Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Catavencu 09 07 2004

Catavencu 09 07 2004

Ratings:
(0)
|Views: 142|Likes:
Published by Reviste online

More info:

Published by: Reviste online on Aug 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2015

pdf

text

original

 
s ` p t ` m \ n a l d e m o r a v u r i g r e l e
Anul XIV nr. 36 (
665
)7
7
-
-
1
1
3
3
 
 
s
s
 
e
e
p
p
t
 t
 
e
e
m
m
b
b
r
r
i
i
e
e
 
 
2
2
0
0
0
0
4
4
32 de pagini – 15.000 lei
Urm\nd exemplul [i fentelelui Mutu,
Lobon] [i-a trimislogodnica pe bancade rezerve
 
Daea n-are ursul brun cap [i coad`
Ministrul Agriculturiitrage \n raportorii europeni
Negustorul Dan Voiculescu, pu]in \ncurcat c` a ob]inut de la PSD, \n schimbul Antenei 1,cu dou` voturi de parlamentar mai mult dec\t num`rul membrilor PUR
Pagina 19
Sub sloganul „Mereu aproape de PSD“,Antena 1 preg`te[te un nou program de [tiri:
OBSERVITOR
e noroc are [i Mutu `sta! O singur` sclipire debriliant de la dou`j’ de metri [i gata, s\ntem dispu[is`-i iert`m totul. {i goneta cu poli]i[tii dup` el, [i es-capadele la stripteuzele din Craiova (Piei, Satan`! NeaPuiule, cheam` un preot s` fac` o exorcizare!), [i toatefi]ele alea de mingicar dat cu gel, care s-a v`zut tatu-at [i cu Aston Martin la u[`. Totul, cu o excep]ie: in-fluen]a excesiv de viril` pe care o are asupra bunuluis`u prieten Bogdan Lobon], pe care, iat`, l-a apucatacum, \naintea decisivului meci cu Macedonia, dorulde duc` la femei. Normal, logodnica lui nu a mai pututsuporta a[a ceva. Nici m`car o \nfr\ngere la scor  \mpotriva Andorrei nu i-ar fi fr\nt a[a inima. Lobon]e,nu ]i-e, m`, ru[ine? Crezi c` stripteuzele alea or s`-]ifac` ]ie de m\ncare [i-or s` te a[tepte cu ciorba cald`s` redevii titular la Ajax?
 C
T
Hai, domnu’ N`stase, c`numai pe-`[tia-i mai am! }i-i dau peto]i, m\nca-]i-a[! E marf` bun`, cu rating natu-ral, de cas`, nu te doare capul a doua zi dup`alegeri. I-am luat [i eu de la un vecin, s` [tii, [i m-acam ars la pre] b`rbosu’... Uite, bre, las de lamine: face fix 22 de deputa]i [i 10 se-natori. R`m\ne a[a?
 \nd e[ti ministrul Agriculturii [i, pe deasupra, te-amai f`cut mama [i finul tat`lui Danei N`stase,nimic nu ]i se mai pare prea mult. |ncepi s` tecrezifiul ploii, de[i dup` vorb` aduci mai mult cu plodulgrindinei. Te-apuci s` vorbe[ti cu gr\ul [is` polemi-zezi cu [tiuletele – ba chiar, dup` un timp, ajungi s` vorbe[ti [i cu oamenii de prin Europa cu aceea[im`sur` cu care negociezi cu boii prin brazd`.Aici aajuns Petru Daea de la Agricultur`: s` r`spund`obraznic raportorilor europeni care se intereseaz`de carnagiile v\n`tore[ti comise \mpotriva ursuluibrun pe tarlaua lui ministerial`. Despre adresa \ncare ministrul Daea \mprumut` tonul lui Nil` [ir`spunde raportorilor, v` invit`m s` citi]i [i s` da]icu c`ciula-n p`m\nt \n
 C
Pagina 17
 
CATEGORIA
TRIBUNALULDE URGEN}~
Corneliu Vadim Tudor (pre-[edinte PRM):
„L-am dat \n judecat` pe descreieratul Gigi Be-cali, solicit\nd \n instan]` daunemorale de 10 miliarde lei, bani pecare \i voi dona, \n scopuri cari-tabile, Spitalului 9, unde mai multca sigur acest maimu]oi va revenidup` alegerile din 28 noiembrie.“
CATEGORIA
G|NDIRECU RETROVIZOARE
Traian Dobre (deputat PSDIa[i):
„M-am uitat \n oglindaretrovizoare [i am v`zut un nor mare de praf. Am f`cut o com-para]ie cu norul de praf pe carel-am v`zut \n oglinda retrovizoarecu 4 ani \nainte. Era o mare de-osebire, ceea ce reflect` faptul c`ne-am ocupat de o mare parte dindrumurile din Romånia.“
CATEGORIA
MICII MOUSE
Dan Nica ([ef campaniePSD):
„Calculatorul nu m`n\nc`mici [i nu bea bere.“
CATEGORIA
PAPAGALULINVECTIV~
Ionel Bl`nculescu ([eful Autorit`]ii Na]ionale de Con-trol):
„Cei care ne acuz` acumpe noi, pesedi[tii, s\nt fal[i, de-magogi, bandi]i [i ho]i notorii.I-am radiografiat. |n campaniaelectoral` o s` le prezint la fie-care fi[ele.“
CATEGORIA
ACESTE CUVINTENE DOARE
Ionel Bl`nculescu ([eful Autorit`]ii Na]ionale de Con-trol):
„S\nt unul dintre cei maimari du[mani ai miliardarilor decarton.“„O spun cu modestie: am fost \ntotdeauna un elev eminent.“
CATEGORIA
EMIL DEMAGOGU
Ion Iliescu (pre[edinteleRomåniei):
„S`racii investesc s`formeze speciali[ti, iar boga]ii \iracoleaz` [i \i folosesc \n cre[-terea lor economic`.“
CATEGORIA
CRE{TEREAECUMENIC~
Gigi Becali (pre[edintePNG):
„N-o s`-mi cere]i s` daubanii mei la sinagogi, la evrei!Nu-i ur`sc, n-am nimic cu ei, dar,dac-a[ putea, i-a[ \mb\rliga s` seboteze, s` se fac` [i ei cre[tini.“
CATEGORIA
CU BUNICALA CINEMATOGRAF
Ion Iliescu (pre[edinteleRomåniei):
„Blonda, care blon-d`? Nu am zis eu. Era domnulV`c`roiu.“
|ntunericitul
2
academiaCA}AVENCU
Nr. 36, 7-13 septembrie 2004
DEMNITARII SPUNLUCRURI TR~sNITE
Biroul Romån de Audit alTirajelor
a eliberat
Certificatul de Audit
pentrurevista
 Academia Ca]avencu 
 \n conformitate cu Standardele Interna]ionale de Audit
I
 I
 
n
 n
 
t
 t
 
e
 e
 
r
 r
 
n
 n
e
 e
 
t
 t
:
 :
 
 
http://www.catavencu.roE
 E
-
 -
 
m
 m
a
 a
 
i
 i
l
 l
:
 :
 
 
office@catavencu.romarius.bortea@catavencu.ro
NN
 Adrian N`stase [i-a datseama, cu prilejul viziteioficiale \n Olanda, c` a fost tras \n piept pån` [i marele el dec`tre una din mafii. Nu de cea agråului sau a lemnului [i nicim`car de c`tre cea a TVA-ului, cide acea mafie care ]ine mai de-grab` de noul s`u coleg de Dele-ga]ie Permanent`, pictorul Zam-fir Dumitrescu. Dånsul, ca oricepasionat de art` [i de verbul „aavea“, a mers cu delega]ia la unmuzeu de art` din aceast` ]ar`,unde a r`mas bujbe \n fa]a unuitablou al unui autor din }`rile deJos. Atåt de siderat s-a holbatdånsul la acel tablou, \ncåt a \ntrebat dac` tabloul cu pricinaeste original sau copie.Olandezii,oameni amabili [i serio[i, i-audemonstrat c` da. Dup`grimasadureroas` care i-a fulgerat figu-ra, delega]ia [i-a dat seama c` laDånsul acas` e acela[i tablou,numai c` mult mai fals. {i tepomene[ti c-a dat omul [i banipe oper`. Bine cel pu]in c` \nconturi sunt bani adev`ra]i.
NNN
 Anali[tii politici, profe-sorii, sociologii, c` nicinu mai [tim cum s` le spunem,Stelian T`nase [i Cristian P\rvu-lescu s-au \nrolat \n consor]iul deelaborare a strategiilor electoraleale PNL. Dou` chestiuni s-ar re-marca aici: de[i nu au mai lucrat \n campanii \n aceast` postur`,oamenii sunt mult mai profesio-ni[ti decåt to]i candida]ii Alian]eiD.A. la func]ia de premier [i, doi, \ntre ei nu exist` animozit`]i a[acum sunt \n tab`ra consultan]ilor PSD. Nu [tim \nc` ce zice invidi-oasa, dar de[teapta de Alina Mun-giu-Pippidi de aceast` alegere aPNL-ului.
NNN
Mari surprize \n ale-gerile preliminare dinPSD: madama scandalului cu de-turn`ri de fonduri europene \n fa-milie, Hildegard Puwak, a ob]inutun modest loc 8 pe listele PSD,ceea ce \nseamn` un foarte clar:adio, Parlamentule! O situa]ie si-milar` s-a petrecut la Gala]i, undefostul maior revolu]ionar Pl`tic`-Vidovici a ob]inut locul 4pentruSenat, bilet de externare din ca-merele a]ipi]ilor cu girofar. La fels-au mai petrecut lucrurile cu Co-drin {tef`nescu (fost peremistmigrat, locul 5) [i cu Marin Cris-tea la Giurgiu (tot pe locul 5). Spe-r`m ca doamna St`noiu, la Olt,s` aib` aceea[i soart` cu locul 2pe listele de la Senat. Asta dac`ne-ntreba]i pe noi, dac`nu, noitot a[a v` spunem.
NN
Unul din stålpii partiduluide guvern`månt, senato-rul Ion Solcanu, membru al Co-misiei pentru cultur`, culte, art`[i mijloace de informare \n mas`,a f`cut obiectul unei suprave-gheri informative a structurilor de contraspionaj din cadrul siste-mului siguran]ei na]ionale. S-adocumentat c` Solcanu a avut maimulte \ntålniri bizare cu angaja]iai Ambasadei Federa]iei Ruse laBucure[ti, despre care existau in-forma]ii c` desf`[oar` activit`]ispeciale, sub acoperire diplomati-c`. Dosarul lui a ajuns la Iliescu,iar \n urma unei analize a Depar-tamentului de securitate na]iona-l` al Pre[edin]iei Romåniei s-adispus distrugerea lui,din lips`de probe solide. Ce nu s-a distruseste ne\ncrederea noastr` \n filo-rusismul manifest al lui Solcanu.
NNN
Ion Dumitru, directorulRomsilva, candideaz`pe listele jude]ului Dåmbovi]a, laCamera Deputa]ilor. Ion Dumitrunu poate candida pe listele Parla-mentului, \ntrucåt face obiectulunei anchete a PNA, pentru spon-soriz`rile ilegale operate din bu-getul Romsilva [i pentru trans-ferul ilegal a 30 de hectare de p`-dure la Snagov, \n favoarea con-silierului Remus Truic`. Ion Du-mitru i-a promis lui N`stase, \n-tr-o [edin]` festiv` privind anali-za rezultatelor din agricultur`, c` va face totul pentru ca PSD s` cå[-tige alegerile. Dumitru s-a erijat \n purt`torul de cuvånt al \ntre-gului personal al Romsilva cånd af`cut aceast` afirma]ie, fapt ce astårnit rumoarea, scårba [i deza-probarea unei p`r]i a asisten]ei.
NN
Zamfir Dumitrescu nu es-te numai membru al Biro-ului de coordonare al PSD, ci [ipictor, prieten cu Iliescu, decan alUniversit`]ii de Arte, prieten cuN`stase [i pre[edinte al UAP, a-dic` al Uniunii Arti[tilor Plastici. |n calitate de membru al Birouluide coordonare, Zamfir Dumitres-cu a intervenit pe lång` N`stase,s` dea o ordonan]` de urgen]`,prin care pictorul Zamfir Dumi-trescu s` poat` achizi]iona \n fo-los propriu mai multe ateliereplastice, \n favoarea pre[edin-telui UAP, Zamfir Dumitrescu.Dup` ce cet`]eanul Zamfir Du-mitrescu [i-a f`cut plinul, ordo-nan]a de urgen]` a fost abrogat`.
Acciduzzu
Legend`
N
 bårf` pentru care nu b`g`m måna-n foc 
NN
 bårf` cu parfum decredibilitate
NNN
 bårf`-beton
Bårfe, [menuri, [u[anele
(
(
 
B
B
U
U
L
L
 
E
 E
 
T
 T
 
I
 I
N
N
U
U
L
L
 
 
 A
 A
 
C
C
 
 A
 A
D
D
E
 E
M
M
I
 I
E
 E
I
 I
)
 )
REDAC}IA:
{
{
 
t
 t
 
e
 e
f
 f
 
a
 a
n
 n
 
 
 A
 A
G
G
O
O
 
P
P
 
I
 I
 A
 A
 
N
N
 
 
I
 I
o
o
 
n
 n
 
 
B
B
 
 A
 A
 
R
R
B
B
 
U
U
 
 
Redactor-[ef adj.: M
M
a
 a
r
 r
i
 i
u
u
s
 s
 
 
B
B
 
O
O
 
R
R
}
 }
 
E
 E
 
 A
 A
Redactor-[ef:D
D
o
o
 
r
 r
u
u
 
 
B
B
U
U
{
{
C
C
 
U
U
Trebi juridice:D
D
o
o
 
r
 r
u
u
 
 
C
C
O
O
 
S
S
T
 T
E
 E
 A
 A
R
R
 
`
 `
z
 z
 
 v
 v
a
 a
 
n
 n
 
 
C
C
 
U
U
C
C
 
U
U
I
 I
Birou Investiga]ii:M
M
a
 a
r
 r
i
 i
u
u
s
 s
 
 
D
D
R
R
 ~
 ~
G
G
H
H
I
 I
C
C
 
I
 I
Secretar general de redac]ie:G
G
a
 a
b
b
 
r
 r
i
 i
 
e
 e
 
l
 l
 
 
D
D
R
R
 
O
O
 
G
G
E
 E
 A
 A
N
N
U
U
Consilier tehnic:F
F
 
l
 l
o
o
 
r
 r
 
i
 i
n
 n
 
 
I
 I
 A
 A
 
R
R
 
U
U
 
 
 A
 A
 
l
 l
i
 i
n
 n
I
 I
O
O
 
N
N
E
 E
S
S
C
C
U
U
E
 E
 
u
u
g
 g
e
 e
n
 n
 
 
I
 I
S
S
T
 T
O
O
 
D
D
O
O
R
R
{ef Birou Investiga]ii: C
C
 
o
o
r
 r
n
 n
e
 e
l
 l
 
 
I
 I
 V
 V
 A
 A
N
N
C
C
I
 I
U
U
C
C
 A
 A
u
u
g
 g
 
u
u
s
 s
t
 t
 
i
 i
n
 n
 
 
J
 J
U
U
L
L
E
 E
 A
 A
Redactor artistic:O
O
 
c
c
 
t
 t
 
a
 a
 v
 v
 
 
M
M
 A
 A
 
R
R
 
D
D
 A
 A
 
L
L
E
 E
 
 
Redactor-[ef adj.:L
L
i
 i
 v
 v
i
 i
 
u
u
M
M
I
 I
H
H
 A
 A
I
 I
U
U
{ef Birou Externe:I
 I
 
o
o
 
a
 a
n
 n
 
 
T
 T
.
.
 
 
M
M
O
O
 
R
R
 
 A
 A
R
R
{ef Birou Distrac]ii-Amuzament: V
 V
 
i
 i
o
o
r
 r
 
e
 e
l
 l
 
 
M
M
O
O
}
 }
O
O
C
C
D
D
r
 r
 
a
 a
 
g
 g
o
o
[
 [
 
 
M
M
U
U
{
{
 
 A
 A
T
 T
Grafician:B
B
o
o
 
g
 g
d
d
a
 a
n
 n
P
P
 
E
 E
 
T
 T
 
R
R
 
 Y
 Y
Secretar de redac]ie:D
D
a
 a
n
 n
 
 
S
S
T
 T
 A
 A
 
N
N
C
C
 
I
 I
 
U
U
Birou Investiga]ii:I
 I
u
u
l
 l
i
 i
a
 a
 
n
 n
 
 
T
 T
 ~
 ~
N
N
 A
 A
 
S
S
 
E
 E
 
 
{ef Birou Social-Politic: M
M
i
 i
 
r
 r
 
c
c
 
e
 e
a
 a
 
 
T
 T
 
O
O
M
M
 A
 A
M
M
i
 i
h
h
a
 a
i
 i
 
 
B
B
 
U
U
R
R
 
C
C
E
 E
 
 A
 A
(documentarist)Reporteri: A
 A
l
 l
e
 e
 x
 x
 
a
 a
n
 n
d
d
r
 r
u
u
 
 
C
C
 
 ~
 ~
U
U
T
 T
I
 I
{
{
,
 ,
 
 
 A
 A
l
 l
 
e
 e
 
 x
 x
a
 a
n
 n
d
d
r
 r
u
u
D
D
U
U
}
 }
 
U
U
,
 ,
 
 
D
D
a
 a
n
 n
i
 i
e
 e
l
 l
 
 
G
G
O
O
 A
 A
C
C
E
 E
,
 ,
 
 
C
C
 
`
 `
t
 t
 
`
 `
 
l
 l
i
 i
n
 n
M
M
 A
 A
T
 T
E
 E
I
 I
,
 ,
 
 
 A
 A
l
 l
e
 e
 
 x
 x
 
a
 a
n
 n
d
d
r
 r
u
u
 
 
 V
 V
 ~
 ~
 
R
R
Z
 Z
 A
 A
R
R
U
U
{ef Sec]ie Moravuri U[oare:D
D
r
 r
a
 a
g
 g
o
o
 
[
 [
 
 
 V
 V
 A
 A
S
S
I
 I
L
L
E
 E
General Manager:S
S
o
o
 
r
 r
i
 i
n
 n
 
 
 V
 V
U
U
L
L
 
P
P
 
E
 E
 
 
 [i cititorii no[tri, care s\nt  la fel de inteligen]i ca noi.
Marketing Director:S
S
o
o
 
r
 r
i
 i
 
n
 n
 
 
 A
 A
 
 X
 X
 
I
 I
N
N
T
 T
E
 E
axu@catavencu.roPR&Events Manager:L
L
 
a
 a
 
u
u
r
 r
 
a
 a
 
 
I
 I
 
 V
 V
 ~
 ~
 
N
N
C
C
 
I
 I
 
O
O
I
 I
U
U
-
 -
I
 I
O
O
N
N
I
 I
}
 }
 ~
 ~
laura@catavencu.roPromotion Manager:R
R
 
o
o
 
 x
 x
 
a
 a
n
 n
a
 a
 
 
B
B
 
O
O
 
D
D
E
 E
 A
 A
roxana.bodea@catavencu.roTraffic:I
 I
 
o
o
 
a
 a
n
 n
a
 a
 
 
I
 I
n
 n
g
 g
 
r
 r
i
 i
d
d
 
 
 W
 W
 
E
 E
 
I
 I
N
N
E
 E
R
R
 
I
 I
C
C
 
H
H
 
 
ioana@catavencu.roCoordonator distribu]ie: C
C
 
r
 r
 
i
 i
s
 s
t
 t
 
i
 i
 
a
 a
n
 n
D
D
O
O
M
M
N
N
I
 I
}
 }
 
E
 E
 
 A
 A
N
N
U
U
cristi@catavencu.roDesign:©
©
 
 
2
 2
0
 0
0
 0
2
 2
 
 
C
C
o
o
n
 n
c
c
e
 e
p
p
t
 t
 
 
M
M
u
u
l
 l
t
 t
 
i
 i
 
m
 m
e
 e
d
d
i
 i
a
 a
 
 
 –
 
 
 V
 V
 
l
 l
a
 a
d
d
 
 
 A
 A
 
R
R
 
G
G
H
H
I
 I
R
R
 
 
&
&
 
 
F
F
 
l
 l
o
o
 
r
 r
 
i
 i
n
 n
 
 
I
 I
 A
 A
 
R
R
 
U
U
Tehnoredactare:C
C
o
o
r
 r
 
i
 i
 
n
 n
a
 a
 
 
M
M
 | 
 |
}
 }
 ~
 ~
C
C
o
o
 
m
 m
e
 e
n
 n
z
 z
 
i
 i
 
 
p
p
 
u
u
b
b
 
l
 l
i
 i
c
c
 
i
 i
t
 t
 
a
 a
 
r
 r
e
 e
 
 
l
 l
a
 a
 
 
P
P
 
u
u
b
b
 
l
 l
 
i
 i
 
m
 m
e
 e
d
d
i
 i
a
 a
 
 
I
 I
n
 n
t
 t
 
e
 e
 
r
 r
 
n
 n
a
 a
 
t
 t
 
i
 i
o
o
 
n
 n
a
 a
l
 l
M
M
i
 i
 
r
 r
c
c
 
e
 e
a
 a
 
 
I
 I
o
o
 
n
 n
e
 e
s
 s
c
c
 
u
u
 
 
 –
 
 
sales manager0
 0
2
 2
1
1
.
.
3
 3
0
 0
5
5
.
.
3
 3
2
 2
.
.
4
 4
0
 0
m
 m
i
 i
 
r
 r
 
c
c
 
e
 e
a
 a
 
.
.
i
 i
o
o
 
n
 n
e
 e
 
s
 s
c
c
 
u
u
@
@
m
 m
p
p
 
g
 g
.
.
r
 r
 
o
o
R
R
 
a
 a
l
 l
u
u
c
c
a
 a
 
 
M
M
o
o
h
h
o
o
 
r
 r
a
 a
 
 
 –
 
 
senior salesmanagerD
D
I
 I
F
F
 
U
U
Z
 Z
 A
 A
R
R
 
E
 E
 
 
p
p
r
 r
i
 i
n
 n
 
 
N
N
D
D
C
C
 
 
G
G
r
 r
o
o
 
u
u
p
p
 
 
2
 2
0
 0
0
 0
0
 0
 
 
SRL,
 ,
 
 
T
 T
e
 e
l
 l
.
.
:
 :
 
 
0
 0
2
 2
1
1
.
.
2
 2
0
 0
5
5
.
.
7
7
2
 2
.
.
0
 0
0
 0
;
;
 
 
F
F
a
 a
 x
 x
 
:
 :
 
 
0
 0
2
 2
1
1
.
.
 
2
 2
2
 2
3
 3
.
.
 
2
 2
1
1
.
.
 
0
 0
 
0
 0
 A
 A
b
b
 
o
o
 
n
 n
a
 a
m
 m
e
 e
n
 n
t
 t
 
e
 e
 
 
p
p
 
r
 r
i
 i
n
 n
 
 
R
R
o
o
 
d
d
i
 i
p
p
 
e
 e
t
 t
 
 
S
S
 
.
.
 A
 A
.
.
 
 
N
N
r
 r
.
.
 
 
d
d
e
 e
 
 
c
c
a
 a
t
 t
 
a
 a
l
 l
o
o
g
 g
 
 
2
 2
0
 0
0
 0
2
 2
 
 
s
 s
a
 a
u
u
 
 
d
d
i
 i
r
 r
 
e
 e
c
c
t
 t
 
 
l
 l
a
 a
 
 
 Academia Ca]avencu A
 A
 
D
D
R
R
 
E
 E
S
S
 
 A
 A
 
 
R
R
 
E
 E
 
D
D
 A
 A
 
C
C
}
 }
I
 I
E
 E
I
 I
:
 :
B
B
 
u
u
l
 l
e
 e
 v
 v
a
 a
 
r
 r
 
d
d
u
u
l
 l
 
 
R
R
 
e
 e
g
 g
i
 i
n
 n
a
 a
 
 
E
 E
l
 l
i
 i
s
 s
a
 a
b
b
 
e
 e
t
 t
 
a
 a
 
 
7
7
-
 -
 
9
 9
,
 ,
 
 
e
 e
t
 t
 
a
 a
 j
 j
 
 
6
6
 
,
 ,
S
S
e
 e
c
c
 
t
 t
 
o
o
r
 r
 
 
3
 3
,
 ,
 
 
B
B
 
u
u
c
c
u
u
r
 r
e
 e
[
 [
t
 t
 
i
 i
T
 T
e
 e
l
 l
.
.
:
 :
 
 
3
 3
 
1
1
4
 4
.
.
 
0
 0
2
 2
.
.
 
3
 3
5
5
;
;
 
 
3
 3
1
1
4
 4
.
.
0
 0
2
 2
.
.
3
 3
8
8
;
;
 
 
3
 3
1
1
4
 4
.
.
0
 0
2
 2
.
.
3
 3
9
 9
F
F
 
a
 a
 x
 x
 
:
 :
 
 
3
 3
1
1
4
 4
.
.
0
 0
2
 2
.
.
5
5
8
8
I
 I
S
S
 
S
S
 
N
N
 
 
1
1
2
 2
2
 2
1
1
-
 -
5
5
5
5
9
 9
7
7
T
 T
 
i
 i
 
p
p
`
 `
 
r
 r
 
i
 i
t
 t
 
 
l
 l
 
a
 a
 
 
T
 T
 
i
 i
p
p
 
o
o
 
g
 g
r
 r
 
a
 a
f
 f
i
 i
 
a
 a
 
 
Romånia liber`
 
 A[ez`m\ntul cultural
Clasic al gr\uluifermentat [i iubitoral cantit`]ilor mari,
 V`c`roiu devineactual \n criz`
Romånia e lovit` iar de criz`.Spre deosebire de data trecut`,de ast` dat`, criza de suprapro-duc]ie e cauzat` tot de gr\u.P`ioasele crescute \n exces careau invadat hambarele ]`rii ni-laduc \n memorie pe nea Nicu dela CSP, surprins [i el de o criz`de-asta de supraproduc]ie chiar \n timp ce se afla la Palatul Vic-toria ca s`-[i ridice leafa de pre-mier. Putem spune a[adar, f`r`s` gre[im, c`, \n sf\r[it, guvernulN`stase a atins performan]a gu- vern`rii V`c`roiu.
Sec`ric` R`ducanu
Bula demnitarului
 |n Perioada Albastr`, pictorul Zamfir Dumitrescu, zis Firu, a[tept\ndca N`stase s` v\neze toate viet`]ile [i PSD-ul s` taie toate p`durilepentru ca, \n sf\r[it, s` poat` picta [i el o grandioas` natur` moart` \n stilul pupincurist t\rziuIonel Bl`nculescu, ministrul Show-Biz-ului anticorup]ie, \ntreb\ndu-ipe }ociu [i pe Palade dac` [i ei fac umor doar de form`B`,}ociule, voi ce rating maiave]i, b`, la televizor? C\\t? Aaa,p`i v-am spart! Fac ni[te scheciuri cuarest`ri de figuran]i, de r\de lumeamai ceva ca la Vacan]aMare.C\t \i detest pe cei care auf`cut portretul dictatorilor! Marioportuni[ti! Uite, eu n-am f`cut nicim`car un desen cu chipul dictatoruluiN`stase, dar \n schimb am primittoate avantajele de ling`u.
 
Nu cred s` existeun curricul mai l`b`r]at
decåt cel al lui P`unescu. Biografia luieste sastisit` de pomelnicele de nevolnicipe care i-a f`cut oameni, dar nu scap` uncuvin]el despre nevoia[ii pe care i-a jec-m`nit o via]` \ntreag` sau despre cei pen-tru care s-a pus cheza[, pe pi]ule grele.Este o nesfår[it` cronic` a ]uc`larilor pecare i-a lansat pe pia]a pr`fuit` a showbiz-ului comunist, dar \n ea n-o s` \ntålne[tinici cea mai vag` referire la colonelulOpri[or Oni]iu, care l-a folosit ca agentde influen]` al Securit`]ii, \n diverseleopera]iuni de aducere pe brazd` a unor scriitori ce fluierau \n biseric`, contestaudictatura din fundul r`runchilor [i luptauca paraleii cu cenzura. |n schimb, curri-culul te va oplo[i de samavolniciile cu carel-au coco[at autorit`]ile, dar n-o s` \ngai-me nici o aluzie despre vie]ile copila[ilor stinse pe stadionul din Ploie[ti, pe carele poart` pe con[tiin]`. Doljul care l-a pr`-sit nu-l mai vrea nici picat cu cear`, pe lis-tele electorale, pe detestabilul porc. Cole-gii lui de filial` [u[otesc \nc` timora]i de-spre corvezile umilitoare pe care au tre-buit s` le presteze pe mo[iile b`lt`re]ului.Despre mesele \mp`r`te[ti pe care trebu-iau s` i le a[tearn` sub copite, atunci cåndmamiferul binevoia s`-i blagosloveasc`cu sinistra sa apari]ie. Despre påinea [isarea cu care trebuiau s`-i ias` \n \ntåm-pinare pe hotarul B`niei, cånd dihaniadoar traversa jude]ul, \n rostogolul s`u sli-nos spre bulboanele termale ale Hercu-lanelor, chiolhanurile deocheate de laRe[i]a sau ghe[efturile transfrontalierede la Timi[oara. Despre circul absolutlamentabil, cu asisten]` ministerial` dela Bucure[ti, \n care [coala din Bårca \ncare s-a alfabetizat a fost siluit` s`-i \mprumute numele.
A intra \n via]agroh`itorului din Senat
e ca [i cum ai c`dea din neb`gare deseam` \ntr-un troc de t`rå]e. Pu]ini suntaceia care au maiie[it \ntregi dintr-o \n-cle[tare la cocin` deschis` cu gr`sunul, alc`rui gui]at sinistru face cåt gloan]eleunei divizii de ulani. Speciali[tii \n psiha-naliza mamiferelor au g`sit r`spunsul laun asemenea comportament [i sus]in c`, \n lipsa unei zestre masculine adecvate, vierul castrat va apela \n compensare latrusoul de arme specifice al unei scroafe.Ca o dovad` suprem` a la[it`]ii care \l ca-racterizeaz`, umflatul n-a f`cut armata.La \ncorporare la oaste, s-a dat de ceasulmor]ii [i a zis c` are trånji, dalac, bubedulci, m`trici, f`lcari]`, brånc`, urcior, fri-guri de balt` [i boala lui Calache. {i-a scospatalama de handicapat, ne\nfricatul, af`cut t`r`boi la garnizoan` [i a urlat dinfundul r`runchilor c`, dac`-l trimite pa-tria la armie, \[i pune unghia \n gåt ca pi-]igoiul. S-au speriat plotonierii de dilimac,[i-au f`cut cruce cu Makarovul [i l-au de-clarat pe marele patriot de ast`zi apt ne-combatant. Apoi, ca s` ne arate el cåt e de viteaz, a scos de la naftalin` cåteva cån-tece de c`t`nie, uitate prin ni[te l`zi dezestre de prin Ardeal: „Trece]i, batalioaneromåne, Carpa]ii“, „Du[manul vine cu ar-ma-n mån`“ [i „Saluta]i oastea romån`“,[i [i-a pus cenaclul s` le l`l`ie \n mar[for]at, de-a lungul [i de-a latul noroaielor ]`rii. Mai tårziu, cånd a mai prins o litr`de curaj, a \nceput s` umble \n toh`sulgol pe lång` m`t`rånga \nvårto[at` a Ar-matei a 14-a. |n 1992, [i-a tras coif de ba-b`, [i-a f`cut scut din spectrul posm`git allui Grigore Vieru [i s-au dus amåndoi labra]et`, scroafa cu vierul, pe hotarulTransnistriei, s` gui]e cu noul cenaclu,„Totu[i, iubirea“. A horc`it mai apoi ca \nceasul mor]ii c` a ap`rat Moldova cu piep-tul, kaizerul [i costi]a, de la nici 300 demetri de 70 de tancuri ale Armatei a 14-a,care l-au \nconjurat pe de toate p`r]ile,dar ru[ii nu i-au f`cut nimica, fiind ocu-pa]i, [i chiar aveau treab` cu inamicul.
Apoi, ca s` ne demonstrezecåt e el de n`p`stuit,
[i-a scos de la ciorap dosarul de urm`-rire informativ`, mo[mondit de fosta Se-curitate. Or, bestia omite cåteva am`nun-te introductive: c` a fost secretarul orga-niza]iei UTC a Uniunii Scriitorilor din Ro-månia, \ntre 1966 [i 1968, [i c` \n 1968 de- vine membru al Partidului Comunist Ro-mån. Or, orocotila cu solzi pe grumaji sescreme s` ne fac` s` uit`m c` purceii decompanie ai partidului nu puteau s` aib`probleme reale cu Securitatea. Or, jam-bonul acesta f`r` pic de ru[ine al clanu-lui Ceau[escu vrea s` ne bage pe gåt do-sarul „Titanul“, pe care i l-ar fi fabricat fos-ta Securitate. Dosar tuns chilug [i depara-zitat de orice informa]ie compromi]`toare.Bun`oar`, \n a[a-zisul dosar scrie c`, \nc`de prin 1982, jagardeaua amenin]a \ntru-na c` \[i bag` unghia \n gåt [i \[i ia zilele.Era stilul lui obi[nuit de a ob]ine printr-un[antaj sentimental ordinar o ciread` deavantaje materiale. Fraierul de {tefan Ber-ceanu, [eful clinicii de hematologie a Spi-talului „Fundeni“, chiar l-a crezut pe cu- vånt cånd pramatia i s-a spovedit c` „\i vine s` se sinucid` din cauza nefericiriipoporului romån“ [i s-a dus la Securitatedin motive pur umanitare, doar pentru apreveni o dram`. Or, ast`zi, [ulfa face dinchestia asta un titlu de glorie [i ne vindegogo[i cum c` voia s`-[i ia de-adev`rate-lea zilele, cånd de fapt nu [tia cum s` mai \n[face, la lumina nop]ii, vreo insign` un-suroas` sau gratuitate de[`n]at` pentruni[te merite \nchipuite.
Or, f`c`tura de dosarnu scap` o vorbuli]`
despre motivele reale ale marginaliz`rii jivinei. Care javr` a fostscoas` pe tu[`abia cånd pe stadionul „Petrolul“ din Plo-ie[ti a trebuit s` piar` cinci copila[i, \n tim-pul unei bacanale a cenaclului, \nchinat`ca de obicei vampirului din fruntea parti-dului. Ce zice biografia pra[c`ului despremarginalizare [i cum o justific`? „La an-chet`, dup` care a fost destituit de la
 Fla-c`ra
, s-a stabilit c` pe numele lui AdrianP`unescu soseau, zilnic, aproximativ 40de scrisori. A[adar, 15.000 de scrisori pean. |n 12 ani [i jum`tate, cåt a durat lucrullui Adrian P`unescu la
 Flac`ra,
au fostcam 200.000 de scrisori.Cu aceast` partea activit`]ii sale la
 Flac`ra
se måndre[te Adrian P`unescu cel mai mult.“ Ca de obi-cei, junghiul \[i m`soar` disiden]a \n to-ne. Adic` nu tu [p`gi, nu tu foloase necu- venite [i m`rfuri stoarse prin amenin]are[i [antaj, de-a lungul \ntregii ]`ri pe unde jefuia cenaclul, de ziceai c-au n`v`lit t`-tarii, ci scrisori lacrimogene din partea ci-titorilor revistei
 Flac`ra,
r`mas` v`duv`de starostele iadului. Nu tu anchet` co-mandat` de partid, executat` de mili]iaeconomic` [i coordonat` personal de mi-nistrul Dinc` Teleag`, ci doar un rågåitde måndrie pentru recordul \n materie delimbi luate \n r`sp`r de la omenirea care \l a[tepta ca pe Mesia, pentru a se \ntoarce \n fruntea mesei \mp`r`te[ti de la care afost r`sturnat dup` o chinuitoare lucrare.
Or, rapoartele Securit`]iisunt cåt se poate
de corecte cu privire la pårjolul r`mas \n urma Cenaclului „Flac`ra“. Or, noteleinformative atrag aten]ia asupra risculuica paranoicul s`-[i cl`deasc` propria luistatuie [i cult al personalit`]ii, sub acope-rirea activit`]ii cenaclului. Or, un raportdin luna octombrie 1982 zice \n clar a[a:„(...) Se comenteaz` c` Adrian P`unescus-ar folosi de aceste manifest`ri pentrua-[i crea o popularitate pe care n-a mai a- vut-o nici un scriitor \n domeniul culturii,o popularitate de «tribun poetic [i politic»care poate face orice. Poetul a devenit \n \n]elegerea multor persoane un fel de in-stitu]ie public` ce poate interveni cu au-toritate \n solu]ionarea unor probleme pecare institu]iile oficiale nu le pot rezolva“.Or, datele Securit`]ii, cenzurate din a[a-zisul dosar de urm`rire informativ`, ates-t` rolul real al leprei \n marele plan de su-praveghere a intelighen]iei romåne[ti.Bun`oar`, colonelul Opri[or Oni]iu scrief`r` echivoc \n notele sale din noiembrie1986: „S` se aib` \n vedere continuareacontactelor cu Adrian P`unescu“. |n vede-rea influen]`rii scriitorului Ion L`ncr`n- jan, care deranja tot mai tare regimul. Deaici reiese c` sångeretele de la
 Flac`ra
maiavusese contacte cu Oni]iu, pentru poto-lirea lui L`ncr`njan. {i mai reiese c` Oni-]iu era ofi]erul de leg`tur` al caltabo[ului,iar chi[ca, agentul de influen]` al Secu-rit`]ii.
Or, r`mas pe dinafar`,suinul nu obose[te
s` lupte m`car pentru prop`[irea pro-priei sale stirpe. Pe 4 octombrie 1988, se \nfiin]eaz` la studioul „Electrecord“ pen-tru a preda „o caset` cu \nregistr`ri de mu-zic` pe texte proprii [i melodii compuse [iinterpretate de fiul s`u Andrei P`unescu.(...) Care [i-a manifestat satisfac]ia pen-tru rezultatul \ntrevederii avute la datarespectiv` cu tovar`[ul secretar Constan-tin Mitea, comentånd c` apreciaz` dis-cu]ia ca «un pas important \n \mplinireaidealului literar-politic, rezolvånd chestiisenza]ionale legate de via]a [i carieraunui om»“. Omul era fii-su, un ilustrusfertodoct, pecare ]ara avea s`-l pl`teasc`dup` revolu]ie \n aur. Un kil de aur, subform` de lingou jubiliar, i-a dat BancaNa]ional` lui Andrei P`unescu, pentrumerite culturale deosebite. {i \nc` un lin-gou de un kil ling`ului de tac’su. Iar de-functa Bancorex i-a sponsorizat publici-tatea cu 67.000 $ [i i-a mai decartat \nc`400 de milioane de lei, la nivelul lui 1995,pe funda]ia „Totu[i iubirea“. {i pentru c`toat` aceast` via]` pilduitoare trebuiatras` \n [oric de statuie, \nv`]`torul MateiVintil` din Sl`tioara i-a comandat sculpto-rului Rodion Gheorghi]`, pe banii lui, bus-tul lighioanei. |n toamna lui 1999, bustula fost a[ezat \n buricul tårgului, \ntre casade cultur` [i gr`dini]`, ca s` nu zic` pro-tipendada c` n-are Sl`tioara cultur`, [inici copiii c` n-au v`zut la via]a lor statu-ie de porc. Profitånd de ocazie, S`raru azis c` a venit momentul s` devin` [i elnemuritor [i [i-a b`gat la \naintare statuialui personal`, al`turi de cea a ru[inii dinBårca, pentru a se asigura c` o s` r`mån`pån` la urm` ceva pentru posteritate dinoperele lor complete.
Cornel IVANCIUC
unora le placejaful
3
Ferici]i cei s`racicu plugul
Onor pre[edintele Consiliului Jude-]ean Hunedoara, liberalul MirceaMolo], [i-a pus în g\nd s`-[i m`reasc`averea cu una bucat` tractor. Agricul-torul Molo] are nevoie de tractor, darnumai pre[edintele Molo] poate s`fac` rost de el. Pre[edintele are, îns`,nevoie [i de un troliu PSD care s`-lsalte pe lista de a[teptare de laDirec]ia Agricol` pentru utilaje sub- ven]ionate. De cur\nd, pre[edinteles-a ploconit la directorul Muzica[ s` îltreac` pe un loc frunta[ pe list`, pen-tru c` afacerile agricultorului nusufer` am\nare ca la muritorul der\nd. Molo] zice c` a cerut dezintere-sat s` fie s`ltat în capul listei. Numaipentru c` trebuie s` se împlineasc`Sf\nta Scriptur`, care ne înva]` c` ceide pe urm` vor fi cei dint\i.
Cu calculatorulvota]i dictatorul
 Alegerile preliminare sau, cum li s-amai spus, prealegerile din PSD au datna[tere, din start, unei serii întregi denereguli. Ba, mai mult, pesedi[tii s-auplîns c` nu au fost sprijini]i în orga-nizarea lor de primarii din opozi]ie, însensul c` nu li s-au pus la dispozi]iespa]ii publice [i logistic`. În jude]ul Arad, de pild`, excesul de zel a fostinvers, în sensul c` mai multe [coli(cu directori pesedi[ti condu[i deinspectori pesedi[ti) au fost v`duvitede calculatoare, acestea fiind trans-portate pe coclaurile unde se votaelectronic, drept pentru care ConsiliulJude]ean (Opozi]ie) a cerut socoteal`pentru acest abuz. R`spunsul pese-di[tilor a fost unul antologic: „P`i,calculatoarele au fost ob]inute prinprograme ale guvernului PSD!“. Tepomene[ti c`, dac` vor pierde alege-rile, pesedi[tii vor lua calculatoareledin toate [colile [i le vor duce acas`!
S`n`tatecu buba la cap
 A[a cum „spic cu spic, patriei snop“,abuz cu abuz, ]`rii corup]ie. V` sem-nal`m unul din abuzurile clare ca lu-mina zilei. Doctorul Radu Albota a fostdirector general al Casei de Asigur`ride S`n`tate a jude]ului Cara[-Severin în perioada 2001-2003, a fost destituitpentru c` a înc`lcat prevederile legale[i a avut interese în mai multe firmeprestatoare de servicii medicale [i far-maceutice din jude]. Ei bine, omul nus-a dat b`tut [i, dup` mai multe insis-ten]e, se înscrie la concursul pentruocuparea func]iei publice de directorexecutiv la aceea[i Cas` de Asigur`ride S`n`tate. {i, culmea, de[i e contes-tat, cî[tig` concursul. Numai c`, prinadmiterea dosarului s`u la acest con-curs se încalc` Legea func]ionarilorpublici, care spune c` poate ocupa ofunc]ie public` doar persoana care„nu a fost destituit` dintr-o func]iepublic` în ultimii 7 ani“. Cu toateacestea, doctorul Radu Albota a fostpromovat pentru c`, totu[i, în regimulPSD nimeni nu e mai presus de lege,decît dac` e prieten cu cei mai presusde el!
 Platon [i Aristotel,mai presus de Bombonel
Partea nev`zut` a biografieicandidatului Adrian P`unescu
academiaCA}AVENCU
Nr. 36, 7-13 septembrie 2004
         f         i      n      c         `
Adrian P`unescu, un poet prezent \n Carnea Alb` a Securit`]ii –alte am`nunte despre
Povestea Porcului 
 \n paginile 12, 16 [i 28Hai s` fim serio[i, Talpe[e! Cum puteams` colaborez eu cu securi[tii c\nd tocmai ei aveaude g\nd s`-l r`stoarne pe C\rmaciul genial, Strategul in-spirat, Mult iubitul [i stimatul Nicolae Ceau[escu? Nu-]i as-cund c`, atunci c\nd l-au ciuruit acei nemernici, amsim]it o arsur` pe limb`. Cred c` l-a nimeritvreun glon] \n cur...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->