Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kalvanin Kaathali

Kalvanin Kaathali

Ratings: (0)|Views: 299|Likes:
Published by dr_nawin

More info:

Published by: dr_nawin on Aug 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2013

pdf

text

original

 
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com 
அநப
 
ககழன
கய஦ களத஬ழ
அதழனளன
1 -
஧஫ழத தளநபங஭ ஋ அத கழபளந ஧ளதநளதள ஧னஅநதழத
.
஥ய஭ ஥ழ஫த ஊ உதளபண யநள஦ள
,
ங஭த தள ள஬ ய
.
ஆ
,
ஆயண நளததழ ஊ ய஭ன ஧ளதள ஭ஙக஭
,
ஏக஭
,
யளகளக஭
,
யனக஭தண ஥ழ஫ த஧ அ஬நளதழ கள
.
஋ஙகங ஜ஬நளகயகளண஧
.
இத ஊக அய஭ ஷ஧ஙக ஋ஙகழ ய த஦யளதனள
;
஭த
 
தள அ஧ள ஧ள஦ளநள இ஬னள
,
கள஫நபஙக஭஬ழ ப பநள தளங ஧ள஦஫ ஷ஧ஙக கணகயகழ஫஦
.
அத நஙக஭கபநள஦ ந ஥ழ஫ க஭ ழய஧நள அய஭களத கள஧தழ ஆசன ஋஦
?
அ஫ இத ஧க ஧ளதளநள஦ள
,
ய஬ழ ஏபதழ ய஭தழ ஧ள஦ப஭ச க஭
,
஧ள஦ப஭ ககள களதள தழ஧த களகழ஫ள
.
அதகன ஧தப நள஧ ஧ள஦ ஥ழ஫ அத  ஋஧தள ஌஧டதள ஋அதழனகழ஫ள
.
ய஬ழ அ஧ள ஥ ய஭தழ கனளண ஙகநபத ஧ளதள஬ள
,
அதழ஬ இபதச ழய ஥ழ஫஭ ஷ஧ஙக ஙயதகளகழ஫ள
.
ந஧தழ஭ அதச ழய களன஬தள ஧ளஙக
.
களன ஧பகளபதழநதழ஬ அதள ஧ள ய஭தழ ஧஦ நபஙக஭஬ அத ஧஦ஷ஧ஙக ஋ய஭ அமகளனகழ஫஦
?
஧ச ஧஬஫ இ஬கநதழன
,
இத யண஫ ந஬க ஋஧ ள஧கழ஫஦
?
அதள஧ள஬ழ஧ய஭ந஬ழ நபத அத அன ஷ஧ ஧ளயள யதள஧ள உதழகழ ஧ய஭ந஬ழ க஭ ஧ள யடள஬ள ஌
,
அ஧ள ஧ளயதக஥ந ந஦ யயதழ஬
.
ஆ஦ள ந஦த தழ஧தழ கள அதள  பதழ த஭கபன ஥ளகழச யள
.
எ஫ன ஧ளத யமழனளகச  ஧ளகந஫ யள஦ யயத க அணள ஧ளகழ஫ள
.
அ எ ணளநபதள
.
஧ள஧த எ அய஭ ஧பநளதநளன஬
.
஋஦ அத
 
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com 
நபதழ ழ஦ழ க஭஬ழ அய஭ ஥நண ஋஧தளகழ஫தள
?
இதள தளக ய யடள
.
஭தழ கபன஬ உ஭஥தய஦தழ஬ நட ஧பயழ யடள நள஦ள தழ஧ ய஭ன யயத஧பனளனளகழய
.
ஆகனள
,
ய஭ன஬ழத அத ஋ட ஧ளயட஧ளக஬ள
.
அதள ஥தழனளயடச க஭ கள களதளக தழயண஫ க கண ஧஫ழகழ஫஦
.
அத ஫தழ ஧தழசக
,
ய஬ழ ஏப ஥க கள நதளப இத ஧க ந஬ழக ஬  ஙகழ஫஦
.
அதள அத ஧த஬ழ எ஫ ஜளதழ ஬
,
இ஦ள ஫ ஧ஙகழ 
,
஥தய஦யதழ ஥நணத ஧பகழ஫஦
.
அத ஈளன ஬ன எப எபளஜளச 
,
ட தழதள யத யதள஭ன ஧ள ஙகளஜத஦ ஥ழகழ஫
.
அதழ஬ எ கழ஭ன களதளக த இப அமகழன பளஜளஷ஧ஙக
."
பளஜள யள பளஜள
!
஧பநளத அதழனதள
!"
஋ ளய ஧ள
,
஭தழ கபன அ ய஭தழ அப஭ச க஭஬ அப஭ ஷ஧ஙகந கழகழ஫஦
.
 கடகழ஫ளக஭
,

!
இனக தயகடன இத அத சக஭ ஧ளஙக
!
க ஧சஇ஬ககழன கள களதள தழ இத யப஭க஭ அமக ஋஦ய ளய
?
ஆகள
!
அத ஙகளதழ ந஬இதள எ ஧சகழ஭ ய உடகளகழ஫
.
கழ஭ அத இனகச  ஊ஬ளகழ஫஦
.
஌தள தய ஬ளக ஋ உனயளசளகழ஫ளக஭
,
அத தய ஬ளகதழ இதயச ழ஫த தன களடழஇக நள
?
கழனளக
,
அத ஭த ஧ளயயள
.
அ ஭நள அ஬ஷ஧ களள
?
ந஬ ஬ எ கபயதழ உ ஋஫ள அதளநபதள ஋஧தழ தகநழ஬
.
஋த஦ ஧ன 
!
அ ஫ழப
,
஧
,
இ஧ அ஬
; -
ஆனப ஧தழ஦ளனப
!
அய த஬கழ ஥ழ க஧பதள஋஦
?
தன தயத தளநப ய த இ஧நளக களதழயன உள
?
ஷ஧பளஜள களய஫ழ இதழ தளஙக இகழ஫ளந ஋யடக஧ட கள
,
அத ஬ன ழ஬ அ஬ழ க எ஭ ஥ழகழ஫஦
.
இ ழ஫ழ  ஧ளதள
,
ழ஬ ஥஬ள஧஬ஙக இத ய யனளநத஬ன களட கள஧ தன யகழ஫஦
.
ஆநள
,
அஙகஙக ய஭ ய஭ப தளகழ஫ய களகதள
.
 
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com 
ஆ஦ள அய நகளக தய கழ஫஦யள அ஬ அத அம களடழன஬நதழநனஙகழ ஧ளதள அ஧ச ஬஦ந ஥ழகழ஫஦யள
,
஥ள ள஬னள
.
இத அத தன களடழன஬ழ ஥ந ஧ளயனச ழ஫ழ ய஧க தழயள
.
஭தழ கபன ஧஫ச ந஧தழ஭ எ ழந஧த ஧ள஧ள
.
அத ந஧தழ இ஧ள யதழ பளதளக஭ள஦இப ஧னயக உடகள அஷள஦  களகழ஫ளக
.
அயக஭ எய தநகதள஧஭
;
இ஦ளய அயன ழ஥கழதளநதப ஧஭
."
ழயளன ஥ந
:
ழயளன ஥ந
:
ழயளன ஥ந
:...
உந தநள
,
இ஬னள
!
஥நழ஫஧஬தழ நக கனளண ஥ழசனநளகழயட
"
஋கழ஫ள தநகதள஧஭
."
த
,
ஆ஦ள அத ஧ன தன தள ஌நள ஧ளகழ஫ள
.
அய ஫ ஧ அ஬யள கனளண
?""
஫஧ணளய எணளய
;
த தத஬ ஧ன
!
எ கள஬ணள஧ளதழக னளனத இ஬
.
அய னள ஧ண கள஧ளக
?""
இதள அய பள஧ ஆ யதழதள
.
களதழதய ஧ண஥ யதய கள ஧ள஦ கததள
."
இ஧ இயக ஧ழ களகன அத ந஧தழ஦க ஏஇ஭ஞ யகழ஫ள
.
அய களதழ ந஧ ஧சழ ஧஧தழ யகழ஫
.
அயக ஧ளபளத஧ அத ந஧தழ ந ஌஫ழ உசழன அகழ஫ள
.
அதஇ஭ஞ யன இ஧
,
இ஧தழப இ
.
யளகள஦ தகக஭னள஦ க உனய
.
அயன த஬நனப கத கள஥ள ஆகழனக ய
.
஥஫ழன ந஬஬ள நன ய ஊ஬ளகளகழ஫
.
த஬ன எ  கழ கக஭ ந஫த நனச஭ ய஬கழ களகழ஫ள
.
உ஦
'
தள஧
'
஋ ஥ழ஫ யளகழ஬ன஭தழ தழகழ஫ள
.
அய தழத இதழ஬ழ ஜ஬ ய உனப ஋஧
,
஥ள஬ள஧க ழத஫ழ யகழ஫
.
ழ஬ தழய஬க ந஧தழ அனஅஷள஦  களத ஧னளக ந யகழ஫஦
."
஥஬ ஧஭
!
஥஬ ஧஭
!
யள எ தள யகய஬
"
஋கழ஫ளதநகதள ஧஭
."
பட தன ஋ ஧ன னளதள யதழகழ஫
"
஋கழ஫ள

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Ps Ks liked this
salma_700 liked this
A.K.VADIVEL liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->