Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5730, 12.8.2011]

Dnevni avaz [broj 5730, 12.8.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 2,502|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

 
I
.cijativa~atriotskeligeKa-o:vorilas~a.re.di!em.eo[.omekol~.-Pre.~~jed!likS?bor.aIZB.i:!Sa.
n
to
na
Sara
I
evedade.Musta-kitrebab
It!
mandatdu
hoyno
gh-ferSoftiekazeda
Ie
reisCeri
c
irn
e-fa
ef
CericbudeimenovanderaBosnjaka,Toukljucuje
i
pi-
novannadvamandata
i
dabez
pro
zadozivotnogreisu-I-ulemutanieiesu
Ii
neopbodnekorieniteornjenaUstavaonnecemodina-IslamskezajedniceuBiHjuceejeizrnjeneUsravaIZBiH.stavitiobnasati
tu
dUZllOSI.
3.
Sir.
Bihae:KadrovskiskandalurezijiSOP-a
OTACPREMIJERALPOUACE
ponouo
DIREHIOR
2.
slrana
Umrlaniepa~Sebinaiz
!
l_________jll
NOVOg
TravnikaPenelopaKosudobitnicisnimat
Cell.
stralla
'Avazovih'
64.
strana
c__na_B_as_ca_·
-=------...L____
poklonpaketa
 
Upovaca:Rodbinskapo/ifika
KadrovskiskandaluUSK
OtacDremiieraLiDuuaeeDaeelD'EleHtrudlstribDcile'
Nurkollpovacakaopenzlonerdocekaonovoimenovanje
Novi
v,
d.
direkrora
"Ele-
ktrodisrribucije"Bihac
je
NurijaLipovacaNurko,otackrajiskogpremijeraHamdi-ieLipovace,
To
i
nebibilogolernocudodaNurkoLi-
povaeanijeproslogmjeseca
napunio65godina
Ie
dane-rnaozbiljnihzdravsrvenihKrajinabrujezbogeveska-ndaloznerodbiusko-stra-nackenorninacijeu,kako
izgleda,refijiHamdijeLipo-
vace
iorganaSDP-a.
NurkoLipovacavee
j
edi-
rek
rorovaobihackom.Elekr-rodistribuciiorn"
do
2008.
go-dine,kadaga
j
e31.a"gusra
OdlullaHadrouSlleIIOmiSUe
OdprerniieraUSKHa-
rndijeLipovace
z3n:azili
smokomentar
0
imenova-niunjegovogoca,
-Magismr
NurijaLi-
povaca
bio
[egeneralni
di-rektor"Elektrodilitribucije"cdosarndeserihgodinado1993.
gcdine,
kadajesmije-nienkaonepodeban.Pono-
vojeimenovanuvrijerne
Ali
j
anseza
prom
j
ene
i
sve
poteskoca,Onjeroden6.iu-la1946.uVelikojKladus!iveegal
i
penzionerskedane.
Posljednjih
dana
Bihac
idoprije
godinu
i
nestoje
obavljaorufunkciju,'Iada[e
torn
j
estopripaloSrrancizaBiHiimenovaniecoviek
iz
Maglaja..
Prornjenomvlasd
"Elektrodistribucija~
pri-pada
SDP-u
i
Kadrovska
kornisi]astrankenaromje-
s
top
redlaze
Il
ega.Tojesvesromogureci
0
lorn
imenovanju
"hie
Harndi-
jaLipovaea,
srni
jenio
U
pravniodbor
"Ele-ktroprivredeBiH",a
Ill!
njeg-
evemiestoimenovao
N
urfeta
Badnjevica,M.
D.
MladiSDP-aporueuiu
SuspenzUaSnSD-azaurienaIeprica
ForummladihSociialde-mokrarskepartiie(SDP)BiH
smatrada
je
suspenzijamladihSavezanezavisnihsociiald
e-
mokrata
(SNSD)
usvjetskoj
asocijacijisocijaldemokratske
oml.dine
ruSY
zavrSena
prieaokojojvi.e
nema
pOITebe
za
polemiziranjem.
U
saopceniuza
j.VDOSI
Forummladih
SOP""
imositinjenicezbogkojihsumladiSNSD-asuspeudiraniizoveasocijacije.Oejenjujese
da
jenakonsuspenzijeSNSD·a
iz
Sociialistickeinternacionale(Sl)bilologieno
ocekivatida
ce
i
USY,
kaopodrnladak
SI,
raspravljati
0
statusumladihSNSD,auovoiornladinskoj
asociiaciji.stose
i
esilo
na
ne-
davnooddanomsvjetskomVijeeuIUSY"auAustriji.-Bimojenapomenmidasu
0
dluk
u
0
suspenzijiteorgani2acii
e
podrZalesveso"cijaldemokratskeomladineizregiona,osimDemokra-tskeornladineizSrbije,"navodiseusaopceniu.
PORTAL-
komentar
"Frankfiuter
AllgemWlc
Zeiumg"o
Nibel(J[)()j
pasjeti
Sarajeou:Njemac1mambasadoricaizblamirawsvogministra
_.........L,_-----'L.---',____j
BolinjihbrigazaBosnuljudi.Nismo
c~tar
svijetanegozadnjarupanasvira-Ii.Ovojejossarnojedandomtoga.(FlashDance)
2
Dnel'lliavaz,petak,
aktuelno
2.avgusVkolovOl2011.............
REAKCIJE
Ziatkol.aqurndfilazanAvaz"
0
navodimamedija
10
rudu
ICOUICem
188__..
8
n
Ice
ZadnjiputsamsesgospodomTnieern
i
Covicem,kakozajednotakoipoledinacno,sreoprlledvijesedmiceuParlamentuBiH
PredsjednikSccijalde-
mokratskepartije(SPD)Zla-tkoLagumdfiiaiucer[e
cdlucnoodbacioinforma-
diuBHT-a
daieu
srijedu
u
Pruduodrzantainisasta-
nakizrnedunjega,predsje-
dnika
SDA
i
HDZ-aBiHSl.Ilejmana
Tihica
i
Dragana
Covica.
Prema
Lagumdziii,
\l
pita-
nju
j
e
Cisw.
laZ
i
o
govorisame
okredibiliterurnedijakoji
iedonie
rakvu
in
formacij
u.-ZadnjiputsaI.t1sesgo-spodomTihicern
i
Covicern,kakoza]edn
0
tako
i
pojedi-
nacno,sreoprijedviiese-
SDP-U
DaMoliMoMIIUCnihPOziCiJa
-SDPje
savrsenojasan
i
precizan.Kaostrankapobjednicaznase
~ta>\eliSDP-
da
napravifunkci-
onalnuvladunaiednornjasnomprogramu..
Mismatramodaniiemoguce
Viieca
ministara
BiHsa-
stavitiukolikonekoliko
kliucnihpozicijanepripa-
da
nama-jasauiebioLa-
gurndzi
j
2.
TiMe
i
~!lumdiiiauParlamel!/uBiH:Koiii:mediiimaplasiraoilliormaciju
drniceuParlamentu
BiH.Uopceminijeiasnokomesu
potrebnetakvespekulaciie,
i
r
se
radi
0
porpuno
j
neisti-
nil
Dali
ie
bilonekogsasta-
nka,neznarn,
ali
sastanak
112
kojernslimjabiosbiloko-jim
odnjihdvoj
ice,iii
snji-
rnadvoiicomskupa,nije
S~
desiouzadn
j
ih
15
dana-
ka-
zao
j
e
Lagumdzi
jaza
HA
vaz",
F.
VELE
ZbrkanaJavnomRTVservisu
HaBHT-U'DluiU)URedaHCI)UeleeHsta
NikonezeliodgovornostlntormaciluposlaodopisnikizOrasiaTihomirBijelic
(:irava
zbrkanastala
jejurernaIavnomRTVservi-
suzboginfcrrnacije
BHT-adasuseZlarkoLagumdzija,~ulejmanTihieiDraganCovicsusrelinairnaniupr-
edsjednika
SDA
uPrudu,
Vii
es
L
se,naime,usrijedu
navecerpoiavilanatelete-
ksrui
inrernet-stranici
BHT-a,alijucerujulroizanjeni-konijekliostatioNaBHT-
u
so.namnajprijekaz:lli
da
jeon
i
isuobjavili,
pita]
ue;nas
"jeste
li
vi
to
vigjeliiii
yam
jenekorekao"!?Stavise,posu-
mnjalisuda
je
sveplasirano
sFederalnetelevizije(FTV).
UrednikInforrnativnog
programaBHT-aBenjamin
Butkovicuputionas
je
na
Re-dakcijuteleteksta
i
rednicuMuameru
Dulic,
jerse
i
Hranijez:naJ
0
desava
li
danateleleksrustavenepro"ieren
u
illformaciju,pasmomimo·
Buelie:HazalimimJeitani
Bijdi6namjeispricaokakojenastalaspo~nai~fo-rmac,]
a
0
",0
usreru
trO)
lc.e
lidem
u
Prudu.Navodno
Sll
gazavrijemesnimanj.
pr-
ilogaujivamakodPrudamidtllniodvelinasavskinasipipokazali
mu
cetieidopetvozi!a
s
diploma·tskimtablicamanaimanju
z.a
koietvrdedaje
v!a-
srul'icvoSulejmanaTihiea.-Nis:unuspiokorisotikameru
iJ
i
fo[oapara
t,
jersmobrzoproSti.Odsjelismo
u
jedankatie..
PoCela
Ie
priea.
Mieiitanisu
mirekli
da
SU
Pl'-irnijerili
1I
jutarnjirnsatimau
srijedudadolazevorila
s
di-
ploI1I3rskin;!tabli=.
Kaza-
Li
su
mii
da
5U
primije&na
i
rilidera,
ma.da
nikonijeZeliopo
!\Tdi
ti
daliserajsa-stanakdogodio.
J
aihni5am
vidio,
ali
samvidiovO".ma.
Vi-
i
estsamposlao
uz
ogradu
cia
sumi
sve
kazali
mjeiitani-
kazaojeBiielic.
Dulic:Preuzefavijesl
caliinterven.irati".JUCeraSniu
spornuinformacijullije
vi"
dio,jerjenllodmoru.Kakosu
iz;
Redakcijete-Jetekstainformiraligenera-lnogdirektoraBHRT-aMe-hmed.Agovita,kojise,ta-koder,ukljucio
u
eijehslueaj,
ddumiurOOnik
FeridHusicinformaciju
0
saSlanku
u
Prudupreuzeoje
s
web-SIT"3niceBHT·aiobjaviojena
Bulkavic:Ranijipropusll
teletekstuprijepoeetkaOne-vnikaBHT:a..Tonamiepo-rvrdi1a
i
urednicateletekstaMuameraDulie,dodajuCikakojemoguceda
su
saBHT'aposliiepovukliinfo-rmaciju,adajeollaoSlalanate1etekscu.PredoCilanamjeioriginalnuvijestdopisnikaBHT-aizOrasjaTihomiraBijelica,kojije
0
s3stankuprviizvijestio.F.
V.
 
aktuelno
D~ev~;
avaz,petak.
..'.'.12.avgusVkolovo,2011.
ISTRAZUJEMO
StasekrijeizainicijativePatriotskelige
KS
InicijativaPatriotskeIige
Kanrona
Sarajevo
da
dr,
Mu-stafaefeeriebudeimeno-vanzadazivomagreisu-l-ulemuIslamskezajednice(IZ)
u
BiHjucer
ie
otvorilastaredileme
0
tomekolikitr-ebabirimandarduhovnogli-
d
era
Bosn[aka.
To
ukljucuje
i
pitanje
je-
su
Ii
neophodnekorjeniteizmieneUsravaIZBiH.
Duzinamandata
PredsiednikSabora
rZBiH
SafetSoftiekafudajereis
Ceo
ricimenovannadvama-ndata
i
dabezpromjenaUtavaonlleeemoeinastavitiobnasatitudUlnoSt.-UnutarIZBiHposlOji
BL
1]
odredenarasprava
0
pozici-jiidufinimandalareisu-I-ulerne,Postoje,nairne,vr
10
ozbilinarnisljenjada
bi
tu
po-zicijutrebalopozicionirari
II
U
sravu
takedareisu-I-ulemairnadOlivotnirnandat.Topiranjenadilazijednogpoje-
dinca,Onosetice
sudbine,
fa-
zvoja
i
usponaci
i
eleza]edni-ce-kazaojeSoftie.
Naiaviojeda
ce
vrlobrzo
nakonrarnazanabiticrvore-
narasprava
0
Ustavu
IZBiH.Ako,nastavioje,ustavne
pro
omjenedovedu
do
rcga
-dapozicijare.is.abudedozivo-
ma,reis
Ceri
c
i
maob
i
p
ril
i-
kudabudeizabrannadozi-vomimandat.-Mojemisljenjejedabi
Sia
18
ranilaoouorioCarie
BiMi':ie
j
epodsjetiodajereiseerieraniiebionastano-vi~!udanerrebaposezatizapromienamaUSlllvakojebifunkcijukOI'Uovaj
0
bnallauciniledozivomom.Ali,na-glaS3vadacesetopitaniejo~jednomrazmorrin.
Softie:
Olvorenaraspra'fa
to
za
Zaiednieubiokorokunazad.Mislimda
bi
rcistf-cbaobillizabrannaiedanmandaIkaj;bibioduziodpostojeeeg.TajcovjekmogaobiuradilionestoplanirazaZajednicusmalraSoftie.EdhemBicakCic,polJIre-dsjednikSaharaIZBiHibiv;;;celniknajvisegpre'dstavnickog
i
akonodavnogorganate
zaiednice,
obiaSnja-vadacesveprijedlogezaiz-mienuUstava,pa
i
pitaniedoli:;votnogreisa,razrnatratiusravnopravnakornisija,ko-jasetektrebakonstiruirati.
Uslavnarjesenja
.TeSkojerecikojeeelJlisijenjebitipreovladuiuce,Seriiatskapravilasu[asna
i
onaiduupravcu
da
izbor
reo
isu-l-ulemebudedoflvotan,Medutim,sadasnjaustavnarjeilenja
m
neomogueavaju.Sab~rcedoniietiodluku
u
demokratskojproceduri-misljenjajeBieak.:i".Onikoi
i
astupajudotivo·mimandatreisaIVrdedajeUSlavIZBiHsmandmimazavrhovnogpoglavarabiosa·moigmnjedemokratijom.BiMCi"podsjeea
da
suCeIVor-iC3haLifanakonsmrtiposla·nihMuhammeda,a.s"bira"naudemokra~koiproceduri,alisuoSlaialinadufnostidozivomo.
EVELE
Sta
0
"doz[votnomrelsu"kazeprof.dr.DzemaludinLatic
HotopredlaZenemaPOjma
0
iSlamu
FrofdornaFakulletu
i
lamskihnaukauSara
j
evuprof.
dr,
DzemaludinLaticIVcdidaon
i
koj
i
predlaiudoZivomimandaIzareisu-uIemuIZBiHnemaiupo-jma
0
islamu,Premanje-mu,takavpriiedlogusupr-otno~tiiesaSerijatom,a"svestojeprodvnoprincipi·rnaislarnskedemokratiiejen3zadnoiopasno".-Tojeapso!utnoneukoi.protivnoie,dagatakonazovem,islamskomizbo-rnomzakonu.Protivnojeipeaksiprvih(pravednih)halifa.AonoS(Ojesupromovjeriiegridnoikaotakvonevodiniukakvodobro.DoksambioclanSabora,zalagaasamseza:leriia(;-zacijuIZ,mjestseriializaci-iunjezinepraVilestru,ktu
reo
Svakokomislidadobijevlastbezneogranicenogakt;vnogpravaglasasvihNancyaIZipasivnogpravaglasakojeieogranieenouvjetimazaobnaS!lnjevla-sli,kojesufiksiraliKur'anisunnetposlanihMuha-mmeda,
$,
a.
v.
5-,
onjenapo-
grel:nom
puru.Tosarno
moZe
daupropastiZaiednicu-
Slav
jeDiemaludinaLatiCa.
3
KDmentardana
Pi.kAlmasaHADZIC(almusahadzic@avaz.ba)
Gradanin.
HUP:USOU'IC
najgrozomornijimgebe-lsovskirnpogromaskimur-acima,nitiudokurnentar-cimaizkuhinjeCrvenih
Kmera.
Slagodnakon
njegove
priiaveuradilaRegulator-
naagenci
i
azakernunikaci-
je,SulejrnanKupusovic
i
kaogradanin
i
kaointde-ktualacrnofebitimiran,
J
er,zarazlikuodneza-interesiranihinstitucijazaprovedbuzakonaispredko
j
ih
ne
kazn
i
en
0
"s
njira-
j
u"
lazov;
j
falsi
fika
tori
hi-
srorijskihCinjenica,
za
ro-
zlikuodindolentnosti"mcrhabacarilijo«poli-tickihliderakojihistori-jskefaktemjerebrojernmandataprovedeni
h
uv
Ja-
sti,zarazliku
0
d
[Q
bo~nj
ill
uevladinihboracaza"istinu
j
prsvdu"od<"iiihsenebuloznihanalizagodina-rnacrvajuekraniovdasnjihTVstariica,Kupusovicjeucinio
[edi
nuispravnusrvar,Zatraziojereakciiuinstitucija
i
zakona,.ObavezaRAajeste
i
da
san
kcionirasvak
i
ovor
mrznjeumedijskornpro-
storukoi
i
on
trolira
Da
li
i
kakoRAKispunjavasvo-jeobaveze,zavisi
i
odtogakoliko
SIDO
kaogradanispremijavnouprijetipr-sternuonekojipromovir-ajugovormrznie.Kupusc-vicjenapravioodlucankorak.
Sta
ceuraditiRAK?
ObavezaHAK~ajestei
da
sankcionirasvakiQovorrnrznieumedijskom
prostoruko]kontrollra
RediteliSuleimanKu-
pusovicza
traiiaieod
Regu-Iarorneagencijezakornuni-
kacije(RAK)da"najoz-biljnijeproblematizira"go-
vormrznjekojikarakterizi-rafilm
0
navodnirnzlocini-
rnanadSrbirnanedavnoprikazannaprivatnojBNtelevizijiizBiieliine.Nakonsto
j
e
0
dgledaofilm,
Kupusovicjepresaviorabak
i
asvenebuloze,
laliizreceneutomfilmu,kao
i
evidentnumrzniuko]aizvireizrijeCinjegovihaktera,zatrazioodRAK-a,kaomeritornogdrzavnogorgana,dase,shodnosvo-jojzakonskojobavezi,po-zabavitelevizijomkoiaieovakavfilmem
i
irala,Spornifilmnijeniprviniposliedniipamfletsli-Cnogsadullj
a
koji
sugleda-
oci,nakonrata,imaliprili-kuvidietina
poiedinirn
TVstanicarnauzeml
ji,
ariCeserragicnehistoriieBiB,u
kojoisupocinjeni
nait.,.;ti
ra-
mizlocini
i
kojenikonemapravonegirati,ali
ni
izmi-sljal;.-Nikadanestouzasni-
ie,politikantskije,ksenofo-
bicnije,uzgomileIazi,fa-lsifikara
i
pomahn
i
alemrzniepremasvemustQnijesrpskc,nisamvidiousvornzivotu-napisaoj'euprijaviRAureditel]Ku-pusovic,navodecidara-
kYO
nestoniievidioniu
poueCanle,HamatauBiH
Zbog:
HrizeuSAD
Pitanje:Otekujete
li
dacesezbogkrizekojacese
iz
SADprelitiuEUsmanjilidotokkapiralaubankama
i
pooecalikamateuBiH!
o
a.kluelnlmpilanjimau
B/H
.1
svljelumDteleglasalisvakogdananawww,dnevniavaz.ba..Naparlalu"Dnevnagavaza··'
lucerIe
"GoogleAna/ylles"zabll/etla
198.728
postelilaca.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Amra Kešetović liked this
splitadventisti liked this
Zarko Novakovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->