Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23226, 19.8.2011]

Oslobođenje [broj 23226, 19.8.2011]

Ratings: (0)|Views: 336 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

text

original

 
OSLOBO\ENJE
PETAK
, 19. 8. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.226Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Ri jaset IZBiH predsta vio iz vje{taj o islamofobi ji 2004. - 2011.
Vi je}e minis tara, srpski poslanici u Parlamen tu BiH, OHR, novinari...
RadniciGrani taop tu`ili
sudi je za korupci ju
DANAS PRILOG
Pro test pred Op}inskim sudom u Sara je vu
6-7. strana
   F   o   t   o  :   A   m   e   r   K   A   J   M   O   V   I    ]
3. strana
MladenBosi}
RS JEUGRO@ENJEDINOIZNU TRA
 
5. strana
 
OSLOBO\ENJE
petak, 19. august 2011. godine
2
U @I@I
 Su|enjeRado vanuKarad`i}u
VIJESTI
Zabluda Bo{njaka o Arkanu
Na su|enjuRado vanuKarad`i}uza- {ti}enisvjedokTu`ila{tva KDZ 555 izja-  vio je da je @eljkoRa`nato vi}Arkan u prolje}e1992. do{ao u Zvornik“kao heroj“iz Bi jeljine, ko jeg je bo{nja~kosta- no vni{tvo“blagosiljalo“ misle}i da }e “si- tuaci ju u tom gradusrediti za 24 sata“. Tre}egdanasvjedo~enjaza{ti}enisvje- dok, nekada{nji~lanKriznog{taba SDS- a, pot vrdio je tvrdnjeoptu`enogKa- rad`i}a da je napad na Zvornik u aprilu 1992. naredio@eljkoRa`nato vi}. To- komunakrsnogispiti vanjasvjedok je objasnio da su poredRa`nato vi}evihlju- di u akci jiu~estvo valemnogedobro vo- lja~kejedinice. “U prolje}e1992. godine u Zvorniku je bilovi{epara vojnihormaci jako je su na- zi vane po vo|ama, kao {to su Ni{ki, Pi var- ski ili @u}inagrupa. U tomtrenutku u Zvorniku su bili i Beliorlo vi, ali i mnogi dobro voljciko ji su do{li iz Loznice i Vu- ko vara“, kazao je svjedok. @eljkoRa`nato vi}Arkan bio je vo|apa- ra vojneormaci jeSrpskadobro volja~ka garda ili Arkano vitigro vi. Do ubistva 2000, Ra`nato vi} je bio optu`enpred Ha{kimtribunalom za ratnezlo~ine nad bo{nja~kimstano vni{tvom u BiH, uklju~uju}igrado veBi jeljinu i Zvornik. Karad`i}u, biv {empredsjednikuRepu- blikeSrpske i SDS-a, predMe|unaro- dnimkri vi~nimsudom za biv {uJugosla-  vi jusudi se za genocid, zlo~ineprotiv~o-  vje~nosti i kr{enjezakona i obi~ajarato-  vanja od 1992. do 1995. godine. Na Karad`i}evusugesti ju, svjedok je pot vrdio da vlasti u Zvorniku u aprilu 1992. nisuimalekontrolu nad dobro vo- lja~kimjedinicamako je su po~inile zlo~ine nad bo{nja~kimstano vni{tvom u tom gradu.Otvaranjeno vihradnihmjes- taosno vni je predu vjet za po- bolj{anjepolo`ajapo vratnika u oba bosanskohercego va~ka entiteta, poruka je s ju~era{njeg sastankapotpredsjednikaRepu- blikeSrpskeEnesaSuljkano-  vi}a i ministraraseljenihlica i iz- bjeglicaFederaci je BiH Adila Osmano vi}a u BanjojLuci.
Obno vi tiinfras trukturu
“U RepubliciSrpskoj i Fede- raci jiBiH potrebnoje obno vi- tiinrastrukturu u po vra- tni~kimnaseljima, te doni jeti zakoneko jima bi po vratnici imaliodre|enebenefci je po pitanjusoci jalnog, zdrav stve- nog i penzionogosiguranja“, kazao je Suljkano vi}. Polo`ajpo vratnika u RS ola- k{ao bi se, dodao je potpredsje- dnik RS-a, i izmjenamaZakona o dvostrukomoporezi vanjudo- hotkalicimako jarade u FBiH i `ive na teritori ji RS-a. Osmano vi} je naglasio da je za odr`ivpo vratakpotrebnoeko- nomskoja~anjepo vratni~kepo- pulaci je. “Potrebno je stvoritiambi-  jent u ko jem}e po vratniciotva- ratifrme na podru~ju RS-a i FBiH“, rekao je Osmano vi}. Federalniministar za izbjegli- cesaop{tio je da }e u~initi sve ka- ko bi se popra vio lo{ polo`aj Srbapo vratnika u FBiH, te na ja-  vio da }e uskoroposjetitiop{ti- ne u ko je su se Srbivratili u  ve}embro ju.“Upoznat sam o problemi- ma sa ko jima su suo~eniSrbipo-  vratnici u FBiH. Jedan od njihje nedostatakfnansijskihsred- sta vako jima bi se u svakom smislupodr`aopo vratak, a dru- giproblem su rani jedoneseni zakoni o zdrav stvenom, penzi- onom i soci jalnomosiguranju“, rekaoOsmano vi}. Naglasioje da }e se zalagati i za ra vnopra vnoizu~avanje srpskogjezika i grupenacional- nihpredmeta u obrazo vnimus- tano vamaFBiH, kao i za za- po{lja vanjepo vratnika u ja vnim instituci jama i administraci ji.
Osno vnapra va
“Moramou~initi sve kako bi se po vratnicimaobezbi jedilaosno-  vnaljudskapra va, odr`ivpo vra- tak i da vi{e ne bududiskrimini- sani“, zaklju~io je Osmano vi}.
G. KATANA
Suljkanovi}iOsmanovi}razgovarali u BanjojLuci
Radnamjes ta
klju~na za po vra tak 
Potrebno je stvoritiambi jent u ko jem}e po vratniciotvarati firme u RS-u i FBiH i u tom smislumora juimatiodre|ene benefici je, rekao je Osmano vi}
Na av jenapromjenazakonodavstva
Za Ferhadi ju 50.000 KM
 VladaFBiHdonirat}e 50 hiljadamaraka za obno vuFerhat- pa{ined`ami je u BanjojLuci, na ja vio je AdilOsmano vi}na- konsastanka s mu ti jombanjalu~kimEdhemom^amd`i}em. Osmano vi} se nada da }e Vlada u sljede}ojgodinimo}izna~aj- ni jepomo}iobno vuFerhadi je, ali i drugihvjerskihobjekata u Banjalu~kommu tiluku. “Vidje}emo{ta je po mu ti jinojpro- cjeni, ko ji su jo{ objekti u tom mu tilukuprioritetni ili nekidru- giko ji su u vakuu, da pristupimonjiho voj ili sanaci ji ili obno-  vi“, rekao je Osmano vi}. Mu ti ja se ministrupo`alio i na to ka- ko za Ferhadi ju jo{ ni jestigladonaci jako ju je prilikomposlje- dnjeposjeteBanjojLuciobe}aoministarinostranihposlo va TurskeAhmetDa vutolu, te da jo{ ~ekapomo}ko ju je na ja vio ministar za izbjeglice i raseljeneosobe RS-aDa vor^orda{. Nadle`naslu`baCentralne izbornekomisi je BiH sa~inila je nacrttu`be, ko ja bi trebalabiti dostav ljenaSudu BiH, protivna- logaAgenci je za za{tituli~nihpo- datakaBiH izdatimpo~etkom augustada se toj dr`a vnojinstitu- ci jizabranju jeja vnoprezentiranje imo vinskihkartonakandidata i izabranihzvani~nika.
Neinformiraniposlanici
- Osta jemo pri sta vu da je nu`no da imo vinskikartonibududostu- pnija vnosti, jer nas na to oba ve- zu ju i odredbeIzbornogzakona BiH ko jim je to jasnoi propisano. Na nama je da sadaiskoristimo sve pra vneli jeko ve da to i ostva- rimo, a tu`ba i pokretanjeupra-  vnogspora su jedine temo- gu}nosti. Do tada smo po nalogu  Agenci jebilioba veznipri vreme- noonemogu}itiuvidvanjskim korisnicimaputemzvani~ne web stranice. Upra vozbog`elje da se {to pri je ovo ri je{iubrzali smo postupak, a ina~e, krajnji rok do ko jegimamomogu}nostpodni-  jetizahtjev za upra vnispor je 60 dana i isti~e tek 2. oktobra. No, posto jerealne{anse da mi spor pokrenemo ve} narednesedmi- ce, izja vila je ju~er za Oslo- bo|enjeIrenaHad`iabdi}, pred- sjednica CIK-a BiH.Ona ci jenikako}e se u sve, ipak, “moratiumi je{ati i zakono- da vac(Parlamentarnaskup{tina BiH)s obzirom na to da je ja vna tajnakako su odredbeIzbornog i Zakona o za{titili~nihpodataka BiH neusagla{eni“. Napitanjeno vinaraOslobo- |enjani je li logi~no da je zakono- da vactrebaoprilikomdono{enja Zakona o za{titili~nihpodataka BiH 2005. imati na umu da }edo}i do neusagla{enosti, te da su odredbeIzbornogzakonaBiH “stari jes obzirom na to da je taj akt donesen~etirigodinerani je (2001), predsjednica CIK-a je od- go vorilapot vrdno. - No, to, na`alost, ni jejedini slu~ajgdjeimamoneusagla{e- nosti u zakonoda vnojproceduri, konstatirala je Had`iabdi}. Nakonpro vedenogpostupka ut vr|ivanja~injeni~nogstanja, CIKBiHje donioodluku o razrje- {enjuRadmileBo`i}du`nosti~la- naOp{tinskeizbornekomisi je Ora{je/Donji@abar. Ut vr|eno je da Bo`i}ni jepostupala u skladu sa instrukci jomdanojop{tinskim izbornimkomisi jama o isplatina- knada~lano vimabira~kihodbo- ra za rad na op}imizborima2010.ProtivRadmileBo`i}CIKBiH}e nadle`nomtu`ila{tvupodni jeti i kri vi~nupri ja vu.
Zabranestrankama
Zbognedostav ljanjagodi{njeg inansijskogiz vje{ta ja za 2009, a nakonvi{episanihurgenci ja, CI- KBiH je za 11 politi~kihstranaka izrekaoadministrati vnumjeru zabraneu~e{}a na narednim izborima. Zabrana je izre~ena zaBosansko-demokratskustran- ku, Br~anskualternati vudistrikta Br~ko BiH, Demokratskicentar BiH, NarodnustrankuNo viGrad, Narodnubo{nja~kustranku, No-  vusnaguSrpske, Parti jupri vre- dnogprogresa BiH, Politi~kipo- kretmladih BiH, SrpskustrankuRS-a, Strankuomladinskesnage i Zelene BiH.
A. TERZI]
IrenaHad`iabdi} za Oslobo|enje
 Spreman
nacrttu`be
Osta jemo pri sta vu da je nu`no da imo vinski kartonibududostupnija vnosti, jer nas na to oba vezu ju i odredbeIzbornogzakona BiH, isti~epredsjednica CIK-a BiH
IrenaHad`iabdi}: Preda azah jeva Sudu BiH na ednesedmice
 [AN SEPos to je realne {anse da mi spor pokrenemo  ve} naredne sedmice, izja vila je ju~er zaOslobo|enje IrenaHad`iabdi},predsjednica CIK-a BiH
 
Uz po vremeneuzvike“Gora- ne, lopo ve“, “I vi }ete u ste~aj“,“Vratite nam Granit“... ju~er je 100-tinjakradnikajablani~kog Granita dva sataprotesto valo ispredzgradeOp}inskogsuda u Sara je vu. Rezultatprotesta je da se agoni jaGranitanastav lja.
Pranje novca
Zahtje vi su da Op}inski sud u Sara je vu bez odga|anjapro ve- derje{enje od 15. oktobra2010. o brisanjuGranita iz registra suda, ko je je u Slu`benimno vi- namaFBiHobjav ljeno tek 27. ju- la ove godine,te da pod hitno prebacikompletanregistarski spisOp}inskomsudu u Mosta- ru. Tra`e i da Sud u Sara je vupre- kineste~ajnipostupak, te da taj prekidtra je do okon~anjakri-  vi~nogpostupkaprotivMuha- medaMari}a, biv {egvlasnika Granita, i ostalih, ko ji se vodi predSudom i Tu`ila{tvomBiH.Rok za ispunjenjezahtje va je23. av gust ove godine. Tada}e odr`atiSkup{tinudioni~ara i odreditidaljnjedjelo vanje. Ka`u da }e bitiznatnoradikalni ji. - ^ak 18 mjesecipoku{a vamo dotjeratiprav du. Borimo se pro- tivste~aja, korupci je i pranja nov cabiv {egmenad`menta, ka- zao je Vahid[ehi}, predsjednik  [trajka~kogodboraGranita. On tvrdi da je ste~aj nad Gra-nitomla`iran i namje{ten. Ka`e da je neda vnoodr`anaSkup{ti- nadioni~araGranitaizabrala no vog v. d. direktora i NO i odlu~ilapokrenutiproizvodnju. - Radimoodpo~etkajula sa smanjenimkapacitetom. Da mo`emonaplatitiposlo ve, mo- glibismoradnicimaisplatitici-  jelujednumjese~nuplatu, do- da je[ehi}.U Granitu je trenutnozaposle- novi{e oko 280 radnika, 30-ak ih  je ostvarilopra vo na penzi ju, ali zbogneupla}enihdoprinosa  jo{je ne prima ju.
Pus ti te nas da radimo
Der vi{Japalak je VK klesar i 25 godinaradi u Granitu, kakoka`e na “izvorukamena“. - Ovo }e tra jatidugo. Siro vine imamodo voljno, znamo i `eli- moraditi, a tr`i{te je zaintereso-  vano. Samoneka nas pustera- diti, kazao je Japalak. Radnicioptu`ujuMari}a za kriminalneradnje. Ka`u da je Haki jiZaimo vi}u, ste~ajnom upra vniku, “oblo`ioci jeluku}u mermerom“.Ju~er je radnicimapodr{ku dao i IsmetBajramo vi}, predsje- dnikSa vezasindikata BiH. - Trebakona~nodatiljudi- ma{ansu da rade. Po vla~e se ste~aje vifrmamako jejedine sadamoguproftabilnoraditi. NekaVladaFBiHpreuzmeGra- nit, ormiraneza visnumje{o vi- tukomisi ju i napra vikompletre-  vizi ju u Granitu te na osno vuto- gaviditreba li bitiste~ajatamo, ka`eBajramo vi}. On u Granituvidiprimjer“sis- temskoguvezi vanjamaf je, poli- ti~koglobi ja i, na`alost, sudstva“. - ^ast mi je biti s ovimljudima, a ve} imamodre|enihpri jetnjii jo{ih o~eku jem, kazao je Baj- ramo vi}.Ste~aj u Granituprogla{en je 27. januara2010. u Op}inskom sudu u Sara je vu, jer je pretho- dnoiz vr{enapreregistraci jafr- me u Sara je vo.  V. d. direktoraGranitaSalih Kapona jav lju jepri ja veVSTV-u BiH protiv“korumpiranihsudi ja Subhi jeHod`i}, Haki jeZaimo-  vi}a, ali i predsjednikasara jev skog sudaGoranaSaliho vi}a“. Radnici su nakon dva sata protestaautobusimanapustili Sara je vo. Mnogi su rekli da dje- cu ove godinene}eslati u {ko- lu, jer nema ju od ~ega da im ku- peknjige.
M. \UROVI]RUKAVINA
U @I@I
OSLOBO\ENJE
petak, 19. august 2011. godine
3
U @I@I
Ize tbego vi}- Knotz IzetMehinagi} Damir Ma{i}Ceri}- Moktadai
Va`na ulogaNjema~ke u BiH
^lanPredsjedni{tvaBosneiHerce- go vineBakirIzetbego vi}primio je u nastupnuposjetuambasadoricu SR Njema~ke u BiH UlrikeMari juKnotz. Tokomrazgo vorarazmi jenjena su mi{- ljenja o trenutnojpoliti~kojsituaci ji u zemlji i regi ji. Izetbego vi} je istaknuova`nostuloge Sa vezneRepublikeNjema~ke u okon- ~anjurata u BosniiHercego vini, kao i u posli jeratnojobno vizemlje, te i u ovom periodupribli`avanjaevroatlantskimin- tegraci jama, saop}eno je iz Predsjedni{- tvaBosneiHercego vine.
Preispi ti vanje rada upra ve @eljeznica
Pomo}nikederalnogministraprometa i komunikaci jaIzetMehinagi}izja vio je da }e bitipreispitanina vodi o eventualnimneza- konitostima i nepra vilnostima u raduupra-  ve@eljeznicaFBiH. “Po vodomaktuelnesi- tuaci je u @eljeznicamaFBiHizazvanepro- {losedmi~nomnelegalnomobusta vomra- da, VladaFBiH, odnosnoMinistarstvopro- meta i komunikaci jauzelisu ozbiljno u ob- zirodre|eneprimjedbeko je su plasirane u  ja vnosti, nara vno i od Sindikata u vezi sa po-  jedinimpostupcima i akti vnostimaupra ve @eljeznicaFBiH, da li su oni zakoniti ili nisu“, kazao je Mehinagi}za Fenu.
Nas ta vak pro jekta Par tneri u u~enju
O nastakusaradnje na realizaci jipro jekta Partneri u u~enju, ko ji se odnosi na inorma- tizaci juobrazo vnogsistema u FBiH, ju~er je ederalniministarobrazo vanja i naukeDa- mirMa{i}razgo varao sa predsta vnicima Microso ta BiH AnidomJusoo vi}, mena- d`eromakademskogprograma,i Omarom Kri vo{i jom, menad`erom za klju~nekli jen- te. Ministarstvo je u pro jektuklju~eno od sa- mogpo~etka, odnosnopotpisi vanjemmemo- randumao razumi je vanju2009-2013.sa Mi- croso tom BiH, kompani jomko ja je u razvoj programaPartneri u u~enju u BiH planirala za pet godinaulo`iti oko 500.000 dolara.
Znanstvenarazmjena
Reisu-l-ulema IZ-a u BiH MustaaCeri}pri- mio je ajatolahaMoktadaija, predsjednika Upra vnogodboraMe|unarodnoguni verzi- teta“El-Mustaa“iz Irana, u ~ijoj su pratnjibi- liHakimElahi, prorektoruni verziteta“El-Mus- taa“za me|unarodneodnose i Gholamre- zaYousef, ambasador IRIran u Sara je vu. Aja- tolahje ~estitaoreisuramazan i interesirao se za stanjemuslimana i islama na Balkanu i u BiH. Tako|er je iskazaospremnost za saradnju iranskih i obrazo vnihustano va IZ-a, kao i me|usobnuznanstvenurazmjenu. Ceri}je upoznaogoste o radu IZ-a, ukazu ju}i na po vremenepo ja veislamoobi je.
RadniciGrani taop tu`ili
sudi je za korupci ju
Pro testpredOp}inskimsudom u Sara je vu
 
Okupljeni su prozi valisudi jeSubhi juHod`i}, Haki juZaimo vi}a i GoranaSaliho vi}a
Insistira ju na registro vanjuGranita na Sudu u Mostaru i prekiduste~aja
Rok za ispunjenjezah jeva je 23. august
Foto: A. KAJMOVI]
Mostar moratra`iti Granit
PredsjednikOp}inskog sudaSara je voGoranSali- ho vi}osudio je okupljanje gra|anapredSudom te na-glasio da se ste~ajzakonski ne mo`eprekinuti. Po ja- snioje procedurupo vratka spisa u Mostar ipozvaora- dnike da sura|uju saste~ajnimupra vnikom, ko-  jimora u}i u kompani ju. - Predmet se ne ustupa mostarskomsudu,jer je u Slu`benomlistu27. jula objav ljenobrisanjeGranita iz na{egsudskogregistra. Potre- bno je da od tog danapro|erok od 60 dana i da mostarski sud namauputizahtjev za us- tupanjepredmeta. Ne mo- `emo sud shvatiti kao prego-  vara~kustranu. Kakav god pritisak bio, ne mo`emopo- dle}i i radi}emo po zakonu, kazao je Saliho vi}.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Arnela Skoro liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->