Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5729, 11.8.2011]

Dnevni avaz [broj 5729, 11.8.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,796|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2012

pdf

text

original

 
SvijelsesuocavasduplimdnomrecesijeOnikojiimajukredileueurimamogubilimirniGrabovacprizivaneslabilnosl
K
nvertibilnamarkajeteskuekonomskusituacijuucima,svijetsesuocavasduplimstabilnainijeugro-kojojsenalaziBiR,izjaviojeudnomrecesije,kojaimaindirek-zena,aonikojinco-intervjuuza"Dnevniavaz"Ke-tniutjecajnaBiR,aligradaneda-dgovornoprizivajude-malKozaric,guvernerCentralnenasvisepogadadomacapolitickaivalvacijupogorsavajuionakobankeBiR.Premanjegovimrije-ekonomskakriza.5.
strana
OOGAdAMO~WUOEHOdlSE
nEBOdEBOGA
'FRAnAH'TRAllPOMOe00nlHSICA~AMBASAOORICAIlBLAMIRALA~SUOGMlnlSTRA
l~
ill
=
I
III
I
II
;
.
I
I
It
POLlCIJAISTRAZUJE
Piromanpaliaule
c____=____=-_----------"---------
PO
Sarajevu
 
aktuelno
Onevniavaz,
~!Vrtal<,
11'_
avgust!kolavQZ2011.
3
saobracai
(Film-
J.
HadiltJ
nunproizvQdniudokneodukazeHuskovic.Onporutuied.sura·dnicisviesnid.ieUprava
spremnan!1ovakvescenari-
ieeed"supI'imiiitridesecak
Kr-za
pouJerenla
KadainobelovacPolKrugman
napise
da
S8
Obamapredaobezborbe,ondaslijed'sinovehamlstovsksdilerne
BUllugija:
lalaslomili
manaISindilla.
BuliugiiaiezanasIistkazaodaizaniegovesmie-nestoiipokusajUpraveda
slominjega
i
Sindikarmasinovoda,nakoncega
viseneceimatiproblemau
kompaniji,ierse
niko
dru-
gi
neusudujesuprotstavi-
tistrahovladi,
-0
voceka
sva
kogra-dnikakojiseusudiprogo-
vcri
ti,
Za
to
suseradnici
i
usprotivili,Da
bi
dalipo-drskurneni,ali
i
erznaju
staibceka_Sarnoiejedan
Val,co
ko
m
danapok
renut,
Sveiestalo,Togovoriko-likojenezadovolisrva-kaZe
Buljugija.
BuJjugija:
avo
cella
i
as/aleradnike
RadniCiSlali
ilaBullugija
IzSindikatarnasinovoda-srrojovodaFBiHiueersu
porucili
da
izasvakeBulju-
gijineiziavestojesvii:esticiradnici"ZeljeznieaFBiH",
ko]ima
i
stalodaseko-
nacnopresranesnepostiva-
niemvladavineprava
i
ko-
nsranrnimgazeniemeleme-n
tarnih
pravaidostojanstvama~inovodauzporno';kojihcepoku,aripokrenu[isao-bracaj,Osraliradniei,kaze,necepokre!lutivozovebezobziranapriliskeUprave_DajeOsmanagjcodlui:andaseobracuoasBuJiugijom,pokazuieizahtjevzapokre-ran
j
edisciplin.skogposcu-pkaprocivpredsjcdnikaSi-ndikaI2,.i
[0
zbog»!depovr-cdcradnihobave.za".Uobr-azlozenjusen3vod.idajeBuljugija"gruboinarocilO
MasinouodeuMostaruneceDORrenuliUOlOUe
Masinovodena
ZeI·
je;!;nickojsta!!
i
iuMostaru
j
ucersusesolidariziralesasvojimkolegamaudrugimgradovimaFBiH.Kazudandepusd
ci
uprometnije·
Lokomo/lves/oje
I
Moslaru
dan
vozsvedoknebndepo"vucenasuspenzijapredsjdnikaSindikatamasino·voda-strojovociaFBiHVe-mesa.Buljugije.Masinovod:eskojimasmorazgovarali,iakoneieleizaciujavllosc
S
identi-lelirna,
i
ri~udanijepro-blemsarnosuspellzijaBu-
ljugijenego
i
godin~m.ago-
milaniproblemiuZFEiH,koji
Sll
kulm.iniralispisko-vima
21\
o(!<a~e.
POtpU!!3
'obu~tavasaobraeaja,navodeoni,bibjelogicanporez.uborbizaradni.ckaptava,
A.Du.
radnikaove
kornpanije,
-VernesBuljugijaniieusvoiimisrupirnaiznionije-danpodarakn
i
i
ci
nienicu
koja
ni
j
evetbilapredmet
sudskihpostupaka
ili
hi-
vicnihpriiavakoiimasu
za
rrpani
sudoviuSaraievu,Mosrnru,Caplj
ini,
Bihaeu-navode
iz
togsindikara,
Komentardana
Pile:BrolAVDOVI(;
Ovi
arnericki
pro
bI
emi
suriesivi,rekao
j
eBarakObama(Burack)dokiebe-
rzauNiujorkurekordno
tallulaNo,
biloje
toipak
pr-
ernalodaohrabriisprepada-
neinvestitore.Za
mnoge
kojilive
1I
najmocni
ioj
ze-
mlji
svijetanepovierenjeubuducnos
c
poprirnacinicna
obiljelia
psiholoskihkoliko
i
konornskihpararnetara,A
cinik
je,
kaieOskarVajld(OscarWilde),oovjekkoji
zna
ci
[enusvacemu,
a
vrije-
daostnicemu.
Suvisesmodugogledalikakose
iz
vlasritih
i
o
kra-
jasebicnihrazlogau
VasinglOnupoli
ticki
prepu-cavaiuzbog"nove"duznicke
krizelVeO
i
rapcinagrani
znaju:SjedinjeneDrzavesa
svojih14.300rnilijardaduga
sunajzaduzenijazernlja,
irnajunajvecivojnibudzet
i
pocinju
zaostajarizaKinomidrugirnaUnutrasnjidugzamanjeoddesetgodinarno-gao
bi
poiesticak85postoamcrickogdrustvenogpro-
izvoda.
Kada
joS
i
nobelovaciii-beralniekonomistaPol
Kru-
gman(Paul)napisedase
Obamapredaobezborbe,da
jenjegovkomprornissrepu-blikancima
,,liup:llJ"
i
a
Ce
sve
tosvesiiAmerikunastarus
00-
nanarepublike,ondaslijede
i
noveham!etovskedileme!KrizlIpovjerenjll,
i
opo.najprijeujedanpolitiCkis;·stoom,kako
to
piseprofesor
Diefri
FridenGeffryA.Fr-ieden)sHa(Varoa,
i
escegla·
vnacdrednicakojaprati
ovu"debatu
0
ekonomii
i",
MozeIi
ili
nemole,
pita-
njejesad!Moze
li,dakle,Arnerikanaci
formulu
dapolirickirijesisvoje
"un·
utrasnje"nesporazume,
ciji
searbi
<rami
kraci
poputho-bomiceprotezu
do"nezav·
isnih"svjetskih
niist"
i
dr-
ugihpolitickihceritara
moci?TamogdjeodavnonevaZlsamoniisnifundarne-ntalizam,kako
ga
opisuje
dr-
uginobelovacDzozefStiglic
GosephStiglitz).
Posebnoneorkako
II
Kiniocirovrlodobrofu-nkcionirai"socijalisti
c
kikapitalizarn",kojijeizbi-
jede
i
sirorn
as
tvavee
izvu-
kaopolamilijardeKineza!
"Amerihceuvjekbitizemljasa
tri
A~,rekaojesko-rousuzamapredsjednikObamaobraeajuciseusamSpiccrnogponedjeljkanaci-ji
i
vijetu
iz
Bijele
kuce:
Nazalost,Obaminipoli-ricki
vapaj
inemajupuno
pokriceuispunjenjugla-
vnihpredizbornihobeeanja,
sazerih
2008..
uglobalnupa-
rolu:,,Da~
mi
mozerno!"
Obamaiesteboljipredsje-
dnik
odBusa(GeorgeW.Bush),kojimujedoistaisko-
paoemurupuuekonomiji,
ali
seon,
bez
obziranapolitiCku
ciienu,
morn
odlu5ti
da
vlada,onako
kako
ietoCinio,reeimo,BilKlimon(BillClinton)od1993.dopo6;:tklI200l.
Bez
hr-
abrogLiderstva&kjeikarl-zmnicnoprdivljavanjenemogu6e!drskovrijedaougledDrus!vaiUprBveneovlaslenimsa·opSmvaniempociala_klliomo--gucavaniemd.osCllpnimispr-avaizdomen.poslovnemjneDru~rva...
E'"
No,sekrelarSindikal."JasminKuric,kojiiejueerU.Ccslvovaouspontanomokuplja!ljumasinovodauZenici,kaze
da
susmijeSIleoptu
i
bedaIeBuli'ugjjasm
jcnjenzbogodavaniaposlo-vuil!laj!!
i,
jer
Oll
nemapri·StupbiloCemu.
Nemapregovora
-Smiie!!je!!jeierjekazaoono
sto
znaju
i
pdcen.gr.ani
"dOl
jeOsmanagicoprostio"Gikilu"dugodpelipomi-IlonaKM,dlljepovemoplllaeUpravi
i
sebi,aradnic:imasmanjio,iciajeprob
i
lenderodmilionipoKMuCapli'i-ni.TomU.jezasmelalo_ZawnaovajgebeJsovsk
i
laci!!po·kUMvarijesiciproblemsBu-Ijugijom"kai.eKuric.MaSinovade
1I
Zcnid,
.Ii
i
Sarajevu,Bihacu,CapljiniioslBlim.gr.adovimauFEiH,POfU('UjUdanecepokrenu-IivozovedokOsmanagicikompIe
IlU.
Upra.VBne
0
dsrn-pe_Sovimrllkovodslvom,
pOru~lljU,
nelelenikakvepregovore,
F.KARALIC
IJ<ikI!
NlNKfJllc/
TO
JE
TO
 
OpasnostiSBK
POdmlnama
180.000
Iff
..Na
podruciu12opcinaSrednjobosa-nskogkantona(SBK),premapodacimaKanto-aalneupraveCivilnezasrire,krajempronegodinepodminamabi-
10ieoko
180.000
kvadr-
atnihmetara,javilajeOOMa.NajugrozenijesuopcineTravnik,Bu-goino,DonjiVakuf
i
GornjiVakuf/Uskop!je,
WI
koiesecdnosiSSpo-StOodukupnerizicnepovrsine,
ObukalOM~a
PrevencuaIbrlga
0
HIU/AIDS-U
..Kaodioaktiv
1I0Stinaizgradnjidrzavnihkapaciteta
i
podizan
j
usviiestimobilnepopula-ciie
0
HrVIAIDS--UllBiHMedunarodllaor-ganizacijazarnigracije(rOM)organiziranizob
uk
azapredstavnike
nev
I
di
ni
horganizacija
(NVO)
i
strucnjakeizoblastimasovnihmedi-jakakobiseunaprijedi-
10
znanie
0
ovojtemiioj
3ea
Ia
kornunikacijasnevladinim
i
avnimse-ktorornuvezispreve-ncijcrn
i
brigorn
0
HIV/AIDS-umedumo-bilnimpopulacijama,saopeiojejucer
10M.
Suspenzije
Mladisnso-aHrlVe
SOPBIH
..MladiSNSD-3uputi-
Ii
su
i
ueerproresrno
pi-smopovodornpreporukeosuspenzijiizMedunar-odneunijesocijalisrickeomladine"IUSY",koju
j
enedavnousvo
j
i
0
"rUSYWorldCouncil",savjeteveorganizacije,nasvomzasjedanjuuArerzeu,uAustriji,iavi-
la.ieFeria.
Okruglisto
SUdernazaratnezlOClne
..BlRNBosne
i
Herce.gOYnesuorganizalor
ie
okruglogswlakoji
ce
bi·
li
odrzan
16.
septembra
U
Beogradu
0
sUd:enjima
za
ramezlocinekalase'lodepredsudovima
u
zemljamaregiona,javilajeFena.
4
Dne"n;avaz.cetvrtak.
aktuelno
1.avgusVkQlovo,2011.....
SKANDAl
IJemaCaaizamirlasu
"FrankfurterAllgemeineZeltunq"aNibelovojposjetiSarajevu
"FrankfurterAllgemeineZeitung"pisedaseambasadoricaKnocignorantskiponasalapremagostuteuSrebrenicuposlalavijenacspogresnimbojamazastave
Ugledniniernackilist"FronkfurterAllgemeine
Ze-
i
tung"(FAZ)obiaviojevrlokritickitekst
0
neda
VIIO
ime-novano]arnbasadoriciNje-mackeuBiHUlrikeMarijiKnee(MariaKnotz),AutortekstaPeterKar-stens(Carstens)ostrojekr-itizirao,kakonavodi,igno-
rantskiodnosambasador
j
ce
Kneepremanedavnojpo-s]etiDirkaNibela(Niebel),njernackogrninistrazaeko-nornskusaradnju
i
razvoj,naso]zemlii.
Doi:ek
i
raport
-Njernackojarnbasado-riciu
B
iH
posjera
jednevladinedelegaciiedosl.jeociglednounevrijerne,Vee
ria
AerodromuSarajevoarnbasadoricaKnociemi-
n
is
rru
N
i
el
upokazalasvo-
jenezadovoljstvorakosrojeodbiladaudeuautobusdelegacije.Umjestoraga,ugradjeoliSlausvojoidobro
kl
imatiziranojlimuzi!!i-navodiseutekstuFAZ-a.Takoderseambasadoricispocitava
i
dajekasnije,ka-
dasesgosrimasusrelau
ho-telu,umjestouobicajenogpodnosenjaraporta
0
stanju
U
BiH,saruodjelirnicnoprncitalajedanstarijiizv-jeS(ajkojisuNibel
i
njegovisaradniciveepoznavaliizsvojihmapa
kojesu
dobilito-kompripremezaput."Narednogdana,unedie-ljusuNibel
i
delegacijapr-ekobosanskihplaninaotpu-tovaliuSrebrenicu,Tusu1995.
Il
masakruSrbiubiliviseod8.000Bosnjaka.Bilojevruce
i
putjebiodug.Arnbasadoricajeostalau
BlikiJvijenGiJpoloienOfJlISrebreniGi;TriJkiJ
II
bojiJmiJIlllo·Grveno-GmaIImj~slocrne·crverJQ-iulo
OdgOuOrAmbasad8:Rnoe18uralilaHib81a
o
svemuie"Dnevni
avaz"
juoer
zatraZio
kome"ntarizNjema~keambasadeu.Sarajevu,odaklenamjepu-
t.em
Pres"uredaodgovorenodaje"ambasadoricaKnoeupoIpunos
ci
praEilasaveznogminimaNibelaprilikomnjegoveposjeteBiH,izuzevlitojenapuruuSrebrenicuonbio
uprat!lji
stalne
zamje.
niceambasadorice".
-To
je
sve
uradeno
lIZ
pr-etbodnousaglaSe.1Istav
sa
sav=imministarSlvom~aekonomskusaradnju
i
azvoj-navedenoje
II.
pisanomodgovorukojismodobili.
Dsramolilaseibh.
u.laS1
Aurorunjernackcgli-
SUI
nijepromakaon
i
sra-manodnosvlastinaseze-mljepremavisokojdele-gaciji,Navecernierndo-eekuzaministraNibela,urezidencijiNjernackeam-basade,uimeBiHbioje,kakosenavodi,predsta-vniksamojednogmini-starstva.-Sarnodvijenociprije,naiednomslicnompriie-rnuuAlbanijibilisupre-kuci,akasnijejenaupirsa-opciladaimajossamemalogodisnjeg,aosirntoga
ioi
jeuposjetudosao
zi
votni
sapu-tnik-navcdiseutekstu.
Hladnavecer
Dodajesedajearnbasa-doricaKnoe,ipak,"prijeudobnoglIedjeljnogeajasailivotnimsapurnikorntreba"labaci
li
barpoglednavije-lIae"koiijeNibeluimesa·veznevladeNjemackespu-stionaspomen-obiljdje
Il
Srebrenici,.akojijenabavi"laAmbasada.•Medulim,vijellacie,!Ia-ko
se
kasni
j
e
pokazalo,imaotraka
u
bojam
a
ZUEO
-crveno-erno,umjeslOcmcrveno·
~U10.
Osim
IOga,
vrlojeneo-mijer
i
nekolikoministara,Zaministraiednezemliekojaurazvojinvestirane-kolikostotinamilionaeu-
ra,
coviek
bi
trebao
propu-stitibariedandango·disnjeg,kakosuuciniliuTirani.Akonista,ondara-diljubavipremanovcu
i
pristoinosti.Nasuprotro-me,
uSaraievuje
mil
zavr-
ijernegodisnjegodmorasvet,pacak
i
arnbasadorici
konstatiraseuteks
tu,
bicno
cia
je
i
ednatakvamasua
bilaispisanadebelirnIloma-sterom"isticesedalje,
U
tekstusenavodida
j
e
ambasadoricaKnoc
i
avecer
htielaizbieciNibelov
sagtanak
uSarajevusazastupnicimanjemackihIondacija.No,"neko
je
uspioubijerutiamba-sadoricu
cia
binakonblamaZe
s
vijencem,bar
zbog
svojih
sa-
radoikakoj
i
napornorade,bilonekorektno
i
neumjesnokadabi
i
ovajtenninprepusti"
]a
svojojzamjenici"-.-Stoseliceministra
i
ambasadorice,bilajetoje·dnaprilicnohladnavecerutoplomIjetnomSarajev\l"zakljucuje
se
nakrajuteksta
u
"FrankfurterAllgemeiDeZeitungu".M.
KUKAN

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
GoranGurovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->