Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
železnička postrojenja

železnička postrojenja

Ratings: (0)|Views: 3,779 |Likes:
Published by Zeljko Rajcic

More info:

Published by: Zeljko Rajcic on Aug 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2013

pdf

text

original

 
1.STABILNA POSTROJENJA ELEKTRIČNE VUČE
Stabilna postrojenja električne vuče imaju ulogu da transformišu električnu energiju izelektroprivrednog sistema visokog napona (110 kV) na niži napon (25kV), i da tu energiju prenesudo pantografa elektrovučnog vozila.Stabilna postrojenja električne vuče čine:-napojni dalekovod,-elektrovučna podstanica,-napojni i obilazni vod,-kontaktna mreža,-postrojenja za sekcionisanje i postrojenja za sekcionisanje sa neutralnim vodom,-uređaji za daljinsko upravljanje.U osnovnoj funkciji stabilna postrojenja treba da obezbede:-dovoljnu električnu snagu na deonicama elektrificirane pruge,-pouzdan i kvalitetan pogon postrojenja u svim meteorološkim uslovima,-kvalitetan i stalan kontakt između kliznih površina oduzimača struje i kontaktnog provodnika kontaktne mreže.
1.1KONTAKTNA MREŽA
Kontaktna mreža obezbeđuje prenos električne energije od elektrovučne podstanice do pantografa elektrovučnog vozila. Njena specifičanost se ogleda u tome što ne postoji nikakvarezerva u slučaju kvara, pa se u odnosu na nju postavljaju zahtevi ne samo u električnom smislu veći u mehaničkom pogledu u vidu odgovarajuće mehaničke čvrstoće i pouzdanosti. To znači da ueksploataciji kontaktna mreža izdržava dodatne mehaničke sile i opterećenja koja se mogu pojavitikao posledica meteoroloških prilika (vetar, sneg, led) obezbeđujući pri tome uslove za kvalitetnouzimanje struje od pantografa elektrovučnog vozila.
1.1.1.OSNOVNI DELOVI I PODELA
Bez obzira na to o kom se tipu kontaktne mreže radi, osnovni sastavni delovi su:-noseća konstrukcija sa temeljima-oprema za zatezanje,-oprema za vešanje kontaktnog voda,-kontaktni (vozni) vod,-povratni vod,-uzemljenje,-oprema za sekcionisanje kontaktne mreže,-obilazni vod,-napojni i prikljni vodovi.
Železnička infrastruktura 1
 
1.1.2.
POSTUPCI ZA OBEZBEĐENJE ZATVORA PRUGE
Za redovne radove na održavanju kontaktne mreže svaka deonica, odnosno radna jedinicaodgovorna za održavanje stabilnog postrojenja električne vuče izrađuje mesečni plan zahteva zazatvaranje pruge i isključenje napona po prugama i čvorovima, kojeg je dužna da dostavi naodobrenje najkasnije 7 dana pre završetka prethodnog meseca. Kod izrade mesečnih planovazahteva za zatvaranje pruge i isključenje napona, koriste se pre svega predviđeni interval ugodišnjem planu saobraćaja. ŽTP za svoje pruge na osnovu zahteva za zatvaranje pruge i isključenjenapona izrađuje mesečni plan odobrenih zatvora pruge i isključenja napona za održavanje kontaktnemreže. Plan odobrenja zatvora pruge mora biti dostavljen svim zainteresovanim jedinicama inadležnim dispečerskim službama, najmanje 2 dana pre početka narednog meseca.Svaka jedinica za održavanje stabilnog postrojenja električne vuče treba da prilagodi svojeredovne radove mesečnom planu odobrenih zatvora pruge. Ukoliko bi planom odobrenih zatvora pruge bili predviđeni istovremeno i drugi radovi kod čijeg izvođenja je neophodna saradnja radnikaza održavanje kontaktne mreže u takvom obimu da bi time bilo ugroženo izvršenje radova naodržavanju kontaktne mreže, jedinica odgovorna za održavanje stabilnog postrojenja električne vučemože da odredi angažovanje svojih radnika.
1.1.3.
POSTUPCI U SLUČAJU KVARA ILI OŠTEĆENJA NA STABILNIMPOSTROJENJIMA ELEKTRIČNE VUČE
Ako je na kontaktnoj mreži prilikom kontrolnog pregleda primećena nepravilnost koja možeugroziti bezbednost saobraćaja, ovlašćeni radnik za održavanje kontaktne mreže ima pravo da uvedenepredviđeno zatvaranje koloseka i pravo da zatraži od dispečera da isključi napon u kontaktnojmreži ako je to potrebno.Ovlašćeni radnik za kontaktne mreže sa otvorene pruge uvodi zatvaranje koloseka putemfonograma, a ukoliko se nalazi u posednutoj stanici odgovarajućim upisivanjem crvenom bojom uSaobraćajni dnevnik stanice.Svaki radnik JŽ iz sastava voznog osoblja, osoblja koje obilazi prugu kad primeti nekunepravilnost na kontaktnoj mreži, dužan je da o tome obavesti dispečera uCDV.Prijava uočene nepravilnosti treba da sadrži sledeće podatke:-što je moguće detaljniji opis uočene nepravilnosti,-što je moguće tniju lokaciju nepravilnosti,
-
 prezime lica koje daje izjavu.Elektroenergetski dispečer je dužan da na osnovu primljenog obaveštenja što detaljnijedefiniše nepravilnost kako bi mogao da se opredeli za potrebnu intervenciju. Kada se pouzdanoustanovi priroda kvara kontaktne mreže dispečer će sa ovlašćenim radnikom za održavanjekontaktne mreže da utvrdi uslove, potrebe i vreme neophodno za otklanjanje nastalog kvara.Ukoliko je kvar takve prirode da se saobraćaj može i dalje odvijati bez opasnosti da će zbogtoga kvar da bude povećan i bezbednost saobraćaja ugrožena, elektroenergetski dispečer ćesaobraćajnom dispečeru da da odgovarajuća uputstva za regulisanje saobraćaja za vreme trajanjakvara.Ukoliko je kvar takve prirode da se saobraćaj dalje ne može odvijati, elektroenergetskidispečer će o tome obavestiti saobraćajnog dispečera kako bi zajednički utvrdili dalje po-stupke i
Železnička infrastruktura 2
 
izbor intervala za zatvaranje koloseka i uvođenje drugog vida vuče, a istovremeno izvršiti potrebne postupke za isključenje napona u postrojenju gde je uočen kvar.Ako je kvar takve prirode da se dalje ne može obavljati nikakav saobraćaj, elektroene-rgetskidispečer će hitno izvršiti potrebne postupke za isključenje napona u sekciji kontaktne mreže na kojoj je nastupio kvar, i o tome obavestiti saobraćajnog dispečera. Istovremeno će obavestiti i deonicu zaodržavanje kontaktne mreže radi hitnog upućivanja ekipe na mesto kvara. Kada ekipa stigne namesto kvara, treba najpre da oceni njegovu veličinu, potrebna sredstva i obim radova, kao i potrebnovreme i da o tome što pre obavesti elektroenergetskog dispečera koji će u dogovoru sa saobraćajnimdispečerom da preduzme dalje postupke.Ukoliko je kvar nastao u elektroenergetskom postrojenju elektroenergetski dispečer će preduzeti mere da oštećeno postrojenje delimično ili u celosti isključi iz pogona, starajući seistovremeno o načinu daljeg napajanja kontaktne mreže, on takođe izdaje nalog ekipi deonice zaodržavanje kontaktne mreže (EVP i PS).
1.1.4.POSTUPCI ZA UKLJUČENJE I ISKLJUČENJE NAPONA
Vozni radovi svih koloseka kontaktne mreže treba da su uvek pod naponom. Rasklopnimaparatima koji služe za uzdužno sekcionisanje kontaktne mreže i napajanje sekcije kontaktne mrežestanični otpravnik vozova sme da rukuje samo po naređenju ili odobrenju elektroenergetskogdispečera. Rasklopnim aparatima koji služe za poprečno sekcionisanje kontaktne mreže uslužbenom mestu, otpravnik vozova rukuje po sopstvenoj odluci ili na zahtev tražioca, uz saglasnostelektroenergetskog dispečera. Rastavljačima za poprečno sekcionisanje rukuje otpravnik vozovaodnosno radnik određen Poslovnim redom stanice. Zabranjeno je svako uključenje ili isključenjenapona u odseku kontaktne mreže na čijem se koloseku ili kolosecima nalaze električno vučnovozilo sa podignutim pantografom. Stanično osoblje mora u svojoj stanici dobro poznavati sveelektrificirane i neelektrificirane koloseke i šemu napajanja i sekcionisanja kontaktne mreže.
1.1.5.MERE ZAŠTITE U USLOVIMA ELEKTRIČNE VUČE
Kontaktna mreža je deo visokonaponskog postrojenja koje je locirano duž pruge i pružnih postrojenja i izvor opasnosti za ljude koji se nalaze u njenoj blizini. Najbolji način za sprečavanjeneželjenih posledica je upoznavanje sa izvorima opasnosti, kao i pravilno reagovanje u slučajuopasnosti.
Opasnost od dodira kontaktne mreže:
-
kada radnici službe za održavanje pruge izvode radove na pruzi, moraju da paze da oni ialati kojim rukuju ne pređu granicu zone opasnosti, koja je određena zamišljenom kružnom linijom poluprečnika 2 m u odnosu na najistureniju tačku pod naponom kontaktne mreže.-Mašine i kranovi koji rade na gornjem i donjem stroju svojim najisturenijim delom nesmeju se približiti kontaktnoj mreži na rastojanju manjem od 0,5 m.Posebnu pažnju treba usmeriti na havarijske pojave na kontaktnoj mreži:-Prva je prekid kontaktne mreže tako da provodnici vise a ne dodiruju tlo, ilida neki odnjih dodiruju tlo. U tom slučaju zabranjen je prilaz na rastojanju manjem od 20m. Kada se uoči prekid kontaktne mreže, to mesto treba obezbediti od pristupa ljudi, a zatim obavestiti najbližeslužbeno mesto o havariji.
Železnička infrastruktura 3

Activity (0)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
netsrok2012 liked this
masinovoda liked this
Igor Vasiljevic liked this
karudijan81 liked this
1brankons liked this
1brankons liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->