Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Love In Translation 2011 Brochure

Love In Translation 2011 Brochure

Ratings: (0)|Views: 13 |Likes:
Published by KwanPanDin
Public workshop on 9-11 Aug 2011 at Bangkok, Thailand
Facilitated by Kany Likanasudh and Nuttarote Wangwinyoo

Design by Nanachidtang
Public workshop on 9-11 Aug 2011 at Bangkok, Thailand
Facilitated by Kany Likanasudh and Nuttarote Wangwinyoo

Design by Nanachidtang

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: KwanPanDin on Aug 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2011

pdf

 
 
คำๆ
 
นี ้เปนทั ้งแหลงของความสุขและทุกขแสนสาหั
 
ความรักของทุคู มักเริ ่มตนดวยความหวานชื ่
 
แตเมื ่อเวลาผานไป
 
การอยู รวมกันของคน
2
คนกลับไม ใชเรื ่องงายๆ
 
ตางคนตางมีความคาดหวังตอกั
 
ตางมีรู  สึกคั ของใจในประเด็นตางๆ
 
มากมาย
 
จึงงายที ่จะกระทบกระทั ่งหรือขัดแย
 
หากมากเขาจากความขัดแยงเล็กๆ
 
นอยๆ
 
ก็อาจกลายเปนความรุนแรง
 
และสุดทายก็ตองเลิกรากันไป
 
กัญญา
 
ลิขนสุทธิ ์
 
นักฝกอบรมดานการสื ่อสารดวย ความกรุณา
 
และ
 
ณั ฐฬส
 
วังวิญู
 
นักฝกอบรมดานสุนทรียสนทนา
 
ตางเคยเผชิญกับเรื ่องราวเหลานี ้และเห็นวาเปนเรื ่องที ่ทุกคู รักนาจะไดเรียนรู  
ความรักเนี ่ยเปนเรื ่องนามธรรม
 
แมทุกคนจะเขาใจความหมาย
 
แตกลัแสดงออกไมเหมือนกั
 
ทำใหเราตีความการกระทำและคำพูดของอีกฝายไม ออก
 
หรือเขาใจผิดไป
 
คำถามคื
 
เราจะแปลความรักใหตรงกันไดอยางไร
 
เราจะเลือกแปลจากคำพูดหรือการกระทำ
 
และเราจะแปลความรักในใจเราใหเปนคำพูดและการกระทำแบบไหนถึงจะทำใหเขาจะเขาใจเราได
ณั ฐฬสกลาวสวนกัญญาคิดวาความสัมพันธแบบคู รักเปนความสัมพันธที ่พิเศษ
 
เปนการเดินทางทางจิตวิญญาณในอีกรูปแบบหนึ ่
เวลาที ่เรามีคู 
 
การเดิทางของเราจะเหมือนไดติดเครื ่องแรงๆ
 
มีฟ
 
มี ไฟ
 
มีแรงส
 
มีแรงยึดเพิ ่ มากขึ ้
 
เพราะถาเราเดินทางคนเดียว
 
เราอยากทำอะไรเราก็ทำ
 
แตเวลาที ่มี คนอีกคนคนอยู ดวย
 
เราตองปรั
 
คุ
 
และคิดถึงเขาคนนั ้นอยางใกลชิ
 
ถเรามีเครื ่องมือที ่ชวยใหเราเห็นว
 
ระหวางการเดินทางดวยกันมันมีอะไรเกิ ขึ ้
 
สิ ่งนี ้จะเปนตัวชวยในการเดินทางครั ้งนี ้
ดวยความสนใจที ่คลายกั
 
กัญญาและณัฬสจึงนำศาสตรที ่ตนเชี ่ยวชาญ
 
อันไดแก
 
การสื ่อสารดวยความกรุณา
(CompassionateCommunication)
และ
 
สุนทรียสนทนา
(Dialogue)
มารวมกันเปนงานอบรม
แปลรักเปนความ
ที ่จะจัดเปนครั ้งที ่
2
 ในวันที ่
9-11
กันยายนที ่จะ ถึงนี ้
ขยายขอบเขตของตัวตน
หนังสือบางเลมบอกวาผู  หญิงกับผู  ชายมาจากดาวคนละดวง
 
คนหนึ ่ตองการการยืนยันความรู  สึ
 
แตอีกคนหนึ ่งปากหนั
 
 ไมชอบพู
 
หรื
 
อีกคนคิดวาอีกฝายควรจะรู   ใจและเดาใจได
 
แตอีกฝายกลับอยากใหบอกออกมา ชัดๆ
 
เมื ่อความคิ
 
คำพู
 
และกระทำของทั ้งคู  ไมสอดคลองกั
 
ความเขาใจ ในความรักจึงไมเกิดขึ ้ ณั ฐฬสเลาเรื ่องของผู  ชายคนหนึ ่งว
 
เขาคนนี ้ชวยภรรยาทำงานทุกอยาง
 
 ไมเวนแมงานบาน
 
เขาเปนคนเก็บความรู  สึกและทำทุกอยางเหมือนเป หนาที ่
 
แมวาเขาไมเห็นวามันเปนปญหา
 
แตภรรยาของเขากลับบนเสมอว เขาทำแตละอยางเหมือนสักแตทำ
 
 ไมมีความรู  สึ
 
ทำไมไมพูดถึงความรู  สึ บางเลย
 
เขาก็ ไมเขาใจวาทำไมภรรยาถึงอยากใหเขาพูดสิ ่งที ่เขาไมถนั
 
จนวันหนึ ่งเมื ่อไดมารวมอบรม
 
เขาเห็นว
 
หากเขาขามสิ ่งนี ้ ไปได
 
ผู  หญิงที ่เขารั จะเขาใจเขาและมีความสุขมากขึ ้
 
หลังจากคิดแลวคิดอี
 
เขาตัดสินใจโทรหาภรรยาเพื ่อบอกว
ผมมีเรื ่องสำคัญอยากจะบอก
 
ผมรู  สึกขอบคุณที ่คุ ทำทุกอยางใหผมตลอดมา
 
จริงๆ
 
แล
 
ผมรู  สึกเปนหวงและคิดถึงคุ
เพียงแคนั ้
 
ปลายสายเงียบไปสักครู 
 
แลวเริ ่มรองไหดวยความตื ้นตั นี ่คือการกาวขามที ่สำคัญในความสัมพันธของเขา
 
 โดยใช ใจที ่กลาลองไม เปนตัวของตัวเอง
 
 ใชความรักและความรู  สึกใหมากขึ ้
ผมคิดว
 
เราทุกคนตางมีขอบเขตความเปนตัวเราที ่คุ  นชิ
 
เราทำโดยคิ
วันที ่
9 - 11
.
. 54 (9.00 - 17.00
.)
 โดย
:
กัญญา
 
ลิขนสุทธิ ์
 
และ
 
ณั ฐฬส
 
วังวิญู
 
แปลรั
ขวัญแผนดิ
 
สถาบันเพื ่อการเรียนรู   โลกดวยใจ
 
ขอเชิญทานรวมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข
...
*
อัตรานี ้รวมอาหารกลางวั
 
และอาหารวาง
2
มื ้
 / 
วันแล
 
อัตรานี ้ ไมมี
Vat
และยังไมรวมภาษี
 
 
ที ่จาย
*
หากคาลงทะเบียนเปนอุปสรรค
 
กรุณาติดตอคุณนาตามรายละเอียดการติดต
 
เพื ่อเสาะหาความเปนไปไดรวมกั
 
!
!
เปนความ
Love in Translation
รั
แลวทำไมเจ็
?
รั
แลวทำไมยาก
?
รั
แลวทำไมขัดเคือง
?
 
สาธุประดิษฐ
44/46
กรุงเทพฯ
 
คาลงทะเบียน
:
5,800
บาท
 / 
ทาน
*
สอบถาม
:
084-665-3894 (
นา
), 089-488-3894 (
นิ ้
)
หรื
kwanpandin@gmail.com
รั

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->