Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Adventni Strazar 02/2011

Adventni Strazar 02/2011

Ratings: (0)|Views: 221|Likes:

More info:

Published by: Adventni Strazar Casopis on Aug 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

08/11/2011

pdf

text

original

 
 
Glasnik jasnog i otvorenog svedo~anstva……………………………Broj 2, Godina II, Februar 2011
 Na zidovima tvojim, Jerusalime, postavih stra`are, koji ne}e umuknuti nikada, ni danju ni no}u. Koji pominjete Gospoda, nemojte }utati. Isaija 62:6 
Priprema zaDrugi Hristov dolazak 
 
2
 Re~ uredni{tva
“Stanje sveta pred Drugi Hristov dolazak je potpuno sli~no stanju koje je prethodilo Njego-vom Prvom dolasku. Jevrejski narod je biouni{ten zato {to je odbacio vest spasenja koja mu je bila poslana s neba. Treba li ovo pokolenje,koje ima veliku svetlost i ~udesne mogu}nosti,da po|e putem onih koji su odbacili svetlost ioti{li u propast?Danas mnogi imaju veo (’pokrivalo’) na svomlicu. Ovaj veo predstavlja naklonost premanavikama i obi~ajima sveta koji skrivaju od njihslavu Gospodnju. Bog `eli da na{e o~i buduupravljene na Njega i da izgubimo iz vida stvariovoga sveta.Da bismo udovoljili zahtevima Biblije treba daunosimo istinu u svakodnevni `ivot, uzdi`u}izastavu iste sve vi{e i vi{e. Pored toga }e biti potrebno suprotstavljati se modi, obi~ajima, praksi i op{tim na~elima sveta. Svetski uticajkao morski talasi navaljuju na Hristovesledbenike da bi ih odbili od istinskih na~ela Njegove krotosti i milosti; ali mi u na~elimamoramo biti ~vrsti kao stena. To zahtevamoralnu hrabrost, i oni ~ije du{e nisu utvr|enena Ve~noj Steni, bi}e odne{eni strujom ovogsveta. Mo`emo stajati ~vrsto samo ako je na{`ivot sakriven s Hristom u Bogu. Moralnanezavisnost je potpuno na svom mestu kad seradi o protivljenju svetu. Predavaju}i se potpunovolji Bo`joj, mi }emo do}i u povoljniji polo`aj iuvide}emo koliko je potrebno - odlu~noodvajanje od obi~aja i prakse ovog sveta. Nijedovoljno da na{e merilo bude samo malouzvi{enije od merila ovoga sveta; razlika izme|unas i njega mora biti jasna i o~igledna.” 6T 146“Treba da budemo marljivi radnici; lenj ~ovek je jadno stvorenje. Ali kakav se izgovor mo`e na}iza lenjost u velikom poslu za ~ije je ostvarenjeHristos dao svoj `ivot? Duhovne sposobnosti prestaju da postoje ako se ne upotrebljavaju.Celo Nebo je aktivno anga`ovano u pripremanjuljudi za Drugi Hristov dolazak na ovaj svet, a mismo ’Bogu pomagaci’. Kraj svih stvari je blizu.Sada je prilika za rad.” RH, 24.1.1893“Vera u skori Hristov dolazak sve vi{e i{~ezava.’Ne}e moj gospodar jo{ za dugo do}i’, govori sene samo u srcu, nego se to otvoreno izra`ava ire~ima a najodlu~nije potvr|uje delima. Duhov-na obamrlost u ovom vremenu stra`enja obuzi-ma ~ula naroda Bo`jeg, tako da mnogi ne videznake vremena. Stra{no bezakonje koje sve vi{e preovla|uje zahteva najve}u budnost i `ivosvedo~anstvo da se greh ne uvu~e i u crkvu.Vera je u stra{nom opadanju i do ja~anja veremo`e do}i samo njenom prakti~nom primenomu `ivotu.” 3T 255, 256“Zdravstvenim knjigama u pro{losti nijeukazivana pa`nja prema njihovom zna~aju. Iakosu mnogi cenili njihov zna~aj, drugi nisusmatrali za bitno da zdravstvene knjige prodru usvet. Me|utim, {ta mo`e biti bolje pripremanjeza Gospodnji dolazak i za prihvatanje drugihistina, koje su neophodne da bi se narod pripremio za Njegov dolazak, nego da se naroduotvore o~i kako bi video zla ovoga veka, i kako bi bio podstaknut da se odrekne popu{tanjasvojim `eljama i nezdravim navikama. Zar nije potrebno da se svet probudi i osvesti u pogleduzdravstvene reforme? Zar svetu nisu potrebneistine izlo`ene u zdravstvenim knjigama?” 6T326Sa `eljom da vas Bog blagoslovi,Uredni{tvo
 Adventnog Stra`ara
 
 
3
Sadr`aj
Tema broja
:Priprema za Drugi Hristov Dolazak................................................4Spremnost za Bo`je carstvo............................................................8
Svedo~anstvo Isusovo
:Zavist i iznala`enje gre{aka..........................................................10Delo za ovo vreme………………………………………………12
RubrikeIstorijski feljton
:Josija Li~........................................................................................15
Roditeljstvo
:Moralna ~istota i odgovornost roditelja..........................................17
Zlatne karike istine
:Iskustvo hri{}anskog savr{enstva...................................................19
 Na{ email:adventnistrazar 
@
yahoo.comRanije brojeve potra`ite na na{oj facebook stranici ili na adresi:http://www.scribd.com/AdventniStrazar  ^asopis „Adventni Stra`ar” ure|uju i izdaju Adventisti sedmog dana.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->