Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
Seven Years Later

Seven Years Later

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 19,741 |Likes:
Published by Mike Harkins
In this essay about one of the more volatile
aspects of our society, writer Mike Harkins
recounts events leading to the day seven
years ago when a paraplegic teenager from
Northern California, with the assistance of
his attorney and thousands of people around
the country, attempted to purchase the assets
of a gun manufacturer that had gone into
bankruptcy to avoid paying the teen a record
$24 million judgment.
In this essay about one of the more volatile
aspects of our society, writer Mike Harkins
recounts events leading to the day seven
years ago when a paraplegic teenager from
Northern California, with the assistance of
his attorney and thousands of people around
the country, attempted to purchase the assets
of a gun manufacturer that had gone into
bankruptcy to avoid paying the teen a record
$24 million judgment.

More info:

Published by: Mike Harkins on Aug 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/23/2011

pdf

original

 
Yjujc rjaty ank(
kc Aznzyv 14vm( B attbujf av
avvktcjr Tbimatf Tznnbjtb‒y ha~ keij jathr jckznm yk vmavaevjt B cbymjf tjattacnbcn ykoj eztcbvztj vk itjavj ykojj}vta tkko B‒f mauj a ej~ obczvjy ahkcj vk ikcvjowhavj ~mavmaf mawwjcjf kujt vmj wtjubkzy okcvmyacf vk wtjwatj ekt vmj tjyzhvy ke jujcvy
kiizttbcn aitkyy vmj ikzcvtr bc Ehktbfa#Yjujcvjjc rjat/khf Dtacfkc
Oa}jhf ~kzhf attbuj av vmj keij~bvmbc vmj mkzt ~bvm mby okvmjt( Yzj(acf mby ntacfokvmjt# Vmj keij mafv~k tkkoy( a vkvah ke lzyv kujt uj/mzcftjf yqzatj ejjv# Vmj keij fkkt kwjcjf etko vmj mahh bcvk vmj tyvtkko( yhbnmvhr yoahhjt vmac vmj kvmjt acf kiizwbjf dr a oayybuj hj iadbcjvanabcyv kcj ~ahh( yvktanj dk}jy yvai`jfuj mbnm ahkcn vmj hjcnvm ke vmj kvmjt ~ahh( ahh hhjf ~bvm vmkzyacfy ke fkizojcvy tjhavbcn vk Dtacfkc# Vmjkvmjt tkko ikcvabcjf Tznnbjtb‒y fjy`(itjfjc|a( acf a dkk`iayj# Dtacfkc‒y~mjjhimabt ~kzhf dj bc a cjat tjihbcbcn wkybvbkc( yk bv ~kzhf dj vbnmv jujc djektj vmj tjwktvjty etko AyykibavjfWtjyy( ICC( a hkiah CDI aehbavj( acfvmj iaojta kwjtavkty ymk~jf zw vknjv Dtacfkc‒y tjaivbkc acf yvavjojcv#^j ~kzhf ahh dj ~abvbcn ekt Tznnbjtb‒y iahh etko Ehktbfa( vjhhbcn zyjbvmjt vmav Dtacfkc‒y Atoy( a ckcwtkvitjavjf dr Oa}jhf acf Tznnbjtb(~ay vmj cj~ k~cjt ke a dac`tzwvnzc ikowacr‒y ayyjvy( bcihzfbcn bvyoktj vmac v~jcvr/vmkzyacf ayyjodhjfmacfnzcy( nzc watvy( acf oaczeaivztbcnjqzbwojcv( kt vmav vmj azivbkc maf djjc hkyv vk vmj kchr kvmjt dbffjt( vmj dac`tzwv ikowacr‒y whacv ektjoac#Bv maf djjc ac azfaibkzy( cjat/njcbzybfja( vmav Dtacfkc‒y ckcwtkv avvjowv vk dzr vmj oaczeaivztjt ke vmj nzc vmav cjathr `bhhjf mbo ~mjc mj ~ay yjujc rjaty/khf# Bv ~ay ac jeejivbuj ikzcvjt wzcim vk a hjnah hk~ dhk~etko vmj nzc oaczeaivztjt( a yvtavjnr vmav obnmv yziijyyezhhrvtzow vmj oaczeaivztjt‒y bnmv etkoa &46 obhhbkc fkhhat tjywkcybdbhbvr#B maf wbi`jf zw kc acf ekhhk~jf
vmj yvktr ybcij Tznnbjtb‒y ihkybcn
atnzojcv a rjat acf a mahe djektj vmj
azivbkc acf B ikcvbczj vk ekhhk~ bvvkfar# Bvy tjhjuacij vk vmj ikzcvtr‒y
ikcvbczbcn wtk/nzc+acvb/nzc fbyiktf byeat etko fbobcbymjf#
Bc 1226( a etbjcf ke Dtacfkc‒y
eaobhr ~ay mkhfbcn a Dtrik yjob/azvkoavbi macfnzc ~mjc bv tjf# Vmj dzhhjv ~jcv vmtkznm Dtacfkc‒y la~acf faoanjf mby ywbcah iktf av vmjyjikcf acf vmbtf ujtvjdta ay bv j}bvjfkzv vmj dai` ke mby cji`# Yb} rjatyhavjt Dtacfkc‒y yvjw/eavmjt tjvabcjfTznnbjtb( a ykhj wtaivbvbkcjt bc OatbcIkzcvr( Iahbektcba( vk va`j iatj ke ahjnah byyzj acf ojcvbkcjf vmav mby ykcmaf djjc watahr|jf bc ac aiibfjcvahymkkvbcn# Tznnbjtb vkk` kcj rjat vk
tjyjatim acf bcujyvbnavj vmj bcibfjcv(
antjjf vk tjwtjyjcv Dtacfkc( acf djnac vmj wtkijyy ke dtbcnbcn a fjybncfjejiv ha~yzbv anabcyv Dtrik Atoy acf
bvy k~cjt( Dtzij Ljccbcny#Cbcj rjaty aevjt vmj aiibfjcv
acf av vmj jcf ke a vmtjj okcvm vtbah a lztr zcacbokzyhr a~atfjf Dtacfkc&:1 obhhbkc( &46 obhhbkc ke bv anabcyvLjccbcny acf mby ikowacbjy#Vmj far aevjt vmav ujtfbiv(Ljccbcny acf mby Iahbektcba ikowacbjyfjihatjf dac`tzwvir bc Ehktbfa( ~mjtjmj maf okujf fztbcn vmj ha~yzbv#
 Ac jyyar kc ac j}vtaktfbcatr jujcv ~bvm hayvbcn bowhbiavbkcy
dr Obimajh ^# Mat`bcy
Bc vmby jyyar adkzv kcj ke vmj oktj ukhavbhjaywjivy ke kzt ykibjvr( ~tbvjt Ob`j Mat`bcytjikzcvy jujcvy hjafbcn vk vmj far yjujc rjaty ank ~mjc a watawhjnbi vjjcanjt etkoCktvmjtc Iahbektcba( ~bvm vmj ayybyvacij ke mby avvktcjr acf vmkzyacfy ke wjkwhj atkzcf vmj ikzcvtr( avvjowvjf vk wztimayj vmj ayyjvyke a nzc oaczeaivztjt vmav maf nkcj bcvkdac`tzwvir vk aukbf warbcn vmj vjjc a tjiktf&46 obhhbkc lzfnojcv#Eaivzah bcektoavbkc wtjyjcvjf bc vmby jyyar ikojy etko vtbah jubfjcij( ikztv acffjwkybvbkc vtacyitbwvy( wkhbij bcvjtubj~y acfbcujyvbnavbkc tjwktvy( ojfba tjwktvy( acfbcvjtubj~y ~bvm vmj jujcv‒y wtbcibwahy#
Dtacfkc Oa}ebjhf acf vmj nzc vmav imacnjf mby hbej(wbivztjf kc vmj ebtyv wanj ke Vmj Cj~ Rkt` VbojyCavbkcah Tjwktv yjivbkc( Lzcj 97( 4776#
Yjujc Rjaty Havjt
 
Ehktbfa av vmav vboj wtkubfjf a yktv ke yaej maujc ekt  dac`tzwvir hjty#Bc 4776 Ljccbcny wjvbvbkcjf vmj dac`tzwvir ikztvvk ahhk~ a hkcnvboj Dtrik jowhkrjj vk wztimayj vmjikowacr‒y ayyjvy ekt &1:7(777#Tznnbjtb boojfbavjhr wtkvjyvjf( ayyjtvbcn vmav vmj wjvbvbkc ~ay a whkr vk ahhk~ Ljccbcny vk ikcvbczj vmj nzcoa`bcn dzybcjyy acf aivbujhr ikcvtkh vmj cj~ ikowacrvmtkznm vmj k~cjt( a yvtavjnr `ck~c ay zybcn a yvta~oac#Vmj dac`tzwvir ikztv wtkubfjf vmbtvr fary vk aiijwvacf ikcybfjt wtkvjyvy ke vmj yahj( ~mbim iaoj ckv lzyv etkoTznnbjtb dzv etko vmj Iahbektcba avvktcjr njcjtah acfyjujtah kvmjt avvktcjry ~mk maf aivbkcy wjcfbcn anabcyvDtrik# Mj djnac vk fjujhkw ac bfja vmav be yziijyyezh ~kzhf wtjujcv vmj ektojt jowhkrjj( acf zhvboavjhr Ljccbcny(etko ikcvbczbcn vk yjhh Dtrik/fjybncjf nzcy# Be mj ikzhfc‒vaivzahhr yvkw vmj ayyjvy etko djbcn ykhf( mj djhbjujf vmjikztv ymkzhf av hjayv oa`j vmj azivbkc aiijyybdhj vk kvmjty(jywjibahhr acrkcj ckv fbtjivhr ayykibavjf ~bvm Ljccbcny#
Kujt vmj ikztyj ke yjujtah ikcujtyavbkcy ~bvm Dtacfkc(
Dtacfkc‒y okvmjt( acf kvmjt ihkyj ayykibavjy( Tznnbjtbtjahb|jf vmav be Dtacfkc ~ay nbujc vmj kwwktvzcbvr( vmjtj~ay ckvmbcn vmav hjnahhr wtjujcvjf mbo etko oa`bcn mbyk~c keejt ekt vmj ayyjvy# Dtacfkc fbfc‒v mauj acr cacibahtjykztijy# Mj ~kzhf mauj vk cf yzdyvacvbah ezcfbcn kt tabyj vmj okcjr#
^mjc vmj ikztv acckzcijf av vmj jcf ke vmj vmbtvr/
far wjtbkf vmav bcyvjaf ke a ihkyjf yahj vmjtj ~kzhf dj ac azivbkc kwjc vk acrkcj ~bvm a obcbozo dbf ke &1:7(777( vmj Dtacfkc‒y Atoy ckcwtkv maf djjc ahtjafr djjc ektojf0 a ezcf/tabybcn ~jdybvj yjv zw0 acf a wzdhbitjhavbkcy to tjvabcjf# Vmj oacfavj ~ay ihjat( ybowhj( acfzcawkhknjvbi< wtjujcv acr fjejivbuj acf facnjtkzy Dtrikmacfnzcy etko djbcn fbyvtbdzvjf kt oaczeaivztjf( bc acrekto( dr wztimaybcn vmj ikowacr acf ahh ke bvy ayyjvy(vmjc fjyvtkrbcn bvy bcujcvktr ke nzcy acf nzc watvy# Be vmjjeektv ~ay yziijyyezh( vmj bcujcvktr ~kzhf dj tjirihjf( vmjoaimbcjtr ~kzhf dj azivbkcjf yjwatavjhr( acf vmj ckcwtkv
~kzhf vmjc ekizy kc nzc yaejvr jfziavbkc acf a~atjcjyyjeektvy#
Vmj iazyj/dayjf wzdhbi tjhavbkcy to qzbi`hr vmtzyv vmjiaowabnc bcvk vmj ojfba ywkvhbnmv acf vmj yvktr njcjtavjfcavbkcah( vmjc bcvjtcavbkcah bcvjtjyv# Bc vmj ~jj`y hjafbcnzw vk vmj azivbkc favj kujt v~k/mzcftjf cj~ywawjt yvktbjyawwjatjf bc cbcj ikzcvtbjy# Vmjtj ~ay a ezhh/wanj yvktrbc Wjkwhj oana|bcj acf ejavztjy kc Jcnhacf‒y DDI acfLawac‒y CM@# ADI‒y Nkkf Oktcbcn Aojtbia( IDY( CDI(acf ICC nauj vmj yvktr oalkt j}wkyztj kc vmjbt cavbkcahcj~yiayvy# Dzv vmj yvktr vmav dtk`j jujtrvmbcn ~bfj kwjc~ay ac adkuj/vmj/ekhf atvbihj kc vmj tyv wanj ke Vmj Cj~Rkt` Vbojy Cavbkcah Cj~y yjivbkc#Ay a~atjcjyy ke vmj yvktr ntj~( vmj Dtacfkc‒y Atoy~jdybvj tjijbujf vmkzyacfy ke mbvy acf joabhy etko wjkwhj ke jujtr anj( ~mk ahyk fkcavjf vk vmj azivbkcjeektv# Vmjtj ~jtj ahyk mavjezh( ykojvbojy ubhj ojyyanjyj}iktbavbcn Tznnbjtb acf Oa}jhf ekt vmjbt jeektvy( acfyiktjy ke ojyyanjy jywkzybcn vmj ‘nzcy fkc‒v mztv wjkwhj( wjkwhj mztv wjkwhj‟ yvrhj ke yhknac/ktbjcvjf tmjvktbi# Vmjoalktbvr ke vmkyj ojyyanjy vkk` Tznnbjtb acf Dtacfkcvk vay` ckv lzyv ekt yzbcn ~mav ~ay ayyzojf vk dj a fjjw/ wki`jvy ikowacr( dzv ekt yzbcn jujc ~mjc bv ~ay kdubkzy(aiiktfbcn vk vmj joabhy( vmav Dtacfkc‒y watahryby( ~mbhjvtanbi( maf ykhjhr djjc vmj tjyzhv ke wkkt nzc macfhbcn wtkijfztjy acf daf lzfnojcv#Vmjtj maf djjc( bc eaiv( fjntjjy ke wkkt lzfnojcvacf vmj dtja`bcn ke ~jhh/`ck~c nzc yaejvr yvjwy bc vmjaiibfjcv‒y imabc ke jujcvy# Vmj lztr tjaivjf vk vmby aywjivke vmj aiibfjcv dr ayybncbcn ahokyv mahe ke vmj &:1 obhhbkcujtfbiv vk vmj eaobhr etbjcf ~mk ~ay mkhfbcn vmj nzc ~mjcbv tjf( Dtacfkc‒y watjcvy( acf vmj wa~c ymkw ~mjtj vmjnzc maf djjc wztimayjf -cj~( ckv wtjubkzyhr k~cjf"#Dzv vmj lztr ayybncjf vmj tjoabcfjt( yhbnmvhr kujt v~jcvr/ekzt obhhbkc fkhhaty( vk Dtrik( Dtzij Ljccbcny(acf D#H# Ljccbcny( fzj vk kujt~mjhobcn jubfjcij vmav
Ljccbcny( Dtrik( acf D#H# Ljccbcny Bci# maf itjavjf(
oaczeaivztjf( acf fbyvtbdzvjf a nzc vmav maf a facnjtkzyfjybnc a~( vmav bv maf fbyikujtjf vmj a~( acf maf vmjcahvjtjf vmj fjybnc ke vmj nzc ckv vk ikttjiv vmj a~( dzv vkmbfj bv# Jujc ay vmj lztr tjahb|jf vmj ybncbiacij ke vmava~ acf ke Dtrik‒y aivbkcy ay oalkt eaivkty bc Dtacfkc‒y
aiibfjcv( bv ~ay zca~atj vmav Dtrik nzc bcibfjcvy maf
iazyjf bclztbjy vk kvmjty zybcn vmj yaoj okfjh ke Dtrikacf vk bcckijcv dryvacfjty#^mbhj vmj ojfba maf djikoj a ntjav wtkokvjt ke vmjDtacfkc‒y Ato‒y iaowabnc( bv ~ay ahyk bc watv tjywkcybdhjekt ac j}wacfbcn obyzcfjtyvacfbcn aokcn vmj njcjtah wzdhbi ay vk ~mr Tznnbjtb maf vtbzowmjf ~mjtj kvmjt nzc/tjhavjf ha~yzbvy maf eabhjf# Vmjtj by kchr yk ozim vboj( ykoacr ikhzoc bcimjy( yk ozim fjvabh vmav jujc vmj okyvtjywjivjf lkztcahbyvbi bcyvbvzvbkcy iac wtkubfj vk vjhh ayvktr( acf( ~mjc vmj yvktr fkjy ikcujr vmj okyv aiiztavj(ikcvj}vzah bcektoavbkc wkyybdhj( ckvmbcn iac ektij a tjafjt kt ubj~jt vk adyktd oktj vmac ~mav vmj tjafjt kt ubj~jt 
fjybtjy vk zcfjtyvacf#
Vmby ~ay vmj ybvzavbkc ~bvm Dtacfkc‒y iayj( bc~mbim kcj aywjiv ke vmj bcibfjcv maf tkkvjf bvyjhe bc vmjikcyibkzycjyy ke vmkyj ~mk `cj~ vmj yvktr< djiazyj vmjnzc‒y yaejvr maf vk dj okujf vk vmj ”kee‒ wkybvbkc( vmj nzc~ay ahhk~jf vk tj ~mjc vmj eaobhr etbjcf bcafujtvjcvhr wzhhjf vmj vtbnnjt ay mj imji`jf vmj nzc vk jcyztj vmav bv~ayc‒v hkafjf# Mj maf avvjowvjf vk fk vmj tbnmv vmbcn( dzv
mj maf fkcj bv vmj ~tkcn ~ar( acf Dtrik‒y fjybnc imacnj
oafj vmav a wtkdhjo#Vmby aywjiv ke vmj aiibfjcv( ~mbhj eaivzah bc watv( yjcv
Yjujc Rjaty Havjt( ikwrtbnmv 4711( O#^# Mat`bcy4
 
nzc wtkwkcjcvy bcvk a vb||r#Oacr nzc wtkwkcjcvy ~mjc wtjyjcvjf ~bvm afbyizyybkc kt qzjyvbkc tjhavbuj vk wtk/nzc ikcvtkh hjnbyhavbkckt a nzc/tjhavjf ha~yzbv va`j ac boojfbavj dzv ckv tjhjuacv wkybvbkc< nzc tbnmvy# Bc vmj IDY Cj~y yvktr adkzv Dtacfkc(nzc oa`jt Ljccbcny fjihbcjf vk dj bcvjtubj~jf( yk ayjnojcv ke a wtjubkzy bcvjtubj~ ~bvm Ljccbcny ~ay zyjf(acf bc bv mj ywk`j ke jujtr ibvb|jc‒y tbnmv vk k~c kt wkyyjyya nzc -ck favj( ykztij( kt ikcvj}v ~ay nbujc ay vk vmjbcvjtubj~ yjnojcv"# Vmby whavekto zwkc ~mbim oacr nzcafukiavjy boojfbavjhr yvacf( vmj Yjikcf Aojcfojcv ‘tbnmvvk djat atoy‟( ahyk kevjc bcihzfjy< vmav okyv nzc aiibfjcvyatj iazyjf dr iatjhjyycjyy0 acf vmav jujtr tjywkcybdhj nzck~cjt ekhhk~y vmj yaej nzc macfhbcn ”ikooacfojcvy‒~mjcjujt zchkafbcn( hkafbcn kt imji`bcn a nzc#Vmj afokcbvbkcy acf bcybnmvy bcvk wtkwjt nzc macfhbcnvjimcbqzjy mauj ojtbv( acf av tyv tjubj~ ke Dtacfkc‒yaiibfjcv( bv by awwatjcv vmav nzc macfhbcn obyva`jy ~jtjoafj</ Vmj nzc ~ay `jwv bc bvy ktbnbcah dk}( bc a fta~jt ke vmj watjcvy‒ ftjyyjt( ckv bc a hki`adhj ikcvabcjt acf yvktjf~mjtj bv ikzhfc‒v dj jaybhr aiijyyjf0/ Imji`bcn vk dj yztj vmav vmj nzc ~ay zchkafjf(vmj eaobhr etbjcf fbf yk ~bvmbc a ej~ ejjv ke Dtacfkc(Dtacfkc‒y rkzcnjt dtkvmjt( acf ackvmjt rkzcn tjhavbuj ke Dtacfkc‒y eaobhr -a rkzcn dkr ~mk aivzahhr maf va`jc vmjnzc etko vmj fta~jt ~mjc mj ~ay etbnmvjcjf dr vmtjavyetko a cjbnmdkt"0/ Vmj eaobhr etbjcf fbf ckv jcyztj vmav vmj nzc ~ay wkbcvjf a~ar etko vmj dkry ay mj imji`jf bv#/ Acf mj maf ahhk~jf mby cnjt vk dj kc vmj vtbnnjt#Acf yk bv ~kzhf awwjat vk vmkyj ~mk zcfjtyvacf acf wtaivbij yaej nzc macfhbcn vjimcbqzjy( vmav vmby ~ay avtanjfr vmav ikzhf mauj djjc wtjujcvjf#Vmjyj jhjojcvy ~jtj wtjyjcvjf av vmj vtbah#A itbvbiah jhjojcv( mk~jujt( acf vmj okojcv vmavvkk` tkkv aokcn nzc/a~atj ekhhk~jty ke vmj yvktr acf vmjnjcjtah wzdhbi( ~ay vmj byyzj ke nzc‒y yaejvr ojimacbyo#^mav ekhhk~y by a dtbje imtkckhknbiah fjyitbwvbkc ke vmj
jujcvy hjafbcn vk vmj aiibfjcvah ymkkvbcn( acf ~mr vmj nzc‒y
yaejvr ojimacbyo djiaoj yzim a itbvbiah byyzj#Dtacfkc‒y eaobhr hbujf bc a yoahh mkzyj( kc yjujtahaitjy bc a tjokvj tztah yjvvbcn# Vmjbt mkzyj( mk~jujt( ~ay~bvmbc wtk}bobvr( acf yhbnmvhr djhk~( a cjbnmdkt‒y mkzyj#Bv ~ay obf/oktcbcn# Dtacfkc‒y eavmjt ~ay av ~kt`#Yzj( Dtacfkc‒y okvmjt( zcj}wjivjfhr maf vk tzc ac jttacfacf ay`jf a v~jcvr rjat/khf eaobhr etbjcf( ~mk ~ay mjhwbcnihjat dtzym atkzcf vmj wtkwjtvr( vk ~avim yjujc rjat/khfDtacfkc( Dtacfkc‒y uj rjat/khf dtkvmjt( acf a v~jhujrjat/khf tjhavbuj( zcvbh ymj tjvztcjf# Ymj j}wjivjf vk djnkcj ck oktj vmac ac mkzt#Ay vmj dkry wharjf kzvybfj vmjr mjatf a ~koacyitjaobcn etko vmj cjbnmdkt‒y mkzyj( acf vmj eaobhr etbjcfiahhjf kzv ay`bcn be ykojkcj ~ay mztv# A oac‒y ukbijtjywkcfjf ~bvm ‘obcf rkzt k~c dzybcjyy‟ acf yabf yjujtahvmbcny vmj dkry fjyitbdjf ay vmtjavy#Vmj eaobhr etbjcf iahhjf vmj ymjtbee( v~k zcbvytjywkcfjf( ~jcv vk vmj cjbnmdkt‒y mkzyj( acf hjev a ymktvvboj havjt# Ymktvhr aevjt( vmj yaoj oac‒y ukbij rjhhjf fk~cvk vmj dkry( vmtjavjcbcn vmjo anabc# Vmj v~jhuj rjat/khf`cj~ ~mjtj Dtacfkc‒y eavmjt `jwv vmj nzc( ckv djiazyjmj maf djjc vkhf( dzv djiazyj ykojvboj kujt vmj ikztyj ke mby ubybvy vk vmj mkzyj mj maf yjjc bv wzv vmjtj# Etbnmvjcjf(mj tac bcybfj( vkk` vmj yoahh dk} etko vmj ftjyyjt fta~jt( dtkznmv bv bcvk vmj hbubcn tkko( yav kc vmj ikzim acftjokujf vmj hbf etko vmj dk}#Vmj dk} ikcvabcjf vmj yoahh( imtkoj Dtrik acf a dhai` aoozcbvbkc oana|bcj vmav( ay ~bvm jujtr okfjh ke yjob/azvkoavbi macfnzc( by bcyjtvjf bcvk vmj dkvvko ke vmjmacfnzc‒y ntbw acf ejjfy iatvtbfnjy bcvk vmj nzc‒y imaodjt#Mj tjokujf vmj nzc etko vmj dk}# Vmj eaobhr etbjcf(Dtacfkc( acf Dtacfkc‒y hbvvhj dtkvmjt maf ck~ ahyk ikojbcvk vmj mkzyj# Dtacfkc‒y dtkvmjt yav kc vmj ikzim( Dtacfkcyvkkf cj}v vk vmj v~jhuj rjat/khf( acf vmj eaobhr etbjcfyvkkf eaibcn vmjo#Ay fjyitbdjf bc tjiktfjf wkhbij bcvjtubj~y( vmj eaobhretbjcf ejatjf ekt vmj dkry‒ yaejvr djiazyj ke vmj nzc acf mjvkk` bv kzv ke vmj v~jhuj rjat/khf‒y macf# Vmj v~jhuj rjat/khf vmjc wbi`jf zw vmj dhai` aoozcbvbkc oana|bcj etko dk} acf djnac vk wzym vmj iatvtbfnjy kzv ke bv( jowvrbcn vmjoana|bcj kcvk a vadhj bc etkcv ke vmj ikzim#Vmj etbjcf hkk`jf av vmj oana|bcj mjhf dr vmj v~jhujrjat/khf acf ayyzojf vmav vmj nzc ~ay zchkafjf dzv(ahvmkznm ckv ektoahhr vtabcjf bc macfnzc yaejvr( `cj~ vmavmj ymkzhf hkk` bcvk vmj nzc‒y imaodjt vk oa`j yztj bv ~ayjowvr( acf `cj~ vmav vk fk vmav mj maf vk wzhh dai` vmjyhbfj( vmj vkw wbjij kc a yjob/azvkoavbi vmav okujy dai` vkjljiv a iatvtbfnj acf whaijy a cj~ tkzcf bc vmj imaodjt ayvmj yhbfj okujy ekt~atf# Be a tkzcf by bc vmj imaodjt ~mjcvmj yhbfj by wzhhjf dai`( bv ~bhh dj jljivjf( acf be vmjtj by ckoana|bcj kt ac jowvr oana|bcj bc vmj nzc( vmby ~bhh jcyztjvk vmj zyjt vmav vmj nzc by jowvr#Vmj yhbfj ikzhf ckv dj wzhhjf dai` ~bvm vmj nzc‒y yaejvrbc vmj yaej+ckc/tbcn wkybvbkc# Mj okujf vmj yaejvr vk vmjtj wkybvbkc acf wzhhjf dai` kc vmj yhbfj# Bv yhbwwjf ekt~atfkzv ke mby ntayw djektj mj maf okujf bv ahh vmj ~ar dai`(acf ay bv fbf vmj nzc tjf( a ybcnhj dzhhjv yvtb`bcn Dtacfkc#^mjc wztimayjf cj~( vmj Dtrik iaoj ~bvm v~koana|bcjy# Zc`ck~c vk vmj eaobhr etbjcf( vmj yjikcfoana|bcj( hkafjf( ~ay bc vmj Dtrik#Bc tjiktfjf bcvjtubj~y( vmj etbjcf bcybyvy mby cnjt maf ckv djjc kc vmj vtbnnjt( vmav vmj nzc maf lzyv nkcj kee#
Yjujc Rjaty Havjt( ikwrtbnmv 4711( O#^# Mat`bcy

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mike Harkins liked this
bridgetalexandra liked this
scottso17 liked this
Mike Harkins liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->