Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rejestr Windows 7. Praktyczne przykłady

Rejestr Windows 7. Praktyczne przykłady

Ratings: (0)|Views: 259 |Likes:
Published by helionsa
Zajrzyj pod maskę systemu Windows 7


Poznaj budowę rejestru systemowego
Naucz się edytować klucze i modyfikować wartości
Odkryj potężne możliwości dostosowywania środowiska do swoich potrzeb


Rejestr Windows jest bazą danych konfiguracyjnych, za pomocą których można kontrolować każdy aspekt działania systemu operacyjnego. Zawiera on informacje na temat zainstalowanego w komputerze sprzętu i oprogramowania, a także ustawienia związane z poszczególnymi użytkownikami środowiska. Edytując wpisy przechowywane w rejestrze, można w znacznym stopniu dostosować wygląd i sposób funkcjonowania systemu do własnych potrzeb oraz zoptymalizować jego pracę w celu zwiększenia ogólnej wydajności komputera. Aby osiągnąć odpowiednie efekty, niczego przy okazji nie psując, trzeba oczywiście dysponować wiedzą, przez niektórych uważaną za niemal magiczną.

Dzięki książce "Rejestr Windows 7. Praktyczne przykłady " również Ty możesz dołączyć do grona osób wtajemniczonych. Dowiesz się z niej, jak zbudowany jest ów rejestr i jaką rolę pełnią poszczególne jego elementy. Nauczysz się zabezpieczać go przed awariami i właściwie reagować w sytuacjach, gdy mimo wszystko wystąpi jakiś błąd. Poznasz możliwości drzemiące w rejestrze i metody wykorzystywania ich w celu modyfikacji interfejsu środowiska czy działania dostępnych w nim narzędzi. Odkryjesz również sposoby optymalizacji i defragmentacji rejestru, a wszystko to bez konieczności wczytywania się w techniczną nowomowę i przebijania przez niezrozumiałą dokumentację. Szybko, łatwo, praktycznie.


Struktura i funkcje rejestru systemu Windows 7
Sposoby dodawania oraz edytowania kluczy i wartości
Zabezpieczanie rejestru przed awariami i postępowanie w przypadku ich wystąpienia
Dostosowywanie interfejsu systemu do swoich potrzeb
Kontrolowanie działania aplikacji i narzędzi systemowych
Zarządzanie usługami z poziomu rejestru
Utrzymywanie rejestru w dobrej kondycji

Zajrzyj pod maskę systemu Windows 7


Poznaj budowę rejestru systemowego
Naucz się edytować klucze i modyfikować wartości
Odkryj potężne możliwości dostosowywania środowiska do swoich potrzeb


Rejestr Windows jest bazą danych konfiguracyjnych, za pomocą których można kontrolować każdy aspekt działania systemu operacyjnego. Zawiera on informacje na temat zainstalowanego w komputerze sprzętu i oprogramowania, a także ustawienia związane z poszczególnymi użytkownikami środowiska. Edytując wpisy przechowywane w rejestrze, można w znacznym stopniu dostosować wygląd i sposób funkcjonowania systemu do własnych potrzeb oraz zoptymalizować jego pracę w celu zwiększenia ogólnej wydajności komputera. Aby osiągnąć odpowiednie efekty, niczego przy okazji nie psując, trzeba oczywiście dysponować wiedzą, przez niektórych uważaną za niemal magiczną.

Dzięki książce "Rejestr Windows 7. Praktyczne przykłady " również Ty możesz dołączyć do grona osób wtajemniczonych. Dowiesz się z niej, jak zbudowany jest ów rejestr i jaką rolę pełnią poszczególne jego elementy. Nauczysz się zabezpieczać go przed awariami i właściwie reagować w sytuacjach, gdy mimo wszystko wystąpi jakiś błąd. Poznasz możliwości drzemiące w rejestrze i metody wykorzystywania ich w celu modyfikacji interfejsu środowiska czy działania dostępnych w nim narzędzi. Odkryjesz również sposoby optymalizacji i defragmentacji rejestru, a wszystko to bez konieczności wczytywania się w techniczną nowomowę i przebijania przez niezrozumiałą dokumentację. Szybko, łatwo, praktycznie.


Struktura i funkcje rejestru systemu Windows 7
Sposoby dodawania oraz edytowania kluczy i wartości
Zabezpieczanie rejestru przed awariami i postępowanie w przypadku ich wystąpienia
Dostosowywanie interfejsu systemu do swoich potrzeb
Kontrolowanie działania aplikacji i narzędzi systemowych
Zarządzanie usługami z poziomu rejestru
Utrzymywanie rejestru w dobrej kondycji

More info:

Published by: helionsa on Aug 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2014

pdf

text

original

 
Rejestr Windows 7.Praktyczne przyk³ady
Autor:Witold WrotekISBN: 978-83-246-2539-0Format: 158
×
235, stron: 184
Zajrzyj pod maskê systemu Windows 7
• Poznaj budowê rejestru systemowego• Naucz siê edytowaæ klucze i modyfikowaæ wartoœci• Odkryj potê¿ne mo¿liwoœci dostosowywania œrodowiska do swoich potrzebRejestr Windows jest baz¹ danych konfiguracyjnych, za pomoc¹ których mo¿nakontrolowaæ ka¿dy aspekt dzia³ania systemu operacyjnego. Zawiera on informacje natemat zainstalowanego w komputerze sprzêtu i oprogramowania, a tak¿e ustawienia
zwi¹zane z poszczególnymi u¿ytkownikami œrodowiska. Edytuj¹c wpisy przechowywane
 w rejestrze, mo¿na w znacznym stopniu dostosowaæ wygl¹d i sposób funkcjonowaniasystemu do w³asnych potrzeb oraz zoptymalizowaæ jego pracê w celu zwiêkszeniaogólnej wydajnoœci komputera. Aby osi¹gn¹æ odpowiednie efekty, niczego przy okazjinie psuj¹c, trzeba oczywiœcie dysponowaæ wiedz¹, przez niektórych uwa¿an¹ za niemalmagiczn¹.Dziêki ksi¹¿ce „Rejestr Windows 7. Praktyczne przyk³ady” równie¿ Ty mo¿esz do³¹czyæ
do grona osób wtajemniczonych. Dowiesz siê z niej, jak zbudowany jest ów rejestr i jak¹ 
 rolê pe³ni¹ poszczególne jego elementy. Nauczysz siê zabezpieczaæ go przed awariamii w³aœciwie reagowaæ w sytuacjach, gdy mimo wszystko wyst¹pi jakiœ b³¹d. Poznaszmo¿liwoœci drzemi¹ce w rejestrze i metody wykorzystywania ich w celu modyfikacjiinterfejsu œrodowiska czy dzia³ania dostêpnych w nim narzêdzi. Odkryjesz równie¿sposoby optymalizacji i defragmentacji rejestru, a wszystko to bez koniecznoœciwczytywania siê w techniczn¹ nowomowê i przebijania przez niezrozumia³¹ dokumentacjê. Szybko, ³atwo, praktycznie.• Struktura i funkcje rejestru systemu Windows 7• Sposoby dodawania oraz edytowania kluczy i wartoœci• Zabezpieczanie rejestru przed awariami i postêpowanie w przypadkuich wyst¹pienia• Dostosowywanie interfejsu systemu do swoich potrzeb• Kontrolowanie dzia³ania aplikacji i narzêdzi systemowych• Zarz¹dzanie us³ugami z poziomu rejestru• Utrzymywanie rejestru w dobrej kondycji
 
Spis tre
ś
ci
Wst
ę
p .............................................................................................. 9Rozdzia
ł 
1. FAQ ............................................................................................... 15
1.1. Po co jest rejestr? ....................................................................................................15Jak dzia
ł
a
ł
Windows bez rejestru? ..........................................................................15Dlaczego rejestr zast
ą 
 pi
ł
pliki *.ini? .......................................................................15Dlaczego nadal u
ż
ywane s
ą 
pliki *.ini? ..................................................................16Co rejestruje rejestr? ...............................................................................................16Kiedy do rejestru wpisywana jest informacja o nowym programie? .......................17Czy rejestr nie ma wad? ..........................................................................................171.2. Czy rejestr mo
ż
na edytowa
ć
? ..................................................................................17Gdzie jest przechowywany rejestr? .........................................................................17Co oznacza zapis %SystemRoot%? ........................................................................18Dlaczego nie widz
ę
plików pokazanych na rysunku 1.1? .......................................18Jak wy
ś
wietli
ć
ukryte pliki i foldery? .....................................................................18Czy rejestr mo
ż
na edytowa
ć
? ..................................................................................19Kto mo
ż
e edytowa
ć
rejestr? ....................................................................................19Jak uruchamia
ć
edytor rejestru? ..............................................................................19Czy w Windows 7 jest edytor regedt32? .................................................................20Co wida
ć
w oknie programu Regedit? ....................................................................20Jak porusza
ć
si
ę
w oknie programu Regedit? ..........................................................21Jak znale
źć
dane w rejestrze? ..................................................................................221.3. Jak 
ą 
struktur 
ę
ma rejestr? ........................................................................................22Co to jest ga
łąź
rejestru? .........................................................................................23Jakie nazwy nosz
ą 
ga
łę
zie rejestru? ........................................................................23Czy istnieje ograniczenie d
ł
ugo
ś
ci klucza? .............................................................23Czy istnieje ograniczenie d
ł
ugo
ś
ci nazwy warto
ś
ci? ...............................................23Jakie informacje zawieraj
ą 
ga
łę
zie rejestru? ...........................................................23Co oznacza skrót HKEY? .......................................................................................24Co oznacza skrót HKCR? .......................................................................................25Co oznacza skrót HKCU? .......................................................................................25Co oznacza skrót HKU? ..........................................................................................25Co oznacza skrót HKLM? .......................................................................................25Jaka jest rola kluczy rejestru? ..................................................................................25Gdzie znajduj
ą 
si
ę
warto
ś
ci rejestru? ......................................................................25Gdzie znajduj
ą 
si
ę
pliki pomocnicze ga
łę
zi? ...........................................................25Jak nazywaj
ą 
si
ę
pliki pomocnicze ga
łę
zi? .............................................................25Czy wszystkie klucze s
ą 
jednakowo wa
ż
ne? ...........................................................26Gdzie zapisana jest konfiguracja komputera z Windows 7? ...................................26
 
4 Rejestr Windows 7. Praktyczne przyk
ł 
ady
Co zawiera zestaw kontrolny? .................................................................................27Do czego jest wykorzystywany zestaw CurrentControlSet? ...................................27Jak odszuka
ć
w rejestrze dane programów? ............................................................28Gdzie zapisane s
ą 
powi
ą 
zania plików z aplikacjami? .............................................28Gdzie zapisane s
ą 
ustawienia
ś
rodowiska u
ż
ytkowników? .....................................291.4. Jak zabezpiecza
ć
system przed awari
ą 
rejestru? .....................................................29Jakie narz
ę
dzia umo
ż
liwiaj
ą 
wykonanie kopii rejestru? ..........................................30 Na czym polega ochrona rejestru? ..........................................................................30Jak wykona
ć
kopi
ę
nazwy warto
ś
ci klucza? ...........................................................30Czy mo
ż
na zapisa
ć
klucze rejestru do pliku? ..........................................................32Czym ró
ż
ni si
ę
eksportowanie od kopiowania? ......................................................32Jak wyeksportowa
ć
klucz? ......................................................................................32Co to s
ą 
typy warto
ś
ci? ...........................................................................................33Jakie typy warto
ś
ci s
ą 
najcz
ęś
ciej zapisywane w rejestrze? ....................................33Jak rozpozna
ć
typ warto
ś
ci rejestru? .......................................................................34Co oznaczaj
ą 
typy warto
ś
ci rejestru? ......................................................................34Jaki format wybra
ć
dla eksportowanego klucza? ....................................................35Jakie dane klucza s
ą 
eksportowane w formacie *.txt, a jakie w formacie *.reg? ....36Jak 
ą 
sk 
ł
adni
ę
ma plik *.reg? ...................................................................................36Jak wyeksportowa
ć
jedn
ą 
ga
łąź
rejestru? ................................................................37Jak wyeksportowa
ć
ca
łą 
zawarto
ść
rejestru? ...........................................................37Czy wyeksportowane dane mo
ż
na wczyta
ć
do rejestru? .........................................38Czy mo
ż
na do
łą 
cza
ć
dane z plików *.reg bez edytora rejestru? ..............................39Jak mo
ż
na usuwa
ć
wpisy z rejestru? .......................................................................39Jak wykorzystywa
ć
pliki *.reg? ..............................................................................401.5. Co zrobi
ć
po awarii rejestru? ..................................................................................40Jak uruchomi
ć
narz
ę
dzia z p
ł
yty? ...........................................................................40Jak uruchomi
ć
narz
ę
dzia z dysku twardego? ..........................................................41Jak przywróci
ć
klucze rejestru? ..............................................................................42Jak przywróci
ć
ca
ł
y rejestr? ....................................................................................421.6. Czy pliki *.reg mo
ż
na edytowa
ć
? ...........................................................................42Czy wyeksportowane pliki rejestru mo
ż
na przegl
ą 
da
ć
i edytowa
ć
? ........................42Co oznaczaj
ą 
zapisy w pliku wyeksportowanego rejestru? .....................................43Kto mo
ż
e wprowadza
ć
zmiany w rejestrze? ...........................................................43Czy punkty przywracania systemu przechowuj
ą 
informacje rejestru? ....................45Ile miejsca na dysku twardym zajmuj
ą 
punkty przywracania? ...............................46Jak utworzy
ć
punkt przywracania? .........................................................................46Jak odtworzy
ć
konfiguracj
ę
systemu, korzystaj
ą 
c z punktu przywracania? ............49Jakie narz
ę
dzia do edycji rejestru zawiera Windows 7? ..........................................49Jak uruchamia
ć
program Regedit? ..........................................................................49Jak uruchamia
ć
program Reg? ................................................................................50Jak 
ą 
sk 
ł
adni
ę
ma polecenie reg? .............................................................................50
Rozdzia
ł 
2. Nieco praktyki ............................................................................... 57
2.1. Cudowne pliki *.reg ................................................................................................58Dlaczego korzystanie z plików *.reg jest wygodne? ...............................................58Jak utworzy
ć
plik *.reg? .........................................................................................59Co powinien zawiera
ć
plik *.reg? ...........................................................................60Zadanie do samodzielnego wykonania ....................................................................63Co warto zapami
ę
ta
ć
? .............................................................................................632.2. Kolory .....................................................................................................................64Jak zmienia
ć
kolor pod
ś
wietlenia przycisków? .......................................................65Jak zmienia
ć
kolor pod
ś
wietlonych przycisków? ....................................................67Jak zmienia
ć
kolor powierzchni przycisków? .........................................................70

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->