Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AutoCAD 2009. Pierwsze kroki

AutoCAD 2009. Pierwsze kroki

Ratings:
(0)
|Views: 26|Likes:
Published by helionsa
AutoCAD od lat wyznacza standardy w dziedzinie oprogramowania CAD, a książka Andrzeja Pikonia stanowi pierwszą pozycję, po którą powinien sięgnąć każdy początkujący użytkownik środowiska firmy Autodesk. Dlaczego? Ponieważ znajdzie w niej wszystko, co niezbędne, aby szybko i bezboleśnie rozpocząć swoją własną przygodę z najpopularniejszym programem CAD na świecie oraz gruntownie poznać podstawy programu. To z kolei da mu szansę na dołączenie do grupy specjalistów najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.
Jak każdą wielką przygodę, również tę trzeba jednak zaczynać z głową i odpowiednim przewodnikiem. Ogrom możliwości systemu AutoCAD może bowiem oszołomić niejedną osobę, a pokusa skorzystania z łatwych skrótów bywa przyczyną utrwalenia się złych nawyków. Książka "AutoCAD 2009. Pierwsze kroki" pewnie przeprowadzi początkującego użytkownika przez wszystkie mielizny, krok po kroku wprowadzając go w arkana sztuki projektowania wspomaganego komputerowo i przedstawiając najważniejsze zagadnienia w zrozumiały oraz klarowny sposób.
Zastosowana przez autora metoda prezentacji materiału sprawia, że nauka programu jest łatwa i szybka, a co ważniejsze -- bardzo praktyczna. Bez zbędnej teorii, za to przy użyciu konkretnych przykładów będziesz dzięki niej mógł zacząć tworzyć swoje pierwsze prawdziwe projekty i poznawać tajniki systemu AutoCAD 2009.


Najważniejsze cechy programu
Podstawy tworzenia rysunków
Układy współrzędnych
Sposoby przeglądania dokumentacji
Korzystanie z systemu pomocy
Modyfikowanie obiektów
Cofanie nieudanych operacji
Narzędzia do rysowania precyzyjnego
Kreskowanie, linie i napisy
Wymiarowanie obiektów
Malarz formatów i menedżer właściwości
Korzystanie z warstw i bloków
Drukowanie projektów


Przekonaj się sam, dlaczego książki z cyklu "AutoCAD. Pierwsze kroki"
są standardem w procesie nauki projektowania z wykorzystaniem tego systemu.
AutoCAD od lat wyznacza standardy w dziedzinie oprogramowania CAD, a książka Andrzeja Pikonia stanowi pierwszą pozycję, po którą powinien sięgnąć każdy początkujący użytkownik środowiska firmy Autodesk. Dlaczego? Ponieważ znajdzie w niej wszystko, co niezbędne, aby szybko i bezboleśnie rozpocząć swoją własną przygodę z najpopularniejszym programem CAD na świecie oraz gruntownie poznać podstawy programu. To z kolei da mu szansę na dołączenie do grupy specjalistów najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.
Jak każdą wielką przygodę, również tę trzeba jednak zaczynać z głową i odpowiednim przewodnikiem. Ogrom możliwości systemu AutoCAD może bowiem oszołomić niejedną osobę, a pokusa skorzystania z łatwych skrótów bywa przyczyną utrwalenia się złych nawyków. Książka "AutoCAD 2009. Pierwsze kroki" pewnie przeprowadzi początkującego użytkownika przez wszystkie mielizny, krok po kroku wprowadzając go w arkana sztuki projektowania wspomaganego komputerowo i przedstawiając najważniejsze zagadnienia w zrozumiały oraz klarowny sposób.
Zastosowana przez autora metoda prezentacji materiału sprawia, że nauka programu jest łatwa i szybka, a co ważniejsze -- bardzo praktyczna. Bez zbędnej teorii, za to przy użyciu konkretnych przykładów będziesz dzięki niej mógł zacząć tworzyć swoje pierwsze prawdziwe projekty i poznawać tajniki systemu AutoCAD 2009.


Najważniejsze cechy programu
Podstawy tworzenia rysunków
Układy współrzędnych
Sposoby przeglądania dokumentacji
Korzystanie z systemu pomocy
Modyfikowanie obiektów
Cofanie nieudanych operacji
Narzędzia do rysowania precyzyjnego
Kreskowanie, linie i napisy
Wymiarowanie obiektów
Malarz formatów i menedżer właściwości
Korzystanie z warstw i bloków
Drukowanie projektów


Przekonaj się sam, dlaczego książki z cyklu "AutoCAD. Pierwsze kroki"
są standardem w procesie nauki projektowania z wykorzystaniem tego systemu.

More info:

Published by: helionsa on Aug 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

 
AutoCAD 2009.Pierwsze kroki
Autor: Andrzej PikoñISBN: 978-83-246-2457-7Format: 168
×
237, stron: 272AutoCAD od lat wyznacza standardy w dziedzinie oprogramowania CAD, a ksi¹¿ka
Andrzeja Pikonia stanowi pierwsz¹ pozycjê, po któr¹ powinien siêgn¹æ ka¿dy pocz¹tkuj¹c
yu¿ytkownik œrodowiska firmy Autodesk. Dlaczego? Poniewa¿ znajdzie w niej wszystko,co niezbêdne, aby szybko i bezboleœnie rozpocz¹æ swoj¹ w³asn¹ przygodêz najpopularniejszym programem CAD na œwiecie oraz gruntownie poznaæ podstawyprogramu. To z kolei da mu szansê na do³¹czenie do grupy specjalistów najbardziejposzukiwanych na rynku pracy.Jak ka¿d¹ wielk¹ przygodê, równie¿ tê trzeba jednak zaczynaæ z g³ow¹ i odpowiednimprzewodnikiem. Ogrom mo¿liwoœci systemu AutoCAD mo¿e bowiem oszo³omiæ niejedn¹ osobê, a pokusa skorzystania z ³atwych skrótów bywa przyczyn¹ utrwalenia siê z³ych
nawyków. Ksi¹¿ka „AutoCAD 2009. Pierwsze kroki” pewnie przeprowadzi pocz¹tkuj¹cego
 u¿ytkownika przez wszystkie mielizny, krok po kroku wprowadzaj¹c go w arkana sztuki
projektowania wspomaganego komputerowo i przedstawiaj¹c najwa¿niejsze zagadnienia
 w zrozumia³y oraz klarowny sposób.Zastosowana przez autora metoda prezentacji materia³u sprawia, ¿e nauka programu jest ³atwa i szybka, a co wa¿niejsze – bardzo praktyczna. Bez zbêdnej teorii, za to przy
u¿yciu konkretnych przyk³adów bêdziesz dziêki niej móg³ zacz¹æ tworzyæ swoje pierwsze
 prawdziwe projekty i poznawaæ tajniki systemu AutoCAD 2009.• Najwa¿niejsze cechy programu• Podstawy tworzenia rysunków• Uk³ady wspó³rzêdnych• Sposoby przegl¹dania dokumentacji• Korzystanie z systemu pomocy• Modyfikowanie obiektów• Cofanie nieudanych operacji• Narzêdzia do rysowania precyzyjnego• Kreskowanie, linie i napisy• Wymiarowanie obiektów• Malarz formatów i mened¿er w³aœciwoœci• Korzystanie z warstw i bloków• Drukowanie projektów
Przekonaj siê sam, dlaczego ksi¹¿ki z cyklu „AutoCAD. Pierwsze kroki”s¹ standardem w procesie nauki projektowania z wykorzystaniem tego systemu
 
 
Spis treci
Wstõp .................................................................................................5Pierwsze kroki ....................................................................................7Pierwszy rysunek ..............................................................................15Podstawowe obiekty .......................................................................23Wspóãrzõdne punktów .....................................................................49Oglðdanie rysunku ...........................................................................69Punkty charakterystyczne .................................................................83System pomocy .................................................................................95Modyfikacje obiektów .....................................................................97Modyfikacje w praktyce ................................................................127Cofanie poleceý .............................................................................139
 
4 AutoCAD 2009. Pierwsze krokiGruboç linii ...................................................................................141Linie przerywane ............................................................................145Szyk koãowy i prostokðtny ..............................................................153Uchwyty obiektów ..........................................................................161Skok i siatka ..................................................................................167Informacje o rysunku ......................................................................171Kreskowanie ...................................................................................175Meneder wãaciwoci ....................................................................185Malarz formatów ...........................................................................189Napisy ............................................................................................193Wymiary .........................................................................................197Bloki ...............................................................................................213Warstwy .........................................................................................217Granice i jednostki .........................................................................223Wydruk ...........................................................................................2253D ...................................................................................................231Podsumowanie ...............................................................................235

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->