Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
qasdu_luqman

qasdu_luqman

Ratings: (0)|Views: 24|Likes:
Published by Rexter Rex koleksi

More info:

Published by: Rexter Rex koleksi on Aug 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

text

original

 
ميحرلا نحرلا ا مسب ةسو مس كو هصو هلآو متخلا تفلا د دي ىع مو ص ملا ا دلادب أ
 Tarekat Sayyidina Syeikh Ahmad bin Muhammad At-Tijani
ض هع ا
adalah tarekat ilmu, makrifah, amal dan ikhlas. Iadiamalkan oleh sebahagian besar ulama Tanah Arab yangmenjadi rujukan masyarakatnya. Tarekat ini adalah ibaratdaripada wirid pagi dan petang, wazifah dan zikir hailalah padahari Jumaat. Perbahasan selainnya yang terdapat di dalamkitab-kitab tarekat adalah perbahasan ilmu tasawwuf dantidaklah ditakrifkan sebagai tarekat tijani. Inilah pendapatkesemua pengamal-pengamal tarekat tijani tanpa terkecuali.Syeikh Ahmad At-Tijani
هع ا ض 
pernah ditanya:" Adakah tuanakan didustakan? Jawabnya: Ya. Sekiranya kamu menerimasesuatu perkara daripadaku, ukurlah dengan neraca syara'. Jika menepati, amalkanlah, dan jika menyalahi, tinggalkanlah."Permulaan dan kesudahan tarekat tijani ialah mengamalkansyariat. Tiada asas dan jalan kepada Allah melainkandengannya. Sesiapa menyalahinya, kemudian mendakwa telahsampai, tiadalah ia sampai melainkan ke neraka dankemurkaan Allah
 
ب ذيلاو 
.
Etika tarekat tijani ialah mengamalkan syara'. Sebarang kata-kata yang menyalahi syara' kemudian disabitkan kepadaSyeikh Tijani dan para pengikutnya, maka Syeikh dan parapengikutnya tiada kena-mengena dan berlepas diridaripadanya.
 
Setelah memahami takrif tarekat tijani dan etika syara' yangdipegang oleh Syeikh Tijani dan para pengikutnya, terpulanglahkepada seseorang, sama ada menerima atau melemparkantuduhan ke atasnya. Bukankah melarang seseorang daripadaistighfar, selawat ke atas Nabi dan zikir hailalah, termasuk didalam firman Allah:
ى ّص اذإ ادع ى لا أأ
Ertinya:“ Tidakkah engkau melihat orang yang melarang, seoranghamba daripada mendirikan sembahyang ”. ( Surah Al-Alaq: 9-10 ). Terjemahan ini tidaklah tepat sepenuhnya mengikut manuskripasal. Sekiranya terdapat kesilapan, manuskrip asal adalahrujukan muktamad. Kami bersedia menerima teguransekiranya terdapat kesilapan di dalam usaha penterjemahanini. Kami berharap agar usaha yang tak seberapa ini diterimadan diberkati.Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita danmenggantikannya dengan kebajikan, serta menghimpunkankita bersama kekasih-kekasih-Nya. Amin.
هصو هلآ ىعو د دي ىع ا ىصو 0هعتأو هلآو لا طقلا نع ا ضو 0 نيأ ؤلاو نيؤلا رئو ارأو وأ هتكربو ا ةحو ميع سلاو 
Penterjemah:Mohamad Nazri WakimenLukman Md SawariAzri FakehAbdeen, Kaherah.
- 1 -
 
ةيجلا ةقرطلا  يسلا د ميحرلا نحرلا ا مسب او نو هلآ ىعو هق ن هتفص ا  ىع سلاو لاو ا دلا
Permulaan Tarekat Dan KesudahannyaIalah Mengamalkan Al-Quran Dan Sunnah
Mengikut riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi,Rasulullah
 
مو هيع ا ىص 
 
bersabda:
أ أ ن ملا اث ّو ملو  و ا اث ّ مل ءيا  ّإو ءيا ةثو ءلا  ّإ راو ظب 
Ertinya:"Sesungguhnya ulama adalah pewaris para Nabi. Dansesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar atau dirhamtetapi mereka mewariskan ilmu. Sesiapa yang mengambilnya,maka ia telah mengaut keuntungan yang banyak." Tidak syak lagi, para Nabi
 
سلاو لاميع
 
telah mewariskan ilmu,antaranya untuk membersihkan hati dan memeliharanyadaripada pengaruh maddiyah ( kebendaan ) sertamemimpinnya menelusuri alam ruh dan malakut supaya tidakterkesan kepada pengaruh maddiyah atau sebagainya.Ilmu ini memimpin hati melangkaui hakikat tiap-tiap sesuatu.Apabila Nur ilahi menyingkapkan rahsia-rahsia segala sesuatukepadanya, ia melihat, mendengar, diam, bergerak,mengetahui, mengambil sesuatu atau meninggalkannya,kesemua dengan-Nya. Disucikan ruh tersebut lalu terpilih untukberada di sisi-Nya. Tiadalah kecintaan ruh tersebut melainkanAr-Rahman. Kecintaan yang tiada tolok bandingnya,dampingan yang teramat istimewa.Para pewaris tersebut ialah ulama keruhanian. Allah
 
ىلتو ه 
mengajar mereka mengenai sesuatu penyakit sertapenawarnya. Merekalah pendidik hati dan penyuluh jiwa.Mereka akan tetap wujud pada setiap zaman. Itulah di antarakurniaan Allah
 
ىلت 
kepada umat ini. Sebuah hadith sahih menyebut:
ةعسلا قت ىح لا ىع نر ا ن ةفئ ازت 
Ertinya:Segolongan daripada umatku akan sentiasamemperjuangkan kebenaran sehingga datangnya kiamat ”.Allah
 
ىلتو ه 
 
memerintahkan kita agar mendidik jiwa sertamensucikannya.Firman-Nya:
 ن  دو * ك ن أ د * اقتو ج ل * ا و فو 
Ertinya:" Demi jiwa serta demi penyempurnaanya ( ciptaannya ). MakaDia mengilhamkan kepadanya ( jalan ) kefasikan danketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yangmensucikan jiwanya. Dan sesungguhnya rugilah orang yangmengotorkannya ". ( Asy syams 7-10)Rasulullah
 
مو هيع ا ىص 
menggesa kita agar bercampur-gauldengan orang-orang yang dapat mendidik jiwa. Sebuah hadithsahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim mengisahkanseorang yang ingin bertaubat setelah mana membunuh seratusorang. Beliau menemui seorang ulama lalu ulama itumenyuruhnya berpindah ke sebuah tempat yang diduduki olehorang-orang yang beribadat kepada Allah. Maka hendaklah diaberibadat bersama mereka dan janganlah kembali lagi ketempat asalnya yang merupakan tempat kejahatan. Dia punberangkat ke tempat tersebut. Baru separuh perjalanan,diapun meninggal dunia. Malaikat Rahmat berselisih
- 2 -
 
mengenainya dengan Malaikat Azab. Kesudahannya diatergolong di kalangan orang-orang yang mendapat rahmat ”.( Surah As Syams: 7-10 )Di dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dauddan Imam Ahmad, Rasululla
h
مو هيع ا ىص 
bersabda:
 ا إ سلا  .ريلا و سلا ك ءسلا يجلاو للا يجلا  إ ه دجت ا إو بيث ر ا إ ريلا و ةي  ه دجت أ إو ه ت ا إو ةي 
Ertinya:“ Bandingan sahabat yang baik dengan sahabat yang jahatadalah umpama penjual minyak wangi dengan pembakar besi.Penjual minyak wangi, sama ada engkau mendapat hadiahatau membeli atau mencium wangian daripadanya. Manakalapembakar besi pula, sama ada menyebabkan bajumu terbakaratau terpaksa mencium bau busuk daripadanya ”.Pergaulan terbahagi kepada beberapa darjat. Darjat tertinggiadalah pergaulan di antara ruh dengan ruh di alam qudus.Mereka saling bertemu dan cinta-mencintai untuk mentaatiAllah
 
ىلتو ه 
dan istiqamah pada jalanNya.Inilah ru
h
نسلادلا
.
Ianya perjalanan menuju ke Hadrat Allah
ىلتو ه 
yang telah disepakati oleh para Ahlullah yang Arifin
مع ا ض .
 Jalan ini menghimpunkan mereka kesemuanya. Tiada seorang pun terkeluar sekalipun berbeza cara perjalanan.Ada yang berjalan pantas, ada yang perlahan, ada yangdipengaruhi JamalNya, ada yang JalalNya, ada pula yangdipengaruhi Jamal dan JalalNya. Kesemuanya kembali etikayang satu iaitu:
( Mencari Allah
 
ىلتو ه 
dengan berlari mendapatkan-Nya dan meninggalkan selain-Nya di sampingmenyempurnakan sepenuh pengabdian kepada-Nyadengan menunaikan hak-hak rububiyyah-Nya )
Inilah secara ringkas perjalanan menuju ke Hadrat Allah
 
ه ىلتو 
. Di antaranya, tarekat tijani. Sesiapa yang tidak mengikutetika dan manhaj di atas ini, maka perjalanannya tertolak. Janganlah seseorang itu memperdayakan jiwanya, membiarkan jiwanya diselaputi kegelapan maksiat, menolak kebenaran danmeninggalkan nikmat-nikmat keruhanian. Rawatilah jiwadengan bercampur para siddiqin dan solihin. Tidak syak lagi,merekalah tabib-tabib keruhanian dan hamba-hamba pilihanAllah yang sepatutnya dijadikan sahabat. Dengan limpahkurnia-Nya, mereka terpilih untuk berada di sisi-Nya laludiberinya ilmu pengetahuan.Sesiapa yang mengingkari para wali Allah, keistimewaan-keistimewaan dan karamah-karamah yang dikurniakan kepadamereka, sama ada ketika mereka hidup ataupun setelahmeninggal dunia, hendaklah ia merujuk kepada Al-Quran danSunnah serta pendapat-pendapat ulama yang mensabitkanperkara tersebut. Terdapat banyak hadith sahih yangmembahaskan mengenainya.Perbahasan di sini hanyalah untuk mereka yang diberikankefahaman oleh Allah
 
ىلت 
lalu bercita-cita untuk membebaskandiri daripada belenggu maddiyah dan ingin menyinarkanhatinya dengan membuka hijab-hijab di samping benar-benarikhlas untuk bergaul dengan mana-mana tabib ruhani. Tarekat-tarekat ahlullah akan memimpin mereka menuju ke sisi-Nya.Umpama pintu-pintu Masjidilharam, sesiapa yangmemasukinya melalui mana-mana pintu, akan sampai ke sisi-Nya. Sesungguhnya telah terbukti pengalaman bergaul denganmereka. Berapa ramai jiwa yang kotor, terdidik menjadi baik,hati yang gelap bertukar menjadi bersinar yang lansung tiadatompok-tompok kehitaman, sepertimana yang disaksikan olehmusuh mahupun teman.
- 3 -

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->