Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Capitolul 12

Capitolul 12

Ratings: (0)|Views: 23 |Likes:
Published by fasolăi

More info:

Published by: fasolăi on Aug 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2011

pdf

text

original

 
233
1122 
Introducere în protec
ţ
ia mediului
12.1. No
ţ
iuni fundamentalea. Mediul înconjur
ă
tor
este o no
ţ
iune fundamental
ă
care st
ă
la bazaecologiei ca
ş
tiin
ţă
, fiind susceptibil
ă
în raport cu necesitatea punerii în valoare sau aocrotirii elementelor sale componente, de reglementare juridic
ă
1
. A
ş
a cum reiese dinliteratur
ă
, aceast
ă
no
ţ
iune nu este definit
ă
într-un mod unitar, ambiguitateatermenului fiind consecin
ţ
a conota
ţ
iei date în diverse domenii -
ş
tiin
ţ
ele naturii,arhitectur
ă
, urbanism, drept etc. Spre exemplu, ecologii v 
ă
d ,,mediul” un ansambluformat din comunit
ăţ
ile biologice
ş
i factorii abiotici (sau altfel spus ansamblul deelemente
ş
i echilibre de for
ţ
e concurente, de natur
ă
divers
ă
, care condi
ţ
ioneaz
ă
  via
ţ
a unui grup biologic. Sunt
ş
i defini
ţ
ii mai cuprinz
ă
toare, de exemplu, un autor
2
 define
ş
te mediul înconjur
ă
tor ca fiind ,,reprezentat de mul
ţ
imea factorilor naturali
ş
iartificiali, de ordin biologic, fizico-chimic
ş
i social, capabili s
ă
influen
ţ
eze direct sauindirect starea componentelor abiotice
ş
i biotice ale biosferei”. Alte defini
ţ
ii au în vedere elemente comune precum: via
ţ
a omului, calitatea vie
ţ
ii
ş
i fiin
ţ
a uman
ă
3
. Arhitec
ţ
ii consider
ă
mediul drept zona de contact între un spa
ţ
iu construit
ş
i mediulambiant (natural
ş
i artificial)
4
.În DEX, mediul este definit ca fiind ,,natura înconjur
ă
toare alc
ă
tuit
ă
dintotalitatea factorilor externi în care se afl
ă
fiin
ţ
ele
ş
i lucrurile”. Mediul, în acest caz,apare ca un sistem infinit sau ca un mediu general. Se spune îns
ă
c
ă
orice fiin
ţă
vieare un mediu înconjur
ă
tor al ei, care îi influen
ţ
eaz
ă
cre
ş
terea, dezvoltarea
ş
icomportamentul. Ansamblul for
ţ
elor care ac
ţ
ioneaz
ă
imediat
ş
i nemijlocit asupraunei fiin
ţ
e constituie mediul eficient
5
. Conform dic
ţ
ionarului Grand Larousse(1972) mediul este definit ca ,,ansamblul de elemente naturale ori artificiale carecondi
ţ
ioneaz
ă
via
ţ
a omului”, f 
ă
r
ă
a se avea în vedere
ş
i termenul de protec
ţ
ie. Sunt
ş
i lucr
ă
ri care consider
ă
no
ţ
iunea de ,,mediu” sinonim
ă
cu mediul înconjur
ă
tor,ambiant, ecologic sau de via
ţă
6
. În literatur
ă
s-a încercat clasificarea tipurilor demediu dup
ă
mai multe criterii astfel
7
:
 
dup
ă
componentele biologice: mediu biotic
ş
i mediu abiotic;
 
dup
ă
natura fizic
ă
: mediu terestru, aerian
ş
i acvatic;
1
Daniela Marinescu,
Dreptul mediului înconjur 
ă 
tor 
, Ed. All Beck 2003, p. 35.
2
St. Godeanu,
Elemente de monitoring ecologic/integrat 
, Ed. Bucura Mond, 1997, p. 5.
3
Gh. Iancu,
Drepturile fundamentale 
ş 
i protec 
 ţ 
ia mediului 
, Ed. RA Monitorul Oficial, Bucure
ş
ti, 1998,p. 42.
4
M. Du
ţ
u,
Dreptul mediului 
, Tratat, Vol. 1, Ed. Economic
ă
, 1998, p. 48-51.
5
M.
Ş
tirban,
Ecologie 
ş 
i protec 
 ţ 
ia mediului 
, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Ia
ş
i, 2002, p.40.
6
Sanda Vi
ş
an, Anca Angelescu, Cristina Alpopi,
 Mediul înconjur 
ă 
tor, poluare 
ş 
i protec 
 ţ 
ie 
, Ed.Economic
ă
, 2000, p. 14.
7
Idem,
op. cit 
., p. 15.
 
234
 
dup
ă
natura chimic
ă
: medii dulcicole (lacuri, b
ă
l
ţ
i), medii salmastre(salinitate medie), s
ă
rate (m
ă
ri)
ş
i foarte s
ă
rate;
 
dup
ă
pH: medii acide, alcaline sau neutre;
 
dup
ă
interven
ţ
ia antropic
ă
: mediu urban, rural, mediu afectat de om
ş
imediu natural;
 
dup
ă
domeniul întinderii: mediu geografic, opera
ţ
ional, perceptual
ş
icomportamental.Într-o alt
ă
opinie mediul este reprezentat de: mediul artificial (alc
ă
tuit dinmediul de cartier, locul de munc
ă
, odihn
ă
, recreere)
ş
i mediul natural (relieful cupeisajele specifice, apele, p
ă
durile, fauna, flora, microorganisme, aerul etc.)
8
.Mediul ca obiect de protec
ţ
ie juridic
ă
trebuie îns
ă
analizat a
ş
a cum diferiteacte normative îl definesc ( legi na
ţ
ionale, reglement
ă
ri interna
ţ
ionale)
9
.Conform Programului Na
ţ
iunilor Unite pentru Mediu (PNUE), factorii demediu care devin componentele mediului înconjur
ă
tor se clasific
ă
în: mediulînconjur
ă
tor natural (care cuprinde factorii naturali ai mediului)
ş
i mediulînconjur
ă
tor uman (care cuprinde mediul construit
ş
i mediul social).In opinia reprezentan
ţ
ilor CE, mediul înconjur
ă
tor este definit ca fiind,,ansamblul de elemente care în complexitatea rela
ţ
iilor lor, constituie cadrul,mijlocul
ş
i condi
ţ
iile de via
ţă
ale omului, acelea care sunt ori cele ce nu suntresim
ţ
ite”
10
. Un element de noutate în aceast
ă
defini
ţ
ie este acela c
ă
mediul esteconsiderat un bun care apar
ţ
ine întregii colectivit
ăţ
i
ş
i, drept consecin
ţă
, acesta nupoate fi l
ă
sat spre folosire la întâmplare.În Constitu
ţ
ia României termenul de mediu nu este definit în mod expres,îns
ă
din textul art. 135 reiese c
ă
,,mediul este cadrul propice cre
ă
rii condi
ţ
iilornecesare pentru cre
ş
terea calit
ăţ
ii vie
ţ
ii”. De asemenea, în acela
ş
i articol seprecizeaz
ă
c
ă
,,refacerea
ş
i ocrotirea mediului înconjur
ă
tor, precum
ş
i men
ţ
inereaechilibrului ecologic” sunt asigurate de c
ă
tre statul român
11
.În Legea protec
ţ
iei mediului nr. 137/1995
12
mediul era definit ca ,,ansamblulde condi
ţ
ii
ş
i elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectelecaracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice
ş
ianorganice, precum
ş
i fiin
ţ
ele vii, sistemele naturale în interac
ţ
iune, cuprinzândelementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale
ş
i spirituale, calitatea vie
ţ
ii
ş
i condi
ţ
iile care pot influen
ţ
a bun
ă
starea
ş
i s
ă
n
ă
tatea omului”. Defini
ţ
ia a fostpreluat
ă
 
ş
i în art. 1 alin. 2 din Ordonan
ţ
a de urgen
ţă
a Guvernului nr. 195/2005privind protec
ţ
ia mediului
13
.
8
V. Teu
ş
dea,
Protec 
 ţ 
ia mediului 
, Ed. Funda
ţ
ia România de mâine, Bucure
ş
ti, 2000, p. 5.
9
D. Marinescu, op. cit., p.36.
10
M. Prieur,
Droit de l´environnement 
, Dalloz, Paris, 1991, p. 2.
11
Prin art. 35 din Constitu
ţ
ia României, Statul recunoa
ş
te dreptul oric
ă
rei persoane la un mediuînconjur
ă
tor s
ă
n
ă
tos
ş
i echilibrat ecologic
ş
i asigur
ă
cadrul legislativ pentru exercitarea acestuidrept. În alin. 3 al aceluia
ş
i art. se dispune c
ă
,,persoanele fizice
ş
i juridice au îndatorirea de aproteja
ş
i ameliora mediul înconjur
ă
tor”.
12
În prezent abrogat
ă
.
13
Publicat
ă
în Monitorul Oficial al României nr. 1196 din 30 decembrie 2005, modificat
ă
ulterior.
 
235b. Calitatea mediului.
Prin calitatea mediului se în
ţ
elege starea acestuia laun moment dat, rezultat
ă
din integrarea tuturor elementelor sale structurale
ş
ifunc
ţ
ionale, capabile s
ă
asigure o ambian
ţă
satisf 
ă
c
ă
toare necesit
ăţ
ilor multiple ale vie
ţ
ii omului
14
.Cunoa
ş
terea calit
ăţ
ii mediului implic
ă
cunoa
ş
terea
ş
i analizarea unui num
ă
rmare de aspecte. De exemplu, referitor la calitatea aerului se fac aprecieri asupraprezen
ţ
ei unor gaze, substan
ţ
e solide, hidrocarburi, con
ţ
inutul în unele elementechimice, substan
ţ
e organice, anorganice, iar exprimarea este în g/m
3
, mg/m
3
, %,prin indici de calitate
ş
i indice general de poluare. Calitatea apelor se exprim
ă
pringradul de impurificare cu diferite substan
ţ
e, prin starea natural
ă
a apelor respective
ş
i prin indicatori chimici
ş
i biologici, iar calitatea solurilor se apreciaz
ă
dup
ă
 contaminarea cu diferite substan
ţ
e, produc
ţ
iile ob
ţ
inute, diminuarea produc
ţ
iilor.Pentru controlul calit
ăţ
ii mediului în literatura de specialitate se folose
ş
tetermenul de monitorizare a mediului. Conform Ordonan
ţ
ei de urgen
ţă
nr.195/2005 prin monitorizarea mediului se în
ţ
elege ,,supravegherea, prognozarea,avertizarea
ş
i interven
ţ
ia în vederea evalu
ă
rii sistematice a dinamicii caracteristicilorcalitative ale elementelor de mediu, în scopul cunoa
ş
terii st
ă
rii de calitate
ş
i asemnifica
ţ
iei ecologice a acestora, a evolu
ţ
iei
ş
i implica
ţ
iilor sociale ale schimb
ă
rilorproduse, urmate de m
ă
surile care se impun. Sistemele de monitoring conduc la
15
:
 
cunoa
ş
terea gradului de afectare a calit
ăţ
ii mediului sub influen
ţ
adiferitelor activit
ăţ
i umane;
 
ob
ţ
inerea din timp a unor observa
ţ
ii obiective care s
ă
poat
ă
permitesesizarea tendin
ţ
elor în desf 
ăş
urarea proceselor ecologice devreme
ş
iclar;
 
stabilirea
ş
i impunerea m
ă
surilor de protec
ţ
ie, conservare,reconstruc
ţ
ie
ş
i retehnologizare;
 
aprecierea real
ă
a raportului cost/beneficiu a lucr
ă
rilor tehnice;
 
realizarea unui control al eficien
ţ
ei m
ă
surilor ce se iau pentru protec
ţ
iamediului.Un alt concept opera
ţ
ional în domeniu este cel de ,,calitate a vie
ţ
ii”. B. Jouvenal
16
define
ş
te calitatea vie
ţ
ii ca fiind ,,totalitatea posibilit
ăţ
ilor oferiteindividului de c
ă
tre societate, în scopul de a-
ş
i amenaja existen
ţ
a, de a dispune deprodusele ei
ş
i de a-i folosi serviciile pentru organizarea existen
ţ
ei individuale dup
ă
 trebuin
ţ
ele, cerin
ţ
ele
ş
i dorin
ţ
ele proprii”. Acest concept se leag 
ă
de civiliza
ţ
ie, decre
ş
terea economic
ă
, de nivelul tehnic
ş
i dezvoltarea industrial-urban
ă
.
c. Poluarea mediului.
Deteriorarea mediului presupune ,,alterareacaracteristicilor fizico-chimice
ş
i structurale ale componentelor naturale
ş
i antropiceale mediului, reducerea diversit
ăţ
ii sau productivit
ăţ
ii biologice a ecosistemelornaturale
ş
i antropizate, afectarea mediului natural cu efecte asupra calit
ăţ
ii vie
ţ
ii,cauzate, în principal, de poluarea apei, atmosferei
ş
i solului, supraexploatarea
14
Sanda Vi
ş
an, Anca Angelescu, Cristina Alpopi,
op. cit 
., p. 19.
15
St. Godeanu,
op. cit 
., p. 19
16
Arcadie, au l´art du mieux etre, Paris, SEDIS, Futurilles, 1971, p. 60.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->