Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

Giíi thiÖu chung vÒ ArcGIS
ch−¬ng 1: kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ d÷ liÖu GIS
1. C¸c m« h×nh d÷ liÖu ®Þa lý
Vector model
Raster models
TIN models
D÷ liÖu d¹ng b¶ng
2. C¸c d¹ng Format cña feature data
Coverages
Shapefiles
C¸c ®èi t−îng cña geodatabases
3. Geodatabases
Topology trong geodatabase
L−u c¸c ®èi t−îng cña geodatabase
Arcgis
1. Ph©n tÝch GIS lµ g×?
2. C¸c b−íc cña dù ¸n GIS
B−íc 1: X¸c ®Þnh môc tiªu cña dù ¸n
B−íc 2: T¹o c¬ së d÷ liÖu cho dù ¸n
B−íc 3: Ph©n tÝch d÷ liÖu
B−íc 4: HiÓn thÞ kÕt qu¶
3. X©y dùng dù ¸n cô thÓ
Ch−¬ng III: X©y dùng c¬ së d÷ liÖu
1. Tæ chøc c¬ së d÷ liÖu cho dù ¸n
2. Bæ sung d÷ liÖu vµo project folder
3. Kh¶o s¸t d÷ liÖu b»ng ArcMap
Më mét b¶n ®å míi
Bæ sung parcel layers vµo b¶n ®å
L−u b¶n ®å
Ch−¬ng 4: ChuÈn bÞ d÷ liÖu ®Ó ph©n tÝch
1. ChuÈn bÞ d÷ liÖu
2. Khai b¸o hÖ täa ®é cho elevation data
KiÓm tra th«ng tin vÒ coordinate system
Khai b¸o coordinate system cho lowland shapefile
3. X¸c ®Þnh l¹i l−íi chiÕu cho river shapefile
Khai b¸o coordinate system cho river shapefile
ChiÕu shapefile
XuÊt river shapefile vµo geodatabase
4 Sè hãa historic park
T×m c«ng viªn trªn streets layer
N¾n ¶nh
HiÓn thÞ park boundary vµ parcels
ChuÈn bÞ sè hãa park boundary
Sè hãa ®−êng bao c«ng viªn
§Æt vertex d−íi mét gãc vµ ®é dµi nµo ®Êy
Dùng ®−êng vu«ng gãc
Thªm ®iÓm ngay t¹i giao ®iÓm cña c¸c ®−êng
KÕt thóc sè hãa
Biªn tËp thuéc tÝnh cho ®èi t−îng
5. NhËp hai parcel layers l¹i thµnh mét layer
Ch−¬ng 5: Thùc hiÖn ph©n tÝch
1. ChuÈn bÞ cho ph©n tÝch
T×m vïng ®−îc phÐp x©y dùng tr¹m xö lý n−íc th¶i
T×m vïng kh«ng ®−îc phÐp x©y dùng tr¹m xö lý n−íc th¶i
T×m thöa ®¸p øng c¸c tiªu chÝ ®Æt ra
2. T×m c¸c thöa cßn trèng
T×m theo thuéc tÝnh lo¹i ®Êt (tr−êng LANDUSE)
XuÊt c¸c thöa ®−îc chän ra shapefile míi
3. T×m c¸c thöa thÝch hîp n»m gÇn ®−êng vµ gÇn
®iÓm cã n−íc th¶i
Thªm tr−êng cho parcels layer
T×m nh÷ng thöa n»m trong vßng 50m cña ®−êng
G¸n gi¸ trÞ cho tr−êng ROAD_DIST
4. T×m c¸c thöa thÝch hîp cã diÖn tÝch theo yªu cÇu
S¾p xÕp c¸c thöa theo diÖn tÝch
T×m c¸c thöa liÒn kÒ víi diÖn tÝch tæng lµ 150,000m2
5. Xem l¹i kÕt qu¶ ph©n tÝch
HiÓn thÞ c¸c thöa ®ang chän víi c¸c layers tiªu chÝ
T¹o layer chøa alternate site
Dän s¹ch table of contents
Ch−¬ng 6: Tr×nh bµy kÕt qu¶
1) ThiÕt kÕ b¶n ®å
2. ThiÕt ®Æt trang b¶n ®å
ChuyÓn tõ data view sang layout view
Thay ®æi kÝch th−íc trang
Sao chÐp data frame
Thªm mét data frame míi
3. T¹o overview map
Lo¹i bá nh÷ng layers kh«ng cÇn thiÕt khái data frame
Tr×nh bµy c¸c tuyÕn ®−êng chÝnh
Thay ®æi ký hiÖu cho ®−êng
HiÓn thÞ layers river vµ elevation
4. T¹o b¶n ®å cho c¸c thöa thÝch hîp
ThiÕt ®Æt m«i tr−êng hiÓn thÞ
Thay ®æi ký hiÖu cho thöa
HiÓn thÞ c¸c thöa thÝch hîp
Thay ®æi ký hiÖu cho alternate site
HiÓn thÞ river vµ wastewater junction
HiÓn thÞ vµ g¾n nh·n cho junction buffers
5. T¹o b¶n ®å tr×nh bµy c¸c thöa thÝch hîp nhÊt
ChÐp c¸c layers tõ Study Area data frame
T¹o layer cho c¸c thöa thÝch hîp nhÊt
§æi mµu cho c¸c thöa cña layer highly suitable
Thay ®æi symbol colors
Thay ®æi tiªu ®Ò vµ nh·n
G¾n nh·n cho highly suitable parcels
T¹o nh·n cho alternate site
Thay ®æi thuéc tÝnh cña nh·n vµ hiÖn nh·n
6. T¹o b¸o c¸o thöa ®Êt
ThiÕt kÕ b¸o c¸o
Ph¸t sinh b¸o c¸o
7. Bæ sung danh s¸ch c¸c tiªu chuÈn chän cña dù ¸n
lªn b¶n ®å
8. Bæ sung c¸c ®èi t−îng cña b¶n ®å
Thªm mét khung h×nh ch÷ nhËt vµo City Overview map
Giãng th¼ng c¸c ®èi t−îng cña b¶n ®å
9. L−u vµ in b¶n ®å
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ArcGISnangcao

ArcGISnangcao

Ratings: (0)|Views: 29|Likes:
Published by Quang Long Nguyễn

More info:

Published by: Quang Long Nguyễn on Aug 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 5 to 81 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 86 to 87 are not shown in this preview.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->