Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
160Activity
P. 1
Manual Medición de peso y talla

Manual Medición de peso y talla

Ratings: (0)|Views: 39,952|Likes:
Published by Lu Palacios Feltes

More info:

Published by: Lu Palacios Feltes on Aug 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2013

 
 Ndixdc lh nhlm`mði lhczhpg } cd |dccd
Oxîd zdrd nhlmr hc zhpg } cd |dccd hi imôgp } dlxc|gp
:4':4'2:44CNZE
 
C)N)Z)E :4'2:44
4)
 
@GI\HIMLG
4)
 
@GI\HIMLG )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2
 
2)
 
Mi|rglx``mði ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2
 
0)
 
Cd di|rgzgnh|rîd . `gi`hz|g )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2
 
0)4)
 
@gipmlhrd`mgihp zrmi`mzdchp ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 0
 
0)2)
 
Zdrd rh`gch`|dr cgp ld|gp ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 0
 
0)0)
 
Htxmzg di|rgzgní|rm`g ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) <
 
<)
 
\gnd lh zhpg } |dccd ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 8
 
<)4)
 
Nhlm`mði lh zhpg hi imôdp } imôgp nhigrhp lh 8 dôgp ))))))))))))))))))))))))))) 5
 
<)2)
 
Nhlm`mði lh cd |dccd hi imôdp } imôgp nhigrhp lh 8 dôgp )))))))))))))))))))))))) ?
 
<)0)
 
Nhlm`mði lh zhpg hi imôdp } imôgp hp`gcdrhp &5 ‐ 42 dôgp- )))))))))))))))))))))) 6
 
<)<)
 
Nhlm`mði lh cd |dccd hi imôdp } imôgp hp`gcdrhp &5 ‐ 42 dôgp- ))))))))))))))))))) 6
 
<)8)
 
Nhlm`mði lh zhpg hi dlxc|gp ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) =
 
<)5)
 
Nhlm`mði lh |dccd hi dlxc|gp ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) =
 
8)
 
Bmbcmgordeîd ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4:
 
2)
 
Mi|rglx``mði
Hi hp|h ndixdc ph zrh|hilh lh egrnd phi`mccd ngp|rdr cdp |í`im`dp zdrd rhdcm{dr cdpnhlm`mgihp di|rgzgní|rm`dp &nhlm`mgihp lh zhpg# |dccd-# dpî `gng `gig`hr hc ndihkglh cgp htxmzgp bäpm`gp zdrd cd Umomcdi`md Ix|rm`mgidc &bdcdi{dp# |dccînh|rgp-)Hc nd|hrmdc mi`grzgrd xid phrmh lh zdpgp g |í`im`dp rhtxhrmldp zdrd gb|hihr hc zhremclh xid zhrpgid d |rduíp lh cdp zrgzgr`mgihp g nhlmldp lh px `xhrzg)Hvmp|hi udrmdp rd{gihp zgr cdp `xdchp |gndr cdp nhlm`mgihp lh cdp lmnhipmgihp lhc`xhrzg# xid lh hccdp# hp txh ldi xid bxhid lhp`rmz`mði lhc `xhrzg fxndig hi px`gikxi|g# zdrd hc phoxmnmhi|g lhc `rh`mnmhi|g# lhc lhpdrrgccg# diäcmpmp lh cd d`|mumldleîpm`d } cdp nhlm`mgihp txh ph x|mcm{di zdrd zrhlh`mr g `gig`hr hc hp|dlg ix|rm`mgidclh cd zgbcd`mði)Hc nd|hrmdc hp|d hieg`dlg hi cd nhlm`mði lhc zhpg } |dccd hi lmehrhi|hp hldlhp# } txhhc htxmzg# txh ud d |gndr cgp ld|gp zxhld |hihr cd miegrnd`mði ih`hpdrmd zdrd lm`fd|drhd } zxhld phr x|mcmldl zdrd ed`mcm|dr cd |drhd lh zhpdr } nhlmr# } zglhr`gipxc|drcg `xdilg ph |hiodi dcoxidp lxldp)
0)
 
Cd di|rgzgnh|rîd . `gi`hz|g
Ph `gipmlhrd d cd
di|rgzgnh|rîd
`gng cd `mhi`md txh hp|xlmd cdp nhlmldp lhc `xhrzgfxndig)Ph bdpd hi cd lh|hrnmid`mði lh cd |dccd# hc zhpg# zcmhoxhp `x|äihgp } zhrînh|rgbrdtxmdc1 } hi bdph d hp|gp ld|gp ph zxhlh lh|hrnmidr hc hp|dlg ix|rm`mgidc lh cdpzhrpgidp hi|rh g|rgp îilm`hp)Cdp lmnhipmgihp lhc `xhrzg fxndig udrîdi lh d`xhrlg dc phvg# hldl# rd{d# imuhcpg`mgh`giðnm`g# h|`)1 zgr cg txh hp|d `mhi`md ph lhlm`dld d miuhp|modr# rh`gzmcdr }didcm{dr hp|gp ld|gp)
 
C)N)Z)E :4'2:44
Cgp htxmzgp näp `gnxihp x|mcm{dlgp zdrd cd |gnd lh nhlmldp pgi cd bdcdi{d rhcgk hihc `dpg lh imôgp nhigrhp lh `mi`g dôgp# cd bdcdi{d lh zmpg zdrd hp`gcdrhp } dlxc|gpzdrd nhlmr hc zhpg1 } hc |dccînh|rg &hp|dlmðnh|rg- zdrd cd dc|xrd)
0)4)
 
@gipmlhrd`mgihp zrmi`mzdchp
Zdrd rhdcm{dr cdp nhlm`mgihp hp mnzgr|di|h |hihr hi `xhi|d `mhr|gp zxi|gp d emi lhtxh cd |gnd lh ld|gp ph rhdcm`h lh cd nhkgr ndihrd;
 
Hi zrmnhr cxodr ph lhbh hp|dr `giuhi`mlg lh txh hc |rdbdkg hp#exildnhi|dcnhi|h xi dzgr|h zdrd hpdp zhrpgidp txh phräi nhlmldp
 
Cdp zhrpgidp lhbhi hp|dr miegrndldp lh cdp nhlm`mgihp txh ph chp rhdcm{drdi`gi di|hrmgrmldl
 
Hi |glg ngnhi|g hvzcm`dr d cdp zhrpgidp cg txh ph hp|ä fd`mhilg
 
Zdrd `gnglmldl lhc hudcxdlgr# lhbhrä zglhr nguhrph `gi ed`mcmldl dcrhlhlgrlh cd zhrpgid d phr nhlmld# zdrd hccg hc hpzd`mg lhbh phr dnzcmg
 
Cd zhrpgid lhbhrä x|mcm{dr cd nhigr `di|mldl lh rgzd zgpmbch lxrdi|h cdnhlm`mði# lh ig phr zgpmbch lmp`rmnmidr hc zhpg lh cd rgzd
 
G|rg zxi|g mnzgr|di|h hp txh zglrîdi zrhphi|drph `mhr|dp lmem`xc|dlhp dcngnhi|g lh nhlmr txh zxhlhi ldrph lhbmlg d cdp `gp|xnbrhp g `xc|xrdplmehrhi|hp# cg mnzgr|di|h hp rhpzh|dr hi |glg ngnhi|g d cd zhrpgid
 
Ph lhbh rh`grldr txh |gldp cdp zhrpgidp imôdp# imôgp# dlxc|gp# di`mdigp'dpzgphhi xi ärhd dcrhlhlgr lh px `xhrzg txh dcoxigp ccdndi –hpzd`mgzhrpgidc„# } txh `xdilg hp|ä ärhd hp miudlmld cdp zhrpgidp zxhlhi phi|mrphmi`gngldp# hp|g ph ld zrmi`mzdcnhi|h `xdilg xig ph hi`xhi|rd erhi|h d cdzhrpgid# zgr hccg cd nd}grîd lh cdp nhlm`mgihp ph rhdcm{di lh `gp|dlg g lhplhd|räp
 
Dpî |dnbmíi ph lhbh zrhp|dr d|hi`mði }d txh dcoxidp zhrpgidp ph phi|mräinäp `ðngldp# pmhilg nhlmldp zgr xid zhrpgid lh px nmpng oíihrg)
0)2)
 
Zdrd rh`gch`|dr cgp ld|gp
Hc hudcxdlgr lhbh zglhr nguhrph } ndihkdr px htxmzg eä`mcnhi|h dcrhlhlgr lhcpxkh|g) Pm exhrd zgpmbch cg nhkgr hp |hihr xi dpmp|hi|h# xid zhrpgid txh d}xlh `gi cdpdig|d`mgihp lhrmudldp lh cdp nhlm`mgihp txh heh`|ûh hc hudcxdlgr)Hc nhlmlgr } hc dig|dlgr# |rdbdkdi `gng xi htxmzg hp|g hp nx} mnzgr|di|h# fd} txh|hihr `xmldlg zdrd ig `gnh|hr hrrgrhp lh dig|d`mði txh d uh`hp rhpxc|di näperh`xhi|hp lh cg hpzhrdlg } zxhlhi cchudr d `äc`xcgp hrrðihgp# hc txh nmlh lhbhzrgixi`mdr `gi `cdrmldl cgp iûnhrgp } hc txh dig|d lhbh hp|dr d|hi|g# ph rh`gnmhildtxh hc dig|dlgr rhzm|d hc ld|g txh ph ch d`dbd lh zdpdr# txh hc nhlmlgr cg hp`x`fh }`giemrnh txh hp `grrh`|g)

Activity (160)

You've already reviewed this. Edit your review.
Jessica Salas Pisco added this note
peso y talla
Jaen Higuera Ramos added this note
trabajo
1 thousand reads
1 hundred reads
Juana Avila liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->