Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 17|Likes:
Published by mojeprawo

More info:

Published by: mojeprawo on Aug 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

 
©Kancelaria Sejmu s. 1/832011-08-09
 
USTAWAz dnia 25 marca 2011 r.o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsi
ę
biorców
1)
 
1)
Niniejsz
ą 
ustaw
ą 
zmienia si
ę
ustawy: ustaw
ę
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post
ę
 powaniaadministracyjnego, ustaw
ę
z dnia 16 wrze
ś
nia 1982 r. – Prawo spó
ł
dzielcze, ustaw
ę
z dnia 26 maja1982 r. – Prawo o adwokaturze, ustaw
ę
z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustaw
ę
z dnia 26 pa
ź
dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze
ź
wo
ś
ci i przeciwdzia
ł
aniu alkoholizmowi, ustaw
ę
z dnia 20grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo
ł
ecznym rolników, ustaw
ę
z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo onotariacie, ustaw
ę
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i admini-stracji morskiej, ustaw
ę
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustaw
ę
zdnia 7 wrze
ś
nia 1991 r. o systemie o
ś
wiaty, ustaw
ę
z dnia 28 wrze
ś
nia 1991 r. o lasach, ustaw
ę
z dnia15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustaw
ę
z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawogeologiczne i górnicze, ustaw
ę
z dnia 13 pa
ź
dziernika 1995 r. – Prawo
ł
owieckie, ustaw
ę
z dnia 5lipca 1996 r. o zawodach piel
ę
gniarki i po
ł
o
ż
nej, ustaw
ę
z dnia 13 wrze
ś
nia 1996 r. o utrzymaniuczysto
ś
ci i porz
ą 
dku w gminach, ustaw
ę
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza denty-sty, ustaw
ę
z dnia 8 maja 1997 r. o por 
ę
czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pa
ń
stwa orazniektóre osoby prawne, ustaw
ę
z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ustaw
ę
z dnia21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo
ś
ciami, ustaw
ę
z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osóbi mienia, ustaw
ę
z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,ustaw
ę
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustaw
ę
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komor-nikach s
ą 
dowych i egzekucji, ustaw
ę
z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza
ł
towanym podatku docho-dowym od niektórych przychodów osi
ą 
ganych przez osoby fizyczne, ustaw
ę
z dnia 15 wrze
ś
nia 2000r. – Kodeks spó
ł
ek handlowych, ustaw
ę
z dnia 26 pa
ź
dziernika 2000 r. o gie
ł
dach towarowych, usta-w
ę
z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, ustaw
ę
z dnia 21 grudnia 2000 r. o jako
ś
ci han-dlowej artyku
ł
ów rolno-spo
ż
ywczych, ustaw
ę
z dnia 21 grudnia 2000 r. o
ż
egludze
ś
ródl
ą 
dowej,ustaw
ę
z dnia 18 stycznia 2001 r. o wy
ś
cigach konnych, ustaw
ę
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpa-dach, ustaw
ę
z dnia 11 maja 2001 r. o obowi
ą 
zkach przedsi
ę
 biorców w zakresie gospodarowanianiektórymi odpadami oraz o op
ł
acie produktowej, ustaw
ę
z dnia 7 czerwca 2001 r. o le
ś
nym materialerozmno
ż
eniowym, ustaw
ę
z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, ustaw
ę
z dnia 22czerwca 2001 r. o wykonywaniu dzia
ł
alno
ś
ci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia-
ł
ami wybuchowymi, broni
ą 
, amunicj
ą 
oraz wyrobami i technologi
ą 
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, ustaw
ę
z dnia 6 wrze
ś
nia 2001 r. o transporcie drogowym, ustaw
ę
z dnia 6 wrze
ś
nia 2001r. – Prawo farmaceutyczne, ustaw
ę
z dnia 18 wrze
ś
nia 2001 r. o podpisie elektronicznym, ustaw
ę
zdnia 21 czerwca 2002 r. o materia
ł
ach wybuchowych przeznaczonych do u
ż
ytku cywilnego, ustaw
ę
zdnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, ustaw
ę
z dnia 28 pa
ź
dziernika 2002 r. o odpowiedzialno
ś
ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod gro
ź
 b
ą 
kary, ustaw
ę
z dnia 28 pa
ź
dziernika 2002 r.o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, ustaw
ę
z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upad
ł
o-
ś
ciowe i naprawcze, ustaw
ę
z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, ustaw
ę
z dnia 28marca 2003 r. o transporcie kolejowym, ustaw
ę
z dnia 22 maja 2003 r. o dzia
ł
alno
ś
ci ubezpieczenio-wej, ustaw
ę
z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe, ustaw
ę
z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasien-nictwie, ustaw
ę
z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, ustaw
ę
z dnia 28 listopada 2003 r. os
ł
u
ż
 bie zast
ę
 pczej, ustaw
ę
z dnia 28 listopada 2003 r. o
ś
wiadczeniach rodzinnych, ustaw
ę
z dnia 18grudnia 2003 r. o zak 
ł
adach leczniczych dla zwierz
ą 
t, ustaw
ę
z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochroniero
ś
lin, ustaw
ę
z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu,rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na w
ł
ókno, ustaw
ę
 z dnia 19 lutego 2004 r. o rybo
ł
ówstwie, ustaw
ę
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów ius
ł
ug, ustaw
ę
z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynkówrolnych, ustaw
ę
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo
ł
ecznej, ustaw
ę
z dnia 19 marca 2004 r. – Pra-wo celne, ustaw
ę
z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie kolej
ą 
towarów niebezpiecznych, ustaw
ę
z dnia20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, ustaw
ę
z dnia 20 kwietnia2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustaw
ę
z dnia 27 maja 2004 r. o fundu-szach inwestycyjnych, ustaw
ę
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia
ł
alno
ś
ci gospodarczej, ustaw
ę
zdnia 27 sierpnia 2004 r. o
ś
wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
ś
rodków publicznych,ustaw
ę
z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie t
ł
umacza przysi
ę
g
ł
ego, ustaw
ę
z dnia 21 stycznia 2005
Opracowano na pod-stawie Dz. U. z 2011r. Nr 106, poz. 622,Nr 131, poz. 764, Nr133, poz. 767.
 
©Kancelaria Sejmu s. 2/832011-08-09
 
Art. 1.
W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post
ę
 powania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pó
ź
n. zm.
2)
) art. 220 otrzymuje brzmienie:„Art. 220. § 1. Organ administracji publicznej nie mo
ż
e
żą 
da
ć
za
ś
wiadczeniaani o
ś
wiadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, je-
ż
eli:1) znane s
ą 
one organowi z urz
ę
du,2) mo
ż
liwe s
ą 
do ustalenia przez organ na podstawie:a) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych da-nych, b) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty pu- bliczne, do których organ ma dost
ę
 p w drodze elektronicznejna zasadach okre
ś
lonych w przepisach ustawy z dnia 17 lute-go 2005 r. o informatyzacji dzia
ł
alno
ś
ci podmiotów realizuj
ą 
-cych zadania publiczne,c) wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasa-dach okre
ś
lonych w przepisach o informatyzacji dzia
ł
alno
ś
ci podmiotów realizuj
ą 
cych zadania publiczne,d) przedstawionych przez zainteresowanego do wgl
ą 
du doku-mentów urz
ę
dowych (dowodu osobistego, dowodów rejestra-cyjnych i innych).§ 2. Organ administracji publicznej
żą 
daj
ą 
cy od strony lub innegouczestnika post
ę
 powania za
ś
wiadczenia albo o
ś
wiadczenia na po-twierdzenie faktów lub stanu prawnego jest obowi
ą 
zany wskaza
ć
  przepis prawa wymagaj
ą 
cy urz
ę
dowego potwierdzenia tych faktówlub stanu prawnego w drodze za
ś
wiadczenia albo o
ś
wiadczenia.”.
r. o do
ś
wiadczeniach na zwierz
ę
tach, ustaw
ę
z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapita
ł
o-wym, ustaw
ę
z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz
ą 
t gospodarskich, ustaw
ę
 z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia
ł
alno
ś
ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa, ustaw
ę
z dnia 28lipca 2005 r. o kosztach s
ą 
dowych w sprawach cywilnych, ustaw
ę
z dnia 29 lipca 2005 r. o systemietachografów cyfrowych, ustaw
ę
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustaw
ę
 z dnia 29 lipca 2005 r. o zu
ż
ytym sprz
ę
cie elektrycznym i elektronicznym, ustaw
ę
z dnia 16 grudnia2005 r. o produktach pochodzenia zwierz
ę
cego, ustaw
ę
z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatkuakcyzowego zawartego w cenie oleju nap
ę
dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ustaw
ę
zdnia 22 lipca 2006 r. o paszach, ustaw
ę
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze
ń
stwie
ż
ywno
ś
ci i
ż
y-wienia, ustaw
ę
z dnia 16 listopada 2006 r. o op
ł
acie skarbowej, ustaw
ę
z dnia 15 czerwca 2007 r. olekarzu s
ą 
dowym, ustaw
ę
z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka, ustaw
ę
z dnia 29 czerwca2007 r. o mi
ę
dzynarodowym przemieszczaniu odpadów, ustaw
ę
z dnia 29 czerwca 2007 r. o organiza-cji hodowli i rozrodzie zwierz
ą 
t gospodarskich, ustaw
ę
z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawo
ż
e-niu, ustaw
ę
z dnia 7 wrze
ś
nia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustaw
ę
z dnia30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania dzia
ł
alno
ś
ci innowacyjnej, ustaw
ę
z dnia 21 listopa-da 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, ustaw
ę
z dnia 23 stycznia 2009 r. o KrajowejSzkole S
ą 
downictwa i Prokuratury, ustaw
ę
z dnia 7 maja 2009 r. o zado
ść
uczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wyst
ą 
 pie
ń
wolno
ś
ciowych w latach 1956–1989, ustaw
ę
z dnia 19 listopada 2009 r. ograch hazardowych oraz ustaw
ę
z dnia 5 stycznia 2011 r. o kieruj
ą 
cych pojazdami.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta
ł
y og
ł
oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509,z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz.1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18 i Nr 34, poz. 173.
 
©Kancelaria Sejmu s. 3/832011-08-09
 
Art. 2.
W ustawie z dnia 16 wrze
ś
nia 1982 r. – Prawo spó
ł
dzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z pó
ź
n. zm.
3)
) wprowadza si
ę
nast
ę
 puj
ą 
ce zmiany:1) po art. 16 dodaje si
ę
art. 16a w brzmieniu:„Art. 16a. Spadkobierca zmar 
ł
ego cz
ł
onka spó
ł
dzielni dziedziczy udzia
ł
y, je
ż
eli jest cz
ł
onkiem spó
ł
dzielni lub z
ł
o
ż
y
ł
deklaracj
ę
przyst
ą 
 pienia do spó
ł
-dzielni. Je
ż
eli spadkobierców jest wi
ę
cej ni
ż
jeden, powinni oni wska-za
ć
jednego spo
ś
ród siebie, który uzyskuje prawo do udzia
ł
ów, chyba
ż
e podziel
ą 
oni udzia
ł
y mi
ę
dzy tych spadkobierców, którzy z
ł
o
ż
ylideklaracj
ę
przyst
ą 
 pienia do spó
ł
dzielni. Spó
ł
dzielnia nie mo
ż
e odmó-wi
ć
przyj
ę
cia w poczet cz
ł
onków spadkobierców dziedzicz
ą 
cychudzia
ł
y, je
ż
eli odpowiadaj
ą 
oni wymogom okre
ś
lonym w statucie.”;2) art. 36 otrzymuje brzmienie:„Art. 36. § 1. Walne zgromadzenie jest najwy
ż
szym organem spó
ł
dzielni.§ 2. Ka
ż
dy cz
ł
onek ma jeden g
ł
os bez wzgl
ę
du na ilo
ść
posiadanychudzia
ł
ów. Statut spó
ł
dzielni, której cz
ł
onkami mog
ą 
by
ć
wy
łą 
cznieosoby prawne, mo
ż
e okre
ś
la
ć
inn
ą 
zasad
ę
ustalania liczby g
ł
osów przys
ł
uguj
ą 
cych cz
ł
onkom.§ 3. Cz
ł
onek mo
ż
e uczestniczy
ć
w walnym zgromadzeniu przez pe
ł
-nomocnika, je
ż
eli ustawa lub statut nie stanowi
ą 
inaczej. Osoby prawne b
ę
d
ą 
ce cz
ł
onkami spó
ł
dzielni bior 
ą 
udzia
ł
w walnymzgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pe
ł
nomocnika.§ 4. Pe
ł
nomocnik nie mo
ż
e zast
ę
 powa
ć
wi
ę
cej ni
ż
jednego cz
ł
onka.Pe
ł
nomocnictwo powinno by
ć
udzielone na pi
ś
mie pod rygoremniewa
ż
no
ś
ci i do
łą 
czone do protoko
ł
u walnego zgromadzenia.§ 5. Cz
ł
onek zarz
ą 
du spó
ł
dzielni nie mo
ż
e by
ć
pe
ł
nomocnikiem nawalnym zgromadzeniu. Nie dotyczy to spó
ł
dzielni licz
ą 
cych niewi
ę
cej ni
ż
dziesi
ę
ciu cz
ł
onków, o ile statut nie stanowi inaczej.§ 6. Pracownik spó
ł
dzielni mo
ż
e by
ć
pe
ł
nomocnikiem na walnymzgromadzeniu, tylko je
ż
eli jest równie
ż
cz
ł
onkiem spó
ł
dzielni za-trudnionym na podstawie spó
ł
dzielczej umowy o prac
ę
.§ 7. Cz
ł
onek ma prawo korzystania na w
ł
asny koszt z pomocy praw-nej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta cz
ł
o-nek, nie s
ą 
uprawnione do zabierania g
ł
osu.§ 8. W walnym zgromadzeniu maj
ą 
prawo uczestniczy
ć
z g
ł
osem do-radczym przedstawiciele zwi
ą 
zku rewizyjnego, w którym spó
ł
-dzielnia jest zrzeszona, oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spó
ł
-dzielczej.”;3) w art. 201:a) po § 1 dodaje si
ę
§ 1a w brzmieniu:„§1a. Statut mo
ż
e przewidywa
ć
tak 
ż
e zatrudnienie wszystkich lub niektó-rych cz
ł
onków na podstawie umowy o prac
ę
.”, b) § 2 otrzymuje brzmienie:
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta
ł
y og
ł
oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001,z 2005 r. Nr 122, poz. 1024, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2007 r. Nr 125, poz. 873, z 2008 r. Nr 163, poz. 1014 oraz z 2009 r. Nr 77, poz. 649.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->