t
k
i
p
rz
ewodni
k
 
p
ona
 j
wa
¿
nie
 jsz
yc
h
 
f
u
n
k
c
 j
ac
h
 
r
e
 j
e
s
t
r
u
 
s
y
s
te
m
u.
 
O
p
i
s
u
 j
e
s
t
r
u
k
t
u
r
ê
 
r
e
 j
e
s
t
r
u
i
m
etody
 j
e
g
oedyc
 j
i
.
 
P
o
k
a
z
u
 j
e
,
 
 j
a
k
 
b
e
z
p
iec
z
nie
z
m
ienia
æ
 
u
s
tawienia
,
 
 j
a
k
 
z
ad
b
a
æ
o
 j
e
g
o
p
o
p
r
awne
f
u
n
k
c
 j
onowanie
,
 
 j
a
k
wy
k
ona
æ
 
k
o
p
i
ê
 
z
a
p
a
s
ow
¹
 
r
e
 j
e
s
t
r
u
i
 j
a
k
 
g
o
p
rz
yw
r
ó
ci
æ
.
 
 
G
³
ó
wne ele
m
enty
r
e
 j
e
s
t
r
u
 
N
a
rz
ê
d
z
ia do edyc
 j
i
r
e
 j
e
s
t
r
u
 
R
e
 j
e
s
t
r
Window
s
 
XP
w
p
o
r
ó
wnani
u
 
z
wc
z
e
nie
 jsz
y
m
i we
rsj
a
m
i
s
y
s
te
m
u
 
T
wo
rz
enie
k
o
p
ii
z
a
p
a
s
owe
 j
 
r
e
 j
e
s
t
r
u
 
U
s
u
wanie
z
dnyc
h
w
p
i
s
ó
w i
k
l
u
c
z
y
 
S
kr
y
p
ty
r
e
 j
e
s
t
r
u
 
O
p
ty
m
ali
z
ac
 j
a
s
y
s
te
m
u
Window
s
 
XP
 
p
o
p
rz
e
z
 
m
ody
f
i
k
ac
 j
e
r
e
 j
e
s
t
r
u
D
z
i
ê
k
i wiado
m
o
cio
m
 
z
awa
r
tyc
h
w ty
m
 
p
rz
ewodni
k
u
 
s
p
r
awi
sz
,
 
¿
e Window
s
 
XP
 
d
z
iewy
g
l
¹
da
³
i d
z
ia
³
a
³
ta
k
,
 
 j
a
k
c
h
ce
sz
.
 
3
Spis treści
Przedmowa ...................................................................................51. Co to jest rejestr............................................................................7
Geneza rejestru7Rola rejestru podczas startu systemu operacyjnego Windows XP9Budowa rejestru Windows XP Professional PL13Edycja i modyfikowanie rejestru18Zdalny rejestr28
2. Porównanie rejestru Windows XPz poprzednimi wersjami systemów rodziny Windows.............32
 Windows 9832 Windows Millenium33 Windows NT/200034Rejestr Windows XP w systemie 64-bitowym34
3. Kopia zapasowa i porządkowanie rejestru...............................36
Tworzenie kopii zapasowej36Usuwanie zbędnych i błędnych wpisów z rejestru55Skrypty rejestru60Obsługa rejestru z poziomu wiersza poleceń64
 
4
|
Spis treści
4. Optymalizacja systemu Windows XPpoprzez modyfikację rejestru.....................................................68
Modyfikacja wyglądu systemu Windows XP68Poprawa wydajności systemu Windows XP Professional77Modyfikacja narzędzi systemowych83Bezpieczeństwo systemu Windows XP90Internet102Sprzęt106
Podsumowanie..........................................................................108Bibliografia................................................................................ 109
Książki i publikacje109Strony internetowe109
Skorowidz ..................................................................................110

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Elżbieta Kość liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->