Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Didactica Psihologie Istoria Muzicii

Didactica Psihologie Istoria Muzicii

Ratings: (0)|Views: 774|Likes:
Published by arald73
obligatorii pentru profesorul de educatie muzicala
obligatorii pentru profesorul de educatie muzicala

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: arald73 on Aug 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2015

pdf

text

original

 
MATERIAL EXAMEN GRADUL II DIDACTICMETODICA PSIHOPEDAGOGIEISTORIA MUZICIIESTETICA
Funcţiile muziciimuzica, înţeleasă ca fenomen artistic cuimplicaţii în viaţa spirituală,şi-a conturat maimulte funcţii, soluţii pentru realizareacorespunzătoare a educaţiei muzicale.1.Efectele anatomo-fiziologice ale muziciiau fost descoperite din cele mai vechi timpuri,în antichitate muzica fiind considerată a patranecesitate, urmând după hrană, îmbrăcăminte şiadăpost. Anticii cunoşteau efectul analgezic almuzicii pentru diminuarea durerilor.Cercetările din domeniul medicinii au arătat cămuzica are efecte benefice asupra organismuluiuman, contribuind la reglarea circulaţieisanguine, a tensiunii arteriale ,ametabolismului,etc.2.Funcţia hedonică- cea mai uşor de depistat,limitându-se pentru oameni la senzaţiile de plăcere, de satisfacţie, determinate de ocategorie de muzică, în cele mai multe domeniide proastă calitate.Toţi cei implicaţi în educaţia muzicală îşi vor direcţiona activităţile educative pentru ca eleviisă depăşească faza plăcerilor primare stârnitede muzica de consum, pentru a urca sprereceptarea adevăratelor valori ale muziciiromâneşti şi universale.Muzica este revelatoarea imensului nostru
CREATIVITATEA ŞI CULTIVAREA EIÎN ŞCOALĂ I
Creativitatea constă într-o structurăcaracteristică a psihicului, care face posibilărealizarea unor producţii opere noi.Originalitatea produsului creat este foartevariată: de la rezultatele expresive ale desenelor copiilor, la creativitatea inovatoare specificămarilor talente.Cultivarea spiritului inovator constituie unadintre sarcinile şcolii de azi, când operaţiilestereotipe din producţie sunt efectuate demaşini automate, conduse de calculatoare.FACTORII CREATIVITĂŢII:1.Funcţia psihică esenţială procesului decreaţie este imaginaţia, proces de sintezăa unor reacţii, fenomene psihice noi.Însuşirile ei definesc particularităţileactului creator:-fluiditatea – posibilitatea intuirii denumeroase imagini sau idei;-plasticitatea – uşurinţa de a schimba punctul de vedere, modul de vedere,modul de abordare, a unei probleme,atunci când cel utilizat anterior nu dărezultate;-originalitatea – expresia noutăţii care seobservă prin raritatea statistică aClasicismul muzicalSecolul XVIII-lea rămâne în istoria culturiiîndeosebi pentru semnificaţiile curentuluiiluminist în literatură şi filozofie, curentreprezentat de J.J. Rouseau, Voltaire,Montesque.Tot acum se menţionează culmi ale filosofieiclasice germane, Kant, Hegel, dar şi cel englez,Switt.Muzica, după apogeul barocului german seîndreaptă spre simplitate, sensibilizare alimbajului şi a expresiei muzicale. La sfârşitulsecolului XVIII-lea în literatură şi filozofie apar tendinţe preromantice, curentul numindu-seSturm und Drang (furtună şi avânt).Secolul XVI - XVII apar elemente muzicale cevor sta la baza stilului clasic:-monodia vocaacompaniată;-omofonia armoni;-genuri specifice muzicii instrumentale-forme;Secolul XVIII, accentul se mută de pescriitura polifonică, susţinută armonic de basul cifrat, pe scriitura armonică, în specialdupă apariţia primului Tratat de Armonie allui Phillipe Rameau- 1722.Principalele forme ale gândirii clasice, sonatasau concertul instrumental, se clarifică datorită1
 
univers sufletesc, fără de care nu poţi să trăieşticu adevărat, este o necesitate în funcţie de viaţaînsăşi!3.Funcţia psihologică - este strâns legată decea fiziologică. Cercetătorii pornesc de lanevoia de muzică a sufletului uman.Didactica educaţiei muzicale pentruînvăţământul primar sistematizează funcţia psihologică a muzicii:-procese psihice afective: declanşânddispoziţii, emoţii, sentimente, pasiuni;-funcţii şi procese psihice de cunoaştere:muzica stimulează gândirea, memoria,atenţia, imaginaţia, creativitatea;-procese volitive – susţinând şi mobilizândvoinţa, perseverenţa, tenacitatea ;-trăsături morale şi de caracter – cultivândresponsabilitatea, perseverenţa, respectul,atitudinea, comportamentul ;Leone Bourdel descrie patru tipuri decomportamente psiho – biologice, în funcţie dereacţia, de sensibilitatea subiecţilor la cele treielemente fundamentale ale muzicii:-melodicul este un extravertit, deschis,optimist, sociabil;-ritmicul este activ, responsabil ;-armonicul este introvertit, emotiv;-armonic – melodic – ritmic – numit şicomplex este avid de contemplaţie şifrumuseţe, atras de rafinament, pesimist şineliniştit;4.Funcţia terapeutică – meloterapia – musicoterapia;Din Biblie ştim că regele David cunoşteaaceastă funcţie a muzicii, vindecându- l cucântul său pe Saul ;Pitagora, pe lângă faptul căera unul dintre marii matematicieni şi filosofi ,soluţiilor;2.Imaginaţia constituie o aptitudine, decifactorul ereditar are o influenţă mai multsau mai puţin importantă. Fără experienţă,fără muncă susţinută nu se realizeazănimic original.3.Ca urmare, cunoştinţele dobândite prinmuncă au un rol esenţial. Experienţe poate fi directă – când observăm directfenomenele sau discutăm cu specialişti îndomeniu, şi indirectă obţinută prinlectură, audierea de lecţii, conferinţe. Înambele situaţii varietatea informaţiilor este deosebit de importantă. Şcoala poatecontribui din plin la dezvoltareacreativităţii.4.Inteligenţa, gândirea influenţează creaţia.Ele înlesnesc analiza şi stabilirea de noirelaţii şi contribuie la aprecierea critică a produselor create.5.contribuţia presupune anumite însuşiri decaracter:-o motivaţie adecvată, interesul, aspiraţiade a descoperi sau a crea ceva nou;-voinţa fer, perseverenţa pentru a birui dificultăţilor mari ce stau în caleaobţinerii unor produse originalevaloroase;11Societatea influenţează mult activitateacreatoare:-ceriele sociale;-orice descoperire, orice teorie, seconcep de la stadiul actual al ştiinţei şitehnici;-predecesorii, profesorii, savanţii sauartiştii influenţează profund creaţiaelevilor.unor compozitori precum Corelli, Vivaldi sauScarlatti.În a doua jumătate a secolului al XVIII-leaexista, deja, un stil clasic al muzicii francezereprezentat de compozitori precum Lulli,Rameau, muzicieni care vor contribui laconturarea uverturii simfonice, de operă şi asuitei instrumentale pentru clavecin.În Germania şi Anglia, în secolul al XVIII-lea,Bach şi Haendell desăvârşesc o semnificativăsinteză a barocului muzical european,cunoscută şi continuată apoi de cei trei mariclasici vienezi Haydn, Mozart, Beethoven, carereuşesc, în formule diferite, o fuziune a polifoniei, de esenţă tonală cu structurileomofone.Astfel, vor apărea combinaţii între forma defugă şi aceea de sonată, embleme ale stilului baroc şi respectiv clasic, precum în ultimasimfonie mozartiană.Spre jumătatea secolului al XVIII-lea, gustulmuzical al vremii se îndepărtează de muzicafoarte elaborată a polifoniei, pledând pentrusimplitate, delicateţe pentru melodie, într-unstil sensibil ce va caracteriza perioada premergătoare clasicismului vienez.Accesibilitatea muzicii se leagă şi demodificarea tipului de public, mai puţin elitist .Şcoli premergătoare şi paralele în clasicismÎn perioada de la confluenţa celor două stiluri baroc şi clasic, numeroşi compozitori au făcuttrecerea către monodia acompaniată.La Paris, Francoise Gossec(1734-1829),teoretician şi simfonist, pune bazele ŞcoliiSimfonice Pariziene, iar Andre ErnestGretry(1741-1813), scrie opere comice, tragiceşi fantastice.2
 
era şi muzician medic, apreciind că muzica areun rol important în restabilirea sănătăţii.Meloterapia – medicii recunosc rolul muziciide bună calitate la irigarea creierului, atensiunii arteriale. Specialiştii ne atrag atenţiaasupra aspectelor nocive ale acelei categorii demuzică care depăşeşte
intensitatea de 65decibeli.
Edgar Willems distinge patru forme de terapie prin muzică: sonoterapie, ritmoterapie,meloterapie, muzicoterapie.Terapia muzicală este dependentă de educaţiamuzicală completă, ritmică, melodică şiarmonică în stare să armonizeze cele trei planuri umane: fizic, afectiv şi mintal.5.Funcţia religioasă - în concepţia creştină,Dumnezeu Însuşi şi Îngerii cântă. Mântuitorul acântat în viaţa Sa pământeană, la Cina cea deTaină, apostolii au cântat psalmi, imnuri şicântări duhovniceşti.Repertoriul liturgic are rolul de a spori evlaviacredincioşilor.Pentru cultura românească, muzica religioasă aavut o importanţă vitală, înscriindu-se alături decea populară în patrimoniul spiritual naţional şiortodox, contribuind la plămădirea sufleteascăa poporului nostru.6.Funcţia cognitivă – gnoseologică - constă în bogata încărcătură de cunoaştere pe care oconţine adevărata literatură muzicală, care,reflectă îndeosebi trăirile sufleteşti care nu potfi surprinse în alte limbaje.Beaumarchais afirmă că „ceea ce nu poate fiexprimat prin vorbire, se exprimă prinmuzică”, iar Enescu spune că „muzica esteexpresia pură a unei stări de suflet”.Cezar Bîrdea ne prezintă o reprezentareBLOCAJELE CREATIVITĂŢII: - în caleastimulării elanului creator, pe lângă factorifavorizanţi, există şi numeroase piedici, blocaje:-blocaje sociale – conformismul esteunul dintre ele: dorinţa oamenilor ca toţicetăţenii să se poarte şi să gândească înmod obişnuit. Cei cu idei neobişnuitesunt priviţi cu suspiciune şi chiar cudezaprobare;-critica prematură – reprezintă ogreşeală;-blocaje creative – teama de a nu greşi,de a nu ne face de râs;-descurajarea rapi;DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII:-metode pentru stimularea creativităţii –  pentru a se utiliza la maximum resurseleinconştientului, care are un rolimportant în procesul de creaţie(apariţia bruscă a unei idei sub formăiluminării, inspiraţiei) sau preconizatmetode având în centru asocierea liberă,adică acelei idei care ne vin spontan înminte, fără vreun efort special pentrumemorie ori raţionament;-
cultivarea creativităţii în învăţământ
;Învăţământul cultivă mai mult gândireacritică, disciplina, nonconformismul şimai puţin dezvoltarea creativităţii.Şcoala s-a ocupat prea puţin decultivarea imaginaţiei şi sunt necesaremulte modificări în învăţământulromânesc:-printre obiectivele educative, stimulareaViaţa muzicală bogată şi de tradiţie din Praga,îndreptăţeşte denumirea pe care a primit-o acestoraş, aceea de ,, Conservator al Europei”.De aici provin trei muzicieni di familia Stamitz,care vor întemeia Şcoala de la Meinhein.La Londra continuă tradiţia concertelor demuzică veche, iar unul dintre compozitorii ceimai importanţi după Haendell, este JohannCristian Bach (1735-1782), supranumit BachLondonezul, ale cărui concerte pentru clavecinstabilesc ambianţa şi tiparul concertului clasic pentru clavecin, influenţându-l pe Mozart.De altfel, mai multor fii ai lui Bach li sedatorează înnoiri fundamentale ale creaţieimuzicale.Din şcoala nord-germană fac parte WilhelmFriedmann Bach (1710-1784), care prin cele 9simfonii ale sale, încearcă o sinteză a modurilor de concerto – grosso vivaldian şi al concertelor  brandenburgice.Karll Philippe Emanuel Bach(1754-1788), unuldintre cei mai importanţi exponenţi ai nouluistil clasic, stabileşte forma de sonată bitematică pentru clavecin şi pian, teoretizând cântul pianistic într-o carte numită ,,Eseu asupraadevăratei arte de a cânta la clavecin,,.Alţi compozitori austrieci şi germani precumMichael Haydn(1737-1806), exploreazăformele şi genurile clasice în cantităţiimpresionante de lucrări, rămânând în eşalonulcomponistic secundar, cu rol bine stabilit, acelade consolidare a muzicii clasice.În domeniul operei, reforma lui Gluck (1714-1787), produce o mare schimbare a genului, pornită de la învechita operă seria, împrospătatăla începutul secolului al XVIII-lea de noul gende operă buffă al lui Pergolessi şi de noua operă3

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
Lidy Cristina liked this
coss_26 added this note
Un conspect superb ! Felicitari maestre !
1 thousand reads
1 hundred reads
Mirona Attrash liked this
Negrila Ion liked this
stmari1957 liked this
lalylolitta liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->