Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Word 2010 PL. Ćwiczenia praktyczne

Word 2010 PL. Ćwiczenia praktyczne

Ratings: (0)|Views: 485 |Likes:
Published by helionsa
Opanuj najważniejsze narzędzia słynnego edytora tekstów!


Jak tworzyć eleganckie dokumenty?
Jak wstawiać i modyfikować tabele?
Jak dodawać obiekty graficzne i zdjęcia?


Wnioski, umowy, podania, listy, prace dyplomowe… Bez Worda trudno dziś obyć się nie tylko w biurze, ale także i w domu. Ten najpopularniejszy na świecie, niezwykle funkcjonalny edytor tekstów pozwala nie tylko tworzyć rozmaite dokumenty i nadawać im elegancki, profesjonalny wygląd. Umożliwia także tworzenie korespondencji seryjnej, automatyczne sprawdzanie poprawności ortograficznej, rejestrowanie nanoszonych zmian czy tworzenie tabel. Jest przy tym wyjątkowo prosty w obsłudze. Ponadto najnowsza edycja programu, Word 2010, wnosi kolejne możliwości w zakresie formatowania i edytowania tekstów oraz ich organizowania i udostępniania. Ten niezwykły potencjał czeka na Twoje odkrycie!

Dzięki tej książce opanowanie najważniejszych narzędzi i podstawowych funkcji programu nie będzie stanowiło dla Ciebie żadnego problemu. Liczne ćwiczenia szybko pozwolą Ci tworzyć i edytować nowe dokumenty, formatować tekst i akapity. Przeczytasz o tym, jak przenosić konkretne elementy tekstu oraz wyszukiwać i podmieniać jego fragmenty. Dowiesz się, jak sporządzać listy wypunktowane, numerowane i hierarchiczne. Nauczysz się błyskawicznie tworzyć i modyfikować tabele oraz pracować z elementami graficznymi — wstawiać i edytować obiekty WordArt, dołączać zdjęcia i obrazy oraz używać ciekawych efektów wizualnych. Na koniec poznasz zasady wydajnej pracy z plikami i poprawnego drukowania Twoich dokumentów.


Interfejs użytkownika edytora Word 2010
Tworzenie i edycja dokumentów
Formatowanie tekstu i akapitów
Formatowanie z wykorzystaniem stylów
Tworzenie i edycja list oraz tabel
Praca z elementami graficznymi
Zarządzanie plikami
Drukowanie dokumentów


Przekonaj się, że tworzenie profesjonalnych dokumentów to naprawdę nic trudnego!

Opanuj najważniejsze narzędzia słynnego edytora tekstów!


Jak tworzyć eleganckie dokumenty?
Jak wstawiać i modyfikować tabele?
Jak dodawać obiekty graficzne i zdjęcia?


Wnioski, umowy, podania, listy, prace dyplomowe… Bez Worda trudno dziś obyć się nie tylko w biurze, ale także i w domu. Ten najpopularniejszy na świecie, niezwykle funkcjonalny edytor tekstów pozwala nie tylko tworzyć rozmaite dokumenty i nadawać im elegancki, profesjonalny wygląd. Umożliwia także tworzenie korespondencji seryjnej, automatyczne sprawdzanie poprawności ortograficznej, rejestrowanie nanoszonych zmian czy tworzenie tabel. Jest przy tym wyjątkowo prosty w obsłudze. Ponadto najnowsza edycja programu, Word 2010, wnosi kolejne możliwości w zakresie formatowania i edytowania tekstów oraz ich organizowania i udostępniania. Ten niezwykły potencjał czeka na Twoje odkrycie!

Dzięki tej książce opanowanie najważniejszych narzędzi i podstawowych funkcji programu nie będzie stanowiło dla Ciebie żadnego problemu. Liczne ćwiczenia szybko pozwolą Ci tworzyć i edytować nowe dokumenty, formatować tekst i akapity. Przeczytasz o tym, jak przenosić konkretne elementy tekstu oraz wyszukiwać i podmieniać jego fragmenty. Dowiesz się, jak sporządzać listy wypunktowane, numerowane i hierarchiczne. Nauczysz się błyskawicznie tworzyć i modyfikować tabele oraz pracować z elementami graficznymi — wstawiać i edytować obiekty WordArt, dołączać zdjęcia i obrazy oraz używać ciekawych efektów wizualnych. Na koniec poznasz zasady wydajnej pracy z plikami i poprawnego drukowania Twoich dokumentów.


Interfejs użytkownika edytora Word 2010
Tworzenie i edycja dokumentów
Formatowanie tekstu i akapitów
Formatowanie z wykorzystaniem stylów
Tworzenie i edycja list oraz tabel
Praca z elementami graficznymi
Zarządzanie plikami
Drukowanie dokumentów


Przekonaj się, że tworzenie profesjonalnych dokumentów to naprawdę nic trudnego!

More info:

Published by: helionsa on Aug 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

 
Helion SAul. Kościuszki 1c44-100 Gliwicetel. 32 230 98 63e-mail: helion@helion.pl© Helion 1991–2010
Katalog książekTwój koszykCennik i informacjeCzytelniaKontakt• Zamów drukowanykatalog
Word 2010 PL.Æwiczenia praktyczne
Autor:Grzegorz KowalczykISBN: 978-83-246-2683-0Format: A5, stron: 160
Opanuj najwa¿niejsze narzêdzia s³ynnego edytora tekstów!
• Jak tworzyæ eleganckie dokumenty?• Jak wstawiaæ i modyfikowaæ tabele?• Jak dodawaæ obiekty graficzne i zdjêcia?Wnioski, umowy, podania, listy, prace dyplomowe… Bez Worda trudno dziœ obyæ siê nietylko w biurze, ale tak¿e i w domu. Ten najpopularniejszy na œwiecie, niezwyklefunkcjonalny edytor tekstów pozwala nie tylko tworzyæ rozmaite dokumenty i nadawaæim elegancki, profesjonalny wygl¹d. Umo¿liwia tak¿e tworzenie korespondencji seryjnej,automatyczne sprawdzanie poprawnoœci ortograficznej, rejestrowanie nanoszonych
zmian czy tworzenie tabel. Jest przy tym wyj¹tkowo prosty w obs³udze. Ponadto najnowsza
 edycja programu, Word 2010, wnosi kolejne mo¿liwoœci w zakresie formatowaniai edytowania tekstów oraz ich organizowania i udostêpniania. Ten niezwyk³y potencja³czeka na Twoje odkrycie!
Dziêki tej ksi¹¿ce opanowanie najwa¿niejszych narzêdzi i podstawowych funkcji programu
 nie bêdzie stanowi³o dla Ciebie ¿adnego problemu. Liczne æwiczenia szybko pozwol¹ Citworzyæ i edytowaæ nowe dokumenty, formatowaæ tekst i akapity. Przeczytasz o tym, jak przenosiæ konkretne elementy tekstu oraz wyszukiwaæ i podmieniaæ jego fragmenty.
Dowiesz siê, jak sporz¹dzaæ listy wypunktowane, numerowane i hierarchiczne. Nauczysz
 
siê b³yskawicznie tworzyæ i modyfikowaæ tabele oraz pracowaæ z elementami graficznymi
 
– wstawiaæ i edytowaæ obiekty WordArt, do³¹czaæ zdjêcia i obrazy oraz u¿ywaæ ciekawych
 efektów wizualnych. Na koniec poznasz zasady wydajnej pracy z plikami i poprawnegodrukowania Twoich dokumentów.• Interfejs u¿ytkownika edytora Word 2010• Tworzenie i edycja dokumentów• Formatowanie tekstu i akapitów• Formatowanie z wykorzystaniem stylów• Tworzenie i edycja list oraz tabel• Praca z elementami graficznymi• Zarz¹dzanie plikami• Drukowanie dokumentów
Przekonaj siê, ¿e tworzenie profesjonalnych dokumentów to naprawdê nic trudnego!
 
Spis tre
ś
ci
 Zamiast wst
ę
pu5Rozdzia
ł
1.Interfejs u
 ż 
ytkownika edytora Word 201013
Wst
ąż
ka14Przyciski Uruchom okno dialogowe18Karty kontekstowe18Karty programów19Galerie20Pasek narz
ę
dzi Szybki dost
ę
p20Inne elementy interfejsu u
ż
ytkownika Word 201023
Rozdzia
ł
2.Tworzenie i edycja pierwszych dokumentów27
Wpisywanie tekstu27Zaznaczanie tekstu33Wstawianie symboli i znaków specjalnych36Wycofywanie i powtarzanie ostatnich polece
ń
38Kopiowanie, przenoszenie i wklejanie elementów41Wyszukiwanie i zamiana tekstu46Tworzenie dokumentów opartych na istniej
ą
cychszablonach56
Rozdzia
ł
3.Formatowanie dokumentów63
Formatowanie znaków64Formatowanie akapitów79Formatowanie z wykorzystaniem stylów97

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->