Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
dwaipakshika

dwaipakshika

Ratings: (0)|Views: 10,996 |Likes:
Published by Vamshi Krishna

More info:

Published by: Vamshi Krishna on Aug 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2012

pdf

text

original

 
  S  A   K  S   H   I
 f¯]lÐ]lÇ & 2010
 f´ë¯Œl {糫§é° ¿êÆý‡™Œl ç³Æý  ‡År¯] l
f´ë¯Œl {糫  «  §é° Ķæ¬Mì SÄñ æ* ç  ßæ™öĶ æ$Ð] l* ¿êÆý ‡™è l ç  ³Æý ‡År¯] lÌZ {ç  ³«  §é° Ð] l$¯øÃçß毌 l í  Ü…VŠS™ø çÜÐ] l*Ðó lÔ¶æÐ] l$Ķ æ*ÅÆý‡$. O  §ð lÓ´ë„ì SMý S Ðé×ì æfÅ…, ò³r$tºyýl$Ë$, ç  ÜÐ] l${VýS BǦMýS ¿êVý SÝëÓÐ] l$Å Jç³µ…§ýl… (ï  ÜDï  ³H) Ð] l…sì æ A…Ô>Ë$ D ç  Ü…§ý lÆý ‡Â…V> ^è lÆý ‡aMý S$ Ð] l^éaƇ. {ç  ³ç  Ü$¢™è l… CÆý ‡$§ó lÔ>Ë Ð] l$«  §ý lÅ 13 ¼ÍĶ æ$¯Œ l yéËÆý ‡$ÏV> E¯]l² O  §ð lÓ´ë„ì SMý S Ðé×ìæfÅ… 20 ¼ÍĶæ$¯Œ l yéËÆý ‡ÏMý S$ ò³Æý ‡$Vý S$™è l$…§ýl° A…^è l¯é. AÌêVó S ¿êÆý ‡™Œ lÌZ f´ë¯Œ l ò³r$tºyý l$Ë$ 5.22 ¼ÍÄæ$¯Œ l yéËÆý ‡ÏMý S$ ^ólÆý ‡$Mý S$¯é²Æ‡.
 º…V>Ï{ç    ³«§é° ¿êÆý‡™èl ç³Æý‡År¯]l
º…V>ϧó lÔŒ æ {ç  ³«  §é¯] lÐ] l$…{† õÙMŠ Sç  ßæï  Ü¯é ¿êÆý ‡™è l ç  ³Æý ‡År¯] l ç  Ü…§ý lÆý ‡Â…V> CÆý‡$ §ó lÔ>Ë Ð]l$«  §ý ç  ³Ë$ A…Ô>ËMý S$ ç  Ü…º…«  ¨…_ Jç³µ…§éË$ MýS$¨Æ>Ƈ¬. C…§ý l$ÌZ E{Vý SÐé§ý l…, Ð] lÅÐ] lܦMýS™è l ¯ó lÆ>Ë$, ѧý l$Å™Œ l Æý ‡…VýS…ÌZ ç  ÜçßæM>Æý ‡…, O  Rñæ©Ë ç  ³Æý ‡ç  ÜµÆý ‡ º¨Î, Ð] l*§ý lMý S {§ý lÐéÅË Æý ‡Ðé×ê AÇMýSrtyý l…ÌZ ç  ÜçßæM>Æý ‡… Ð] l…sì æÑ E¯é²Æ‡. Ðé×ì æfÅ…, ±Æý ‡$, ѧý l$Å™Œl, Ð] l¯] lÆý ‡$Ë ç  ³…ç  ³Mý S… Ð] l…sì æ A…Ô>Ë$ Mý S*yé D ç  Ü…§ý l Æý ‡Â…V> ^èlÆý‡aMý S$ Ð] l^éaƇ. A…™ó lM>Mý S$…yé º…V>ϧó lÔŒ æMýS$ 100 MørÏyéËÆý ‡Ï(Æý ‡*.4,575 Mør$Ï) Æý ‡$×ê°²  ¿êÆý ‡™Œ l {ç  ³Mý Ssì æ…_…¨. ¿êÆý ‡™Œ l C…™èl ò³§ý Ðð l¬™é¢°² Ð] l$Æø §ólÔ>°Mì S Æý ‡$×æ…V> A…¨…^è lyý l… C§ól ™öÍÝëÇ.
 Eç    ³Æ>çى糆 gꅼĶæ* ç    ³Æý‡År¯]l
¿êÆý‡™è l Eç  ³Æ>ç  Ù‰ ç  ³† ç  ßæÒ$§Š l A¯éÞÈ gꅼĶ æ* ç  ³Æý ‡År¯] lÌZ B §ó lÔ>«  §ý lÅ„ý S$yýl$ Æý ‡$í  ³Ä¶æ* »ñ æÓgê° º–…§é, E´ë«  §ý lÅ„ý S$yý l$ gêÇj MýS$…§éË™ø ¿ô æsî æ AĶ æ*ÅÆý ‡$. D ç  Ü…§ýlÆý‡Â…V>.. IMý SÅÆ>fÅç  ÜÑ$† ¿¶ æ{§ý l™é Ð] l$…yý lÍÌZ ¿êÆý ‡™è l Ô>Ô¶ æÓ™èl ç  Ü¿¶ æÅ™éÓ°Mì S gꅼĶ æ* Ð] l$§ý ™è l$ ™ð lÍí³…¨. A…™ó lM>MýS$…yé ¿êÆý ‡™Œ l B §ó lÔ>°Mì S Æý ‡*.596 MørÏÆý ‡$×ê°² {ç  ³Mý Ssì æ…_…¨. ©°² B §ó lÔ¶ æ…ÌZ ѧý l$Å™Œ l, ÝëÐ] l*hMý S Æý ‡…V>ËO  ò³ QÆý‡$a ^ó lĶæ$¯]l$¯é²Æý ‡$.
www.sakshieducation.comwww.sakshieducation.com
Page No. 1
 
  S  A   K  S   H   I
íœ{ºÐ]lÇ & 2010
 {ç    ³«§é° Ýû© AÆó‡¼Ä¶æ* ç³Æý‡År¯]l
{ç  ³«  §é¯] lÐ] l$…{† Ð] l$¯øÃç  ß毌 l í  Ü…VŠ S í  œ{ºÐ] lÇ 27 ¯] l$…_ Ð] lÊyý l$ ÆøkË ´ër$ Ýû© AÆ󠇼Ķ æ*ÌZ ç³Æý ‡Åsì æ…^éÆý‡$. D ç  ³Æý‡År¯] lÌZ Æð ‡…yý l$ §ó lÔ>Ë$ ¯ó lÆý ‡ç  Ü$¢Ë Aç³µW…™è l Jç³µ…§ý l…™ø ´ër$ ç  ³ÇÔZ«  §ý l¯] l, ѧý lÅ, O  òܯŒ lÞ A…yŠ l sñ æM>²Ëi, C¯] l¹Æó ‡Ãç  Ù¯Œ l sñ æM>²Ëi Ð]l…sìæ Jç  ³µ…§éËO  ò³ ç  Ü…™è lM>Ë$ ^ó lÔ>Ƈ¬. Æð ‡…yý l$ §ó lÔ>Ë Ð] l$«§ýlÅ ¯] l*™è l¯] l Ð]lNÅà™è lÃMý S ¿êVýSÝëÓÐ] l*ÅËMý S$ çÜ…º…«¨…_¯] l ÇĶæ*§Š l yìlMýSÏÆó‡çÙ¯Œ lO  ò³ Ð] l$¯øÃç  ß毌 l, Ýû© Æ>k Aº$ªÌêϽ¯Œ lË$ ç  Ü…™è lMý S… ^ó lÔ>Æý ‡$. Mì S…VŠS Ýû© Ķ æÊ°Ð] lÇÞsî æ Ð] l$¯øÃç  ß毌lMý S$ VúÆý‡Ð]l yéMý StÆó ‡sŒæ¯] l$ {ç  ³§é¯] l… ^ó lí  Ü…¨.
¯ól´ëÌŒMýS$ 250 Ñ$ÍÄæ$¯] ¿êÆý  ‡™è  l Æý‡$×æ…
250 Ñ$ÍĶ æ$¯Œl yéËÆý ‡Ï Æý ‡$×æ… ¯ó l´ëÌŒ æMýS$ A…¨…^ó l…§ý l$MýS$ ¿êÆý ‡™Œ l A…XMý SÇ…_…¨. ¯ól´ëÌŒ æ A«§ý lÅ„ýS$yýl$ Æ>ÐŒ l$ ¿¶ æÆý ‡×Šæ Ķ æ*§ýlÐŒ l ç  ³Æý ‡År¯]lÌZ D °Æý ‡~Ķ æ*°² ¿êÆý ‡™Œ l {ç³Mý Ssì æ…_…¨. 80 Ðó lË r¯] l$²Ë °™éÅÐ] lç  ÜÆý  Ð] lçÜ$¢Ð] l#Ë$, BàÆý ‡ «§é¯éÅË$ MýS*yé ¿êÆý ‡™Œ l A…¨ç  Ü$¢…¨. Æ>ÐŒ l$ ¿¶æÆý ‡×Š æ Ķ æ*§ý lÐŒ l ¯éË$VýS$ ÆøkË ç³Æý ‡År¯]lÌZ {ç  ³«  §é° Ð]l$¯øÃç  ß毌 l™ø D¯ð lË 17¯]l çÜÐ] l*Ðó lÔ¶ æÐ] l$Ķ æ*ÅÆý ‡$. OÆð ‡Ìô æÓË$, BÆøVý SÅ…, ѧý lÅ, ÝëÐ] l*hM> ÀÐ] l¨®Mì S ç  Ü…º…«  ¨…_ Mý S*yé CÆý ‡$ §ó lÔ>Ë$ Jç  ³µ…§éËOò³ ç  Ü…™è lM>Ë$ ^ólÔ>Ƈ.
 Ððl¯ðlkÌê ^èlÐ]l¬Æý  ‡$ „óS{™è  l…ÌZ ¿êÆý  ‡™ŒlMý  S$ Ðésê
Ðð l¯ð lkÌê ^è lÐ] l¬Æý ‡$ „ó S{™è l… AÀÐ] l¨®ÌZ 40 Ô>™è l… Ðésê¯] l$ KG¯Œ lhí  Ü Ñ§ó lÔŒæ ÍÑ$sñ æyŠ l (JÑGÌŒ æ) §ý lMì SP…^èl$MýS$…¨. C…§ý l$ÌZ JÑGÌŒ æ™ø ´ër$ ¿êÆý ‡™Œ lMý S$ ^ðl…¨¯] l IJíÜ, JIGÌŒ æ, òܵƇ¬¯Œ l, Ð] l$Ìô æ íÙĶ æ* Mý S…ò³±Ë$ Mý S*yé ¿êVýSÝëÓÐ] l¬Ë$. D „ó S{™é°² 19 ¼ÍĶ æ$¯Œ l yéËÆý ‡Ï(Æý ‡*.87,400 Mør$Ï)™ø AÀÐ]l–¨®^ó lÝë¢Æý ‡$. D „ó S{™è l… ¯]l$…_ ÆøkMý S$ ¯éË$Vý S$ Ë„ý SË »êÆð ‡â¶ æÏ ^è lÐ] l¬Æý ‡$ E™è lµ†¢^ó lÝë¢Æý ‡$.
 ¿êÆý  ‡™Œl, {¼r¯Œl A×æ$ Jç³µ…§ýl…
¿êÆý ‡™Œ l, {¼r¯Œ lË$ ´ûÆý ‡ A×æ$Æý ‡…VýS…ÌZ ç  Üç  ßæMý SÇ…^èl$Mý S$¯ó l Jç³µ…§ý l…O  ò³ ¯]l*ÅÉì lÎÏÌZ D¯ðlË 11¯] l çÜ…™èlM>Ë$ ^ólÔ>Ƈ¬. ¿êÆý‡™Œl A×æ$Æý ‡…V>°Mì S ç  Ü…º…«  ¨…_¯] l ç  ³ÇMý SÆ>Ë ç  ÜÆý‡ç  œÆ> Møç  Ü… {¼r¯Œ l Mý S…ò³±ËMý S$ D Jç  ³µ…§ý l…™ø ^è lrtº§ý ™è l ËÀç  Ü$¢…¨. ¿êÆý‡™Œ lÌZ ´ûÆý ‡ A×æ$ Jç  ³µ…§ý l… ^ó lç  Ü$Mý S$¯] l²  §ó lÔ>ÌZÏ{¼r¯Œ l G°Ñ$§ø §ólÔ¶ æ…. Vý S™è l…ÌZ Æý‡ÚëÅ, {¸ë¯Œ lÞ, AÐð l$ÇM>, Mý SfMì SÝ릯Œ l, Ð] l$…VøÍĶ æ*, AÆð ‡j…sî æ¯é, ¯] lÒ$¼Ä¶æ*Ë™ø ¿êÆý‡™Œl CÌê…sì æ Jç  ³µ…§é°² ^ó lç  Ü$Mý S$…¨.
www.sakshieducation.comwww.sakshieducation.com
Page No. 1
 
  S  A   K  S   H   I
 Ð] l*Ça& 2010
 ¿êÆý  ‡™Œl&Æý‡ÚëÅ Jç    ³µ…§éË$
Æý ‡ÚëÅ A«  §ý lÅ„ý S$yý l$ ÐéϨÑ$ÆŠ ‡ ç  ³#†¯Œ l Ð] l*Ça 12¯] l fÇí  ³¯] ll ¿êÆý ‡™èl ç  ³Æý ‡År¯] lÌZ CÆý ‡$ §ólÔ>Ë Ð] l$«  §ý lÅ 12 Jç  ³µ…§éË$ fÇV>Ƈ¬. I§ý l$ {ç  ³«  §é¯] l Jç³µ…§éÌZÏÔ>…†Ä¶ æ¬™èl {ç  ³Äñ æ*f¯éËMý S$ A×æ$ C…«  §ý l¯] l Ðéyý lMý S…ÌZ ç  Üç  ßæM>Æý ‡…, Æý ‡ÚëÅ A×æ$ MóS…{§éÌ °Æ>Ã×æ… E¯é²Æ‡¬‡. Ñ$Vý S™é 14 ç  Üí  ³ÏÐð l$…rÈ Jç  ³µ…§éÌZÏ ÑÐ]l*¯] l Ðéç  ßæMý S ¯úMý S Ayì lÃÆý ‡ÌŒæ VøÆŠ ‡Û MøÐŒ lMý S$ çÜ…º…«  ¨…_¯]l Jç  ³µ…§ý l…, Ñ$VŠS&29 Mð S Ķ æ¬§ýl®ÑÐ]l*¯] l Mö¯] l$VøË$ Jç  ³µ…§ýl…, A…™è lÇ„ý S Æý ‡…Vý S…ÌZ ç  Üç  ßæM>Æý‡… E¯é²Æ‡¬. ç  ³#†¯Œ l JMý SÆøk ¿êÆý ‡™è l ç  ³Æý ‡År¯] lÌZ {ç  ³«  §é°, Æ>ç  Ù‰ ç  ³†, HIï  Üï  Ü A«§ý lÅ„ý S$Æ>Ë$ Ýù°Ä¶ æ* V>…«©™ø ^è lÆý ‡aË$ fÇ´ëÆý ‡$. ^è lÆý ‡aÌZÏ A¸ëY°Ý뢯Œ l, ´ëMì SÝ뢯Œl §ó lÔ>Ë ¯] l$…_ ÝëVý S$™è l$¯] l² E{VýSÐé§ý l M>Æý ‡ÅMýSÌê ´ëËO  ò³ CÆý ‡$ §ó lÔ>Ë$ B…§øⶠæ¯]l Ð] lÅMý … ^ó lÔ>Ƈ¬.
www.sakshieducation.comwww.sakshieducation.com
Page No. 1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->