Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SSS Stotram 02

SSS Stotram 02

Ratings: (0)|Views: 74 |Likes:
Published by arvindsharma7997

More info:

Published by: arvindsharma7997 on Aug 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2012

pdf

text

original

 
 fkok&fko le& fYy kk[k (f'kok&f'ko lew  g& fnYyh 'kk[kk)
1
 LofLrokpu2 xq# ijaijk oanuk3 ekxZ xq# oa  nuk  ije xq# oanuk  ekxZ xq# Lrou4 xq# efgek5Jh xq#iknq  dkpZ ue~6vkfn xq  # (nÙk oa  nuk)8 nÙk Lrks =ke~  ekxZ xhr  dq  yk"Vd9 fuokZ .k "kVde~ Jh x.ks 'k"Vde~10 la  dVuk'ku x.ks 'k Lrks =ke~   x.ks'kiapjRue~11Jh lIr'yks dh nq  xkZ12Hkxorh Lrks =ke~  efg"kklq  jefnZ uh Lrks =ke~13  dkfydk"Vde~16 ljLorhLrks =ke~17vUuiw  .kkZ Lrks =ke~18 Jhns oh th vkjrh (Lrq  rh)19 nsO;ijk/{kekiu Lrks=ke~20 egkdkyHkS jo Lrks =ke~22 dkyHkS jok"Vde~23 f'koekuliw  tk24 rks Vdk"Vde~25 f'koiapk{kjLrks =ke~  f'korka  MoLrks =ke~26 #nz k"Vde~27 fo'oukFkk"Vde~  ijes'ojLrks=ke~28 e/q  jk"Vde~  xks foUnnkeksnjLrks =ke~29 lR;ukjk;.kk"Vde~33Hk, iz dV d` ikyk34Jhjke Lrq  fr&1Jhjke Lrq  fr&235 guq  eku pkfylk36
 
 fkok&fko le& fYy kk[k (f'kok&f'ko lew  g& fnYyh 'kk[kk)
2
¬ vifo=k% ifo=kks ok lokZ oLFkka xrks¿fi okA ;% Lejs r~ iq.Mjhdk{ka l ckákH;Urj% 'kq  fp%AA
 LofLrokpu %
¬ vk uksHknz k% Øroks;Urq fo'orks¿nC/klksvijhrkl mn~  fHkn%A ns ok uks;Fkk lnfen~ o`/svlUuiz k;q  oks  jf{krkjksfnosfnosAA ns okuka Hknz k lq  efr½Z tw  ;rka ns okuk § jkfrjfHk uksfuoorZ rke~ A ns okuk § l[;eq  ils fnek   o;a nsok u vk;q% iz frjUrq tholsAA rkUiw  oZ ;k fufonk gwegs o;a Hkxa fe=kefnfra n{kefÏ/e~ A v;Ze.ka   o#.k § lks eef'ouk ljLorh u% lq Hkxk e;Ldjr~AA rUuks okrks e;ksHkq okrq Hks "kta rUekrk i`fFkoh   rfRirk |kS%A rn~ xz kok.k% lks elq  rkse;ksHkq  oLrnf'ouk Ük` .kq  ra f/".;k ;q  oe~ AA reh'kkua txrLrLFkq  "kLifra   f/;fÛ“Uoeols gwegs o;e~ A iw"kk uks;Fkk os nlkeln~ o`èksjf{krk ij;qjnC/% LoLr;sAA LofLr u bUnzks  o` ¼Jok% LofLr u% iw  "kk% fo'oos nk%A LofLr uLrk{;ks Zvfj"Vus fe% LofLr uksc` gLifrnZ/krq AA i` "kn'ok   e#r% i`f'uekrj% 'kq Hka ;kokuks fonFks"kq tXe;%A vfXuftàk euo% lwjp{klksfo'osuks ns ok  volkxefUugAA Hknz a d.ks Z fHk% Ük` .kq  ;ke ns ok Hknz a i';s ek{kfHk;Z t=kk%A fLFkjS ja  xS Lrq  "Vq  ok § lLruw  fHkO;Z 'ks efg   nsofgra ;nk;q%AA 'krfeUuq 'kjnksvfUr nsok ;=kk u'pØk tjla ruw  uke~A iq  =kklks ;=k firjks HkofUr   ek ukseè;k jhfj"krk;q  xZ Urks%AA vfnfr|kS Z jfnfrjUrfj{kefnfrekZ rk l firk l iq  =k%A fo'osns ok vfnfr%  iÛÓ tuk vfnfrtkZrefnfrtZfuRoe~ AA |kS% 'kkfUrjUrfj{k § 'kkfUr% i`fFkoh 'kkfUrjki% 'kkfUrjks "k/   ;% 'kkfUr%A ouLir;% 'kkfUrfoZ'osnsok% 'kkfUrcz Zã 'kkfUr% loZ § 'kkfUr% 'kkfUrjso 'kkfUr% lk ek  'kkfUrjs f/AA ;rks;r% lehglsrrksuksvHk;a dq  #A 'ka u% dq  # iz tkH;ks¿Hk;a u% i'kq H;%AA lq  'kkfUrHkZ orq AA JheUegkx.kkf/ir;s ue%A y{ehukjk;.kkH;ka ue%A mekegs 'ojkH;ka ue%A ok.khfgj.;xHkkZH;ka   ue%A 'kphiqjUnjkH;ka ue%A er`fir`pj.kdeysH;ks ue%A b"Vns orkH;ks ue%A dq  yns orkH;ksue%A  xzkensorkH;ks ue%A b"Vns orkH;ksue%A dqynsorkH;ks ue%A xzkensorkH;ks ue%A okLrqns orkH;ksue%A  LFkkunsorkH;ks ue%A losZH;ks nsosH;ksue%A losZH;ks czkã.ksH;ksue%A ¬ flf¼cqf¼lfgrk;  JheUegkx.kkf/ir;s ue%A lq  eq  [k'pS dnUr'p dfiyksxtd.kZd%A yEcks nj'p fodVksfo?uuk'kks fouk;d%AA /w  ezdsrqxZ.kkè;{kks HkkypUnz ksxtkuu%A }kn'kS rkfu ukekfu ;% iBs PN`.kq;knfiAA  fo|kjEHksfookgsp izos'ks fuxZes rFkkA laxzkesla  dVs pS o fo?uLrL; u tk;rsAA  'kqDykEcj/ja nsoa 'kf'ko.k± prq Hkq  Zte~A izlUuonua è;k;sr~ loZfo?uksi'kkUr;sAA vHkhfIlrkFkZ fl¼ÔFk± iwftrks ;% lqjklq  jS%A loZ fo?ugjLrLeS x.kkf/ir;s ue%AA  loZeaxyekaxY;s f'koslokZFkZ lkf/dsA 'kj.;s=;EcdsxkSfj ukjk;f.k ueks¿Lrq rsAA  loZ nk loZ dk;sZ "kq ukfLr rs"kkeeaxye~A ;s"kka âfnLFkksHkxoku~ ea  xyk;rua gfj%AA  rns o yXua lqfnua rnso rkjkcya pUnzcya rns oA fo|kcya nsocya rnso y{ehirs rs a¿f?kz ;q  xa LejkfeAA  ykHkLrs"kka t;Lrs "kka dqrLrs"kka ijkt;%A ;s"kkfeUnhoj';keks ân;LFkkstuknZu%AA  ;=k ;ks xs'oj% d` ".kks;=k ikFkksZ/uq /Zj%A r=k JhfoZ t;ks Hkw  fr/z qZ ok uhfreZfreZeAA vuU;kf'pUr;Urkseka ;stuk% i;q  ZiklrsA rs"kka fuR;kfHk;qDrkuka ;ksx{ksea ogkE;ge~AA  Le`rs% ldydY;k.ka Hkktua ;=k tk;rsA iq#"ka reta fuR;a oztkfe 'kj.ka gfje~AA los Z"okjEHkdk;s Z"kq =k;fL=kHkqous'ojk%A nsok fn'kUrq u% flf¼a czãs'kkutuknZuk%AA  fo'os 'ka ek/oa <q  f.<a n.Mikf.ka p HkS joe~A oUns dk'kha xq  gka xaxka Hkokuh ef.kdf.kZdke~ AA  oØrq.M egkdk; dksfVlw  ;Z leizHkA fufoZ?ua dq  # esns o loZdk;s Z"kq loZnkAA  x.ks'kkfEcdkH;ka ue%AA
 
 fkok&fko le& fYy kk[k (f'kok&f'ko lew  g& fnYyh 'kk[kk)
3
vFk ekxZxq: oUnukvFk ekxZxq: oUnukvFk ekxZxq: oUnukvFk ekxZxq: oUnukvFk ekxZxq: oUnuk
 d` ik;k lk{kkr ewfrZe] vkuUn% ln~fpne~ ije~A ukFk% losZ "kq ekxsZ "kq ] rLeS Jh xq  :osue% AA  d`".k% lee~ uhfrK] ikratfy le ;ksfxu%Avkuanjkf'k vo/wre] rLeS Jh xq:os ue% AA u dkee~ Øks/e~ ukfLr] u jkx}s"k dnkpu%A n;kleqnz vo/wre] rLeS Jh xq:os ue% AA uk'k;sr vKkukU/dkj% Fkkj;s r dfyef}"keA fujkrade vo/w  re] rLeS Jh xq:os ue% AA
H ˙ ¬⁄◊˜ ªÈL§fl Ÿ◊—H H ¬⁄◊˜¬Ííÿ üÊË ªÈL§Œfl •flœÍà ∑Χ¬ÊŸãŒ ŸÊÕ Áfl⁄ÁøÃÁ◊Œ◊˜

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->