Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity
P. 1
Media-multitasking

Media-multitasking

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,306 |Likes:
Published by eirik_bilet
Bacheloroppgave av @bilet, @phredd9 og @yAngel0 om emnet multitasking innenfor media. Belønnet med karakter A i programmet Bacheloroppgave for Markedskommunikasjon, Handelshøyskolen BI i Oslo.
Bacheloroppgave av @bilet, @phredd9 og @yAngel0 om emnet multitasking innenfor media. Belønnet med karakter A i programmet Bacheloroppgave for Markedskommunikasjon, Handelshøyskolen BI i Oslo.

More info:

Published by: eirik_bilet on Aug 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

 
 ID-nummer:
0880922
:
0858264
:
0866020
 
Bacheloroppgave
 
ved Handelshøyskolen BI
- Media-multitasking -
Eksamenskode og navn:
MRK2501 – Bacheloroppgave i Markedskommunikasjon
Innleveringsdato:
09.06.11
Studiested:
BI OSLO
Denne oppgaven er gjennomført som en del av studiet ved Handelshøyskolen BI. Dette innebærer ikke at Handelshøyskolen BI går god for de metoder som er anvendt, de resultater som er frem-kommet, eller de konklusjoner som er trukket.
 
 
Bacheloroppgave i MRK2501 09.06.2011Side i
Innholdsfortegnelse 
 
SAMMENDRAG ............................................................................................................................ II
FORMÅL MED OPPGAVEN ........................................................................................................ 1
I
MULTITASKING ........................................................................................................................... 2
H
VA ER MULTITASKING
? ............................................................................................................... 2
MULTITASKING OG LÆRING .................................................................................................. 5
II
MEDIA-MULTITASKING ............................................................................................................ 8
B
RUKSTALL
 – 
 
TV
OG INTERNETT
................................................................................................ 10
B
RUKSTALL
 – 
MEDIA
-
MULTITASKING
.......................................................................................... 10
 Hvem er flerskjermbrukeren? ................................................................................................ 11
 Hvordan multitasker de? ........................................................................................................ 11
Og hvorfor gjør de det? .......................................................................................................... 12
U
SES AND GRATIFICATION
........................................................................................................... 13
H
VORDAN BRUKES
TV
OG INTERNETT SAMTIDIG
? ...................................................................... 14
U
LIKE GRADER AV MEDIA
-
MULTITASKING
.................................................................................. 16
ANTAGELSER .............................................................................................................................. 18
METODE ........................................................................................................................................ 19
D
YBDEINTERVJUER 
...................................................................................................................... 19
III
DRØFTING .................................................................................................................................... 21
A
 NTAGELSE
1:
 
M
ULTITASKING FØRER TIL EN ENDRING I
TV-
KONSUMET
................................... 21
A
 NTAGELSE
2:
 
M
ULTITASKING HAR IMPLIKASJONER FOR HVORDAN MAN BØR PRESENTEREREKLAMEN
................................................................................................................................... 25
A
 NTAGELSE
3:
 
M
ULTITASKING FØRER I STØRRE GRAD TIL AT KONSUMENTENE AV MEDIER OPPTRER I TRÅD MED TEORIEN OM USES AND GRATIFICATION
..................................................... 28
A
 NTAGELSE
4:
 
M
ULTITASKING FREMHEVER VIKTIGHETEN AV Å DRIVE INTEGRERTMARKEDSFØRING
. ........................................................................................................................ 32
IV
VIDERE DISKUSJON .................................................................................................................. 36
LITTERATURLISTE ................................................................................................................... 38
VEDLEGG 1 .................................................................................................................................. 42
VEDLEGG 2 .................................................................................................................................. 44
VEDLEGG 3 .................................................................................................................................. 46
VEDLEGG 4 .................................................................................................................................. 47
 
 
Bacheloroppgave i MRK2501 09.06.2011Side ii
Sammendrag 
 
Den følgende oppgaven har som utgangspunkt å belyse temaet media-multitasking. Oppgavens første del starter med en generell gjennomgang av detteoretiske utgangspunktet for emnet multitasking og dets effekter sett i lys av læ-ring.Videre går vi nærmere inn på oppgavens formål og dens overordnede problemstil-lingen i del to. Her tar vi for oss gjeldende teori som omhandler sammenfallende bruk av media, såkalt media-multitasking. Mye av innsatsen er her sentrert mot åfinne frem til relevant forskning og kvantitative undersøkelser som på best muligmåte kan hjelpe til å skape et så helhetlig bilde av emnet som overhodet mulig.Med bakgrunn i at vi finner det nåværende teoretiske grunnlaget noe mangelfullthar vi også valgt å inkludere tre dybdeintervjuer for å gi oppgaven ønsket sub-stans. Dette med fagpersoner som møter emnets problemstillinger på et nærmestdaglig nivå. Morten Micalsen, adm.dir, fra Mindshare, Øyvind Solstad, kommu-nikasjonsrådgiver, fra Carat og Erik Solheim, redaktør, fra NRKbeta stilte opp for å besvare spørsmål og diskutere problemstillingen til vår oppgave. Vi hadde gjer-ne ønsket å få tilgang til enda flere intervjuobjekter, men kombinasjonen avmengden tidsforbruk og den relevante kompetansen i den norske mediebransjengjorde dette vanskelig.Den tredje delen av oppgaven har som hensikt å diskutere våre fire utvalgte anta-gelser knyttet til emnet media-multitasking. Her ønsker vi å sammenfatte det teo-retiske grunnlaget med dybdeintervjuene for å gi en grundig drøfting av det vianser som sentralt.Vi avslutter oppgaven med å foreta en gjennomgang av oppgavens formål. Viforsøker her å belyse våre viktigste funn og komme med forslag til områder somtrenger ytterligere belysning og forskning.
Yngve Angelo Fredrik Røysheim Sjølie Eirik Hatlem Bilet
 _______________ _______________________ _________________ 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
SAVITRO liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->