Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MatLab Toan Tap

MatLab Toan Tap

Ratings:
(0)
|Views: 69|Likes:
Published by huaduytam

More info:

Published by: huaduytam on Aug 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2011

pdf

text

original

 
 
cµi ®Æt
 1. MATLAB for WIN
 
Yªu cÇu hÖ thèng
 
HÖ thèng IBM hoÆc t¬ng thÝch 100% víi bé vi xö lÝ 486 Intel céng víi bé ®ång xö lÝ to¸n häc 487 ( ngo¹i trõ 486 DX cã bé xö lÝ bªn trong ), Pentium hoÆc Pentium ProProcessor.
 
Microsoft Window 95 hoÆc Window NT.
a)
æ
CD ROM
- Bé ®iÒu phèi ®å ho¹ 8 bit vµ card mµn h×nh ( 256 mµu ®ång thêi )- Kho¶ng trèng ®Üa ®ñ ®Ó cµi ®Æt vµ ch¹y c¸c tuú chän. Sù yªu cÇu ®Üa cøng thay ®æituú theo kÝch cì c¸c partition vµ c¸c tÖp trî gióp help ®îc cµi ®Æt trùc tiÕp theo tuú chän.Qu¸ tr×nh cµi ®Æt sÏ th«ng b¸o cho b¹n biÕt tØ mØ vÒ dung lîng ®Üa yªu cÇu. VÝ dô:Partition víi mét liªn cung mÆt 0 cÇn 25 MB cho riªng MATLAB vµ 50 MB choc¶ MATLAB vµ HELP.Partition víi liªn cung 64 KB cÇn 115 MB cho riªng MATLAB vµ 250 MB cho c¶MATLAB vµ HELP.
b ) Bé nhí.
Microsoft WIndow 95: 8 MB tèi thiÓu vµ 16 MB khuyÕn nghÞ.
M
icrosoft WIN NT 3.51 hoÆc 4.0: 12 MB tèi thiÓu vµ 16 MB khuyÕn nghÞ.
C
¸c khuyÕn nghÞ
 
Bé nhí phô vµo (Bé nhí bæ sung: additional Memory).
 
VØ m¹ch t
¨
ng tèc ®å ho¹ bæ trî cho Microsoft Window.
 
M¸y in trî gióp cho Microsoft Window.
 
VØ m¹ch
©
m thanh trî gióp cho Microsoft Window.
 
Microsoft Word 7.0 hoÆc h¬n ( nÕu b¹n
ý
®Þnh sö dông MATLAB NoteBook ).
 
Tr×nh biªn dÞch Watcom
C
, Borland, Microsoft (x
©
y dùng file MEX).
 
Netscape Navigator 2.0 hoÆc version cao h¬n hoÆc Microsoft Internet Explorer 3.0 ®Óch¹y MATLAB Help Desk.
Qu¸ tr×nh cµi ®Æt 
 1.
§
Æt ®Üa vµo æ
C
D. Trªn WIN 95 ch¬ng tr×nh SET 
U
P b
¾
t ®Çu ch¹y tù ®éng nÕu nhMATLAB cha ®îc cµi tõ tríc.
n kh«ng, nh
Ê 
n ®óp vµo biÓu tîng
setup.exe
®Ó b
¾
t ®Çu
q
u¸ tr×nh cµi ®Æt.2.
C
h
Ê 
p nh
Ë
n hay b
á
®i nh
÷ 
ng khuyÕn c¸o vÒ c
Ê 
p ®
¨
ng kÝ phÇn mÒm trªn mµn h×nh.NÕu ch
Ê 
p nh
Ë
n b¹n míi cã thÓ b
¾
t ®Çu
q
u¸ tr×nh cµi ®Æt.
 
3. Trªn
C
ustumer Information, nh
Ë
p vµo tªn b¹n, ®Þa chØ cña b¹n. Tªn kh«ng ®îc
q
30 kÝ tù. Nh
Ê 
n nót NEXT.4. Nh
Ê 
n vµo c¸c hép trèng thµnh phÇn d
Ê 
u
v
nÕu nh b¹n muèn tuú chän ®ã vµ nh
Ê 
ntiÕp nÕu b¹n cã
ý
®Þnh kh«ng muèn tuú chän ®ã ( cã thÓ thªm vµo sau nµy nÕu muèn ).Trªn mµn h×nh hiÓn thÞ
C
:
 \ 
MATLAB lµ th môc ®Ých mÆc ®Þnh cña
q
u¸ tr×nh cµi ®Æt. NÕub¹n muèn cµi ®Æt vµo th môc kh¸c hoÆc ®æi tªn th môc th× b¹n lùa chän Browse.MATLAB cho Macintosh.MATLAB cho m¸y Macintosh ch¹y ®îc trªn:
 
Mäi m¸y Macintosh cã c
Ê 
u h×nh ®ñ m¹nh ( power Macintosh ).
 
Mäi Macintosh ®îc trang bÞ bé vi xö lÝ 68040 ( bé ®ång xö lÝ to¸n häc bªn trong ).
 
Mäi m¸y Macintosh ®îc trang bÞ bé vi xö lÝ 68020 hoÆc 68030 vµ bé ®ång xö lÝ to¸nhäc 68881 hoÆc 68882.
Y
ªu cÇu tèi thiÓu ®Ó ch¹y MATLAB.
 
§
 Üa cøng trèng tèi thiÓu 26 MB, cÇn thªm 60 MB cho hÖ thèng tuú chon HELP trùctuyÕn.
 
16 MB cho ph
©
n v
ï
ng bé nhí.
 
æ
C
D
RO
M.
 
C
olor Quick Draw.
 
 
Ch¬ng1
GIíI THIÖU chung
B
©
ygiê b¹n ®
cµi ®Æt xong, chóng ta h
y xem MATLAB cã thÓ lµm ®îc nh
÷ 
ng g×. TrongphÇn nµy chóng ta sÏ tr×nh bµy mét sè nh
÷ 
ng øng dông cña nã
;
v× ®Ó tr×nh bµy t
Ê 
t nh
÷ 
ng øng dông cña MATLAB sÏ r
Ê 
t dµi vµ tèn thêi gian. NÕu b¹n ®äc
q
uyÓn híng d
É
nnµy, b¹n sÏ th
Ê 
y MATLAB lµ ng«n ng
÷ 
r
Ê 
t m¹nh ®Ó gi¶i
q
uyÕt nh
÷ 
ng v
Ê 
n ®Ò
q
uan trängvµ khã kh
¨
n cña b¹n. Nã sÏ r
Ê 
t h
÷ 
u Ých khi b¹n ®äc phÇn híng ®
É
n c¬ b¶n v× nã sÏ cungc
Ê 
p cho b¹n nh
÷ 
ng kiÕn thøc c¬ b¶n ®Ó b¹n hiÓu r
â
MATLAB vµ ph¸t triÓn ®îc nh
÷ 
ng kh¶n
¨
ng cña m×nh sau nµy.
C
ã lÏ c¸ch d
Ô
nh
Ê 
t ®Ó h×ng dung vÒ MATLAB lµ nã cã ®Çy ®ñ c¸c ®Æc ®iÓm cña m¸ytÝnh c¸ nh
©
n: gièng nh c¸c m¸y tÝnh c¬ b¶n, nã lµm t
Ê 
t c¶ c¸c phÕp tÝnh to¸n häc c¬ b¶nnh céng, trõ, nh
©
n, chia
;
gièng nh m¸y tÝnh k
ü
thu
Ë
t, nã bao gåm: sè phøc, c
¨
n thøc, sè m
ò
, logarithm, c¸c ph
Ð
p to¸n lîng gi¸c nh sine, cosine, tang
;
nã c
ò
ng gièng nh m¸y tÝnhcã kh¶ n
¨
ng l
Ë
p tr×nh, cã thÓ lu tr
÷ 
, t×m kiÕm l¹i d
÷ 
liÖu, c
ò
ng cã thÓ t¹o, b¶o vÖ vµ ghitr×nh tù c¸c lÖnh ®Ó tù ®éng ph
Ð
p to¸n khi gi¶i
q
uyÕt c¸c v
Ê 
n ®Ò, b¹n cã thÓ so s¸nh logic,®iÒu khiÓn thùc hiªn lÖnh ®Ó ®¶m b¶o tÝnh ®óng ®
¾
n cña ph
Ð
p to¸n.
G
ièng nh c¸c m¸ytÝnh hiÖn ®¹i nh
Ê 
t, nã cho ph
Ð
p b¹n biÓu di
Ô
n d
÷ 
liÖu díi nhiÒu d¹ng nh: biÓu di
Ô
n th«ngthêng, ma tr
©
n ®¹i sè, c¸c hµm tæ hîp vµ cã thÓ thao t¸c víi d
÷ 
liÖu thêng c
ò
ng nh ®èi víima tr
Ë
n.Trong thùc tÕ MATLAB c
ß
n øng dông r
Ê 
t réng r
i trong nhiÒu lÜnh vùc vµ nã c
ò
ng sö dông r
Ê 
t nhiÒu c¸c ph
Ð
p tÝnh to¸n häc. Víi nh
÷ 
ng ®Æc ®iÓm ®ã vµ kh¶ n
¨
ng th
©
n thiÖn víingêi sö dông nªn nã d
Ô
dµng sö dông h¬n c¸c ng«n ng
÷ 
kh¸c nh Basic, Pascal,
C
.Nã cung c
Ê 
p mét m«i trêng phong phó cho biÓu di
Ô
n d
÷ 
liÖu, vµ cã kh¶ n
¨
ng m¹nhmÏ vÒ ®å ho¹, b¹n cã thÓ t¹o c¸c giao diÖn riªng cho ngêi sö dông(
GU
Is) ®Ó g¶i
q
uyÕtnh
÷ 
ng v
Ê 
n ®Ò riªng cho m×nh. Thªm vµo ®ã MATLAB ®a ra nh
÷ 
ng c«ng cô ®Ó gi¶i
q
uyÕtnh
÷ 
ng v
Ê 
n ®Ò ®Æc biÖt, gäi lµ Toolbox (hép c«ng cô). VÝ dô Student Edition cña

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->