Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

±ýÛ¨Ã
ÀÌò¾È¢×ò ¦¾Õì¸û
¿¢¨É׸û
¦Åû¨Ç -Ã×
±ÉÐ ¾¡öôÀ¡ø
±ð¼¡ÅÐ ¿Ã¸õ
±ý Å¡¢ì̾¢¨Ãî ºÅ¡¡¢
¯Â¢ø
¿¡ý
-ÈÌ ¯¾¢÷ó¾ ¸¢Ã¡Áõ
´Õ Á¡¡¢ §¿¡ì¸¡Î
§Àö ¦¿øÖì ¸¡Â¨ÅìÌõ ¦Å¢ø
À¡æðʸû
¸¡øÁ¡ðÎî ÍÆüº¢¸û
¦¸¡õÀý ¸¡üÚ
-¾ÂòÐû ¯¨È¸¢ýÈ §Á¸õ
¸Å¢¨¾ ±Ø¾¡¾ ´Õ §¸¡¨¼ò¾¢Éõ 1986-ø
â¨Éì¸ñ ¦ÅûÇ¢
¦¾¡ôÀ¢ ºôÀ¡òÐî º¢Í
¦¾¡ðÊø
¸Õì¸ø
º¢ÖõÀø¸û
´ýÈ¢ôÒ
¦ºò¾ÁÃÓõ º¢Ä ¨ÁÉ¡ì¸Ùõ
«ó¾ ¦Åø¦ÅðÎô ÀȨÅ
âÁÃòÐî ºó¾¢
¦Å¢¨Ä Å¢ØíÌõ º¢Ú츢
¸¡¾ü ̾¢¨ÃÔõ «ØìÌô ¦À¡¾¢ÍÁìÌõ ¸Ø¨¾¸Ùõ
Å¢ÀòÐì¸û
¸¡¸õ ¸¨Äò¾ ¸É×
Å¡ºø
´Õ ÁÉ¢¾Û측¸ì ¸¡ò¾¢Õó¾ «ý¨È ¾¢Éõ
-É¢ «ÅÙìÌ ±Ø¾ô§À¡ÅÐ
ÌÆõÀ¢î ºñ¨¼Â¢ðÎ À¢ÈÌ Òýɨ¸òÐ
µ÷ «¸¾¢ì ¸Å¢»ý ¿¢Ä¡¨Åô À¡÷òÐ
´Õ ¸Å¢¨¾ì¸¡É §¿ÃòÐì §¸¡Ã¢ì¨¸
´Õ ¸Å¢»¨Éô §À¡ýÚ ¾¢Ã¢¸¢ýÈ «üÀÛìÌ
Åð¼¡Ã ÅÆì̸Ùõ ÀñÀ¡ðÎ ÅÆì̸Ùõ
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Solaikili Kavithai

Solaikili Kavithai

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by rathakrishna

More info:

Published by: rathakrishna on Aug 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 23 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 27 to 66 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->