Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
108 Surya Names_devnagari

108 Surya Names_devnagari

Ratings: (0)|Views: 49 |Likes:
Published by Jyotindra
Spiritual , devotional
Spiritual , devotional

More info:

Published by: Jyotindra on Aug 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

pdf

text

original

 
108108108108 xÉÑrÉÉï xÉÑrÉÉï xÉÑrÉÉï xÉÑrÉÉï lÉÉqÉÉuÉÍsÉ lÉÉqÉÉuÉÍsÉ lÉÉqÉÉuÉÍsÉ lÉÉqÉÉuÉÍsÉ 01.01.01.01. Á Á Á Á AÂlÉÉrÉ AÂlÉÉrÉ AÂlÉÉrÉ AÂlÉÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 02.02.02.02. Á Á Á Á zÉUlrÉrÉ zÉUlrÉrÉ zÉUlrÉrÉ zÉUlrÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 03.03.03.03. Á Á Á Á MüÂlÉ-UxÉ-ÍxÉÇkÉuÉå MüÂlÉ-UxÉ-ÍxÉÇkÉuÉå MüÂlÉ-UxÉ-ÍxÉÇkÉuÉå MüÂlÉ-UxÉ-ÍxÉÇkÉuÉå lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 04.04.04.04. Á Á Á Á AxqÉlÉoÉsÉÉrÉ AxqÉlÉoÉsÉÉrÉ AxqÉlÉoÉsÉÉrÉ AxqÉlÉoÉsÉÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 05.05.05.05. Á Á Á Á AiÉï-U¤ÉMüÉrÉ AiÉï-U¤ÉMüÉrÉ AiÉï-U¤ÉMüÉrÉ AiÉï-U¤ÉMüÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 06.06.06.06. Á Á Á Á AÌSirÉÉrÉ AÌSirÉÉrÉ AÌSirÉÉrÉ AÌSirÉÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 07.07.07.07. Á Á Á Á AÌS-pÉÑiÉrÉÉ AÌS-pÉÑiÉrÉÉ AÌS-pÉÑiÉrÉÉ AÌS-pÉÑiÉrÉÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 08.08.08.08. Á Á Á Á AÎZÉsÉ-aÉqÉuÉåÌSlÉå AÎZÉsÉ-aÉqÉuÉåÌSlÉå AÎZÉsÉ-aÉqÉuÉåÌSlÉå AÎZÉsÉ-aÉqÉuÉåÌSlÉå lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 09.09.09.09. Á Á Á Á AcrÉÑiÉÉrÉ AcrÉÑiÉÉrÉ AcrÉÑiÉÉrÉ AcrÉÑiÉÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 10.10.10.10. Á Á Á Á AÎZÉsÉalÉrÉ AÎZÉsÉalÉrÉ AÎZÉsÉalÉrÉ AÎZÉsÉalÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 11.11.11.11. Á Á Á Á AlÉÇiÉÉrÉ AlÉÇiÉÉrÉ AlÉÇiÉÉrÉ AlÉÇiÉÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 12.12.12.12. Á Á Á Á ClÉrÉ ClÉrÉ ClÉrÉ ClÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 13.13.13.13. Á Á Á Á ÌuɵÉÂmÉÉrÉ ÌuɵÉÂmÉÉrÉ ÌuɵÉÂmÉÉrÉ ÌuɵÉÂmÉÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 14.14.14.14. Á Á Á Á CerÉrÉ CerÉrÉ CerÉrÉ CerÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 15.15.15.15. Á Á Á Á CÇSìÉrÉ CÇSìÉrÉ CÇSìÉrÉ CÇSìÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 16.16.16.16. Á Á Á Á pÉÉlÉuÉå pÉÉlÉuÉå pÉÉlÉuÉå pÉÉlÉuÉå hÉqÉWû hÉqÉWû hÉqÉWû hÉqÉWû 17.17.17.17. Á Á Á Á CÎlSUqÉÎlSUmÉiÉrÉ CÎlSUqÉÎlSUmÉiÉrÉ CÎlSUqÉÎlSUmÉiÉrÉ CÎlSUqÉÎlSUmÉiÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 18.18.18.18. Á Á Á Á uÉÇSÌlÉrÉÉrÉ uÉÇSÌlÉrÉÉrÉ uÉÇSÌlÉrÉÉrÉ uÉÇSÌlÉrÉÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 19.19.19.19. Á Á Á Á CzÉÉrÉ CzÉÉrÉ CzÉÉrÉ CzÉÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 20.20.20.20. Á Á Á Á xÉÑmÉëxɳÉÉrÉ xÉÑmÉëxɳÉÉrÉ xÉÑmÉëxɳÉÉrÉ xÉÑmÉëxɳÉÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 
1 oÉUWû - EÍcÉiÉ pÉÉUiÉÏrÉ pÉÉwÉÉ iÉǧÉÉÇzÉzÉÑ¢üuÉÉU, TüUuÉUÏ 04, 2011
 
21.21.21.21. Á Á Á Á xÉÑÍzÉsÉÉrÉ xÉÑÍzÉsÉÉrÉ xÉÑÍzÉsÉÉrÉ xÉÑÍzÉsÉÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 22.22.22.22. Á Á Á Á xÉÑuÉcÉïxÉå xÉÑuÉcÉïxÉå xÉÑuÉcÉïxÉå xÉÑuÉcÉïxÉå lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 23.23.23.23. Á Á Á Á uÉxÉÑmÉëSÉrÉ uÉxÉÑmÉëSÉrÉ uÉxÉÑmÉëSÉrÉ uÉxÉÑmÉëSÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 24.24.24.24. Á Á Á Á uÉxÉuÉå uÉxÉuÉå uÉxÉuÉå uÉxÉuÉå lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 25.25.25.25. Á Á Á Á uÉxÉÑSåuÉÉrÉ uÉxÉÑSåuÉÉrÉ uÉxÉÑSåuÉÉrÉ uÉxÉÑSåuÉÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 26.26.26.26. Á Á Á Á EeeuÉsÉÉrÉ EeeuÉsÉÉrÉ EeeuÉsÉÉrÉ EeeuÉsÉÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 27.27.27.27. Á Á Á Á EaÉë-ÂmÉÉrÉ EaÉë-ÂmÉÉrÉ EaÉë-ÂmÉÉrÉ EaÉë-ÂmÉÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 28.28.28.28. Á Á Á Á EkuÉïaÉrÉ EkuÉïaÉrÉ EkuÉïaÉrÉ EkuÉïaÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 29.29.29.29. Á Á Á Á ÌuÉuÉxuÉiÉå ÌuÉuÉxuÉiÉå ÌuÉuÉxuÉiÉå ÌuÉuÉxuÉiÉå lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 30.30.30.30. Á Á Á Á EkÉÎiMüUlÉeÉsÉÉrÉ EkÉÎiMüUlÉeÉsÉÉrÉ EkÉÎiMüUlÉeÉsÉÉrÉ EkÉÎiMüUlÉeÉsÉÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 31.31.31.31. Á Á Á Á ̾ûÍzÉMåüzÉÉrɠ̾ûÍzÉMåüzÉÉrɠ̾ûÍzÉMåüzÉÉrɠ̾ûÍzÉMåüzÉÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 32.32.32.32. Á Á Á Á EeÉïxuÉsÉrÉ EeÉïxuÉsÉrÉ EeÉïxuÉsÉrÉ EeÉïxuÉsÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 33.33.33.33. Á Á Á Á ÌuÉUrÉÉ ÌuÉUrÉÉ ÌuÉUrÉÉ ÌuÉUrÉÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 34.34.34.34. Á Á Á Á ÌlÉeÉïUrÉ ÌlÉeÉïUrÉ ÌlÉeÉïUrÉ ÌlÉeÉïUrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 35.35.35.35. Á Á Á Á eÉrÉÉrÉ eÉrÉÉrÉ eÉrÉÉrÉ eÉrÉÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 36.36.36.36. Á Á Á Á E²rÉ E²rÉ E²rÉ E²rÉ ÌuÉÌlÉïqÉÑ£ü ÌuÉÌlÉïqÉÑ£ü ÌuÉÌlÉïqÉÑ£ü ÌuÉÌlÉïqÉÑ£ü ÌlÉeÉxÉU¢üÍzÉ ÌlÉeÉxÉU¢üÍzÉ ÌlÉeÉxÉU¢üÍzÉ ÌlÉeÉxÉU¢üÍzÉ uÉDZÉrÉ uÉDZÉrÉ uÉDZÉrÉ uÉDZÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 37.37.37.37. Á Á Á Á ÂakÉl§Éå ÂakÉl§Éå ÂakÉl§Éå ÂakÉl§Éå lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 38.38.38.38. Á Á Á Á ¢üYxÉcÉ¢ücÉUÉrÉ ¢üYxÉcÉ¢ücÉUÉrÉ ¢üYxÉcÉ¢ücÉUÉrÉ ¢üYxÉcÉ¢ücÉUÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 39.39.39.39. Á Á Á Á ¢üeÉÑxuÉpÉuÉÌuɨÉrÉ ¢üeÉÑxuÉpÉuÉÌuɨÉrÉ ¢üeÉÑxuÉpÉuÉÌuɨÉrÉ ¢üeÉÑxuÉpÉuÉÌuɨÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 40.40.40.40. Á Á Á Á ÌlÉirÉxiÉÑirÉrÉ ÌlÉirÉxiÉÑirÉrÉ ÌlÉirÉxiÉÑirÉrÉ ÌlÉirÉxiÉÑirÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 41.41.41.41. Á Á Á Á ¢ÑüMüUqȨ́ÉMü ¢ÑüMüUqȨ́ÉMü ¢ÑüMüUqȨ́ÉMü ¢ÑüMüUqȨ́ÉMü uÉhÉïÂmÉÉrÉ uÉhÉïÂmÉÉrÉ uÉhÉïÂmÉÉrÉ uÉhÉïÂmÉÉrÉ EeeuÉsÉ EeeuÉsÉ EeeuÉsÉ EeeuÉsÉ iÉåeÉxÉå iÉåeÉxÉå iÉåeÉxÉå iÉåeÉxÉå lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 42.42.42.42. Á Á Á Á ¢ÑüYxÉÍkÉlÉjÉ ¢ÑüYxÉÍkÉlÉjÉ ¢ÑüYxÉÍkÉlÉjÉ ¢ÑüYxÉÍkÉlÉjÉ ÍqɧÉÉrÉ ÍqɧÉÉrÉ ÍqɧÉÉrÉ ÍqɧÉÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 
2 oÉUWû - EÍcÉiÉ pÉÉUiÉÏrÉ pÉÉwÉÉ iÉǧÉÉÇzÉzÉÑ¢üuÉÉU, TüUuÉUÏ 04, 2011
 
43.43.43.43. Á Á Á Á mÉÑwÉMüU¤ÉÉrÉ mÉÑwÉMüU¤ÉÉrÉ mÉÑwÉMüU¤ÉÉrÉ mÉÑwÉMüU¤ÉÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 44.44.44.44. Á Á Á Á sÉÑmiÉSliÉÉrÉ sÉÑmiÉSliÉÉrÉ sÉÑmiÉSliÉÉrÉ sÉÑmiÉSliÉÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 45.45.45.45. Á Á Á Á zÉÉliÉÉrÉ zÉÉliÉÉrÉ zÉÉliÉÉrÉ zÉÉliÉÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 46.46.46.46. Á Á Á Á MüÉÎliÉSrÉ MüÉÎliÉSrÉ MüÉÎliÉSrÉ MüÉÎliÉSrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 47.47.47.47. Á Á Á Á kÉlÉrÉÉ kÉlÉrÉÉ kÉlÉrÉÉ kÉlÉrÉÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 48.48.48.48. Á Á Á Á MülÉiMülÉMü MülÉiMülÉMü MülÉiMülÉMü MülÉiMülÉMü xÉÑzÉlÉÉrÉ xÉÑzÉlÉÉrÉ xÉÑzÉlÉÉrÉ xÉÑzÉlÉÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 49.49.49.49. Á Á Á Á ZÉsÉÉåiÉrÉ ZÉsÉÉåiÉrÉ ZÉsÉÉåiÉrÉ ZÉsÉÉåiÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 50.50.50.50. Á Á Á Á sÉÑÌlÉiÉ-AÎZÉsÉ-SæirÉÉrÉ sÉÑÌlÉiÉ-AÎZÉsÉ-SæirÉÉrÉ sÉÑÌlÉiÉ-AÎZÉsÉ-SæirÉÉrÉ sÉÑÌlÉiÉ-AÎZÉsÉ-SæirÉÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 51.51.51.51. Á Á Á Á xÉirÉ-AÉlÉÇS-xuÉÂÌmÉlÉå xÉirÉ-AÉlÉÇS-xuÉÂÌmÉlÉå xÉirÉ-AÉlÉÇS-xuÉÂÌmÉlÉå xÉirÉ-AÉlÉÇS-xuÉÂÌmÉlÉå lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 52.52.52.52. Á Á Á Á AmÉuÉaÉï-mÉëSÉrÉ AmÉuÉaÉï-mÉëSÉrÉ AmÉuÉaÉï-mÉëSÉrÉ AmÉuÉaÉï-mÉëSÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 53.53.53.53. Á Á Á Á AiÉï-zÉUlrÉrÉ AiÉï-zÉUlrÉrÉ AiÉï-zÉUlrÉrÉ AiÉï-zÉUlrÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 54.54.54.54. Á Á Á Á LMüÌMülÉå LMüÌMülÉå LMüÌMülÉå LMüÌMülÉå lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 55.55.55.55. Á Á Á Á pÉaÉuÉiÉå pÉaÉuÉiÉå pÉaÉuÉiÉå pÉaÉuÉiÉå lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 56.56.56.56. Á Á Á Á xÉ×̹ÎxjÉirÉÇiÉMüËUlÉå xÉ×̹ÎxjÉirÉÇiÉMüËUlÉå xÉ×̹ÎxjÉirÉÇiÉMüËUlÉå xÉ×̹ÎxjÉirÉÇiÉMüËUlÉå lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 57.57.57.57. Á Á Á Á aÉÑhÉÉiqÉlÉå aÉÑhÉÉiqÉlÉå aÉÑhÉÉiqÉlÉå aÉÑhÉÉiqÉlÉå lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 58.58.58.58. Á Á Á Á ÍkÉëÌlÉÍpÉëiÉå ÍkÉëÌlÉÍpÉëiÉå ÍkÉëÌlÉÍpÉëiÉå ÍkÉëÌlÉÍpÉëiÉå lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 59.59.59.59. Á Á Á Á ÌoÉëWûiÉå ÌoÉëWûiÉå ÌoÉëWûiÉå ÌoÉëWûiÉå lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 60.60.60.60. Á Á Á Á oÉë¼lÉå oÉë¼lÉå oÉë¼lÉå oÉë¼lÉå lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 61.61.61.61. Á Á Á Á LãµÉrÉÉïSrÉ LãµÉrÉÉïSrÉ LãµÉrÉÉïSrÉ LãµÉrÉÉïSrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 62.62.62.62. Á Á Á Á zÉuÉïrÉ zÉuÉïrÉ zÉuÉïrÉ zÉuÉïrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 63.63.63.63. Á Á Á Á WûËUSµÉrÉ WûËUSµÉrÉ WûËUSµÉrÉ WûËUSµÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 64.64.64.64. Á Á Á Á zÉÉæUrÉå zÉÉæUrÉå zÉÉæUrÉå zÉÉæUrÉå lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: lÉqÉ: 
3 oÉUWû - EÍcÉiÉ pÉÉUiÉÏrÉ pÉÉwÉÉ iÉǧÉÉÇzÉzÉÑ¢üuÉÉU, TüUuÉUÏ 04, 2011

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->