Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23220, 13.8.2011]

Oslobođenje [broj 23220, 13.8.2011]

Ratings: (0)|Views: 459 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2011

pdf

text

original

 
Uo~i 19. godi{njice zlo~ina na Kori}anskim sti jenama
OSLOBO\ENJE
SUBOTA 
, 13. 8. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.220Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
DANAS PRILOG
Pos tignut kompromisni pri jedlog bud`eta dr`a vnih insti tuci ja
16,8 miliona za penzi je
otpu{tenim vojnicima
2-3. strana
 
Ako su reisi kardinalzaslu`ili,neka impo vla{tenih penzi ja
Reakci je na pri jedlog Patriotske li ge KS-a
5. strana
 
Uspos ta va vlas ti u HN@-u
DVA HDZ-a,SDP I SDANADOMAKDOGOVORA
4. strana
NA TIJELAUBIJENIHBACA SESME]E
6. strana
PREMINULA JO[ JEDNA @RTVA
Nakon nereda u VelikojBri tani ji
13. strana
Reuters
 
OSLOBO\ENJE
subota, 13. august 2011. godine
2
U @I@I
Obno vaku}a{ehidskimporodicama
VIJESTI
Po vra tak na svo je
Federalniministar za raseljeneoso- be i izbjegliceAdilOsmano vi} u Fo~i je potpisaougo vore o izgradnjiku}a po sistemuklju~ u ruke za 14 {ehidskihpo- rodica, po vratnika u ovomdi jelu Bosne i Hercegovine.Potpisniciugo voragodi- nama su ~ekali da kona~nodobi jukrov  nad gla vom i to u mjestimapri jeratnog prebi vali{ta.  Ve}ina ih `ivi u Sara je vu,ali i u dru- gimdi jelo vimaFederacije BiH, poput [ev keSelimo vi}, suprugepoginulog HamedaSelimo vi}a ili SalihaHubi ja- ra, ~iji je sin poginuo u ratu. Osmano-  vi} jenaglasio da se ovimpro jektom nasto jisna`ni jepodr`atipo vratakra- seljenihlica u op{tiniFo~a, ali i druge grado veisto~neBosne. FederalnoMi- nistarstvo je u ove svrheizdvo jilo oko 350.000 maraka.“Ovo je jedan od zna~ajni jihna~ina da se pomognepo vratnicima, a mi }emo nasto jati u narednomperiodurealizo va- ti jo{ pro jekata iz oblastiputneinrastru- kture“, izja vio je Osmano vi}. Na podru~juop{tineFo~aovihdana se realizira i pro jektdodjeledonaci ja iz programaodr`ivostipo vratka- ~etiri motokulti vatora, gra|evinskimateri jal za prate}eobjekte, izgradnja dva dru{- tvenadoma u naseljimaIzbi{no i Kozi-  jaLuka. Vri jednost ove donaci je je 180.000 maraka.FederalnoMinistarstvoraseljenihoso- ba i izbjeglica je u programu za 2011. go- dinuposebanakcentsta vilo na fnansi- ranjepo vratnikasa prostoraop{tina Fo~a, Rudo, ^ajni~e, No voGora`de i Vi- {egrad. Osimrekonstrukci je i poprav ke stambenihobjekata, radi}e se i na eko- nomskomja~anjupo vratnika, objasnioje Osmano vi}.
A.H.
Usva janjepri jedlogabud`- etainstituci jaBosne i Herce- go vine za 2011. ipak bi semoglona}i na sjedniciPred- sta vni~kogdomaParlamen- tarneskup{tine BiH i to mo`da ve} na onojnakonko-lekti vnihgodi{njihodmora, zakazanoj za 25. august, do- zna jeOslobo|enje.Rezultat je to konsultaci-  jako je su na inici jati vu~la- no vakolekti vnog{eadr`ave odr`aneneda vno u Predsje- dni{tvu BiH, a na ko jim su,osimpredsjeda va ju}eg@e- ljkaKom{i}a, te sa vjetnika ~lano vaBakiraIzetbego vi}a i Neboj{eRadmano vi}a, u~estvo vali i ministarinan- si ja i trezoraDraganVranki} i njegovzamjenikFuadKa- sumo vi}.
OkvirVi je}a, `eljepredsjednika
Kakodozna jeOslobo|enje, do{lo se do kompromisnog pri jedlogakako bi dr`a vne instituci je~im pri jedobile bud`et za 2011. i ovu fskalnugodinu ne bi za vr{ile na pri-  vremenomfnansiranju, jer no va, tre}aodluka o tomeis- ti~e u septembru.Dogo voreno je, naime, da bud`etdr`a vnihinstituci ja za 2011. ostane na ni vou pro{logodi{njegu iznosu od 1.028.000.000 KM, ito kakoga je predlo`iloVi je}eminis- tara BiH.Isto vremeno, u ovajbud`et- skiokvir bit }e ukalkulisan iznos od 23.789.000 KM ko jesurani jepredlo`ili~lano vi Predsjedni{tva@eljkoKom{i} i BakirIzetbego vi} kao njego-  vouve}anje na 1.051.823.000KM, zbog~ega ga je osporiotre}i~lanNeboj{aRadmano-  vi}, ali i poslanici iz Republi- keSrpske u Predsta vni~komdomuPSBiH.- Do{li smo do opci jeko ja zado volja va sve. Pomirili smo zahtje veko je su imali~lano-  viPredsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} i BakirIzetbego vi}, a zadr`alipro jekci juko ju je predlo`iloVi je}eministara BiH. Naprav ljena je unutra{- njapreraspodjelabud`etskih stav kikako bi se 23.879.000KM uvrstilo u planiraneokvi- re, a do{lo je do umanjenja na kapitalnimin vestici jama i onimsegmentima za ko je se  jasno zna kako ih ni jemogu}e realizirati do kra jagodine
Postignutkompromisni
OTKRIVAMO
Osigurano16
otpu{tenim
Osim ove,u bud`etuosta jestavka od dodatnih 7.000.000 KM su insistirali~lano viPredsjedni{tva BiH @eljkoKom{i} i Bakir dr`a vnombud`etuiza{lo se u susret da on ostane na ni vou te da prihodi sa Jedinstvenogra~unaUpra ve za indirektno
FuadKasumovi}: Pomi eni zah jevi i `eljesvih
VOJNICIProcjenju je se da pra vo na penzi je, prema no vimodredbama Zakona o OSBiH, ima oko1.400 biv{ihprofesionalnih pripadnika vojske
Oko 7.300 dr`a vnihslu`benika i na- mje{tenika u FBiH, za razliku od nji- ho vihkolegako jirade u dr`a vnimin- stituci jama i u nekimkantonima, u ovommjesecune}edobitiregres.
Iz vr{enjebud`eta
FederalnaVlada je na poslje- dnjojvanrednojsjednici, u pone- djeljak, razmatralainici jati vuSin- dikatadr`a vnihslu`benika i na- mje{tenika u ko joj se tra`iisplata regresa i zadu`ilaMinistarstvof- nansi ja da “u skladu s raspolo`ivim fnansijskimmogu}nostimaplani- rasredstva za ove namjene“. Federalniministarfnansi jaAnte Kra jina, u ju~era{njojizja vi za Oslo- bo|enje, kazao je da Ministarstvo razmatra tu mogu}nost, ali da }e sve ovisiti oiznosuiz vr{enjabud`etske stav ke za pla}e i naknade. Ta stav ka smanjena je rebalansomovogodi{- njegederalnogbud`etaza oko 2,4 miliona KM, a njomenisuobu- hva}enesamopla}e i regres, nego i ostalenaknadepoputtoplogobroka, pre voza, naknade za slu~ajbolesti, ot- premnina za dr`a vneslu`benike i na- mje{tenike, sudskuvlast, ali i zvani~ni- kezakonoda vne i iz vr{nevlastiFBiH. - Izgledno je da }e do isplateregre- sado}i, ali se to ne mo`eosigurati u ovomtrenutku. Naime, bit }e potre- bnosa~ekatiotprilike jo{ mjesec-dva,  jer smo mi na stav kipla}a i nakna- da kod izmjena i dopunaprora~una iz vr{iliumanjenje, ali pritomnismo i{li u analitiku. Prematome, mora- mosa~ekati da u|emo u zadnjikvartal ove godine i nakonisplata sa ove stav ke u de vetommjesecu, vidjet }emoanalitiku, kakvo je iz vr{enje prora~una na toj stav ci, i tek onda }emomo}ikazatis ~im raspola`emo i ho}e li bitisredsta va za regres, ka- zao je Kra jina.Ina~e, za isplatu po 400 KM regre- sazaposlenim u ederalnimorgani- maupra ve, sudo vima i ~lano vima zakonoda vne i iz vr{nevlasti u FBiH potrebno je u bud`etuFBiHosigu- rati oko 2.920.000 KM.Ovajiznosspominje se i u pismu ko je je ederalnompremi jeruNermi- nuNik{i}u i ministruKra jiniuputio Sindikatdr`a vnihslu`benika i namje- {tenika i sudskevlasti u FBiH, o ko jem  je rasprav ljalaVlada. Sindikatzahti-  je vahitnuisplaturegresa u augustu pozi va ju}i se na ~lan31. Zakona o pla}ama i naknadama u organima  vlasti u FBiH iSporazum o primjeni Kolekti vnogugo vora za slu`benikeor- ganaupra ve i sudskevlastiko jim je reguliraniznosregresa, a to je 50 postoprosje~neederalnepla}e. - Kako u organimaupra veFBiHni-  jeobra~unat i ispla}enregres uz julskupla}u, adr`a vnimslu`benici- ma i namje{tenicima ve} su izdata rje{enja o kori{tenjugodi{njihodmo- ra, te ve} koristegodi{njeodmore iz 2011, zahti je vamo da hitnoiz vr{ite isplaturegresa u skladu sa zako- nom, sto ji,uz ostalo,u pismuko jeje potpisaopredsjednikSindikataSa- lihKru{~ica.
 [te ta
Iz ovogSindikataporu~ujuVladi da }e, ukolikoregres ne budeis- pla}en u augustu, bitiprinu|eni da podnesukolekti vnetu`be uime ~lanstvako jima}e tra`itiisplature- gresa u skladu sa ~lanom32. Kolekti-  vnogugo vora za slu`benikeorgana upra ve i sudskevlasti u FBiH, “jer jo{ uvi jeknisupotpisaneizmjene i do- puneistog“. Sindikat je poru~io da }e  Vladu, ukolikodo|e do takvihtu`bi, smatratidirek tnoodgo vornom za {tetunastalu u bud`etuFBiH.
 S. [EHER^EHAJI]
Uprkoszah tje vuSindika ta dr`a vnihslu`benika u FBiH
Regres na~ekanju?!
Kra jina:
Izgledno je da }e do isplatedo}i, ali tek kra jemseptembraznat}emo s ~im raspola`emo
 Sindikat
zapri jetiotu`bamaukolikonaknadu za godi{njiodmor ne dobi ju u augustu
Kra ina: Reba ansomsmanjene pla}e
 SKORO TRI MILIONA Za ispla tu po 400 KMregresa zaposlenim u federalnim organima upra ve, sudo vima i ~lano vima zakonoda vne i iz vr{ne vlas ti u FBiHpo trebno je u bud`etuFBiH osigura ti oko 2.920.000 KM
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
subota, 13. august 2011. godine
3
U @I@I
Predsjedni{ tvo BiH Nik{i}- Red`epiMinis tarstvopoljopri vrede  SafetHalilo vi}
Trodne vna posje ta Mahmuda Abasa
PredsjednikPalestineMahmudAbas doputo vat}e sutrau trodne vnuradnupo- sjetuBosni i Hercego vini, na jav ljeno je iz Predsjedni{tva BiH. U ponedjeljak bi predsjednikAbastrebalo darazgo vara s predsjeda va ju}imPredsjedni{tva BiH @eljkomKom{i}em i ~lano vimaPredsje- dni{tva BiH Neboj{omRadmano vi}em i BakiromIzetbego vi}em. Kako je planira- no, predsjednikPalestinebi u ponedje- ljaktrebaloda se susretnei s ministrom  vanjskihposlo va BiH SvenomAlkala-  jem, re~eno je u AmbasadiPalestine u Bo- sniiHercego vini.
Poziv bh.pri vrednicima
Premi jerFBiHNerminNik{i}rekao je ambasadoruMakedoni je u BiH Rami ju Red`epi ju da BiH i Makedoni jaima juiste ambici je kao budu}e~lanice EU i NATO- a i da posto jimnogoprostora da saradnja dvi jezemljebudeunapri je|ena. ‘’SaMa- kedoni jomdi jelimoza jedni~kupro{lost. Va- {uzemlju i narodsmatramoiskrenimpri-  jateljima BiH, a vratana{ezemlje su vam otvorena za sve oblikesaradnje’’, istakao je Nik{i}ju~er na sastanku sa Red`epi jem u Sara je vu. Federalnipremi jerprihvatio je po- zivRed`epi ja da u oktobru sa pri vrednici- ma iz BiH posjetiMakedoni ju.
Po~ela ispla tapo tica ja
FederalnoMinistarstvopoljopri vrede, vo- dopri vrede i {umarstva od ju~er je po~elo s isplatamaprvihpotica ja u poljopri vredi za 2011, i to za proizvodnjusvje`egakrav ljega mli jeka za prvikvartal ove godine. Prvipo- tica ji za mli jekoispla}eni su proizvo|a~ima u Tuzlanskomkantonu, za ko je su, od tamo{- njegresornogministarstva, stiglipropisani zahtje vi, saop}eno je iz Ministarstvapoljo- pri vrede. Ministarstvo je pozvalosva kanto- nalnaresornaministarstva da ubrza jupriku- pljanjezahtje va i njiho voproslje|ivanje, kako bi se moglaiz vr{itiobradapodataka i njiho voproslje|ivanjeza isplatu.
 [kola zapo vra tni~ku djecu
Ministar za ljudskapra va i izbjeglice BiH SaetHalilo vi}uru~io je po vratnicima u vi- {egradskoseloKao{ticeklju~everekon- struisaneosno vne{kole, za ~iju je obno vu Ministarstvoizdvo jilo 30.000 KM iz bud`eta za 2010. godinu. Predsta vniciUdru`enja za po vratak u Kao{ticeupoznali su ministra da  je podignutno viobjekat, odnosnoza vr{e- naprvaazaizgradnje i da im za potpuno opremanje{kolenedosta je 15.000 KM.Na- da juse da }e do kra jagodineosno vnu {kolusnabdjetivodom, stru jom te potre- bnimin ventarom. U Kao{tice, naj ve}evi- {egradskoselo, vratilo se 70 porodica. zbogkratko}evremena. Dogo-  voreno je da ~lano viPredsje- dni{tva BiH nakon{to jo{ je- dnomrazmotreovajpri jedlog, istiprosli jedeParlamentarnoj skup{tini BiH na usva janje, ista- kao je ju~er za Oslobo|enjeFu-adKasumo vi}, zamjenikminis- trafnansi ja i trezora BiH. Ovakavna~inpreraspodjele sredsta vaunutarbud`eta za 2011. osigura vaimplementaci-  juizmjena i dopunaZakona o Oru`animsnagama BiH,jer seplanirapotrebnih 16.789.000 KM Ministarstvuodbrane BiH za isplatepenzi jabiv {improe- sionalnimpripadnicimavoj- skeko ji su u procesureorgani- zaci je u proteklomperioduos- tali bez slu`be, a ispunja va ju uslo ve za sticanjemiro vinskog statusa.- Odmah po usva janjubu- d`eta, mogu}e je prebacitino vac i po~etiisplatepenzi jaonim biv {impripadnicimaOSBiHko-  ji su na nju ostvarilipra vopre- maizmjenama i dopunamaZa- kona o Oru`animsnagama BiH i to retroakti vnopo~ev od 1. ja- nuara. Posto jeoba veze i iz 2010, odnosnomomenta od kada su izmjenezakonastupile na sna- gu, te je potrebnovidjetikako}e se i ta zaostalapotra`ivanjari je- {iti. To su oba vezeproistekle iz zakona, a na ko jekorisniciima-  jupra vo. U bud`etu za 2011. zaisplatepenzi japotrebno je 16.789.000 KM, naglasio je Ka- sumo vi}.
Zado volja vanje RS-a
Procjenju je se, naime, da pra-  vo na penzi jepremano vim, izmi jenjenimodredbamaZa- kona o Oru`animsnagama BiH ima oko 1.400 biv {ihproesi- onalnihpripadnikavojske. U bud`etu za 2011. ostat}e iuve}anastaka od 7.000.000KM nami jenjenih zapotrebef- nansiranjapra va iz aneksa VII Dejtonskogmiro vnogsporazu- ma(po vratka), na ~emu su, ta- ko|er, insistirali~lano viPredsje- dni{tva BiH Kom{i} i Izetbego-  vi}, tako da }e ukupnastav ka za po vratak u ovojgodiniiznositi 20.233.000 KM.Isto vremeno, kako bi se zado-  voljilizahtje vientiteta, ponajpri-  jeRepublikeSrpske, prihodi sa Je- dinstvenogra~unaUpra ve za in- direk tnooporezi vanje (UIO) BiH za 2011. ostat}e na ni vou od 807miliona KM, kako je ut vrdiloVi-  je}eministara BiH (nakonrani-  jeinter venci je~lano vaPredsje- dni{tva BiH Kom{i}a i Izetbego-  vi}a za osigura vanjemdodatnih 23.789.000 KM, ukupnaizdva ja- njatrebalabiti 830.700.000 KM). No, iakomanji, prihodi sa Je- dinstvenogra~una UIO u 2011.bit }e i dalje i to za 118 miliona KM ili 17,1 postove}inegopro- {logodi{nji.
AlmirTERZI]
pri jedlogbud`etadr`avnihinstituci ja
8 miliona KM za penzi je
ojnicima
Predsjedni{ vo BiH: Do kompromisnogpri edloga na inici a ivu~lanovako ektivnog{e adr`ave
za poticajfinansiranjapo vratka na ko joj Izetbego vi}
Kao ustupak RS-u za podr{ku pro{logodi{njeg od 1.028.000.000KM, oporezi vanje BiH iznose807 miliona KM
Po~ela isplata re gresa - iznos 586 KM
Isplataregresa za oko 22.000 uposlenika u instituci jama BiH za 2011, iako jo{ djelu jupremaodluci o pri vremenomfnan- siranju, po~ela je pri jenekolikodana i to uz julskupla}u. Kako nam je pot vrdiozamjenikministrafnansi ja i trezora BiH FuadKasumo vi}, visinaregresa za ovu godinuko ja se is- pla}ujeiznosi 586 KM, a istiiznoslinearno bit }e ispla}en za sve uposlenike u dr`a vniminstituci jama BiH. - Iznos od 586 KM je isti kao onajko ji su uposlenicido- bili i godinurani je za regres i ni je se mi jenjao, naglasio je Kasumo vi}. S obzirom na tokakoinstituci je BiH ima june{tomanje od 22.000 uposlenih, jasno je da je za regres za ovu godinupores- keob veznikesamo na dr`a vnomni vouko{taobasnoslo vnih 12,9 miliona KM.
RETROAKTIVNA ISPLATA PENZIJA OD 1. JANUARA Odmah po usva janju bud`eta, mogu}e je prebaci ti no vac i po~eti ispla te penzi ja onim biv{im pripadnicima OSBiH ko ji su na nju os tvarili pra vo prema izmjenama i dopunama Zakona o Oru`anim snagama BiH i to re troakti vno po~ev od 1. januara, za {to je u 2011. planirano 16.789.000 KM

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->