Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zakon_o_pravosudnom_ispitu_u_BiH_33-04_56-08_i_62_11_Precisceni tekst_sa_svim_izmjenama

Zakon_o_pravosudnom_ispitu_u_BiH_33-04_56-08_i_62_11_Precisceni tekst_sa_svim_izmjenama

Ratings: (0)|Views: 91|Likes:
Published by Ljiljana Erdelić
INTERNI PREČIŠĆENI TEKST
INTERNI PREČIŠĆENI TEKST

More info:

Published by: Ljiljana Erdelić on Aug 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2012

pdf

text

original

 
Zakon objavljen u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine broj 33/04 i stupio na snagu dana 30.07.2004.godine, Izmjene i dopuneobjavljene u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine broj 56/08 i stupile na snagu dana 22.07.2008.godine, a Izmjene i dopuneobjavljene u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine broj 62/11 stupile su na snagu dana 10.08.2011.godine,.
Ovaj prečišćentekst je za ličnu upotrebu i nije zvanična verzija.
 Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, nasjednici Predstavničkog doma održanoj 9. juna 2004. godine, i sjednici Doma naroda, održanoj 29. juna 2004.godine, usvojila je
ZAKONO POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITAU BOSNI I HERCEGOVINI
Prečišćeni tekst-Verzija I-Član 1.
Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini.Pravosudni ispit (u daljem tekstu: ispit) je stručni ispit koji polažu diplomirani pravnici radi sticanjauslova za obavljanje poslova čije je vršenje uslovljeno pravosudnim ispitom.
Član 2.
1
 
 
2
  Ispit može polagati lice koje je prije reforme visokog obrazovanja četvorogodišnjim studijem na pravnom fakultetu u Bosni i Hercegovini steklo zvanje diplomiranog pravnika, kao i lice koje je zvanjediplomiranog pravnika steklo u bivšoj SFRJ do 06.04.1992.godine. Ispit može polagati i lice koje je po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu završiločetvorogodičnji studij na pravnom fakultetu u Bosni i Hercegovini, pod uslovom da je steklo najmanje 240 ECTS bodova i koje je u toku školovanja u nastavnom planu i programu imalo sve predmete navedene učlanu 4. ovog zakona.
1
 
Izmjene i dopune Zakona Službeni glasnik BiH br.56/08 -
 
U Zakonu o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 33/04) član 2. mijenja se i glasi:
"Član 2. Ispit mogu polagati lica koja su kao diplomirani pravnici najmanje dvije godine radila na poslovima pravne struke. Pod uslovima iz stava 1. ovog člana ispit mogu polagati i pripravnici i volonteri." 
Prije izmjena i dopuna Službeni glasnik BiH br.56/08 član 2. Zakona glasio je:
 Ispit mogu polagati lica koja su kao diplomirani pravnici radila najmanje dvije godine na pravnim poslovima u sudu, tužilaštvu, pravobranilaštvu ili u advokatskojkancelariji. Ispit mogu polagati i lica koja su kao diplomirani pravnici radila najmanje četiri godine na pravnim poslovima u drugim državnim organima uprave, u privrednimdruštvima ili drugim pravnim licima. Ispit mogu polagati lica koja su kao diplomirani pravnici radila najmanje tri godine na pravnim poslovima u organima uprave, privrednim društvima i pravnimlicima iz stava 2. ovog člana, od čega najmanje jednu godinu u organima iz stava 1. ovog člana ili u advokatskoj kancelariji.
Izmjena Službeni glasnik BiH br.56/08 stupila na snagu dana 22.07.2008.godine i važila do 10.08.2011.godine kada su na snagu stupile izmjene i dopuneSlužbeni glasnik BiH br.62/11.
2
 
Izmjene i dopune Zakona Službeni glasnik BiH br.62/11 -
 
U Zakonu o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 33/04 i 56/08) član 2. mijenja se i glasi:
"Član 2. Ispit može polagati lice koje je prije reforme visokog obrazovanja četvorogodišnjim studijem na pravnom fakultetu u Bosni i Hercegovini steklo zvanje diplomiranog  pravnika, kao i lice koje je zvanje diplomiranog pravnika steklo u bivšoj SFRJ do 06.04.1992.godine. Ispit može polagati i lice koje je po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu završilo četvorogodičnji studij na pravnom fakultetu u Bosni i Hercegovini, pod uslovom da je steklo najmanje 240 ECTS bodova i koje je u toku školovanja u nastavnom planu i programu imalo sve predmete navedene u članu 4. ovog zakona. Lice iz st. 1. i 2. ovog člana i spit može polagati ako je najmanje dvije godine nakon završenog školovanja radilo u Bosni i Hercegovini na pravnim poslovima u sudu, tužilaštvu, pravobranilaštvu, advokatskoj ili notarskoj kancelariji, u organima uprave, privrednim društvima ili drugim pravnim licima. Pod uslovima iz st. 1, 2. i 3. ovog člana, ispit mogu polagati i pripravnici i volonteri.
Prije izmjena i dopuna Službeni glasnik BiH br.62/11 član 2. Zakona glasio je:
 Ispit mogu polagati lica koja su kao diplomirani pravnici najmanje dvije godine radila na poslovima pravne struke. Pod uslovima iz stava 1. ovog člana ispit mogu polagati i pripravnici i volonteri." 
Izmjena Službeni glasnik BiH br.62/11 stupila na snagu dana 10.08.2011.godine.
1
 
 Lice iz st. 1. i 2. ovog člana ispit može polagati ako je najmanje dvije godine nakon završenog školovanja radilo u Bosni i Hercegovini na pravnim poslovima u sudu, tužilaštvu, pravobranilaštvu,advokatskoj ili notarskoj kancelariji, u organima uprave, privrednim društvima ili drugim pravnim licima. Pod uslovima iz st. 1, 2. i 3. ovog člana, ispit mogu polagati i pripravnici i volonteri.Član 3.
3
  Ispit može polagati domaći ili strani državljanin ili lice bez državljanstva koje je diplomu steklo na pravnom fakultetu u inostranstvu, uz dokaz o važenju i priznavanju strane diplome u Bosni i Hercegovini i uz ispunjavanje uslova iz člana 2. stav 3. ovog zakona.
 Član 4.
 Na ispitu se provjerava sposobnost kandidata za samostalno obavljanje poslova iz člana 1. ovogzakona.Ispit se polaže pismeno i usmeno.Pismeni dio ispita polaže se iz krivično-pravne i građansko-pravne oblasti.Usmeni dio ispita polaže se iz:1) Krivičnog prava (materijalno i procesno),2) Građanskog prava (materijalno i procesno),3) Porodičnog prava,4) Privrednog prava,5) Upravnog prava,6) Radnog prava,7) Ustavnog sistema i organizacije pravosuđa.
Član 5.
Ispit se polaže u okviru programa pravosudnog ispita koji sadrži gradivo, pravne izvore i literaturu zasvaki predmet iz člana 4. stav 4. ovog zakona.Program iz stava 1. ovog člana donosi ministar pravde Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: ministar  pravde).Program pravosudnog ispita objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i BrčkoDistrikta BiH.
Član 6.
Ispit se polaže pred Komisijom za polaganje pravosudnog ispita (u daljem tekstu: Komisija) koja sesastoji od predsjednika i četiri člana sa liste ispitivača.Predsjednika Komisije, dva zamjenika i 18 ispitivača (u daljem tekstu: lista ispitivača) imenujunadležni ministari pravde i to: ministar pravde Bosne i Hercegovine, ministar pravde Federacije Bosne iHercegovine i ministar pravde Republike Srpske, za svoj nivo na vrijeme od dvije godine iz reda diplomiranih pravnika s položenim pravosudnim ispitom, koji su radom u pravosudnim organima ili advokaturi ili u
3
 
Izmjene i dopune Zakona Službeni glasnik BiH br.62/11 -
 
U Zakonu o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 33/04 i 56/08) član 3. mijenja se i glasi:
Član 3
 Ispit može polagati domaći ili strani državljanin ili lice bez državljanstva koje je diplomu steklo na pravnom fakultetu u inostranstvu, uz dokaz o važenju i  priznavanju strane diplome u Bosni i Hercegovini i uz ispunjavanje uslova iz člana 2. stav 3. ovog zakona.
Prije izmjena i dopuna u Službenom glasniku BiH br.62/11član 3. glasio je:
 Ispit mogu polagati i lica koja nisu u radnom odnosu u organima uprave, privrednim društvima ili drugim pravnim licima iz člana 2. ovog zakona, koji su kaodiplomirani pravnici obavljali potrebnu praksu u sudu, tužilaštvu, pravobranilaštvu ili u advokatskoj kancelariji radi stručnog osposobljavanja i sticanja uslova za polaganje ispita (volonteri), a prema uslovima iz člana 2. stav 1. ovog zakona.
Izmjena Službeni glasnik BiH br.62/11 stupila na snagu dana 10.08.2011.godine.
2
 
državnim organima uprave ili drugim institucijama ili drugim pravnim licima stekli visok ugled pravnogstručnjaka, kao i iz reda naučnika iz područja pravnih nauka iz predmeta utvrđenih u članu 4. ovog zakona.Predsjednik Komisije, njegovi zamjenici i ispitivači s liste su ispitivači za određene predmete, arješenjem o imenovanju određuje se ko je od njih ispitivač za pojedini predmet.Predsjednik Komisije ili njegovi zamjenici određuju sastav Komisije za polaganje pojedinog kandidataili za određeno vrijeme, ali ne duže od dva mjeseca.Rješenjem o imenovanju predsjednika Komisije, njegovih zamjenika i ispitivača određuje se i sekretar Komisije i njegovi zamjenici iz reda diplomiranih pravnika.
Član 7.
Administrativne poslove Komisije obavljaju nadležna ministarstva pravde (u daljem tekstu: nadležnaministarstva pravde).
Član 8.
Komisija o svom radu podnosi izvještaj nadležnom ministru pravde najmanje jedanput godišnje.
Član 9.
Prijavu za polaganje pravosudnog ispita diplomirani pravnik (u daljem tekstu: kandidat) podnosiMinistarstvu pravde po svom izboru. Uz prijavu, kandidat podnosi i dokaze da ispunjava uslove iz člana 2.ovog zakona o završenom pravnom fakultetu i provedenom radu na pravnim poslovima.
(Briše se tekst stava 2. člana 9. Zakona)
5
 Nadležno ministarstvo pravde rješenjem utvrđuje da li kandidat ispunjava uslove za polaganje pravosudnog ispita
.
Član 10.
 Na osnovu rješenja kojim je kandidatu odobreno polaganje ispita, predsjednik Komisije određujevrijeme kada će kandidat polagati ispit.
Član 11.
Ispit počinje polaganjem pismenog dijela ispita. Pismeni dio ispita kandidat polaže rješavanjem praktičnog slučaja iz krivično-pravne i građansko-pravne oblasti.Zadatak za pismeni dio ispita daje Komisija na prijedlog člana koji je ispitivač za predmet iz kogakandidat polaže pismeni dio ispita.Kandidat ima pravo na šest sati rada za izradu pismenog zadatka.
Član 12.
Odluku o ocjeni uspjeha kandidata na pismenom dijelu ispita donosi Komisija većinom glasova, po pribavljenom mišljenju ispitivača.Pismeni rad ocjenjuje se ocjenom "položio" ili "nije položio".
Član 13.
Kandidat, koji ne položi pismeni dio ispita ni iz krivično-pravne ni iz građansko-pravne oblasti nemože pristupiti polaganju usmenog dijela ispita i smatra se da ispit nije položio.
Član 14.
4
 
Izmjene i dopune Zakona Službeni glasnik BiH br.62/11 -
U Zakonu o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 33/04 i 56/08) u članu 9. stav 2. briše se.Prije brisanja stav 2. člana 9. Zakona glasio je:
Uvjerenje o provedenoj praksi licima iz člana 3. ovog zakona izdaje predsjednik suda, odnosno advokatska komora kod koje je lice upisano u imenik kao advokatski pripravnik.
Izmjena Službeni glasnik BiH br.62/11 stupila na snagu dana 10.08.2011.godine.
5
Izmjene i dopune Zakona Službeni glasnik BiH br.62/11 -
U Zakonu o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 33/04 i 56/08) dosadašnji stav 3. postaje stav 2. člana 9. Zakona.
Izmjena Službeni glasnik BiH br.62/11 stupila na snagu dana 10.08.2011.godine.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->