Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
57080579 Recensie Sluiproutes Van de Macht Jules Van Rooyen

57080579 Recensie Sluiproutes Van de Macht Jules Van Rooyen

Ratings: (0)|Views: 210|Likes:
Published by Cathalijne Zoete
hoe machtsmisbruikt via allerlei kanalen kan leiden tot een totalitair systeem. Informatie over de staat Israël, politieke ontwikkelinen etc.
hoe machtsmisbruikt via allerlei kanalen kan leiden tot een totalitair systeem. Informatie over de staat Israël, politieke ontwikkelinen etc.

More info:

Categories:Types, Reviews, Book
Published by: Cathalijne Zoete on Aug 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2015

pdf

text

original

 
- 1 -
 BOEKBESPREKING 
‘Sluiproutes van de Macht’ 
“Sluiproutes van de Macht - revoluties en geheime netwerken van 1776 tot heden”, Pasen2010, in eigen beheer uitgegeven. Schrijver: Jules van Rooyen.
 
Te bestellen via www.lulu.com (ISBN 978-1-4457-7972-0). Na een eerste ‘search’ zonder resultaat op lulu, vervolgens de knop “searching all languages” activeren, waarna een nieu-we ‘search’ het gewenste resultaat geeft.Via zijn functie bij de Defensiestaf raakte Jules van Rooyen vertrouwd met inlichtingen-dienstwerk. Op die manier heeft hij voorbij de façade gekeken die ons dagelijks via de publieksmedia en het politiek gekrakeel wordt voorgeschoteld. Hij ontdekte een werkelijk-heid waar de leugen regeert op het brede vlak van schimmige netwerken. Na zijn werk voor  Defensie was hij tot 1998 columnist voor de Haagsche Courant. In 2002 publiceerde hij deCDA-bundel: “De mond voorbij gepraat”.
1 - Het onderwerp
Op de boekomslag staat (in een bescheiden uitwerking):«« Voorjaar 2010 verklaren vooraanstaande bankiers dat
“Financiële instellingen deafgelopen twintig tot dertig jaar zijn doorgedrongen tot in het hart van de staat, enals een staat dienen te worden gereguleerd”.
Zij waarschuwen voor monsters die onskunnen vernietigen en daar ook voortdurend op uit zijn. De Duitse minister vanFinanciën pleit voor het inzetten van de inlichtingendiensten op de geldwereld. Dedreiging komt uit die hoek in een oorlog die wordt uitgevochten met financiëlemiddelen. Het ultraliberalisme, want daar spreken we over, heeft de grenzenvernietigd en de weg gebaand naar de heerschappij van enkele megabanken in handenvan de Ashkenazische geldadel. Zij manipuleert met gewilde economische crises,destabiliserende massamigraties, wereldwijde natuurrampscenarios en culturele perversies. De mens moet ondergeschikt worden gemaakt aan de ‘New World Order’(NWO), die domineert via geheime netwerken, grootbanken, multinationals ensupranationale organisaties. Zij zijn uit op de vernietiging van de natiestaten met hun bescherming biedende grenzen, wetten en regeringen, en zij willen deze tenslotte ver-vangen door een totalitair en niets ontziend mondialisme dat ten voordele strekt vaneen exclusief groepje dat het liefst uit de schijnwerpers blijft. »»Een lange geschiedenis gaat hieraan vooraf… te beginnen in 1776 toen Adam Weishauptuit Ingolstadt zijn langetermijnplan had geformuleerd voor een universele machtsover-name via gewiekste methoden van infiltratie en bedrog. Dit plan was niet nieuw, wantzoals Van Rooyen opmerkt is het slechts de herformulering geweest - een ‘up to date’ brengen - van de niet aflatende strijd van Gods tegenmacht. De uitwerking van Weishaupts plan heeft niet nagelaten de grote wereldgebeurtenissen te beïnvloeden. Vanuit dit per-spectief bespreekt Van Rooyen de belangrijke geschiedkundige ontwikkelingen die zichsinds 1776 hebben voorgedaan.
 
- 2 -
2 - Een aanbevelenswaardig boek 
Dit boek valt onder de zogeheten samenzweringsliteratuur. Van Rooyen richt zich tevenstot allen die niet vertrouwd zijn met deze bijzondere literatuur. Misschien dat het boek daarom mank loopt door een teveel aan details, hetgeen afdoet aan de leesbaarheid. Alsof iemand door een vloed van bewijzen kan worden overtuigd! Indien iemands heersendewereldbeeld dreigt om te vallen, ontstaat een instinctieve reactie en weert men zich af. Eenfundamentele koerswending in het denken gaat meestal via de weg der geleidelijkheid. Hetis ook een complexe materie, omdat de tegenstander uiterst vernuftig te werk gaat in eeneeuwenomspannend werk dat het gewoon menselijke overstijgt. Zoals de Bijbel treffendzegt:
“Wij vechten niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten,tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.”
(Ef. 6:12) Omdat, ondanks de onloochenbare bewijzen van een complotterendemacht, hier sprake is van een stuk metahistorie, zal de seculiere mens - die God min of meer vaarwel heeft gezegd - grote moeite hebben zoiets te aanvaarden. Jean-Luc Caradeauverwoordt het aldus:
“Het moeilijkste te vatten is dat de Vrijmetselarij verdeeld is, in stukjes gehakt, en dat ontelbare organisaties voor zichzelf de vrijmetselaarsgeest opeisen,maar dat ze desondanks één zijn en ondeelbaar.”
De term Vrijmetselarij zou ik hier graagvervangen door 
“geheimnis der wetteloosheid”
en vrijmetselaarsgeest door 
“vervloeking”
 (2 Thess. 2:7), want de Vrijmetselarij, alhoewel uiterst belangrijk, is slechts een van deuitingsvormen daarvan. En dat heeft Van Rooyen begrepen. En dat nu is het onderwerpvan dit boek, dat is geactualiseerd tot aan de recente gebeurtenissen. Voor “Sluiproutesvan de Macht” ligt daar een belangrijk stuk toegevoegde waarde.Ondanks punten van kritiek is het een aanbevelenswaardig boek dat soms verrassende in-zichten biedt, zoals over de mislukte Europese grondwet. De schrijver geeft blijk van eengrondige kennis van het onderwerp en geeft soms fraaie samenvattingen. Veel referentiesverwijzen naar krantenberichten, die elk afzonderlijk weinig betekenen, maar samen veelgewicht in de schaal leggen. Een goed boek dat ik nog niet kende en waarnaar vaak wordtverwezen, is “Satan, Prince of this World” (Satan, Vorst van deze Wereld) door WilliamGuy Carr (1966). Het is bij Amazon.com verkrijgbaar in het Frans, maar vreemd genoegniet in het Engels, alhoewel Omni Christian Bookstore het gewoon aanbiedt onder http://www.omnicbc.com/index.html. Zo’n selectieve benadering ben ik bij Amazon.comwel meer tegengekomen. Een vergelijkbaar boek, dat overigens niet wordt geciteerd, is “AFinal Warning - a history of the New World Order” (Een Laatste Waarschuwing - eengeschiedenis van de Nieuwe Wereldorde) door David Allen Rivera, dat in 1984 voor heteerst werd gepubliceerd (te lezen op:www.comingjudgement.250x.com). Een boek, waar Van Rooyen veel aan ontleent, is het 1170 pagina’s tellende meesterwerk van Aleksander Solzhenitsyn: “Deux Siècles Ensemble” (Tweehonderd Jaar Samen).(1)Daarin wordt eenevenwichtige en verantwoorde analyse gemaakt van de oorzaken van de opkomst en de valvan het Communisme en de betrokkenheid daarbij van het Jodendom, met een visie dieafwijkt van het heersende idioom. Het is daarom zijn enige boek dat niet in het Engels isvertaald. Dat het antisemitistisch zou zijn, is onwaar. Aan het eind van hoofdstuk 9 schuifthij de schuld in de schoenen van het Russische volk, zelfs als van een internationaal com- plot sprake zou zijn geweest, iets dat Solzhenitsyn afwijst. Het is juist dat een mogendheidslechts kan instorten nadat het eerst van binnen is verrot. Wel observeert hij de aanzienlijk Joodse bijdrage in de Russische Revolutie, en weet dat terdege te onderbouwen. Zoals hij-zelf beaamt, blijft dat een raadselachtig gegeven. Maar tevens erkent Solzhenitsyn hun on-misbare bijdrage tijdens de jaren zestig, die tot de val van datzelfde Communisme leidde.Ondanks de vaste bewijzen die Van Rooyen aandraagt van een complotterende en zichcompromitterende macht, kan en mag niet verwacht worden dat een boek van dit genrenooit een steek laat vallen. De gedirigeerde misleiding kent veel vormen en het is nietmeer dan logisch dat inschattingfouten worden gemaakt (waarbij ondergetekende zich nietuitsluit). Dat niets toeval is, zoals van Rooyen ergens opmerkt, vind ik te ver gezocht. De
 
- 3 -tegenmacht is niet almachtig, alhoewel zij dat beeld graag instandhoudt. Onderlinge riva-liteiten en verraad verstoren het spel, net als zelfoverschatting en domheid. De kritiek opVan Rooyen weegt niet zwaar. Desondanks zijn er twee opvattingen die onacceptabel zijn:Hij meent dat de oprichting van de staat Israël boos opzet was en dat de eisen van het ‘ver-drukte’ Palestijnse volk gerechtvaardigd zijn; en ten tweede meent hij ook dat de milieu- problematiek geheel uit de lucht is getrokken, in de kennelijke veronderstelling dat hettegendeel van een leugen de waarheid is.
3 - De Staat Israël 
Van Rooyen gaat er vanuit dat de oprichting van de Staat Israël in het perverse mondia-liseringsplan past en door de Joodse bankiersfamilie Rothschild is aangestuurd. Hij merktop dat de Joodse organisaties (vooral in de VS) dissidente opinies binnen hun gemeen-schap genadeloos afstraffen. Aan het bestaan zelf van Israël mag niet worden getornd! Hijstelt dat Israël grotendeels door Russische Joden is bevolkt, die van oorsprong helemaalgeen Joden zijn, maar Khazaren, een soort Turken die zich in Middeleeuwen tot het Joden-dom hebben bekeerd! In zijn analyse lijkt Van Rooyen aan de leiband te lopen van AdamShamir, een uit Jodendom bekeerde Christen, die wat deze problematiek betreft een mo-deste denker is. Van Rooyen haalt ook het Goldstone Rapport aan (i.v.m. de Gaza oorlogvan 27-12-2008 tot 18-1-2009) waarin Israël het recht op zelfverdediging wordt ontzegd.Mag ik vragen: “Sinds wanneer schrijft de Verenigde Naties betrouwbare rapporten?”(2)Om met het argument van de familie Rothschild te beginnen. Inderdaad zijn de Roth-schilds een uiterst belangrijke factor in het mondialiseringsstreven, maar dat wil nog nietzeggen dat zij vrienden zijn van de ware Joden. De enige Rothschild die achter het Zio-nisme stond was Lord Nathan Rothschild (1840–1915), ook wel Natty genoemd, die niettoevallig de kleinzoon was van de zwager en zakenpartner van Mozes Montefiore (1784-1885). [Montefiori heeft zich tijdens zijn leven onvermoeibaar ingezet voor de vestigingvan een Joods thuisland.] De andere Rothschilds waren integristen. Zij wilden, en willendat nog steeds, dat de Joden zich in de volkeren assimileren en van het toneel verdwijnen.Tijdens het Engels mandaat over Palestina hebben de Rothschilds via de door hen gecon-troleerde publieksmedia het Engelse regeringsbeleid altijd gesteund, dat erop was gerichthet mandaatgebied aan de Arabieren te doen toekomen, die in groten getale clandestien binnentrokken. Maar dat liet men toe. Vooral de Britse minister van buitenlandse zaken,Ernest Bevin, heeft tijdens de voordagen van Israëls onafhankelijkheid hierin een uiterstkwalijke rol gespeeld. Reeds de Hope Simpson Commissie uit 1930 legde de vinger op dezere plek. Toen al misdroeg Engeland zich. De eerste High Commissioner van Palestina,een oom van mij, was Lord Herbert Samuel, en hij bleef dat tot 1925. Hij was een Zionis-tenvriend en vertegenwoordigde eerder hun belangen dan die van de Britse regering, zowerd luid gejammerd.En wat de heersende opinie betreft ten aanzien van Israël, steekt er een addertje onder hetgras. Het overgrote deel van de Joden buiten Israël is voor opsplitsing van het land tussende Joden en Palestijnen volgens de richtlijnen van het Oslo Accoord van 1993. Zeker is datde uitvoering daarvan het einde van de staat Israël betekent …en van de aldaar wonendeJoden (ook letterlijk). Want het land zal dan militair onverdedigbaar zijn geworden. Demeerderheid van de buitenlandse Joden staat achter het Oslo Accoord, want zij hebbenzich door de Israëlische politici en hun eigen voormannen een rad voor de ogen latendraaien. Shimon Peres is een hoge Vrijmetselaar; dus dat ligt in de lijn der verwachting.De stelling dat de Russische of Ashkenazische Joden geen Joods bloed hebben, is gepopu-lariseerd door de bekende auteur Arthur Koestler (1905-1983) in navolging van Elijah benElijah Kazaz (1832-1912), die uit een soort zelfhaat zijn coreligionisten afviel. Alhoewelde Khazaarse bovenklasse zich in de eerste helft van de achtste eeuw tot het Jodendom

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->