Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vaigarai Velicham March April 2011

Vaigarai Velicham March April 2011

Ratings: (0)|Views: 1,459|Likes:
Published by rahmath_afra
Vaigarai Velicham Leading Monthly Magazine
Vaigarai Velicham Leading Monthly Magazine

More info:

Published by: rahmath_afra on Aug 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2012

pdf

text

original

 
1
kh®¢ - V¥uš 2011
itfiw btË¢r«
(eãna!) Ú® TWåuhf! mšyhànt!M£á¡F mâgâna! Ú ehL»wtU¡FM£áia¡ bfhL¡»whŒ; Ú ehoatÇlÄUªJM£áia¡ fH‰¿í« ÉL»whŒ; ï‹D« Úehoatiu f©Âa¥gL¤J»whŒ; Úehoatiu ïÊîgL¤J»whŒ; e‹ik (Ôik)bašyh« c‹ iftrnk cŸsd -ârakhf Ú všyh¥ bghU£fË‹ ÛJ« r¡âcŸst‹.
kh®¢-V¥uš 2011 ˜uãíš M»®- #khJš m›tš 1432
Volume : 4 Issue : 2
MáÇa®
K. Fyh«KA«kJ,
M.A.
(Journalism & Mass Communication)
Jiz MáÇa®
nf.v«. ïšahÞ ÇahÍ 
jÅ ïjœ %. 15/-
M©L¢ rªjh
cŸehL %.180/-btËehL %. 1500/-gzÉil _y« rªjhbrY¤Jnth®
itfiw btË¢r«
v‹w bgaÇnyna mD¥gnt©L»nwh«.És«gu§fS¡F : 9444239594
 VAIGARAI VELICHAM
52/1, Mannadi Street,4th Floor, Room-7, Mannadi,Chennai - 600 001.
Phone: 044-45566909Mob: 9444239594
E-mail: darultrust@yahoo.com Website : www.darulislam.in
All disputes arising out of any publication in this monthly will come under the jurisdicationof Chennai courts. Private circulation to promote the Original Issue.
cŸns. . .
 jß¡M‹................................4KÞÈ«fË‹ 圢áahš cyf«ïHªjbjd?.................................9 eãǪl nt©lh«.................1360 taJ¡F ãwF. . ........................16åukf‹ fnu ÉUJ:......................19ghgÇ kÞͤ Étfhu¤âšKÞÈ«fS¡F tuyhW KGtJ«ïil mÚâ...........................29f®fnuia¡ bfhiy brŒjJ ah®?üÈnkš tH¡F!.........................38mšF®MÅ‹ m¿Ém¤jh£áfŸ
-
totik¥ã‹ ufáa§fŸ.................
63
btšY»‹wh® OÞlh br£lšt......
67
f®fnuia bfhiy bjJ ah®?.......69¥ô£l® fšÉ...............................75bgŒ%¤ÈJ b#%ry« tiu.........77
k¤âa Máa ehLfËš vGªjJïÞyhÄavG¢áah?
ft® ÞnlhÇ
(mšF® M‹ 3:26)
4545454545
g¡f«
 
2
itfiw btË¢r«
kh®¢ - V¥uš 2011
jiya§f«
nguÊî tUK‹ j¥ã¤J¡ bfhŸnth«!
¥gh‹K‹nd‰w¤â‹ Kf£oš ÉF« ehL.ts« Ä¡f bghUshjhu tšyuR ehL.#¥ghÅa®fŸ ciH¥ò¡F« RWRW¥ò¡F« ng® bg‰wt®fŸ.mÃaha¡fhu mbkÇ¡fhÉ‹ mQF©L å¢R¡F¥ ã‹dU« mghukhf vGªJ ËW ts®ªj ehL.kh®¢ 11, btŸË¡»Hika‹W kâa« bjhiy¡fh£áia¥ gh®¤jt®fŸ midtiuí«cY¡»aJ #¥ghÅ‹ fh£áfŸ.‘RdhÄ’ v‹w brhš #¥ghÅa¢ brhš v‹gj‰fhf mJ #¥ghid k£L« jh¡fhkš É£LÉL« v‹W brhšykh£lh®fŸ vtU«.#¥gh‹ gy RdhÄfis vâ® bfh©l njr«. mjdhš Ãy mâ®î. miy¢ Ó‰w« cŸË£lïa‰ifÆ‹ âO® jh¡Fjšfis¤ jh§»¡ bfh©L thœtj‰fhd tÊfis m«k¡fŸ m¿ªnjit¤âU¡»wh®fŸ.m§FŸs f£l§fS« ghy§fS« åLfS« v›Éj mâ®î¡F« <L bfhL¡F« tifÆšmik¡f¥g£oU¥gjhf¢ brh‹dh®fŸ ÉŠPhÅfŸ.MÊ¥nguiy v‹W mHF jÄÊš brhšy¥gL« ‘RdhÄ’ #¥ghid¡ F¿it¤J tªjhšbg‹d« bgU« nrj§fŸ Éisªâlhjgo jL¥ò¢ Rt®fŸ cŸË£l gy j‰fh¥òfisí«K‹nd‰ghLfisí« brŒnj it¤âU¡»wJ mªehL.áWáW Ãy mâ®îfŸ m›t¥nghJ tªj nghbjšyh« #¥ghÅ‹ xŒahukhd f£ll§fŸÃiy Fiyahkš ËwJ©L.Mdhš . . . . . Mdhš. . . . .ïªj Kiw V‰g£l Ãy mâ®É‹ msî 8.9 v‹»wh®fŸ. Ç¡l® vD« ‘msîkhÅ’ia¥gh®¤jt®fŸ.Rkh® g¤J Û£l® cau¤âš M¡nuhõkhf vGªJ tªj flyiyfŸ v©ûW »nyh Û£l®ntf¤âš tªJ CU¡FŸ òFªJ mšnyhyfšnyhy¥ gL¤â É£L¥ nghŒÉ£lJ.áy ÃÄl§fËš všyhnk KoªJÉ£lJ.gy M©Lfhy ciH¥ãš cUthd jL¥ò elto¡iffŸ, mu©fŸ, K‹nd‰ghLfŸmid¤J« gad‰W¥ nghÆd.všyh« tšy ïiwtÅ‹ Koî¡F K‹dhš ÉŠPhd KoîfŸ ï‹bdhU Kiwí« njh‰W¥nghÆd.#¥ghÅ‹ ï‹iwa Ãiyia¥ gh®¤J¡ ftiy¥glhjt®fns ïU¡f KoahJ.âObud bgh§»¥ òw¥g£l flš miyfŸ CU¡FŸ òFªJ Û©L« âU«ã¢ br‹WÉ£ld.ïilÆš áy ÃÄl§fŸ.mªj ÃÄl§fËš gy MÆu« cÆ®fŸ 12 y£r« nfho bgUkâÄ¡f bršt§fŸ všyh«ïU¥ãÈUªJ ïšyhik¡F¥ nghŒÉ£ld.ï¥go¤jh‹ âObudtu¥ ngh»wJ cyf Koî ehŸ.RdhÄ tU« K‹nd mij K‹d¿É¥ò¢ brŒâl E©Âa F¿fh£ofŸ j«Äl« ïU¥gjhfÉŠPhd cyf« bk¢á¡ bfhŸ»wJ. mjhtJ jL¡F« M‰wš j«Äl« ïšiy. m¿É¡F« fUÉfŸk£Lnk cŸsd v‹»wJ.Mdhš bkh¤j cyfK« mʪJ nghF« nghJ mij K‰T£ona f©l¿ªâlnthjL¤âlnth vtuhY« ïayhJ. mªehŸ vªehŸ vd vt®¡F« bjÇahJ všyh« tšy Vf‹mšyhà xUtid¤ jÉu.ïnj mšyhà TW»wh‹:(eãna) c«Äl« mt®fŸ KoîehŸ v¥nghJ tU« v‹W nf£»wh®fŸ. Ú® TW«: mj‹m¿î v‹ ïiwtÅl¤âš jhÅU¡»wJ. mJ tU« neu¤ij mtid¤ jÉu ntW vtU«btË¥gL¤âl ïayhJ. mJ thd§fËY«, óÄÆY« bgU«ghukhd r«gtkhf ÃfG«.
#
 
3
kh®¢ - V¥uš 2011
itfiw btË¢r«
âObu‹W mJ c§fËl« tU«. mij¥ g‰¿ Ú® K‰¿Y« m¿ªJ bfh©lt® nghš fUâ¡bfh©L c«Äl« ÉrhÇ¡»‹wd®. Ú® TWåuhf : mj‹ m¿î ârakhf mšyhàÉlnkïU¡»wJ. vÅD« kÅj®fËš bgU«ghnyh® mij m¿a kh£lh®fŸ. (7:187)xU ngÇl®, nguÊî tªjhš mL¤j Kiw ïJ nghš ï‹bdhU mÊî tuhkš jL¥gJv¥go? kÅ Fy¤ij¡ fh¥gJ v§‡d«? vd¢ áªâ¡»wh‹ kÅj‹. ÃfœªJ É£l nguÊÉÈUªJbkšy bkšy Û©blG»wJ ghâ¥ò¡FŸshd njr«. cyf ehLfŸ fU¤J ntWghLfis kwªJcjÉl K‹ tU»‹wd.2004 or«g® 26š RdhÄ RU£o¥ ngh£lJ flnyhu »uhk§fis. ïªâahÉY« ïju¥gFâfËY«. mj‹ ghâ¥ãÈUªJ Û©blGªjJ ïªâah.#¥ghD« ï¥nghJ Û©blGªJÉL«. ï‹D« IªJ M©LfËš ïâÈUªJ Û©LÉv‹»wJ cyf t§». mj‰fhd tÈik mjÅl« c©L. cyf ehLfŸ cjÉl K‹tªJŸsd. ešynj el¡f£L«.Mdhš nguÊî v‹W« ngÇl® v‹W« kÅj‹ bga® N£L»‹w ïitbašyh« c©ikahdnguÊîfŸ mšy. á¿a ÓuÊîfns.mªj¥ nguÊî ehŸ xnubahU Kiwjh‹ tU«. Û©L« ï‹bdhU KiwtuhJ. Vbd‹whšïu©lhtJ jlit mÊtj‰bf‹W vijí« Ä¢r« it¤âU¡fhJ mªj Kjš mÊî.mJjh‹ Kjš mÊî« Kothd mÊî«. nguÊî«. mâÈUªJ Ûsnt KoahJ. j¥ã¡fntKoahJ.m¥nghJ, thdK« óÄí« flY« kiyí« ï¥go ïU¡fhJ.mšyhà TW»wh‹:NÇa‹ RU£l¥gL« nghJ - e£r¤âu§fŸ c⮪J ÉG« nghJ - kiyfŸ ïl«bga®¡f¥gL« nghJ - NšÃiwªj x£lf§fŸ ifÉl¥gL« nghJ - tdÉy§FfŸ âu£l¥gL«nghJ - flšfŸ Ô K£l¥gL« nghJ - cÆ®fŸ x‹¿iz¡f¥gL« nghJ - vªj¡ F‰w¤â‰fhfbfhšy¥g£lJ v‹W cÆUl‹ òij¡f¥g£l bg© (FHªij) ÉrhÇ¡f¥gL« nghJ -g£nlhiyfŸ ÉÇ¡f¥gL« nghJ - thd« mf‰w¥gL« nghJ - (81:1-11)ï›thwhd v¢rÇ¡iffŸ âU¡F® MÅ‹ gšntW gFâfËš fhz¡ »il¡»‹wd.mšyhà TW»wh‹:(eãna) Koî ehŸ v¥nghJ V‰gL«? v‹W mt®fŸ c«Äl« nf£»wh®fŸ. mij¥ g‰¿Ú® F¿¥ãl v‹d ïU¡»wJ? mj‹ Koî c« ïiwtÅl« cŸsJ. mij mŠRnthU¡Fârakhf Ú® v¢rÇ¥gt®jh«. ârakhf mij mt®fŸ fhQ« ehËš fhiyÆnyh khiyÆnyhxU brh‰g neunka‹¿ mt®fŸ (ï› cy»š) j§»ÆU¡fÉšiy v‹W njh‹W« (79:42-46)ï¥nghJ #¥ghD¡F« K‹d® ïªâah, ïªnjhÅÎah cŸË£l ehLfS¡F« V‰g£lmÊî, ïH¥ò, jh¡Fjš ïitbašyh« cy»š ïiwt‹ mik¤JŸs áy bgsÔf ÉâfË‹ Ñœ el¥git. ïâš gy ehLfŸ j¥ã¤JŸsd.j¥ã¤j ehLfbsšyh« ò©Â njr§fŸ. mʪj ehL ght njr« v‹w gh®it eLî Ãiyahdgh®it v‹W fUâl ïayhJ. ónfhs bgsÔf ÉâfË‹ Ñœ ïªj mÊî vªj eh£L¡F« tuyh«.mÊit bjhiy¡fh£áÆš k£Lnk gh®¤j¿ªj e«ik¥ ngh‹wt®fS« ïJ xU nrhjid.ghâ¡f¥g£lt®fS¡F eh« cjnwhkh? mšyJ VnjD« j¤Jt§fis¥ ngá j¥ã¤J Xl¥ngh»nwhkh? v‹gnj mªj nrhjid.gil¥ò¡fŸ midtU« mšyhàÉ‹ FL«gnk. mtÅ‹ FL«g¤jt®fS¡F ešYgfhu«brŒgtnu mšyhàî¡F Äfî« ão¤jt®fŸ. (m¿É¥ghs® : ï¥DkÞñ¤. üš : igAÑ)v‹wh®fŸ eãfŸ ehaf«([š).všnyhÇ‹ thœî« v¥nghjhtJ Koa¡ Toanj. thœÉ‹ x›bthU k¤JËí«kuz¤J¡fhd fhy mtfhr¤ij RU¡F« k¤JÂfns.vdnt Ãuªju mÊî tUtj‰F K‹d® mJ¥g‰¿¢ áªâ¡f nt©L«. brašgl nt©L«.ïiw e«ã¡ifÆšyhj vtU« v›tsî bgÇa f©Lão¥ò¡fis jªJ kÅj K‹nd‰w¤J¡FcjÉÆUªjhY« mJ fhdš ÚuhŒ nghŒÉL«.gy mÇa f©Lão¥òfis cyf¤J¡F¤ jªj #¥ghÅa®fŸ k£Lkšy. midtU« áªâ¡fnt©oa Éõa« ïJ.mšyhà TW»wh‹:XÇiw e«ã¡ifahs®fns. mšyhàî¡F mŠR§fŸ. x›bthUtU« (kWik) ehis¡fhfvij K‰gL¤â it¤JŸsh® v‹W gh®¤J¡ bfhŸs£L«. mšyhàî¡F mŠR§fŸ. Ú§fŸbrŒgt‰iw mšyhà e‹f¿ªjt‹ (58:18)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->