Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Development of the best Insurance System in the world :-)

Development of the best Insurance System in the world :-)

Ratings: (0)|Views: 1,623|Likes:
Published by Stig Dragholm
This memo – in Danish - describes how to build the best insurance system in the world: ONE NEW INSURANCE SYSTEM of a sublime quality never seen before (!) creating unprecedented confidence herewith saving the community from “millions of hours of wasted work” trying to find the “right” insurance solution without ever finding the best because of lack of quality of all present solutions. This is an example of what all lines of businesses can do to create a much better world for the future.
This memo – in Danish - describes how to build the best insurance system in the world: ONE NEW INSURANCE SYSTEM of a sublime quality never seen before (!) creating unprecedented confidence herewith saving the community from “millions of hours of wasted work” trying to find the “right” insurance solution without ever finding the best because of lack of quality of all present solutions. This is an example of what all lines of businesses can do to create a much better world for the future.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Stig Dragholm on Aug 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/26/2012

pdf

text

original

 
Verdens bedste forsikringssystem
 
Side 1 27. januar 2010
NOTAT
Til: Direktionen for Dansk Erhverv
 
Fra: Stig Dragholm kandidat til stillingen som salgschef for Dansk ErhvervEmne: Udvikling af ”verdens bedste forsikringssystem” for medlemmer af Dansk ErhvervDato: 27. januar 2010Dette notat er udarbejdet som tillæg til min ansøgning som salgschef for Dansk Erhverv af samme dato.Som erhvervs- og interesseorganisation har Dansk Erhverv en naturlig interesse i at udvikle så gode medlems-fordele som muligt for at skabe værdi for sine eksisterende medlemmer og for at gøre sig selv så attraktiv sommulig for potentielle medlemmer.Dette notat fortæller, hvordan Dansk Erhverv kan udvikle ”verdens bedste forsikringssystem”, som vil medføremeget store fordele for alle medlemmer og som i sig selv vil medføre, at alle virksomheder i – og også udenfor –Dansk Erhvervs målgruppe automatisk vil ønske at blive optaget som medlemmer for at kunne drage nytte af de bedste forsikringer.Dette er blot ét eksempel på strategier, som Dansk Erhverv kan udvikle, som markant vil udvikle organisationenog føre den til nye højder. Forudsætningen er, at Dansk Erhverv ansætter den dygtigste og mest visionæresalgschef, og at organisationen selv er præcis så visionær, som man giver udtryk for via udsagnet:
”Nytænken-de, resultatskabende og moderne erhvervs- og arbejdsgiverorganisation” 
er I dette, når det kommer til styk-ket, også når I skal foretage den første vurdering af dette notat eller måske først senere, når I atter læser nota-tet og herefter forstår det endnu bedre?
Dansk Erhvervs eksisterende forsikringsløsninger
Der er ingen grund til at betvivle, at Dansk Erhverv i dag har tilknyttet nogle af de fagligt set mest kompetenteforsikrings- og pensionsrådgivere i Danmark – jeg kender dem (!) - men løsningen, som tilbydes, er langtfra op-timal, selvom formentlig både I og jeres forsikringsrådgivere har en anden opfattelse i dag.Hvis I evaluerer, om I er tilfreds med den indsats, som gøres på forsikringsområdet, kan I gøre det ved at besva-re følgende spørgsmål:1.
 
Hvad er en naturlig markedsandel for medlemmers køb af forsikring via Dansk Erhverv ved et optimaltkoncept og setup? Er det 50% eller måske endda 100%?2.
 
Hvad er markedsandelen i dag – nogle få procent eller lavere? Er dette, hvad I vil betegne som en succes?3.
 
Hvad er årsagen til, at markedsandelen ikke er højere? Er det fordi, at jeres medlemmer er ”dumme” ellerer det fordi, at det nuværende forsikringskoncept ikke er godt nok?Jeg har gennemgået den information og markedsføring om forsikring og pension, som gives påwww.danskerhverv.dk,www.medlemsforsikring.com,www.virksomhedsforsikring.com,www.de-forsikring.dk ogwww.personforsikring.com,og helt generelt kan det siges, at hjemmesiderne giver et rodet og uprofessio-nelt indtryk i både design, koncept, salg og markedsføring. Det burde ikke kunne ske for en organisation, dergerne vil fremstå som værende professionel og nytænkende! Budskaberne er vanskelige at overskue og hjem-mesiderne giver det meget tydelige indtryk, at det er fagligt kompetente rådgivere, som ikke har tilstrækkeligtknow-how indenfor salg og markedsføring. Selv med det eksisterende setup kunne man forbedre meget via enoptimal udnyttelse af muligheder indenfor salg og markedsføring samt organisation og anvendelse af alternati-ve distributionskanaler.Den nuværende information motiverer formentlig kun meget få medlemmer ud af et enormt potentiale til af egen drift at kontakte forsikringsrådgiveren. Dette er forskellen på at gøre det, som mange tror, er det rigtige i
 
Verdens bedste forsikringssystem
 
Side 2 27. januar 2010forhold til dét, som virkeligt er det rigtige – dét, der er forskellen mellem at tænke småt og stort, dét, der erforskellen mellem reel fiasko og reel succes.
Udvikling af verdens bedste forsikringskoncept
Dansk Erhverv Forsikringsrådgivning AS fungerer som traditionelle forsikringsmæglere i det danske marked,hvor brancheforeninger og virksomheder tilbydes
”udbudsmateriale, tilbudssammenligning og beslutningsind-stilling”.
Dette er en helt traditionel tilgang, hvis man arbejder som forsikringsmægler og tænker, som man al-tid har gjort uden i virkeligheden at forny sig. Dette giver anledning til at stille sig selv nogle kritiske spørgsmål:
Hvor lang tid tager det for tre forsikringsmæglere at gennemføre én udbudsrunde – 10, 20 eller 30 timer?
Hvor mange nye medlemmer etableres som kunder hvert år og hvor mange procent udgør dette af alle?
o
Hvor mange udbudsrunder gennemføres på ét år?
o
Hvor mange medlemmer henvender sig selv, fordi ”konceptet er indlysende rigtigt”? Kun ganske få?
Hvor mange år vil det tage, hvis man vil i dialog med alle 20.000 medlemmer? 100, 500 eller 1.000 år?Hvis Dansk Erhverv virkelig ønsker at dække behovet for ALLE sine medlemmer, så skal man gøre dét, som udfra simpel logik er det eneste rigtige at gøre og så gøre det med en ny, exceptionel kvalitet:Nedsæt en professionel arbejdsgruppe med de dygtigste fagfolk indenfor forsikring, kvalitet, IT, kommunikati-on/markedsføring, organisation m.v. og giv dem dét kommissorium, at de skal udvikle ”verdens bedste forsik-ringssystem” som én ny forsikringsstandard, som tilbydes samtlige (medlems-) virksomheder i Danmark, hvorstandarden skal være så detaljeret, at den tager hensyn til samtlige forsikringsrisici for samtlige brancher ogsamtidig skal den være så standardiseret, at alle virksomheder tilbydes samme tilfredsstillende standarddæk-ning.Anvend et kvalitetskoncept som ISO 9000/9001 som inspiration ved udviklingen, så alle ved, at den ny forsik-ringsstandard er (bliver) den eneste rigtige forsikringsløsning i Danmark, fordi den indeholder så sublim en kva-litet, dækning, pris, gennemskuelighed, information og rådgivning, at dette i sig selv vil motivere samtlige virk-somheder til at etablere forsikring via denne ordning, uden at den enkelte virksomhed behøver at afsætte tidog ressourcer til at sætte sig ind i et kompliceret fagområde – som ikke er virksomhedens opgave eller speciale –også fordi løsningen vil danne skole for generering af tillid på et helt andet niveau end i dagens system.Og lad arbejdsgruppen arbejde den tid, som er nødvendig for at nå målsætningen og giv alle de ressourcer,som er nødvendige både ved planlægning og senere ved implementering. Dansk Erhverv skal være parat til atafsætte ”tusindvis” af timer for at etablere et sådant system, man skal ”kvæle” alle stemmer, som taler imoden sådan løsning med argumentet om ”særinteresser”, som i denne sammenhæng i virkeligheden ikke har no-get med ”særinteresser” at gøre, men som blot er udtryk for menneskelig misforståelse, vanetænkning og ego-isme!Det er en udbredt misforståelse, at virksomheder har forskellige behov for forsikringsdækning. Der er højst taleom, at virksomheder i dag vælger forskellig forsikringsdækning, fordi de tilbydes uens rådgivning, fordi man va-nemæssigt fremelsker en såkaldt individualitet og forskellighed, som grundlæggende ikke er til stede, og fordide fleste virksomheders valg i realiteten sker på grundlag af subjektive og følelsesmæssige motiver.Det er en helt naturlig forudsætning, at udviklingen af et program sker i Dansk Erhvervs regi og at man ikke ipraksis uddelegerer kompetencen til rådgivere, som har andre interesser end Dansk Erhverv. Ligeså naturligt erdet, at de dygtige medarbejdere, som skal arbejde med udvikling, implementering og administration i fremti-den modtager en ”almindelig god løn”, og at man ikke etablerer et system, hvor en eventuel provision fra for-sikringsgiver anvendes til andre formål end alene at tjene medlemmernes interesser.Når man er blevet enige om standarden, og den er nedskrevet i en detaljeret manual, som beskriver alle detal- jer såvel som giver et godt og hurtigt overblik, bruger man denne som grundlag for én udbudsrunde, hvor ikkealene forsikringsselskaber i Danmark inviteres, men hvor særligt udenlandske forsikringsselskaber med stor in-
 
Verdens bedste forsikringssystem
 
Side 3 27. januar 2010ternational erfaring (Lloyds of London m.fl.) indbydes (her tænkes alene på skadesforsikringer på grundlag af nuværende lovregler om pensionsordninger) og hvor man alene vælger én leverandør i stedet for at man mis-bruger sin tid med at repræsentere mange forskellige selskaber på samme tid til Dansk Erhvervs medlemmer. Ifremtiden skal man ikke arbejde som forsikringsmægler, fordi markedet er så ”kompliceret” – man skal vendehele forsikringssystemet på hovedet og præsentere den ”omvendte pyramide”, hvor indgangen er nederst,hvor alle får adgang og hvor alle selv kan søge de informationer i enhver tænkelig detalje, som der er behov for,fordi programmet tager højde for alt.Hvis Dansk Erhverv træffer den ”modige” beslutning at gøre det eneste rigtige, som ingen endnu i det danskesamfund har ”turdet” tage initiativet til eller måske overhovedet har overvejet, skal man bruge mange ressour-cer én gang i forbindelse med udviklingen, hvor kvalitet og indhold skal nå højder, som man aldrig har nået før,hvilket vil medføre, at man vil blive belønnet med en række fordele, når man har udført arbejdet rigtigt:
Samtlige 20.000 virksomheder bør tilmelde sig programmet af egen drift, fordi det ganske enkelt udkon-kurrerer samtlige andre koncepter på grund af dets indlysende kvalitet, rigtighed og attraktive fordele.
Samtlige øvrige virksomheder i Danmark er potentielle kunder og hermed potentielle medlemmer af DanskErhverv. Sådan kan I blive den eneste forening i Danmark, hvis I måtte ønske det – inden for jeres områdeog potentielt for hele Danmark, hvis I bruger denne tankegang og måde at arbejde på generelt.
Samtlige virksomheder undgår at skulle bekymre sig om forsikring, som de fleste faktisk ikke har tid til, in-teresse i eller forstand på – selv ved anvendelsen af en mægler! Dansk Erhverv vil spare Danmark for ”mil-lioner af timer” hos både virksomheder og forsikringsrådgivere, som ikke behøver at skulle gennemføreudbudsrunder og foretage individuel og forskelligartet service for hver enkelt virksomhed.
Udviklingen af det ny forsikringssystem kan generere udviklingen af en ny kultur hos Dansk Erhverv, hvorman beslutter sig for helt generelt at gøre tingene ikke bare rigtigt, men perfekt første gang i både storesom små projekter og arbejdsopgaver. Denne indstilling alene vil kunne åbne for hidtil uanede ressourcer ienhver organisation, også hos Dansk Erhverv – hvem kan sige sig fri for, at man ikke altid udfører sit arbej-de med sin bedste kvalitet og fulde potentiale, fordi man føler sig ”presset”?
Al over- og underforsikring bliver fjernet fra samtlige virksomheder – et fænomen, som er mere udbredtend rigtig dækning.
Via den mest professionelle rådgivning, information i enhver tænkelig detalje og markedsføring skabes vi-den, overblik og en tilfredshedsgrad, som ikke er set før indenfor forsikring.Den største risiko mod udviklingen af et sådant program er ”vanetænkere”, som siger, at ”det kan ikke lade siggøre”, ”det tror vi ikke på” eller ”det har vi ikke råd til”. Dette siger mere om de mennesker, som tænker sådan,fordi det burde være indlysende for enhver at udvikle det allerbedste, man overhovedet kan. Kan man forestillesig, at man udvikler en Rolls Royce med en indstilling om, at nu vil vi lave en ”almindelig” bil eller kan man kunlave en Rolls Royce, hvis alle taler med én stemme, når de siger, at nu vil vi lave den ”bedste bil, som verdenendnu har set”?Det er samme princip for Dansk Erhverv - vil I udvikle forsikringernes Rolls Royce eller vil I fortsat være tilfredsemed en gammel, brugt bil, som ikke kører nær så godt og som går i stå i en snedrive?
Denuværende ”førende” forsikringsrådgivere har endnu ikke set ”lyset”
Jeg var i perioden 1991-1997 ansat hos Kim Skinnerup – Dansk Erhvervs primære forsikringsrådgiver og ”stra-tegiske samarbejdspartner” - som jeg kender vældigt godt og fortsat har et godt forhold til, og jeg har senere iFair Forsikring fungeret som leverandør til Skinnerup Consulting og dermed til Dansk Erhverv af lønsikring, hvorvi via et andet setup – via anvendelse af eksisterende kompetencer, et mindre ego og optimal udnyttelse af vi-den om salg og markedsføring - kunne have etableret mange tusinde forsikringer, som ville have kunnet hjulpetmange danskere, som nu er blevet arbejdsløse, og vi kunne have gjort det samme for private forsikringer, hvorDansk Erhverv via sine rådgivere i dag også har et ikke succesrigt koncept, ganske enkelt fordi man ikke ved,hvordan man etablerer og markedsfører et optimalt system! Men der er altid en vej, hvor der er en vilje!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->