Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sports

Sports

Ratings: (0)|Views: 13,070|Likes:
Published by Vamshi Krishna

More info:

Published by: Vamshi Krishna on Aug 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2012

pdf

text

original

 
  S  A   K  S   H   I
 f¯]lÐ]lÇ & 2010
òœyý  lÆó‡ç    Ù¯Œl Mý  S‹    ³
òœyý lÆó ‡ç  Ù¯Œ l MýS‹³ ç  œ#sŒ æ»êÌŒ æ sZȲ° D‹  Üt»ñ æ…V>ÌŒ æ fr$tVð SË$^è l$Mý S$…¨. O  òœ¯]lÌZÏD‹  Üt»ñ æ…V>ÌŒ æ, íÙÌêÏ…VŠ SÌêgZ…VŠ S¯] l$ Kyì l…_…¨. D‹  Üt»ñ æ…V>ÌŒ æ BÆøÝëÇ D ^é…í  ³Ä¶ æ$¯Œ l íÙ‹³¯]l$ Ý뫨…_…¨.
 gê¡Ä¶æ$ »êòÜPsŒ»êÌŒ ^é…‹³ OÆð‡ÌôæÓ‹   Ü
60Ð]l gê¡Ä¶ æ$ »êòÜPsŒ æ»êÌŒæ ^é…í³Ä¶ æ$¯Œ lí  Ù‹  ³¯] l$ O  Æð ‡ÌôæÓ‹  Ü fr$tVð SË$^è l$Mý S$…¨. ç  ³#Æý ‡$ç  Ù$Ë Ñ¿êVýS…ÌZ OÆð ‡Ìô æÓ‹Ü.. ç  ³…g껌æ¯] l$, Ð] l$í  ßæâ¶æË Ñ¿êVýS…ÌZ ÉìlÎÏ° Kyì l…_…¨.
 Iyì lĶæ* MýS‹³ Ñgôæ™è  l }Ë…MýS
¿êÆý ‡™Œ l, º…V>ϧó lÔŒ æ, }Ë…Mý S Ð] l$§ý lÅ fÇW¯] l IyìlĶ æ* Ð] l¬MøP×æç  ³# {Mì SMð SsŒ æ sZȲ O  sñ æsì æÌŒ æ¯]l$ }Ë…MýS Vð SË$^è l$Mý S$…¨. ÉéM>ÌZ fÇW¯] l O  òœ¯] lÌZÏ }Ë…Mý S ¿êÆý‡™Œ l¯]l$ ¯éË$Vý S$ ÑMðSrÏ™ó lyé™ø Kyì l…_…¨.
 Ð] lÆý‡ÌŒzsîæ… ^ðl‹Ü ^é…‹³ Æý  ‡ÚëÅ
Ð] lÆý ‡ÌŒ æzsî æ… ^ð l‹  Ü ^é…í  ³Ä¶ æ$¯Œ lí  Ù‹  ³ O  sñ æsì æÌŒ æ¯] l$ Æý ‡ÚëÅ °Ë»ñ ær$tMý S$…¨. rÈPÌZ fÇW¯] l D ´ùsî æÌZÏ AÐð l$ÇM> Æð ‡…yø Ý릯] l…ÌZ °ËÐ] lV> ¿êÆý ‡™Œ lMý S$ Ð] lÊyø Ý릯] l… §ý lMìSP…¨.
 Æý  ‡…i Ñgô  æ™èl Ð]l¬…ºÆ‡¬
Æý ‡…i {sZïœ {Mì SMð SsŒæ ^é…í  ³Ä¶æ$¯Œ líÙ‹³¯] l$ Ð] l¬…ºÆ‡¬ fr$tVð SË$^è l$Mý S$…¨. O  Ðð l$ç  Ü*Æý ‡$ÌZ fÇW¯] l O  òœ¯] lÌZÏ Ð] l¬…ºÆ‡¬, Mý SÆ>~rMýSOò³ BÆý ‡$ ç³Æý ‡$Vý S$Ë ™ó lyé™ø ÑfĶ æ$… Ý뫨…_…¨. Ð] l¬…ºÆ‡¬ fr$tÇM>Æý‡$z Ýë¦Æ‡¬ÌZ 39Ð] l ÝëÇ D {sZï  œ° Vð SË$´÷…¨…¨.
 sñæçÜ$tÌZÏ çÜ_¯Œl 13 ÐólË ç    ³Æý  ‡$VýS$Ë$
Ð] l*ç  ÜtÆŠ‡ »êÏç  ÜtÆŠ‡ ç  Ü_¯Œ l sñ æ…yý l*ËPÆŠ‡ sñ æç  Ü$tÌZÏ 13 Ðó ç  ³Æý ‡$Vý S$˯] l$ ç  ³NÇ¢^ólí  Ü {ç  ³ç  ³…^è l ÇM>Æý ‡$z çÜ–íÙt…^éyý l$. _rtV>…VŠ SÌZ º…V>ϧó lÔŒ æ™ø fÆý ‡$Vý S$™èl$¯]l² ™öÍ sñ æç  Ü$tÌZ ç  Ü_¯Œ l D ïœsŒæ Ýë«  ¨…^éyýl$. sñ æç  Ü$tÌZÏA™è lÅ«  ¨Mý S ç  ³Æý ‡$Vý S$Ë (13,046) ÇM>Æý ‡$zMý S*yé ç  Ü_¯Œ l õ³Çsô æ E…¨. D gê¼™éÌZ Ðð lí  Üt…yî l‹ÜMý S$ ^ð l…¨¯] l {¼Ä¶æ*¯Œ lÌêÆ> (11,953 ç  ³Æý ‡$Vý S$Ë$), B{õÜtÍĶ æ* ÝëÆý‡«  ¨ ÇMî S ´ë…sìæ…VŠ S (11,859 ç³Æý ‡$Vý S$Ë$) Æð ‡…yýl$, Ð] lÊyý l$ Ý릯éÌZÏE¯é²Æý ‡$.
www.sakshieducation.comwww.sakshieducation.com
Page No. 1
 
  S  A   K  S   H   I
 ^ðlO¯ðl² Kò³¯Œl Ñgôæ™è  l íÜÍ^Œl
^ð lO¯ð l² Kò³¯Œl sñæ°²‹Ü O  sñ æsì æÌŒ æ¯] l$ {MöÄôæ$í  ÙĶ æ*Mý S$ ^ð l…¨¯]l Ð] l*ǯŒ l í  ÜÍ^Œl VðSË$^è l$Mý S$¯é²yýl$. O  òœ¯] lÌZÏíÜÍ^Œ l íÜÓrjÆ>Ï…yŠ lMýS$ ^ðl…¨¯] l Ýët°ÝëÏ‹Ü ÐéÇ…M>¯]l$ Kyì l…^éyýl$. yý lº$ÌŒ æÞ Osñ æsì æÌŒ æ òܵƇ¬¯Œ lMýS$ ^ðl…¨¯] l Ð] l*Æð ‡ÞÌŒ æ {V>¯é ÌñæÆŠ ‡Þ, Ô>…sìæĶæ*V> Ðð l…™èl$Æ>Mý S$ §ýlMì SP…¨.
 gê¡Ä¶æ$ ïܰĶ  æ$ÆŠ  ‡ »êÅyìlÃ…r¯Œl sZȲ 
Vúç  ßæ†ÌZ Ð]l¬Wí  Ü¯]l gê¡Ä¶æ$ ܰĶæ$ÆŠ‡ »êÅyì lÃ…r¯Œ l ^é…í  ³Ä¶æ$¯Œ líÙ‹  ³ÌZ ç³#Æý ‡$ç  Ù$Ë í  Ü…WÌŒæÞ OsñæsìæÌŒ æ¯] l$ B…{§ý l{ç  ³§ó lÔŒ æMý S$ ^ð l…¨¯]l ^ól™è l¯Œ lB¯] l…§Šl VðSË$^è l$Mý S$¯é²yýl$. Ð] l$í  ßæâ¶æË Ñ¿êVý S…ÌZ ™èl–í  ³¢Ð] lÆý ‡$Y…yól Ñgô æ™è lV> °Í_…¨. Ñ$MŠ SÞyŠl yý lº$ÌŒæÞ O  sñæsì æÌŒ æ Ñ.¨k, Vý S$™é¢gêÓË gZyì lMì S §ý lMìSP…¨. Ð]l$í  ßæⶠæË yý lº$ÌŒ æÞ Ñ¿êVý S…ÌZ gêÓË, AÕÓ° ´÷¯] l²ç  ³µË gZyì l Ñgô æ™è lV> °Í_…¨. ç  ³#Æý ‡$ç  Ù$Ë yý lº$ÌŒæÞ O  sñ æsì æÌŒ æ 砠ܯé¯ó l £éÐ] l$‹  Ü, Æý ‡*õ³ÔŒ æ Mý S$Ð] l*ÆŠ‡ gZyîlMì S §ý lMìSP…¨.
 MìSÏÄŒ$çÜtÆŠ  ‡ÞMý  S$ {¼õܾ¯Œl O    sñæsìæÌŒ
{¼õܾ¯Œl C…rÆ󠇲砠ٯ] lÌŒæ sñæ°²‹  Ü Osñ æsì æÌŒ æ¯] l$ »ñ æÍjĶæ$…Mý S$ ^ðl…¨¯] l Mì SÐŒl$ MìSÏÄŒ æ$ç  ÜtÆŠ ‡Þ Vð SË$^è l$Mý S$…¨. Oòœ¯] lÌZÏ Mì SÏÄŒ æ$ç  ÜtÆŠ ‡Þ »ñ æÍjĶ æ$…MóS ^ð l…¨¯] l fí  Üt¯Œ l òßæ°¯Œ l Kyì l…_…¨. ç  ³#Æý ‡$ç  Ù$Ë Ñ¿êVý S…ÌZ B…yî l Æ>yì lMŠ S Ñgô æ™è lV> °Í^éyýl$. yýlº$ÌŒ æÞ Osñ æsì æÌŒ æ¯] l$ gñæÆøÑ$ ^éÈz, WMì SÓÌŒ æ gZyî l Ý÷…™è l… ^ó lç  Ü$Mý S$…¨.
 ¿êÆý  ‡™èl çÜ…™èl† Æý‡^èlƇ¬™è  lMýS$ MðS¯]lyé ç    ³#Æý‡ÝëPÆý‡…
¿êÆý‡™è l ç  Ü…™èl†Mì S ^ð l…¨¯]l A×æ$ ¿o†MýS Ô>砠܈Ðó l™è , Æý ‡^èlƇ¬™è l VýS$ÌêÐŒ l$ ç  ßæ$õÜÞ¯Œl Ð]lÝë±jMð S¯] lyé A™è l$ů] l²™è l Ýëí  ßæ™è ç  ³#Æý ‡ÝëPÆý ‡… "Vý SÐ] lÆý ‡²ÆŠ ‡ f¯] lÆý ‡ÌŒ æÞ ÍrÈÞ'Mì S G…í  ³Mý SĶ æ*ÅÆý ‡$. "G õ³Ï‹  Ü ц¯Œ l È yìlç  ÜPÐ] lÇ…VŠ S C…yì lĶ æ*' Æý ‡^è l¯] lMý S$V>¯]l$ BĶ æ$¯] lMý S$ D AÐéÆý ‡$zËÀ…_…¨.
 yðlÑyðl…MøMýS$ Mý  S™éÆŠ‡ Kò³¯Œl
Mý S™éÆŠ ‡ Kò³¯Œ l sñæ°²‹  Ü sZȲ° Æ>òœÌŒ æ ¯é§ý lÌŒ æ (òܵƇ¬¯Œ l)¯] l$ Kyì l…_ Æý ‡ÚëÅMý S$ ^ðl…¨¯]l yð lÑyð l…Mø VðSË$^èl$MýS$¯é²yýl$.
¯ólçÙ¯]lÌŒ ÐéλêÌŒ ^é…í³Ä¶æ$¯ŒlíÙ‹    ³
V>ÓÍĶ æ$ÆŠ ‡ÌZ Ð]l¬Wí  Ü¯]l 58Ð] l gê¡Ä¶ æ$ ÐéλêÌŒæ ^é…í  ³Ä¶ æ$¯Œ lí  Ù‹  ³ÌZ ç³#Æý ‡$ç  Ù$Ë O  sñæsì æÌŒæ¯] l$
www.sakshieducation.comwww.sakshieducation.com
Page No. 2
 
  S  A   K  S   H   I
™è lÑ$ⶠæ¯éyýl$ Vð SË$^è l$Mý S$…¨. O  òœ¯] lÌZÏ E™èl¢Æ>Q…yŠl¯]l$ Kyìl…_…¨. Ð]l$í  ßæⶠæË Ñ¿êVý S…ÌZ MóSÆý‡â¶æ¯] l$ Kyì l…_ O  Æð ‡Ìô æÓ‹  Ü ^é…í³Ä¶ æ$¯ŒlV> °Í_…¨.
 Vý  S…ÁÆŠ  ‡ òÜ…^èlÈË ÇM>Æý‡$z
Vú™è lÐŒ l$ Vý S…ÁÆŠ ‡ sñ æç  Ü$tÌZÏÐ] lÆý ‡$ç  ÜV> I§ýl$ òÜ…^è lÈË$ ^ó lí  Ü¯] l Ðð l¬§ýlsì æ ¿êÆý ‡™è l »êÅsŒæÞÐ] l$¯Œ lV> ÇM>Æý ‡$z ç  Ü -í  Ùt…^éyý l$. {ç  ³ç  ³…^è l…ÌZ D ç  œ$¯] l™è l Ýë«  ¨…_¯] l ¯éË$Vø {Mì SMð SrÆŠ Vý S…ÁÆŠ ‡. º…V>ϧólÔŒ æ™ø Ð]l¬Wíܯ] l Ðð l¬§ý lsì æ sñ æ‹  ÜtÆð ‡…yø C°²…VŠ SÞÌZ òÜ…^è lÈ ^ó lĶ æ$yý l… §éÓÆ> Vý S…ÁÆŠ D ï  œsŒ æ Ýë«  ¨…^éyý l$. D gê¼™éÌZ B{õÜtÍĶ æ* {Mì SMð SrÆŠ‡ {»êyŠ l Ð] l$¯Œ l Ð] lÆý ‡$ç  ÜV> BÆý ‡$ òÜ…^è lÈË™ø Ðð l¬§ý lsì æ Ý릯] l…ÌZ.. gêMð SÓ‹  Ü MýSÍ‹  Ü (§ý l„ì S×ê{íœM>&5), Ð]l$ç  ßæ犠l Ķ æÊçÜ‹  œ (´ëMì SÝ릯Œl&5) ™è lÆ>Ó† Ð] lÆý ‡$ç  ÜÌZ E¯é²Æý ‡$.
 sñæ‹Üt íÜÈ‹Ü ¿êÆý  ‡™Œl Ð] lÔ¶  æ…
¿êÆý ‡™Œl&º…V>ϧó lÔŒ æË Ð] l$«  §ý lÅ fÇW¯] l Æð ‡…yý l$ sñæ‹  ÜtË íÜȋܯ] l$ ¿êÆý ‡™Œl 2&0 B«  ¨Mý SÅ…™ø Vð SË$^è l$Mý S$…¨. ÉéM>ÌZ fÇW¯]l _Ð] lÇO  §ð l¯] l Æð‡…yø sñ æ‹  ÜtÌZ ¿êÆý ‡™Œ l, º…V>ϯ]l$ 10 ÑMðSrÏ™ó lyé™ø Kyì l…_…¨. Ð] l*ůŒ l B‹  œ ¨ Ð] l*Å^Œ l, Ð] l*ůŒ l B‹  œ ¨ í  ÜÈ‹  ÜV> fï  ßæÆŠ ‡ Rꯌ l G…í  ³Mý SĶ æ*ÅÆý ‡$.
B{õÜtÍĶæ* Kò³¯Œl
ç  
³#Æý‡$çÙ$Ë íÜ…WÌŒæÞ:
B…yî l Ð] l{Æó ‡ ({¼r¯Œ l)¯] l$ Kyìl…_ ÆøfÆŠ‡ òœyý lÆý ‡ÆŠ (í  ÜÓrjÆ>Ï…yŠ l) ¯éË$VøÝëÇ B{õÜtÍĶæ$¯Œ l Kò³¯Œl O  sñ æsì æÌŒ æ Vð SË$´÷…§éyý l$. òœyý lÆý ‡ÆŠ ‡ MðSÈÆŠ ‡ÌZ C¨ 16Ð] l {V>…yŠ lÝëÏÐŒ l$ O  sñæsì æÌŒ æ.
Ð]l$íßæâ¶æË íÜ…WÌŒæÞ:
fí  Üt¯Œ l òßæ°¯Œl¯] l$ Kyì l…_ òÜÆ𠇯é ÑÍĶ æ$ÐŒl$Þ I§øÝëÇ B{õÜtÍĶ æ$¯Œ l Kò³¯Œ l Osñ æsì æÌŒ æ¯]l$ Vð SË$^è l$MýS$…¨. ÑÍĶ æ$ÐŒ l$Þ Mð SÈÆŠ ‡ÌZ C¨ 12Ð] l {V>…yŠ lÝëÏÐŒ l$ O  sñ æsì æÌŒ æ.
Ñ$MŠSÞyŠl yýlº$ÌŒæÞ:
ÍĶ æ*…yý lÆŠ ‡ õ³‹  Ü (C…yì lĶæ*), M>Æ>»êÏMŠ S (h…»ê»ô æÓ). õ³‹  Ü Mð SÈÆŠ ‡ÌZ C¨ 11Ð] l {V>…yŠ lÝëÏÐŒ l$ O  sñ æsì æÌŒ æ (Ð] l$õßæÔŒ æ ¿¶ æ*糆 Rê™éÌZ MýS*yé 11 {V>…yŠ lÝëÏÐŒ l$ O  sñ æsì æÌŒ æÞ E¯é²Æ‡¬).
ç³#Æý‡$çÙ$Ë yýlº$ÌŒæÞ:
{ºÄ¶ æ*¯Œl,Ððl$MŠ S{ºÄ¶ æ*¯Œl (AÐð l$ÇM>)
Ð]l$íßæâ¶æË yýlº$ÌŒæÞ:
Ò¯] l‹  Ü ÑÍĶ æ$ÐŒl$Þ, òÜÆ𠇯é ÑÍĶ æ$ÐŒl$Þ (AÐðl$ÇM>) «  
 ÉéM>ÌZ §ýl„ìS×êíÜĶæ* {MîSyýlË$
º…V>ϧó lÔŒ æ Æ>f«  §é° ÉéM>ÌZ 11Ð] l §ý l„ì S×êíÜĶ æ* {Mî Syý lË$ {´ëÆý ‡…¿¶ æÐ] l$Ķ æ*ÅƇ¬. 12 ÆøkË´ër$ fÇVó S D {Mî SyýlÌZÏ23 Ñ¿êV>ÌZÏ´ùsî æ˯] l$ °Æý ‡Óí  ßæÝë¢Æý ‡$.
www.sakshieducation.comwww.sakshieducation.com
Page No. 3

Activity (0)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Dev Raj liked this
Ashok Kodipula liked this
saikrishna645 liked this
Venkatareddy Ch liked this
mujahidpasha liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->