Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dünya Bir İnkilap Bekliyor

Dünya Bir İnkilap Bekliyor

Ratings: (0)|Views: 80 |Likes:
Necip Fazıl Kısakürek
Necip Fazıl Kısakürek

More info:

Published by: Cevher Mollaseyitoğlu on Aug 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2012

pdf

text

original

 
Necip Fazıl Kısakürek - Dünya Bir
Đ
nkılap Bekliyor
www.kitapsevenler.comMerhabalarBuraya Yükledi
ğ
im e-kitaplar A
ş
a
ğ
ıda Adı Geçen Kanuna
Đ
stinadenGörme Özürlüler
Đ
çin Hazırlanmı
ş
tırEkran Okuyucu, Braille 'n Speak Sayesinde Bu Kitapları DinliyoruzAmacım Yayın Evlerine Zarar Vermek De
ğ
ildirBu e-kitaplar Normal Kitapların Yerini Tutmayaca
ğ
ındanKitapları Beyenipte Engelli Olmayan Arkada
ş
lar Sadece Kitap Hakkında Fikir Sahibi Oldu
ğ
undaA
ş
a
ğ
ıda Adı Geçen Yayın Evi, Sahaflar, Kütüphane, ve Kitapçılardan Temin EdebilirlerBu Kitaplarda Hiç Bir Maddi Çıkarım Yoktur Böyle Bir
Ş
eyide Dü
ş
ünmemBu e-kitaplar Kanunen Hiç Bir
Ş
ekilde Ticari Amaçlı KullanılamazBilgi Payla
ş
tıkça Ço
ğ
alırYa
ş
ar MutluNot: 5846 Sayılı Kanunun "altıncı Bölüm-Çe
ş
itli Hükümler " bölümünde yeralan "EK MADDE 11.- Ders kitapları dahil, alenile
ş
mi
ş
veya yayımlanmı
ş
yazılı ilimve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmi
ş
bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizinbir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncübir ki
ş
i tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren e
ğ
itim kurumu, vakıf veya dernekgibi kurulu
ş
lar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braillalfabesi ve benzeri 87matlarda ço
ğ
altılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinleralınmadan gerçekle
ş
tirilebilir."Bu nüshalar hiçbir
ş
ekildesatılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dı
ş
ında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bunüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması
 
ve ço
ğ
altım amacının belirtilmesi zorunludur." maddesine istinaden web sitesinde deneme yayınınageçilmi
ş
tir.T.C.Kültür ve Turizm Bakanlı
ğ
ı Bilgi
Đş
lem ve Otomasyon Dairesi Ba
ş
kanlı
ğ
ıAnkaraBu kitaplar hazırlanırken verilen emeye harcanan zamana saydı duyarakLütfen Yukarıdaki ve A
ş
a
ğ
ıdaki Açıklamaları SilmeyinNot bu kitaplar Görme engelliler için taranmı
ş
ve düzenlenmi
ş
tir.TarayanMESUT HEK
Đ
MHANmesuthekimhan@gmail.comNecip Fazıl Kısakürek _ Dünya Bir
Đ
nkilap BekliyorNecip Fazıl KISAKÜREKDÜNYA B
Đ
R
Đ
NKILAP BEKL
Đ
YORb.d. yayınlarıDÜNYA B
Đ
R
Đ
NKILÂP BEKL
Đ
YOR / KONFERANS / ESER: 37 - 40Dünya Bir
Đ
nkılâp Bekliyor Yolumuz, Halimiz, Çaremiz Ruh Muvazenesi Her CephesiyleKomünizmb.d. yayınları: 553. Basım / Ekim 1993
DÜNYA B
Đ
R
Đ
NKILÂP BEKL
Đ
YOR
b.d. yayınları/Kurucusu: Necip Fazıl Kısakürekb.d. yayınları/Ankara C. Vilâyet Han 10/3 Ca
ğ
. -
Đ
st.Telefon: 528 55 51Aziz gençlik! Ve Türkiye'nin düne kadar peri
ş
an -vaziyeti kar
ş
ısında acıların en derinini çekenmustarib mü'minler! Sizi ba
ğ
ların en sa
ğ
lamı bu ıstırap hâlda
ş
ğ
ı içinde muhabbetle selâmlarım.Sizi böyle bir ba
ş
langıçla selâmladım. Çünkü, çok çetin bir dâva kar
ş
ısındayız. Bugün dünya, bütünbu gördü
ğ
ünüz medeniyet dedikleri ke
ş
iflerin kivrantısını temsil eden devlerle, o devlerin hâlâyüzlerce sene arkasından gitmeye çalı
ş
an, çırpınan cücelerden ibaret bir âlem... Devler kıvranıyor,cüceler çırpmıyor! Ve tarihin en büyük iman devini temsil eden Türk, bugün cüceler dünyasının enmustarip cücesi hâlinde kendisini toparlamaya çalı
ş
ıyor. Kendi kendimizi, böylece pençemiziba
ğ
rımıza atarak ve ci
ğ
erimizi kanatarak görelim; aynanın kar
ş
ısına geçmeyi bilelim.Hadislerin en büyüklerinden biri:«Hesaba çekilmeden kendinizi hesaba çekiniz!»Ne gariptir ki, bu devler ve cüceler, ama kıvranan devler ve çırpınan cüceler dünyasında, yi nedünyanın bekledi
ğ
i en büyük inkılâp iste bucücelere dü
ş
üyor! Ve biz( böyle bir noktadan harekete memur bulunuyoruz. Yani, öyle bir hasta ki,dünyaya devayı getirmek zorunda üstelik... Rir
ş
iirimde söyledi
ğ
im gibi:¦ Eyvah, eyvah Sakarya, sana mı dü
ş
tü buyük? Bu dâva hor, bu dâva öksüz, bu dâva
 
büyük!..»Evet, dünya bir inkılâp bekliyor! Nerede kalmı
ş
Türkiye?.. Konu
ş
mamızın ismi de bu... Dünya birinkılâp bekliyor! Bütün be
ş
eriyet... Çünkü, be
ş
eriyet o noktaya geldi ki, ne kadar müessesesi varsabitti, eridi, pörsüdü, tükendi, bir tek eksi
ğ
i kaldı: Ba
ş
ında ve sonunda eksi
ğ
in ismini tes-bitedebiliriz. Bütün hakikatiyle
Đ
slâm...Dünyanın bekledi
ğ
i bu inkılâp, üç daire ha-Jınde... Dı
ş
daire dünya, içindeki daire
Đ
slâm Âle-mi,onun.da içinde Türkiye... Asıl Türkiye... Merkez Türkiye...
Ş
imdi
Đ
nkılâp kelimesini ele alalım! Bu kelimenin yeni uydurukçacılara göre mukabili devrim..Halbuki nerede devrim, nerede inkılâp? Devrim, —isminden de belli— bir
ş
eyi devirmek mânâsınageliyor. Halbuki inkılâp devirmek de
ğ
il, dikmektir. Yüzbin beygir gücünde bir tankı sürersenizher
ş
eyi devire devire geçer... Ama düzeni kurmu
ş
olmaz.
Đ
nkılâp düzeni kurmaktır, devirmekde
ğ
il... Ve bir bina yapmak için eskisi devrilir, yenisi u
ğ
runda... Bizde son zamanlarda, son yarımasır içinde, bütün hakikatlerle beraber mefhumlar da gürültüye gitmi
ş
tir. Kelimede bile gerçekinkılâbı kaybetmi
ş
bulunuyoruz.Evet; asıl
Đ
slâm Âlemi ve asıl Türkiye; be
ş
eriyete gerçek eczahaneyi getirecek, vitrinlerinde gerçekdevayı belirtecek büyük inkılâba memur...Tek mesele, varlık hikmetinde... Niçin varım? Mes'elelerin mes'elesi... Var olmak ne büyük
ş
ey!E
ğ
er fazla dü
ş
ünülecek olursa, insanı cinnete kadar götürür. Varım!.. Niçin? Bunu
Đ
slâmmutasavvıfları gayet güzel izah etmi
ş
lerdir. Hiçbir izah mutlak de
ğ
ilken, onlar mutlak noktaya dekgitmi
ş
lerdir.
Ş
öyle :«Allah bütün bu kâinatı insan için yarattı, insanı da kendisi için.»Yani tek dâvası dünyanın, ebedî tekâmül seyri içinde Allah'a do
ğ
ru yol almak... Ama bu yol alı
ş
,Allah'a inkılâp etmeyi mümkün kılıcı bir gaye de
ğ
il... Her gayede asloldu
ğ
u gibi, varılması muhal,ancak yakla
ş
ılması mümkün... Bu tekâmülü cemâddan insana do
ğ
ru bir seyr halinde görüyoruz.Cemâd... Do
ğ
rudan do
ğ
ruya madde parçası, tekâmül ede ede nihayet muayyen bir noktaya geliyor;o noktada âdeta bir kademe yükseliyor ve nebata yakla
ş
ıyor. Tasavvuf bunun da misâlini vermi
ş
tir:Mercan, ki bir cemâddır, tıpkı nebat gibi kök atar.Nebat, terakki ede ede hayvana do
ğ
ru geliyor. Onda da ufuk noktası, hurma a
ğ
acıdır. Tıpkı hayvangibi di
ş
isinin üzerine abanan mahlûk...Nihayet hayvanda son merhale at... At, bugün fennî olarak da ispat edilmi
ş
tir ki, rüya görür.Ve nihayet insan... Onun ufku yok; sonsuz... Büyük ilâhî emanetin hâmili insan... Kur'ân'da Hakbuyuruyor:«Ben emaneti da
ğ
a ta
ş
a teklif ettim, ebâ ettiler, çekindiler, kabul etmediler.
Đ
nsano
ğ
lu ki, za-lûm vecehûldür, kabul etti.»Ne büyük mesuliyet!..
Đ
nsanda terakki ve tekâmüle hudut yok... Bir kere dibe dü
ş
tü mü, «Belhümadal!» tâbirinin de ifade etti
ğ
i gibi hayvandan a
ş
a
ğ
ı... Bugünün dünyası i
ş
te o dip noktasına kadarinmi
ş
tir.Bir nur huzmesi içinde her
ş
ey, üstündeki dereceye müncezip, cezbedilmi
ş
, çekilmi
ş
, kademekademe alttaki üstündekine ula
ş
ma yolunda... Fakat, yine her
ş
ey kendi sınırı içinde... Ve bircinsten ötekine geçit mevcut de
ğ
il.. Yoksa, dâva, Batı tefekkürünün en maskara tipi (Darwin)innazariyesini yani, insanın maymundan geldi
ğ
i dü
ş
üncesini kabul etmeye kadar gider.
Đ
nsan gibi,kâinatın ruhunu
ş
ekillendiren bir mahlûkun maymundan gelme oldu
ğ
unu kabul etmek,
ş
u andadünyada mevcut milyonlarca maymunun niçin geç kaldıklarını izah edemeyece
ğ
i bir tarafa,bizzat (Darwin) gibi, maymunun tekâmülüyle de
ğ
il, asıl insanın alçalmasiyle maymunaula
ş
abilece
ğ
ini gösterir. Nitekim bizim 150 yıl öncesi inkılâplarımız, insanlar tarafından mı,maymunlar tarafından mı yapılmı
ş
tır, sualine henüz gere
ğ
ince cevap verilememi
ş
tir.'Muhte
ş
em bir kâinat yapısı içindeyiz. Gözümüzü açıyoruz, ilk a
ğ
lamalardan sonra,
ş
öyle, e
ş
yayabakıyoruz. Bedâhat hissiyle her
ş
eyi görüyoruz. Fakat, biraz k
ş
ndimize gelir gelmez, «Ben neyim,nereden geldim, nereye gidiyorum, sonum

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->