Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Menunaikan Zakat, Upaya Pembersihan Harta Kita

Menunaikan Zakat, Upaya Pembersihan Harta Kita

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by yayang sudaryana

More info:

Published by: yayang sudaryana on Aug 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2011

pdf

text

original

 
Menunaikan zakat, upaya pembersihan harta kita
Penulis: Panitia Ramadhan majelis Taklim dan Dakwah As-Sunnah, MalangFiqh, 23 - Oktober - 2004, 13:08:00Bersihkan harta dengan berzakatPengertian zakatZakat, secara bahasa berarti tambahan (az-ziyadah) dan pensucian (ath-thaharah). Adapunsecara syar’i, zakat adalah hak (bagian) yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu, untuk dibagikan kepada golongan tertentu dan di waktu tertentu.Kedudukan zakat dalam IslamZakat adalah termasuk salah satu rukun Islam yang lima. Rukun Islam yang lima yaitu :Bersyahadat, shalat, puasa, zakat dan haji ke baitullah bagi yang mampu.Hikmah disyariatkannya zakat :1) Terjalinnya hubungan kasih sayang antara si kaya dan si miskin.2) Membersihkan dan mensucikan jiwa, menjauhkan, diri dari sifat kikir/ bakhil. (QS. At-Taubah : 103)3) Membiasakan diri berbuat dermawan, bersikap mulia dan rasa iba terhadap orang-orangyang membutuhkan.4) Melimpahkan barakah, berkembangnya harta serta mendapatkan balasan/ ganti yang lebih baik dari sisi Allah I. (QS. Saba’ : 39)Hukum ZakatWajib hukumnya mengeluarkan zakat, berdasarkan :1. Dalil Al-Qur’an, firman Allah subhanahu wata’ala :ةَاك َز ّل وت ُءَ َ ةَ  َص ّلوم ُيق ِأَ َ ”Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat” (QS. Baqarah : 43)2. Dalil dari As-SunnahSabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Muadz bin Jabal ke negeriYaman : ْه ِئ ِر َ َف ُ ى َعَ د ر َت ُ َ  ْه ِل ِو َ ْأَ ن ْ ِ ةًاك َ َ  ْه ِي ْ َعَ ض َر َف َ ّَ  ّأَ  ْُر ْب ِخ ْ َف َ “Beritahu kepada mereka, bahwa Allah subhanahu wata’ala mewajibkan zakat. Ambillahzakat itu dari orang-orang kaya di antara meerka. Dan bagikanlah kepada orang-orang miskindi antara mereka.” (Hadits Muttafaqun alaih)
 
3. Dalil Ijma’Kaum Muslimin telah bersepakat tentang wajibnya zakat. Para sahabat Nabi pun telah bersepakat bolehnya memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat.Dalil tentang hal ini diantaranya adalah hadits yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalamBab “Wajibnya Zakat”, Bab “Memungut ‘Inaq (anak kambing betina umur satu tahun ke bawah) dalam shadaqoh", dan Bab “Memerangi orang yang enggan menunaikan zakat.”Barangsiapa yang menolak dengan sadar tentang kewajiban menunaikan zakat, maka iaKAFIR. Dan brangsiapa yang yakin tentang wajibnya zakat tetapi ia enggan menunaikannyamaka ia FASIQ (maksiat kepada Allah subhanahu wata’ala).Ancaman bagi orang yang tidak menunaikan zakat.Allah subhanahu wata’ala berfirman : َز ُ ِ ْ َ ن َذ ِل ّ َ ّِ  ِيب ِس َ ن ْعَ  َ ص ُ َ َ  ِط ِاب َل ْا ِ  ِا ّل  َو َ ْأَ  َو ُك ُ ْي َل َ  ِاب َْر ل َ  ِاب َح ْْَ ن َ ِ ر ًيث ِك َ  ّإِ و ُ َءَ ن َذ ِل ّ اه َ أَا َ ) ٍيل ِأَ  ٍذ َ َ ِ  ْُر ْش ب َف َ ّِ  ِيب ِس َ ف ِ اه َ َو ُ ِ ْ ُ َ َ  َ ّ ِل ْ َ  ََذ ّل34 ْه ُ ُو ُج ُ َ  ْه ُُاب َج ِ اه َ ِ و َ ْ ُف َ  َ ّه َج َ  ِا َ ف ِ اه َي ْ َعَ ىم َ ْ ُ  َو ْ َ(  ز ُ ِ ْت َ  ْ ُ ْك ُ ا َ وق ُذ ُف َ  ْ ُ ِ ُ ْِَ  ْت ُز ْ َك َ ا َ ذ ََ  ْُ ُوه ُظ ُ َ “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alimYahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batildan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yangmenyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,pada haridipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka,lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka : "Inilah harta bendamu yangkamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamusimpan itu" (QS. At-Taubah : 34 - 35)Syarat-syarat wajib zakat :1) Beragama Islam (bukan orang kafir)2) Telah mencukupi nishabnya.3) Telah lewat masa satu tahun (haul), kecuali hasil bumi, zaktnya dikeluarkan seketikaselesai panen.Golongan penerima zakatBerdasarkan firman Allah dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60, golongan yang berhak menerima zakat adalah 8 golongan :1) Orang-orang fakir,2) Orang-orang miskin,3) Pengurus-pengurus (amil) zakat,4) Para mu'allaf (orang yang baru masuk Islam atau orang-orang yang diharapkankeislamannya),5) Budak, untuk memerdekakan dirinya,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->