Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tussen Afsluitdammen en Deltadijken

Tussen Afsluitdammen en Deltadijken

Ratings: (0)|Views: 744|Likes:
publicatiedatum: 1973
auteur: [M.P. de Bruin en] M.H. Wilderom
publicatiedatum: 1973
auteur: [M.P. de Bruin en] M.H. Wilderom

More info:

Published by: Ministerie van Infrastructuur en Milieu on Aug 13, 2011
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/10/2013

pdf

text

original

 
polders in het deltagebied. De andere liggen op Noord-Beveland (10 ha,geïnundeerd), op Tholen (10 ha) en op Flakkee (29 ha).Daar de 16e eeuw zich kenmerkte door transgressie, kon in het Dijkwater voldoende schorvorming plaats vinden zodat in 1614 de Groot -Bettewaardepolder (ca 228 ha) kon worden bedijkt. Het ingedijkte schorwas het resultaat van de aangewassen gronden die reeds in de 13e eeuwbekend waren als de „Ruigeplaat of Bettenweerde". De aangrenzendeKlein-Bettewaardepolder, (ca 102 ha), ook genoemd Saspolder, naar hetaldaar gebouwde Sas, volgde in 1646. Wie de huidige topografie bestudeert vindt de Groot-Bettewaardepolder binnen haar bedijking ca 30 hakleiner dan oorspronkelijk het geval was. In het noordoostelijk deel is nl.in 1955 een dijk (de ,,Sasdijk") aangelegd, ca 600 m westelijk van deoostpunt van Groot-Bettewaarde. Een deel van de oorspronkelijke dijkis afgegraven.Zelke en i
n ne
(- zuidelijk deel van het Dijkwater dat door de aanleg van deG o ii wc v ccrbovengenoemde Steenen Dijk als een doodlopende inham was overgebleven werd in 1628 het kleine Zelkepoldertje (ca 9 ha) bedijkt. In1629 volgde de Gouweveerpolder (ca 239 ha), waarvan de naam herinnert aan het veer over de Gouwe dat daar tot 1610 werd onderhouden.Beide polders werden verenigd tot het waterschap Gouweveer en Zelkedat tot 1959 bleef bestaan. Sinds jaren worden de buitendijks gelegenschorren voor Gouweveer „het Stelletje" genoemd.Jonge Polder |
n
jj
e
t steeds verder verzandende Dijkwater kwam in het oostelijk deelHenriè'tte in 1710 de Jongepolder (49 ha) tot stand. Nadat tussen 1760 (zieDreischor) en 1832 geen land op Schouwen-Duiveland werd gewonnenhebben daarna nog zes kleine bedijkingen plaats gehad die het geheleDijkwater tot poldergebied hebben bestemd. Behalve van de Suzanna-polder die reeds bij de Gouwepolders is genoemd valt omtrent dezebedijkingen nog het volgende te vermelden.Door het maken van een zomerkade lang 566 m, is ca 5 bunderschorren voor de polders Verbrandeman en St. Jacob, ten koste van deeigenaar voor ƒ 1250,.— in 1854 omkaad en is de Henriëttepolder ontstaan.
62
) Op 25 september 1889 werd het poldertje overstroomd doorhet breken van een deur in het Sas bij Zierikzee. De kade bleef water-kerend tot 1899 en is naderhand afgegraven. Als poldertje met ééneigenaar werd tot 1959 geen dijkgeschot geheven.Adriana In 1872 werd concessie verleend tot bedijking van het z.g. „Stroo-Nteuw» damme" (ca 49 ha) gelegen in het Dijkwater. De bedijking die in het-Veer zelfde jaar werd voltooid bleef waterkerend tot 1954 toen het resterendeDijkwater werd afgesloten, De v.m. zeedijk is inmiddels afgegraven zodatde zo genoemde Adriana Johannapolder in feite weer tot de vrije water-98
 
kerende polders behoort, nu samen met de andere bedijkingen achter deafsluitdam van 1954.Aan J. W. B. van Nieuwland te Oosterhout werd bij beschikkingvan de Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid van 9 april 1891,nr 117 en 7 oktober 1891, nr 221, vergunning verleend tot indijking vanschorren onder de gemeente Nieuwerkerk aan het Dijkwater.
62a
)De bedijking, genoemd Nieuwe Veerpolder (ca 4 ha), kwam in 1892gereed, waarvoor inclusief het maken van een duiker ƒ
5386,
— werdbetaald. De zeedijk is in 1954 afgegraven, zodat het poldert je niet meerin het terrein is terug te vinden.99
 
Dijkwater Nadat door het vervallen van het noordelijk Sas in 1843 het Dijk-
9
' water geen verbinding tussen Oosterschelde en Grevelingen meervormde, werd de resterende geul een dichtgroeiende kreek. In 1877 werdzelfs vergunning gegeven om het Dijkwater met biezen te beplanten,maar bij nader inzien deden de planters afstand van het hun toegestanerecht, vermoedelijk vanwege het te hoge zoutgehalte van de schorgronden.Afsluiting van het Dijkwater had plaats in 1899 toen t.b.v. de tramlijn naar Brouwershaven het Sas bij Zierikzee werd vervangen door eengronddam met duiker, (zie fig. 49, p. 52). Pas in 1926 besloten G.S. hetaldus ingepolderde gebied (ca 60 ha) bij het toenmalige waterschapSchouwen te voegen. Er was sinds de afdamming van het Sas nooiteen bestuur voor dit gebied benoemd. Vanaf 1927 werd het dijkgeschotvoor ruim 44 ha bepaald op ƒ
\,
per ha, dat gehandhaafd bleef tot
1959.
De bedijking van het tweede gedeelte van het resterende Dijkwater wordt behandeld in hoofdstuk VI onder de Deltawerken.§ 9. DE TWEE POLDERS LANGS HET ZIJPE. (fig. 45)Het betreft hier de Bruinissepolder en de Stoofpolder aan de westzijde van het Zijpe. In de 14e eeuw vormden de nog onbedijkte schorrenéén geheel met de schorren van Rumoirt op het tegenwoordige St. Phi-lipsland. De Zijpe-geul was toen nog meer oostelijk gelegen en onderhield de verbinding tussen Slaak en Krabbenkreek, maar deze stroomonderging het lot van vele geulen en verzandde, De westelijk van hetZijpe ontstane tweederangsgeul het Wijdtaers, ontwikkelde zich tot hettegenwoordige Zijpe. In § 20 van dit hoofdstuk is uit de fig. 65 t/m 68de latere ontwikkeling van het Zijpe na te gaan.Bruinisse- Een stuk van 25 juli 1406 spreekt van „uitgorzen beoosten Duvelandt,„geheeten Bruynisse, Bogaerthille en Ramoort; een stuk van 9 mei 1450„bericht, dat Corvynck Claes Pieterszoon aan Zevenbergh Claes'zoon„den eigendom van de renten, die Boudyn van Borselen placht te bezitten beoosten Duvelandt op Gravenisse, die Maze en die Nicke overdraagt."Nadat Adriaan van Borselen, heer van Brigdamme, op 27 januari1453 van hertog Philips van Bourgondië octrooi bekomen had om hetoostelijkste gedeelte van Duiveland te bedijken, geeft hij 2 april 1468„eenige mijn special vrunden uit te bedycken ofte doen bedycken uuytten„souten int versche tot eenen nieuwen coorenlande zekere uuytgorsse,„schor ende aenwerp, gelegen buyten des dijcx Oostwaerts vant toude„landt van Duvelandt, alsoo groot ende wijt alst binnen den rinck van„den dijcke comen ende vallen mach, te weten dat voorsscreven landt„zijn groote geset op hondert twee ende tnegentich spaden, daer ick
100

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->