Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
87Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PMR ISLAM pmr soalan

PMR ISLAM pmr soalan

Ratings:

4.33

(3)
|Views: 11,903|Likes:
Published by alen

More info:

Published by: alen on Sep 25, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

07/15/2013

pdf

text

original

 
SULIT45/lPendidikanIslamKertasIOgos20082Jam45tl
PEPERIKSAANPERCUBAANPENILAIANMENENGAHRENDAHNEGERIPERAK2008PENDIDIKANISLAMKERTAS1
DuaamJANGANBUKAKERTASSOALANINISEHINGGADIBERITAHU
ARAHAN7 Kertassoalaninimengandungiduabahagian'BahagianA danBahagianB2JawabsatusoalandoripadaBahagian AdansemuasoalandaripadaBahagianB.Kesemuqlimasoalanmestidijawab.3 soalanhendaklahdijawabpadakertasyangdisediakan
[LihatsebelahSULIT
45tl
Kertassoalanni mengandungi6 halamanbercetak
 
SULIT2BahagianA[20marknh]Bahagianni mengandungidua soalan.Jawabsatusoalansahaja.
45lr
|(a)FirmanAllahSWT:Ayat di atasmemerintahkanmanusiasupayamemanfaatkannugerahAllah SWT.
(i).Juu-r4j\-'.-, .11'V-,fa^rJc-Lt,(rru
[4marknh](ii)Nyatakanduaakibatpenyalahgunaanikmattersebut.14marknhl(iii)SalahatuciriahlisyurgaalahorangyangmemanfaatkannugerahAllahSWT.Terangkanuaciri ahli syurga,elaindaripadaangdinyatakaniatas.12markahlSabdaRasulullahSAW:
lsU3;e"*+*J-,r{',t:3}6+;1e.sii\"'t3
L''{t1,.-,;T(c),il')lUor::;j-{tst;l':S"#i
pre,I*Tr:+ttiUo;a"{tst;i:\tfu
G7s:jr,.o!r:.r)693tj^+ei\qti
(b)
ffi'Jut'J"i,'JG:'J\iii;'olt**,,;;"G_"jo
,r
a:-
,ii;*,.s)\;'J,l-:,'r^3to*Lki;,ytTs*#L,/6,,i:t*);ur$t'ie";"rieL"Liy6e'b")\'E)t,i!t*$UtAt4W rp.fi':,i;t*^:!u,A(JC
(&-l€:41ols;1
J. A.4--/./o1 lrt.it'
49J.a_CPl_-9g.())l
(c)
(i)Nyatakandua contohamalan edekahangerdapatalamhadisdi atas.12markahl(ii)Terangkan ua kesanamalan edekaherhadapenerima.[4marknh]Tulisperkataanibawahmenggunakanulisanawi:Memerhati ejadianhaiwandan umbuh-tumbuhankanmembukamindadanmemberikesedaran ertaeinsafanepadaita.
14markahl
45tlSULIT
 
SULIT45tl
2(a)FirmanAllahSWT:AyatdiatasAllah SWTmenjelaskaneberapa ontohujiankepadamanusia.
(i).r,a1 tr-'
r#L$t,Jt.j-r4ib..^^,ll;a3ylo-*l1r;fut,12markahl(ii)NyatakanmpatgolonganangberjayamenghadapijianAllahSWT.14markahl(iii)Setiapjianyangmenimpamanusiadahikmah angsangaterharga.
Terangkanuahikmahujiantersebut.SabdaRasulullahAW:
14markahl
(d*'ol7:)Hadisdi atasmenerangkanepentinganhsanterhadapinatang.(i)Nyatakanduakepentinganifat hsanerhadapbinatang.[2markah](ii)Jelaskanua akibatpenganiayaanerhadapinatang.[4markah](c)Tulisperkataanergarismengikutnombordalampetikandi bawahmenggunakanulisanawi.(i)Persaudaraananperpaduanmerupakanlemenvangsangatpenting(ii)dalamslam.Tamadunslamdapatdibangunkanenganesatsekiranya(iii)(iv)pernaduandiberikeutamaan.Sebaliknyamatakanmeniadiemahsekiranyaerlakunyaperpecahan.[4markah][LihatsebelahSULIT(b)
',p"rilit,*Vt),;:{i GPSLr.Ji3e'Au,&.np,
Atb46ttitun;-ri&itS1-uifl
(155 156oJl6-ty)
./Iti'.'.
'-)#tltS
zI.i-\ r/
Kgrlqfr)
45/l

Activity (87)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
samihah liked this
pantai_841311 liked this
Rody Syed liked this
Areyue Ahmad added this note|
mana soalan pmr pendidikan islamnya?
Razali Mohammad liked this
Ummi Haryati liked this
Rafidah Sukendar liked this
Muhamad Adni liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->