Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
Seven Years Later

Seven Years Later

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 19,909|Likes:
Published by Mike Harkins
Move to Fire, my book about the events detailed in this essay and in the decade since the auction, will be available in Spring 2015. This essay, written several years ago, recounts events leading to the day a quadriplegic teenager from Northern California and his attorney, with the support of and donations from thousands of people around the country, attempted to purchase the assets of a gun manufacturer that had gone into bankruptcy to avoid paying the teen a record $24 million judgment.
Move to Fire, my book about the events detailed in this essay and in the decade since the auction, will be available in Spring 2015. This essay, written several years ago, recounts events leading to the day a quadriplegic teenager from Northern California and his attorney, with the support of and donations from thousands of people around the country, attempted to purchase the assets of a gun manufacturer that had gone into bankruptcy to avoid paying the teen a record $24 million judgment.

More info:

Published by: Mike Harkins on Aug 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/22/2015

pdf

text

original

 
Yjujc rjaty ank(
kc Aznzyv 14vm( B attbujf av
avvktcjr Tbimatf Tznnbjtb‒y ha~ keij jathr jckznm yk vmavaevjt B cbymjf tjattacnbcn ykoj eztcbvztj vk itjavj ykojj}vta tkko B‒f mauj a ej~ obczvjy ahkcj vk ikcvjowhavj ~mavmaf mawwjcjf kujt vmj wtjubkzy okcvmyacf vk wtjwatj ekt vmj tjyzhvy ke jujcvy
kiizttbcn aitkyy vmj ikzcvtr bc Ehktbfa#Yjujcvjjc rjat/khf Dtacfkc
Oa}jhf ~kzhf attbuj av vmj keij~bvmbc vmj mkzt ~bvm mby okvmjt( Yzj(acf mby ntacfokvmjt# Vmj keij mafv~k tkkoy( a vkvah ke lzyv kujt uj/mzcftjf yqzatj ejjv# Vmj keij fkkt kwjcjf etko vmj mahh bcvk vmj tyvtkko( yhbnmvhr yoahhjt vmac vmj kvmjt acf kiizwbjf dr a oayybuj hj iadbcjvanabcyv kcj ~ahh( yvktanj dk}jy yvai`jfuj mbnm ahkcn vmj hjcnvm ke vmj kvmjt ~ahh( ahh hhjf ~bvm vmkzyacfy ke fkizojcvy tjhavbcn vk Dtacfkc# Vmjkvmjt tkko ikcvabcjf Tznnbjtb‒y fjy`(itjfjc|a( acf a dkk`iayj# Dtacfkc‒y~mjjhimabt ~kzhf dj bc a cjat tjihbcbcn wkybvbkc( yk bv ~kzhf dj vbnmv jujc djektj vmj tjwktvjty etko AyykibavjfWtjyy( ICC( a hkiah CDI aehbavj( acfvmj iaojta kwjtavkty ymk~jf zw vknjv Dtacfkc‒y tjaivbkc acf yvavjojcv#^j ~kzhf ahh dj ~abvbcn ekt Tznnbjtb‒y iahh etko Ehktbfa( vjhhbcn zyjbvmjt vmav Dtacfkc‒y Atoy( a ckcwtkvitjavjf dr Oa}jhf acf Tznnbjtb(~ay vmj cj~ k~cjt ke a dac`tzwvnzc ikowacr‒y ayyjvy( bcihzfbcn bvyoktj vmac v~jcvr/vmkzyacf ayyjodhjfmacfnzcy( nzc watvy( acf oaczeaivztbcnjqzbwojcv( kt vmav vmj azivbkc maf djjc hkyv vk vmj kchr kvmjt dbffjt( vmj dac`tzwv ikowacr‒y whacv ektjoac#Bv maf djjc ac azfaibkzy( cjat/njcbzybfja( vmav Dtacfkc‒y ckcwtkv avvjowv vk dzr vmj oaczeaivztjt ke vmj nzc vmav cjathr `bhhjf mbo ~mjc mj ~ay yjujc rjaty/khf# Bv ~ay ac jeejivbuj ikzcvjt wzcim vk a hjnah hk~ dhk~etko vmj nzc oaczeaivztjt( a yvtavjnr vmav obnmv yziijyyezhhrvtzow vmj oaczeaivztjt‒y bnmv etkoa &46 obhhbkc fkhhat tjywkcybdbhbvr#B maf wbi`jf zw kc acf ekhhk~jf
vmj yvktr ybcij Tznnbjtb‒y ihkybcn
atnzojcv a rjat acf a mahe djektj vmj
azivbkc acf B ikcvbczj vk ekhhk~ bvvkfar# Bvy tjhjuacij vk vmj ikzcvtr‒y
ikcvbczbcn wtk/nzc+acvb/nzc fbyiktf byeat etko fbobcbymjf#
Bc 1226( a etbjcf ke Dtacfkc‒y
eaobhr ~ay mkhfbcn a Dtrik yjob/azvkoavbi macfnzc ~mjc bv tjf# Vmj dzhhjv ~jcv vmtkznm Dtacfkc‒y la~acf faoanjf mby ywbcah iktf av vmjyjikcf acf vmbtf ujtvjdta ay bv j}bvjfkzv vmj dai` ke mby cji`# Yb} rjatyhavjt Dtacfkc‒y yvjw/eavmjt tjvabcjfTznnbjtb( a ykhj wtaivbvbkcjt bc OatbcIkzcvr( Iahbektcba( vk va`j iatj ke ahjnah byyzj acf ojcvbkcjf vmav mby ykcmaf djjc watahr|jf bc ac aiibfjcvahymkkvbcn# Tznnbjtb vkk` kcj rjat vk
tjyjatim acf bcujyvbnavj vmj bcibfjcv(
antjjf vk tjwtjyjcv Dtacfkc( acf djnac vmj wtkijyy ke dtbcnbcn a fjybncfjejiv ha~yzbv anabcyv Dtrik Atoy acf
bvy k~cjt( Dtzij Ljccbcny#Cbcj rjaty aevjt vmj aiibfjcv
acf av vmj jcf ke a vmtjj okcvm vtbah a lztr zcacbokzyhr a~atfjf Dtacfkc&:1 obhhbkc( &46 obhhbkc ke bv anabcyvLjccbcny acf mby ikowacbjy#Vmj far aevjt vmav ujtfbiv(Ljccbcny acf mby Iahbektcba ikowacbjyfjihatjf dac`tzwvir bc Ehktbfa( ~mjtjmj maf okujf fztbcn vmj ha~yzbv#
 Ac jyyar kc ac j}vtaktfbcatr jujcv ~bvm hayvbcn bowhbiavbkcy
dr Obimajh ^# Mat`bcy
Bc vmby jyyar adkzv kcj ke vmj oktj ukhavbhjaywjivy ke kzt ykibjvr( ~tbvjt Ob`j Mat`bcytjikzcvy jujcvy hjafbcn vk vmj far yjujc rjaty ank ~mjc a watawhjnbi vjjcanjt etkoCktvmjtc Iahbektcba( ~bvm vmj ayybyvacij ke mby avvktcjr acf vmkzyacfy ke wjkwhj atkzcf vmj ikzcvtr( avvjowvjf vk wztimayj vmj ayyjvyke a nzc oaczeaivztjt vmav maf nkcj bcvkdac`tzwvir vk aukbf warbcn vmj vjjc a tjiktf&46 obhhbkc lzfnojcv#Eaivzah bcektoavbkc wtjyjcvjf bc vmby jyyar ikojy etko vtbah jubfjcij( ikztv acffjwkybvbkc vtacyitbwvy( wkhbij bcvjtubj~y acfbcujyvbnavbkc tjwktvy( ojfba tjwktvy( acfbcvjtubj~y ~bvm vmj jujcv‒y wtbcibwahy#
Dtacfkc Oa}ebjhf acf vmj nzc vmav imacnjf mby hbej(wbivztjf kc vmj ebtyv wanj ke Vmj Cj~ Rkt` VbojyCavbkcah Tjwktv yjivbkc( Lzcj 97( 4776#
Yjujc Rjaty Havjt
 
Ehktbfa av vmav vboj wtkubfjf a yktv ke yaej maujc ekt  dac`tzwvir hjty#Bc 4776 Ljccbcny wjvbvbkcjf vmj dac`tzwvir ikztvvk ahhk~ a hkcnvboj Dtrik jowhkrjj vk wztimayj vmjikowacr‒y ayyjvy ekt &1:7(777#Tznnbjtb boojfbavjhr wtkvjyvjf( ayyjtvbcn vmav vmj wjvbvbkc ~ay a whkr vk ahhk~ Ljccbcny vk ikcvbczj vmj nzcoa`bcn dzybcjyy acf aivbujhr ikcvtkh vmj cj~ ikowacrvmtkznm vmj k~cjt( a yvtavjnr `ck~c ay zybcn a yvta~oac#Vmj dac`tzwvir ikztv wtkubfjf vmbtvr fary vk aiijwvacf ikcybfjt wtkvjyvy ke vmj yahj( ~mbim iaoj ckv lzyv etkoTznnbjtb dzv etko vmj Iahbektcba avvktcjr njcjtah acfyjujtah kvmjt avvktcjry ~mk maf aivbkcy wjcfbcn anabcyvDtrik# Mj djnac vk fjujhkw ac bfja vmav be yziijyyezh ~kzhf wtjujcv vmj ektojt jowhkrjj( acf zhvboavjhr Ljccbcny(etko ikcvbczbcn vk yjhh Dtrik/fjybncjf nzcy# Be mj ikzhfc‒vaivzahhr yvkw vmj ayyjvy etko djbcn ykhf( mj djhbjujf vmjikztv ymkzhf av hjayv oa`j vmj azivbkc aiijyybdhj vk kvmjty(jywjibahhr acrkcj ckv fbtjivhr ayykibavjf ~bvm Ljccbcny#
Kujt vmj ikztyj ke yjujtah ikcujtyavbkcy ~bvm Dtacfkc(
Dtacfkc‒y okvmjt( acf kvmjt ihkyj ayykibavjy( Tznnbjtbtjahb|jf vmav be Dtacfkc ~ay nbujc vmj kwwktvzcbvr( vmjtj~ay ckvmbcn vmav hjnahhr wtjujcvjf mbo etko oa`bcn mbyk~c keejt ekt vmj ayyjvy# Dtacfkc fbfc‒v mauj acr cacibahtjykztijy# Mj ~kzhf mauj vk cf yzdyvacvbah ezcfbcn kt tabyj vmj okcjr#
^mjc vmj ikztv acckzcijf av vmj jcf ke vmj vmbtvr/
far wjtbkf vmav bcyvjaf ke a ihkyjf yahj vmjtj ~kzhf dj ac azivbkc kwjc vk acrkcj ~bvm a obcbozo dbf ke &1:7(777( vmj Dtacfkc‒y Atoy ckcwtkv maf djjc ahtjafr djjc ektojf0 a ezcf/tabybcn ~jdybvj yjv zw0 acf a wzdhbitjhavbkcy to tjvabcjf# Vmj oacfavj ~ay ihjat( ybowhj( acfzcawkhknjvbi< wtjujcv acr fjejivbuj acf facnjtkzy Dtrikmacfnzcy etko djbcn fbyvtbdzvjf kt oaczeaivztjf( bc acrekto( dr wztimaybcn vmj ikowacr acf ahh ke bvy ayyjvy(vmjc fjyvtkrbcn bvy bcujcvktr ke nzcy acf nzc watvy# Be vmjjeektv ~ay yziijyyezh( vmj bcujcvktr ~kzhf dj tjirihjf( vmjoaimbcjtr ~kzhf dj azivbkcjf yjwatavjhr( acf vmj ckcwtkv
~kzhf vmjc ekizy kc nzc yaejvr jfziavbkc acf a~atjcjyyjeektvy#
Vmj iazyj/dayjf wzdhbi tjhavbkcy to qzbi`hr vmtzyv vmjiaowabnc bcvk vmj ojfba ywkvhbnmv acf vmj yvktr njcjtavjfcavbkcah( vmjc bcvjtcavbkcah bcvjtjyv# Bc vmj ~jj`y hjafbcnzw vk vmj azivbkc favj kujt v~k/mzcftjf cj~ywawjt yvktbjyawwjatjf bc cbcj ikzcvtbjy# Vmjtj ~ay a ezhh/wanj yvktrbc Wjkwhj oana|bcj acf ejavztjy kc Jcnhacf‒y DDI acfLawac‒y CM@# ADI‒y Nkkf Oktcbcn Aojtbia( IDY( CDI(acf ICC nauj vmj yvktr oalkt j}wkyztj kc vmjbt cavbkcahcj~yiayvy# Dzv vmj yvktr vmav dtk`j jujtrvmbcn ~bfj kwjc~ay ac adkuj/vmj/ekhf atvbihj kc vmj tyv wanj ke Vmj Cj~Rkt` Vbojy Cavbkcah Cj~y yjivbkc#Ay a~atjcjyy ke vmj yvktr ntj~( vmj Dtacfkc‒y Atoy~jdybvj tjijbujf vmkzyacfy ke mbvy acf joabhy etko wjkwhj ke jujtr anj( ~mk ahyk fkcavjf vk vmj azivbkcjeektv# Vmjtj ~jtj ahyk mavjezh( ykojvbojy ubhj ojyyanjyj}iktbavbcn Tznnbjtb acf Oa}jhf ekt vmjbt jeektvy( acfyiktjy ke ojyyanjy jywkzybcn vmj ‘nzcy fkc‒v mztv wjkwhj( wjkwhj mztv wjkwhj‟ yvrhj ke yhknac/ktbjcvjf tmjvktbi# Vmjoalktbvr ke vmkyj ojyyanjy vkk` Tznnbjtb acf Dtacfkcvk vay` ckv lzyv ekt yzbcn ~mav ~ay ayyzojf vk dj a fjjw/ wki`jvy ikowacr( dzv ekt yzbcn jujc ~mjc bv ~ay kdubkzy(aiiktfbcn vk vmj joabhy( vmav Dtacfkc‒y watahryby( ~mbhjvtanbi( maf ykhjhr djjc vmj tjyzhv ke wkkt nzc macfhbcn wtkijfztjy acf daf lzfnojcv#Vmjtj maf djjc( bc eaiv( fjntjjy ke wkkt lzfnojcvacf vmj dtja`bcn ke ~jhh/`ck~c nzc yaejvr yvjwy bc vmjaiibfjcv‒y imabc ke jujcvy# Vmj lztr tjaivjf vk vmby aywjivke vmj aiibfjcv dr ayybncbcn ahokyv mahe ke vmj &:1 obhhbkcujtfbiv vk vmj eaobhr etbjcf ~mk ~ay mkhfbcn vmj nzc ~mjcbv tjf( Dtacfkc‒y watjcvy( acf vmj wa~c ymkw ~mjtj vmjnzc maf djjc wztimayjf -cj~( ckv wtjubkzyhr k~cjf"#Dzv vmj lztr ayybncjf vmj tjoabcfjt( yhbnmvhr kujt v~jcvr/ekzt obhhbkc fkhhaty( vk Dtrik( Dtzij Ljccbcny(acf D#H# Ljccbcny( fzj vk kujt~mjhobcn jubfjcij vmav
Ljccbcny( Dtrik( acf D#H# Ljccbcny Bci# maf itjavjf(
oaczeaivztjf( acf fbyvtbdzvjf a nzc vmav maf a facnjtkzyfjybnc a~( vmav bv maf fbyikujtjf vmj a~( acf maf vmjcahvjtjf vmj fjybnc ke vmj nzc ckv vk ikttjiv vmj a~( dzv vkmbfj bv# Jujc ay vmj lztr tjahb|jf vmj ybncbiacij ke vmava~ acf ke Dtrik‒y aivbkcy ay oalkt eaivkty bc Dtacfkc‒y
aiibfjcv( bv ~ay zca~atj vmav Dtrik nzc bcibfjcvy maf
iazyjf bclztbjy vk kvmjty zybcn vmj yaoj okfjh ke Dtrikacf vk bcckijcv dryvacfjty#^mbhj vmj ojfba maf djikoj a ntjav wtkokvjt ke vmjDtacfkc‒y Ato‒y iaowabnc( bv ~ay ahyk bc watv tjywkcybdhjekt ac j}wacfbcn obyzcfjtyvacfbcn aokcn vmj njcjtah wzdhbi ay vk ~mr Tznnbjtb maf vtbzowmjf ~mjtj kvmjt nzc/tjhavjf ha~yzbvy maf eabhjf# Vmjtj by kchr yk ozim vboj( ykoacr ikhzoc bcimjy( yk ozim fjvabh vmav jujc vmj okyvtjywjivjf lkztcahbyvbi bcyvbvzvbkcy iac wtkubfj vk vjhh ayvktr( acf( ~mjc vmj yvktr fkjy ikcujr vmj okyv aiiztavj(ikcvj}vzah bcektoavbkc wkyybdhj( ckvmbcn iac ektij a tjafjt kt ubj~jt vk adyktd oktj vmac ~mav vmj tjafjt kt ubj~jt 
fjybtjy vk zcfjtyvacf#
Vmby ~ay vmj ybvzavbkc ~bvm Dtacfkc‒y iayj( bc~mbim kcj aywjiv ke vmj bcibfjcv maf tkkvjf bvyjhe bc vmjikcyibkzycjyy ke vmkyj ~mk `cj~ vmj yvktr< djiazyj vmjnzc‒y yaejvr maf vk dj okujf vk vmj ”kee‒ wkybvbkc( vmj nzc~ay ahhk~jf vk tj ~mjc vmj eaobhr etbjcf bcafujtvjcvhr wzhhjf vmj vtbnnjt ay mj imji`jf vmj nzc vk jcyztj vmav bv~ayc‒v hkafjf# Mj maf avvjowvjf vk fk vmj tbnmv vmbcn( dzv
mj maf fkcj bv vmj ~tkcn ~ar( acf Dtrik‒y fjybnc imacnj
oafj vmav a wtkdhjo#Vmby aywjiv ke vmj aiibfjcv( ~mbhj eaivzah bc watv( yjcv
Yjujc Rjaty Havjt( ikwrtbnmv 4711( O#^# Mat`bcy4
 
nzc wtkwkcjcvy bcvk a vb||r#Oacr nzc wtkwkcjcvy ~mjc wtjyjcvjf ~bvm afbyizyybkc kt qzjyvbkc tjhavbuj vk wtk/nzc ikcvtkh hjnbyhavbkckt a nzc/tjhavjf ha~yzbv va`j ac boojfbavj dzv ckv tjhjuacv wkybvbkc< nzc tbnmvy# Bc vmj IDY Cj~y yvktr adkzv Dtacfkc(nzc oa`jt Ljccbcny fjihbcjf vk dj bcvjtubj~jf( yk ayjnojcv ke a wtjubkzy bcvjtubj~ ~bvm Ljccbcny ~ay zyjf(acf bc bv mj ywk`j ke jujtr ibvb|jc‒y tbnmv vk k~c kt wkyyjyya nzc -ck favj( ykztij( kt ikcvj}v ~ay nbujc ay vk vmjbcvjtubj~ yjnojcv"# Vmby whavekto zwkc ~mbim oacr nzcafukiavjy boojfbavjhr yvacf( vmj Yjikcf Aojcfojcv ‘tbnmvvk djat atoy‟( ahyk kevjc bcihzfjy< vmav okyv nzc aiibfjcvyatj iazyjf dr iatjhjyycjyy0 acf vmav jujtr tjywkcybdhj nzck~cjt ekhhk~y vmj yaej nzc macfhbcn ”ikooacfojcvy‒~mjcjujt zchkafbcn( hkafbcn kt imji`bcn a nzc#Vmj afokcbvbkcy acf bcybnmvy bcvk wtkwjt nzc macfhbcnvjimcbqzjy mauj ojtbv( acf av tyv tjubj~ ke Dtacfkc‒yaiibfjcv( bv by awwatjcv vmav nzc macfhbcn obyva`jy ~jtjoafj</ Vmj nzc ~ay `jwv bc bvy ktbnbcah dk}( bc a fta~jt ke vmj watjcvy‒ ftjyyjt( ckv bc a hki`adhj ikcvabcjt acf yvktjf~mjtj bv ikzhfc‒v dj jaybhr aiijyyjf0/ Imji`bcn vk dj yztj vmav vmj nzc ~ay zchkafjf(vmj eaobhr etbjcf fbf yk ~bvmbc a ej~ ejjv ke Dtacfkc(Dtacfkc‒y rkzcnjt dtkvmjt( acf ackvmjt rkzcn tjhavbuj ke Dtacfkc‒y eaobhr -a rkzcn dkr ~mk aivzahhr maf va`jc vmjnzc etko vmj fta~jt ~mjc mj ~ay etbnmvjcjf dr vmtjavyetko a cjbnmdkt"0/ Vmj eaobhr etbjcf fbf ckv jcyztj vmav vmj nzc ~ay wkbcvjf a~ar etko vmj dkry ay mj imji`jf bv#/ Acf mj maf ahhk~jf mby cnjt vk dj kc vmj vtbnnjt#Acf yk bv ~kzhf awwjat vk vmkyj ~mk zcfjtyvacf acf wtaivbij yaej nzc macfhbcn vjimcbqzjy( vmav vmby ~ay avtanjfr vmav ikzhf mauj djjc wtjujcvjf#Vmjyj jhjojcvy ~jtj wtjyjcvjf av vmj vtbah#A itbvbiah jhjojcv( mk~jujt( acf vmj okojcv vmavvkk` tkkv aokcn nzc/a~atj ekhhk~jty ke vmj yvktr acf vmjnjcjtah wzdhbi( ~ay vmj byyzj ke nzc‒y yaejvr ojimacbyo#^mav ekhhk~y by a dtbje imtkckhknbiah fjyitbwvbkc ke vmj
jujcvy hjafbcn vk vmj aiibfjcvah ymkkvbcn( acf ~mr vmj nzc‒y
yaejvr ojimacbyo djiaoj yzim a itbvbiah byyzj#Dtacfkc‒y eaobhr hbujf bc a yoahh mkzyj( kc yjujtahaitjy bc a tjokvj tztah yjvvbcn# Vmjbt mkzyj( mk~jujt( ~ay~bvmbc wtk}bobvr( acf yhbnmvhr djhk~( a cjbnmdkt‒y mkzyj#Bv ~ay obf/oktcbcn# Dtacfkc‒y eavmjt ~ay av ~kt`#Yzj( Dtacfkc‒y okvmjt( zcj}wjivjfhr maf vk tzc ac jttacfacf ay`jf a v~jcvr rjat/khf eaobhr etbjcf( ~mk ~ay mjhwbcnihjat dtzym atkzcf vmj wtkwjtvr( vk ~avim yjujc rjat/khfDtacfkc( Dtacfkc‒y uj rjat/khf dtkvmjt( acf a v~jhujrjat/khf tjhavbuj( zcvbh ymj tjvztcjf# Ymj j}wjivjf vk djnkcj ck oktj vmac ac mkzt#Ay vmj dkry wharjf kzvybfj vmjr mjatf a ~koacyitjaobcn etko vmj cjbnmdkt‒y mkzyj( acf vmj eaobhr etbjcfiahhjf kzv ay`bcn be ykojkcj ~ay mztv# A oac‒y ukbijtjywkcfjf ~bvm ‘obcf rkzt k~c dzybcjyy‟ acf yabf yjujtahvmbcny vmj dkry fjyitbdjf ay vmtjavy#Vmj eaobhr etbjcf iahhjf vmj ymjtbee( v~k zcbvytjywkcfjf( ~jcv vk vmj cjbnmdkt‒y mkzyj( acf hjev a ymktvvboj havjt# Ymktvhr aevjt( vmj yaoj oac‒y ukbij rjhhjf fk~cvk vmj dkry( vmtjavjcbcn vmjo anabc# Vmj v~jhuj rjat/khf`cj~ ~mjtj Dtacfkc‒y eavmjt `jwv vmj nzc( ckv djiazyjmj maf djjc vkhf( dzv djiazyj ykojvboj kujt vmj ikztyj ke mby ubybvy vk vmj mkzyj mj maf yjjc bv wzv vmjtj# Etbnmvjcjf(mj tac bcybfj( vkk` vmj yoahh dk} etko vmj ftjyyjt fta~jt( dtkznmv bv bcvk vmj hbubcn tkko( yav kc vmj ikzim acftjokujf vmj hbf etko vmj dk}#Vmj dk} ikcvabcjf vmj yoahh( imtkoj Dtrik acf a dhai` aoozcbvbkc oana|bcj vmav( ay ~bvm jujtr okfjh ke yjob/azvkoavbi macfnzc( by bcyjtvjf bcvk vmj dkvvko ke vmjmacfnzc‒y ntbw acf ejjfy iatvtbfnjy bcvk vmj nzc‒y imaodjt#Mj tjokujf vmj nzc etko vmj dk}# Vmj eaobhr etbjcf(Dtacfkc( acf Dtacfkc‒y hbvvhj dtkvmjt maf ck~ ahyk ikojbcvk vmj mkzyj# Dtacfkc‒y dtkvmjt yav kc vmj ikzim( Dtacfkcyvkkf cj}v vk vmj v~jhuj rjat/khf( acf vmj eaobhr etbjcfyvkkf eaibcn vmjo#Ay fjyitbdjf bc tjiktfjf wkhbij bcvjtubj~y( vmj eaobhretbjcf ejatjf ekt vmj dkry‒ yaejvr djiazyj ke vmj nzc acf mjvkk` bv kzv ke vmj v~jhuj rjat/khf‒y macf# Vmj v~jhuj rjat/khf vmjc wbi`jf zw vmj dhai` aoozcbvbkc oana|bcj etko dk} acf djnac vk wzym vmj iatvtbfnjy kzv ke bv( jowvrbcn vmjoana|bcj kcvk a vadhj bc etkcv ke vmj ikzim#Vmj etbjcf hkk`jf av vmj oana|bcj mjhf dr vmj v~jhujrjat/khf acf ayyzojf vmav vmj nzc ~ay zchkafjf dzv(ahvmkznm ckv ektoahhr vtabcjf bc macfnzc yaejvr( `cj~ vmavmj ymkzhf hkk` bcvk vmj nzc‒y imaodjt vk oa`j yztj bv ~ayjowvr( acf `cj~ vmav vk fk vmav mj maf vk wzhh dai` vmjyhbfj( vmj vkw wbjij kc a yjob/azvkoavbi vmav okujy dai` vkjljiv a iatvtbfnj acf whaijy a cj~ tkzcf bc vmj imaodjt ayvmj yhbfj okujy ekt~atf# Be a tkzcf by bc vmj imaodjt ~mjcvmj yhbfj by wzhhjf dai`( bv ~bhh dj jljivjf( acf be vmjtj by ckoana|bcj kt ac jowvr oana|bcj bc vmj nzc( vmby ~bhh jcyztjvk vmj zyjt vmav vmj nzc by jowvr#Vmj yhbfj ikzhf ckv dj wzhhjf dai` ~bvm vmj nzc‒y yaejvrbc vmj yaej+ckc/tbcn wkybvbkc# Mj okujf vmj yaejvr vk vmjtj wkybvbkc acf wzhhjf dai` kc vmj yhbfj# Bv yhbwwjf ekt~atfkzv ke mby ntayw djektj mj maf okujf bv ahh vmj ~ar dai`(acf ay bv fbf vmj nzc tjf( a ybcnhj dzhhjv yvtb`bcn Dtacfkc#^mjc wztimayjf cj~( vmj Dtrik iaoj ~bvm v~koana|bcjy# Zc`ck~c vk vmj eaobhr etbjcf( vmj yjikcfoana|bcj( hkafjf( ~ay bc vmj Dtrik#Bc tjiktfjf bcvjtubj~y( vmj etbjcf bcybyvy mby cnjt maf ckv djjc kc vmj vtbnnjt( vmav vmj nzc maf lzyv nkcj kee#
Yjujc Rjaty Havjt( ikwrtbnmv 4711( O#^# Mat`bcy

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mike Harkins liked this
bridgetalexandra liked this
scottso17 liked this
Mike Harkins liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->