Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bismillahirrahmanirrahim'nin Fazileti

Bismillahirrahmanirrahim'nin Fazileti

Ratings:
(0)
|Views: 139|Likes:
Published by Abdullah

More info:

Published by: Abdullah on Aug 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2011

pdf

text

original

 
Besmele'nin Fazileti
Bismillâhirrahmânirrahîm
kalplere nûr, maksûda vusûl, onunla duâlar makbul... dertleri de¶ ve nimetleri celp eder.O, Kelâmullah¶n anahtar, perdeleri açan, mânîleri aan, gönüllereifâ saçan, ayplarörten, ince srlara sâhip ilâhî lütuf ve nurdur.mam Câfer R.A. Resûlüllah S.A.V.¶den rivâyet etti:
 
 ±³Kalem-i Âlâ¶nn Levh- Mahfuz¶a ilk yazd, Bismillâhirrahmânirrahîm¶dir. Birkitap yazdnzda evveline Besmele-ierîfe yaznz. Zirâ, o, bütün semâvî kitaplarnanahtardr.´
 
Bazmeâyih: Bir kitap yazdnzda evveline Besmeleyi yaznz yerine Besmeleokuyunuz, demiler.
 
Bazkitaplar, kaleler kalesinin anahtar, Bismillâhirrahmânirrahîm¶dir, diye zikrettiler.
 
Ebu Hüreyre R.A. Resûlüllah S.A.V. rivâyeten:
 
 ±³Allah ismi zikredilmeden ve bana salât getirilmeden balanan her kelâm berekettenmahrumdur.´Ve:
 
 ±³Her sûre evvelinde, Bismillâhirrahmânir-rahîm¶in yer almas âdetullah olduundanbizde bununla emir olunduk´ buyurdu.
 
bni Ömer R.A. Resûlüllah S.A.V.¶den rivâyeten:
 
 ±³Cebrâil A.S. bana ilk vahiy getirdiinde, Bismillâhirrahmânirrahîm ile balad.´
 
Hz. Osman R.A. Rasûlüllah S.A.V.¶den rivâyeten:
 
 ±³Bismillâhirrahmânirrahîm esmâ-i ilâhîden bir isimdir ki, Allah ismiyle aralarndakifark, gözün beyaz ile siyah arasndaki kadardr´ buyurdu.
 
Buhâri¶den:³Allah lâfz, sm-i ¶zamdr. Zirâ; görülüyor ki, Kur'an- Kerîm bütünesmâ-i ilâhîden evvel o isimle balyor. Allah ism-i celîlinin ³Elif´i alnsa, ³Lillâh´ kalr;³Lâm´n birisi alnsa, ³Lehû´; ikisi alnrsa, ³Hû´ kalr ki, cümlesi zât-i ilâhîye delâleteder.´
 
H..:³Bismillâhirrahmânirrahîm nâzil olunca, melâike-i kiram ferahlad; Ar- Âzâmsalland ve onunla bin melek nâzil oldu; melâike-i kiramn iman artt (cotu),mahlûkatta yakîn hâsl oldu, cin tâifesi baylp yüz üstü dütü, felekler harekete geldi,O¶nun azametinden melikler zelil oldu.´
 
Âdem A.S. yaratlmadan be yüz sene evvel alnnda, Bismillâhirrahmânirrahîm,yazlmt. Âdem A.S.¶a ilk nâzil olan Besmele-i erîfe¶dir. brahim A.S.¶a imdadageldiinde Cebrâil A.S.¶n kanadnda, Bismillâhirrahmânirrahîm, yazlyd. Ve:
 
³Ey ate! brahim¶e serin ve selâmet ol´ (Enbiyâ, 69) diye okudu, brahim A.S. da bunuokudu.
 
Mûsa A.S.¶n asas üzerinde brânî¶ce, Bismillâhirrahmânirrahîm yazl idi. Eer oolmasa, deniz yarlmaz, yol vermezdi.
 
Îsâ A.S.¶n dili üzerinde, Bismillâhirrahmâ-nirrahîm, yazlyd. Sabî olduu haldebeikte onun kerâmetiyle konutu, ölüleri onun kerâmetiyle diriltti, dilsizlerin dilinionunla çözdü, bars vs. illetlere onun kerâmetiyle deva kld...
 
Süleyman A.S.¶n mührü üzerinde, Bismillâhirrahmânirrahîm, yazl idi. ns ü cinneonun esrâr ve kerâmetiyle hükmetti. Besmele-i erîfe¶nin nüzûlü ile melekler, ³Mülk tamam oldu´ diye birbirlerini tebrik ettiler.
 
Hz. Âie R.A. Vâlidemiz, Resûlüllah S.A.V.¶den rivâyet etti:
 
 ±³Bismillâhirrahmânirrahîm nâzil olduu vakit dalar Allahü Teâlâ¶y tespih ettiler.Öyle ki, Mekkeliler bu tespihi iitti ve mürikler, ³Muhammed dalara sihir yapt´dediler.
 
Resûlüllah S.A.V. buyurdu:
 
 
 ±³Her kim kalp ve lisanla evk ile, Bismil-lâhirrahmânirrahîm, dese, dalar onunlaberaber tespih eder. Lâkin o kii iitmez.´
 
Hz. Ali R.A. Resûlüllah S.A.V.¶in:
 
 ±Yâ Ali! Bir felâket vukûunda, Bismillâhir-rahmânirrahîm, de, Allahü Teâlâbelâlardan, gam, elem ve kederden yetmi kapy kapatr, buyurduunu rivâyet etmitir.
 
H..:³Bir kul, Bismillâhirrahmânirrahîm deyince, Cennet-i Âlâ:
 
 ±Lebbeyk Allahümme ve sa¶deyk! ³lâhî! Filân kulun, Bismillâhirrahmânirrahîm dedi.Onu cehennemden âzât et, cennetine dahil eyle´ der.
 
Kur'an-Kerîm¶de her sûre banda Besmele-i erîfe¶nin gelmesi ve Resûlüllah S.A.V.¶eilk vahyin ³Rabb¶inin ism-i erîfiyle oku!´ âyetinin olmas, onun eref, kudret vekutsiyetine kâfi delildir.
 
H..:³Merû bir ie Besmele çekilmeden balanrsa, o i baarlamaz; (o iten hayr vebereket hâsl olmaz; ve o i netîceye ulamaz.)´
 
Eer Besmele¶nin hakikati harf ve kelimelerden tecrit edilip nihâyetsiz esrar zahir olsa,ulvî ve süflî cümle varlk, ârifler, kâmiller, hükemâ, ukalâ hayretlere gark olup dehetedüerdi...
 
Bir kimse evine girerken Besmele çekse, kendini tâkip eden eytan ³Burada bana yeryok´ diye üzülerek döner.
 
Besmele-ierîfe on dokuz harftir. Cehennem üzerinde vazifeli Zebânî isimli meleklerinbüyükleri de on dokuz adettir. Besmele onlarn azabndan halâs bulmaya sebeptir.
 
Resûlüllah S.A.V. ile Sahâbe-i Güzîn¶den bir kaç kii hurma yerken, yanlarndan geçenve henüz Müslüman olmam bir ârâbî delikanly da çardlar. Ârâbî oturup yemeyebaladnda hurmalar uçmaya balad. Zirâ, eytan, besmelesiz balayan o delikanl ileyemee itirak etmiti. Fahr-i Âlem S.A.V. blis¶in iki elini elleriyle tutup, ³u, blis¶ineli... u, blis¶in eli...´ diye yanndakilere gösterdi. Ve, ³Kardeim Süleyman¶n duâsolmasa, bunu aaca balar, çocuklara talatrdm´ buyurdular.
 
Elbise çkarrken besmele çeken kimseye cin musallat olmaz. Zirâ; Besmele, cinlerle okimse arasna perde olur.
 
Hz. Ali R.A. Resûlüllah S.A.V.¶den rivâyeten:
 
 ±³ Dört kitabn ilimleri Kur'an- Kerîm¶de; onun bütün ilimleri, Fâtiha-i erîfe¶de;onun cümle ilimleri, Besmele-i erîfe¶de; ondaki bütün ilimler de, ³Be´de buyurdu.bütün ilimlerden murat, kulu Rabb¶ine ulatrmaktr. ³Be´de ise³lsak´ yani³Ulatrma´ mânâs vardr.
 
Fahr-i Âlem S.A.V.:
 
 ±³Kim Bismillâhirrahmânirrahîm okusa, her harfi için ona dört bin hasene yazlr, dörtbin günah affolunur ve makam dört bin derece yükseltilir.
 
bni Abbas R.A. rivayet etmitir:
 
 ±Muallim, bir çocua Bismillâhirrahmânir-rahîm öretse, Allahü Teâlâ, amellerekaydetmekle vazifeli meleklere ³Ey meleklerim, üç adet kurtulu berat yazn. Biri oçocuk için, ikincisi onun ana ve babas için,üçüncüsü o çocuun muallimi için olsun.Hepsini cehennem ateinden âzât kldm, rahmetimle onlara lütuf ve inâyet eyledim´buyurur.
 
Eskiden âile ocanda analarn ilk terbiyesi Besmele öretmekle balard.Yerken, içerken, yatarken, kalkarken hâsl her ie balarken besmele okumak telkinedilir; unutanlar tekdir edilirdi. Yaramaz çocuklara ³Besmelesiz´ denilmesi de mâlûm...
 
Adamn biri yaramaz çocuunun slah için çare ararken, kendisine krk besmele ilekrk denek vurmas tavsiye edilir. Çocuu yatrp besmeleyle denek vururken birigörür; sebebini sorar ve örenir. Bunun üzerine: ³Vaktinde gaflet etmeyip de birbesmele çekeydin kâfî gelirdi ve daha kârl olurdu´ der. Ârif olan anlar...
 
 
lere ism-i ilâhî ile balamak âdet deil, umûmî menfaat için Resûlüllah S.A.V.¶inemridir. Topyekün kâinâtn sahibi olan Allahü Teâlâ¶nn mülkünde, bir ie O¶nunismiyle, O¶nun izniyle balayan kii yardm ve kolaylk görür; rahmet ve berekete nâilolur.
 
Bir haneye habersiz, bir bahçeye izinsiz girmek nasl mümkün ve münasip deilse,Mevlâ¶nn mülkünde O¶nun izni alnmadan yaplan iler de öyle abestir.
 
Bir tabip hastasn muâyene ederken besmele çekse; o vücûdun Hâlik¶ onun üzerindekimânevî perdeleri açar ve tabip, isâbetli tehiste bulunur. Deilse tutuncaya kadar, gözükapal ate eden nianc gibidir. Kaç reçete deitirir, Allah bilir...Mikâtül Envar¶dan, Firdevs¶il Ahbar sahibinden rivayet ettii hadîs-i erifte: ³Birkimse Besmele-i erîfe yazl kâd hulûs- kalple, hürmet ve tâzimle yerden kaldrsa,Allah indinde sddklardan yazlr ve onun ana babasndan bu amel sebebiyle azaphafifler, velev ki, mürik dahî olsalar´ buyurulmutur.
 
mam Zendüstî Hz.: ³Besmele-i erîfe, fazîletine nihâyet olmayan acâip birderyadr´demi....
 
Mev¶iza kitaplarnda mehurdur: Bir-i Hafî Hz. bidâyet hâlinde, meyhanemüdâvimlerindendi. Bir gün sarho halde sallanp giderken yolda,Bismillâhirrahmânirrahîm yazl bir kât gördü. onu yerden kaldrp yüzüne, gözünesürdü, temizledi ve büyük bir tâzimle onu yuttu. Meyhane köesinde uykuya vard.Cenâb- Hak onun bu muâmelesini ho görüp makbul kld. Tâbiî¶nden evliyâ-iârifînden Hasan-Basrî Hz.¶ne ilham olundu: ³Filan meyhanede bizim Bir nâmnda birdostumuz var. selâmmz ona eritir.´Hasan-Basrî uyand, meyhane kapsna vard. ³Burada Bir isminde bir kimse var,benden selâm edin, kapya gelsin. Ona müjde var, tebir edeyim´ dedi. Harâbâtî gelip³Ey Bir! Hasan Basrî kapda, seni istiyor. Ona büyük bir müjdem var, agelsinsöyleyeyim diyor´ dedi. Bir bu sözden akn ve hayran,´Hasan Basrî¶nin benimle nemünâsebeti var ki, meyhane kapsna gelsin de beni istesin?´ diyerek kapya geldi.Hasan Basrî Hz. ona hürmetkâr bir tavrla: ³Yâ Bir! Sana müjdeler olsun. AllahüAzîmüân sana selâm etti. Bir kulumun zulmet ve dalâletini nûr-i hidâyete tebdil vehak yola vasl eyledim...´ buyurdu.
 
Bir, bu sözleri iitince kalbinde deien hallerle cotu, feryâd ü figan ile ³lâhî, bu âsi vemücrim kulun ne sebeple saâdet ve lütf-i ilâhîne müstahak oldu?´dedi.
 
Hâtftan bir sedâ iitti:
 
 ±Sen bizim ismimize ta¶zim ettin ve onu tatyip ettin. Biz de seni yüceler katnayükselttik!..´
 
bir sarho, Allah ismine hürmet etmekle bu mertebe izzet ve kerâmete nâil olursa, birmümin onu kalbine, ruhuna yerletirir ve hayat boyunca onunla ünsiyet ederse, hangimertebelere erimez!...
 
³Kütâbullah¶n dier harflerinden biriyle deil de ³Be´ ile balamasnn hikmeti nedir?´on nükte getirildi. Bunlardan biri de udur:
 
Elestüb birabbiküm= Bensizin Rabb¶iniz deil miyim? Hitâb- izzeti¶ne insanolundansâdr olan ilk sözün BELÂ, ilk harfin ³BE´ olmasdr.
 
***
 
erh-Meârk¶ta olduu gibi baz büyük âlimler: ³ALLAH´ ism-i celîli, sm-i¶zam¶dr´ dediler.
 
 ±sm-i Âzam¶n art odur ki, onunla duâ olunursa, kabul makamna ular, bir ey talepedilirse verilir. Halbuki biz duâ ediyoruz, kabul olunmuyor, diye, sual edilirse,cevabmz u olur:
 
 ±Duâda riâyet edilmesi lâzm gelen usuller vardr. Namazn kabul edilmesininartlarolduu gibi... Her eyden önce insan helâl lokma yemeli, nefsini slah etmeli...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->