Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jungle Main Dhanak by Munir Niazi

Jungle Main Dhanak by Munir Niazi

Ratings: (0)|Views: 182|Likes:
Published by DILNAWAZ

More info:

Published by: DILNAWAZ on Aug 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2012

pdf

text

original

 
 ²  ²²  ² 
 )  ) ) 
é éé é Y N NN N
yyyy
ŽŽŽŽ
yyyyZZZZ
´´´´
""""
http://www.hallagulla.com/urdu/ 
www.allurdu.com
 
ZZZZ
^^^^
OOOO
[[[[
ZZZZkkkk
¢¢¢¢
ÆÆÆÆ
****
****
xxxx
ŽŽŽŽ
====
ZZZZ
LLLL
gggg
M
Å ÅÅ Å 
 Ä ÄÄ ÄÙÙÙÙ
ÏÏÏÏ
6666
,,,,
ìììì
http://www.hallagulla.com/urdu/ 
www.allurdu.com
 
ZZZZ
÷÷÷÷
á  áá  á  
gggg
tttt
 Æ ÆÆ Æ ˆ  ˆˆ  ˆ  Ö ÖÖ Ö n  n n ^llllVVVV!!!!
09

 Û  ÛÛ  Û 
Ü   ÜÜ   Ü   
~~~~
zzzz
))))
''''
,,,,
0000
****
ìììì
ÔÔÔÔZZZZ
vvvv
 4 44 4
ð ðð ð X XX X N NN N
ÆÆÆÆ
!!!!
****
hhhh}}}}
~~~~
10
H
>>>>
ZZZZzzzzgggg
H
á áá á 
VVVV
 8 88 8ï ïï ï FFFF N NN NFFFF
gggg{{{{
11
ZZZZ
qqqq
-
á áá á 
VVVV
» »» » 
qqqq
wwww
ìììì
ZZZZzzzzgggg
á áá á 
VVVV
~~~~
ìììì
12
ëëëë
FFFF
,,,,
ZZZZ
 ó óó ó
oooo
ääää
ÆÆÆÆ
aaaa
÷÷÷÷
14
Ô  ÔÔ  Ô  
QQQQkkkk
» »» » 
zzzz
wwww
eeee
cccc
åååå
15
QQQQkkkk
ääääëëëë
àÃàà
á áá á 
yyyy
~~~~
gggg
3
16
ZZZZ
KKKK
 2 22 2
wwww
» »» » 
ggggZZZZ
3333
ÙÙÙÙ
17
pppp
ŠŠŠŠ
ÐÐÐÐ
gggg
ºººº
gggg
ìììì
¹ ¹¹ ¹ 
VVVVQQQQyyyy
ÆÆÆÆ
18
iiii
 9 99 9ê êê ê EEEE L LL L
QQQQ
yyyy
 ½ ½½ ½
Š ŠŠ Š 
HHHH
Ô  ÔÔ  Ô  
» »» » 
18
íííí
àÃààÂÂÂÂ
 °  °°  ° ææææY L LL L
ÆÆÆÆ
 % %% %****
****
ìììì
20
mmmm
ääää
 u uu u
ZZZZ[[[[
– – – 
21
????
ÐÐÐÐ
ÌÌÌÌ
ZZZZ[[[[
ÂÂÂÂ
YYYY
[[[[
ƒƒƒƒ
VVVV
~~~~
22
¦ ¦¦ ¦ 
////
ZZZZggggZZZZVVVV
÷÷÷÷
¦ ¦¦ ¦ 
////
gggg
DDDD
gggg
TTTT÷÷÷÷
23
÷÷÷÷
á  áá  á  
xxxx
ZZZZzzzzgggg
''''
,,,,
vzzzz
É ÉÉ É 
¯¯¯¯
¸¸¸¸
1
ïïïï
ÌÌÌÌ
24
ZZZZ}}}}
àÃàà
ññññ
 c cc c
****
gggg
 ¾ ¾¾ ¾
}}}}iiii
ââââ
ääää
¦ ¦¦ ¦ 
////
gggg
25
Ë ËË Ë 
ÐÐÐÐ
àÃàà
ðððð
ØØØØ
ÌÌÌÌ
7777
gggg
;;;;
ZZZZ[[[[
ÂÂÂÂ
26
±±±±
ZZZZ[[[[
 ó óó ó
((((
,,,,
JJJJ
ßßßß
VVVVZZZZ
¤ ¤¤ ¤ 
////
ZZZZ
YYYY
iiii]]]]
ƒƒƒƒ
))))
ŠŠŠŠ
zzzz
 ç çç ç
!!!!
((((
http://www.hallagulla.com/urdu/ 
www.allurdu.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->